Խմբագրվում է՝ «Դասական ուղղագրություն» էջը

Ուշադրություն. Դուք չեք մտել համակարգ։

Ձեր IP հասցեն կգրանցվի այս էջի խմբագրումների պատմության մեջ։
Խմբագրումը կարող է հետ շրջվել։ Ստուգեք տարբերակների համեմատությունը ստորև, որպեսզի համոզվեք, որ դա է ձեզ հետաքրքրող փոփոխությունը և մատնահարեք «Հիշել էջը»՝ գործողությունն ավարտելու համար։
Ընթացիկ տարբերակ Ձեր տեքստը
Տող 1. Տող 1.
«Դասական ուղղագրություն»
+
Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են
 +
ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի
 +
ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ
 +
շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը:
 +
ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։
 +
 
 +
===Scripts===
 +
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Common.js Converter]
 +
 
 +
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Testbench.js Test Bench]
 +
 
 +
==Links==
 +
[http://improve.am/index.php?title=%D5%93%D5%B8%D6%80%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B61 Փորձարկման էջ]
 +
 
 +
=== www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր ===
 +
 
 +
[[Տեստ1]] (hy.wikipedia.org 2990 բառ )
 +
 
 +
[[Տեստ2]] (Ա - Ե (2722 բառ))
 +
 
 +
[[Տեստ3]] (Զ - Կ (2324 բառ))
 +
 
 +
[[Տեստ4]] (Հ - Ո (2452 բառ))
 +
 
 +
[[Տեստ5]] (Չ - Ֆ (2540 բառ))
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===Ուղղագրութեան կանոններ===
 +
 
 +
 
 +
==ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը==
 +
 
 +
Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝
 +
 
 +
 
 +
ավան-աւան
 +
 
 +
անձրև-անձրեւ
 +
 
 +
ավարտ-աւարտ
 +
 +
բարև-բարեւ
 +
 
 +
ավել-աւել
 +
 
 +
բևեռ-բեւեռ
 +
 
 +
ավետել-աւետել
 +
 
 +
ավետարան-աւետարան
 +
 
 +
Երևան-Երեւան
 +
 
 +
բավական-բաւական
 +
 
 +
Սևան-Սեւան
 +
 
 +
բավարար-բաւարար
 +
 
 +
գավաթ-գաւաթ
 +
 
 +
նաև-նաեւ
 +
 
 +
գրավել-գրաւել
 +
 
 +
կարևոր-կարեւոր
 +
 
 +
գավիթ-գաւիթ
 +
 
 +
հևալ-հեւալ
 +
 
 +
խավար-խաւար
 +
 
 +
ձև-ձեւ
 +
 
 +
սարկավագ-սարկաւագ
 +
 
 +
տերև-տերեւ
 +
 
 +
շոգենավ-շոգենաւ
 +
 
 +
արծիվ-արծիւ
 +
 
 +
անթիվ-անթիւ
 +
 
 +
==իւ - յու ի գրութիւնը==
 +
 
 +
ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,
 +
 
 +
 
 +
արյուն-արիւն
 +
 
 +
բարություն-բարութիւն
 +
 
 +
սյուն-սիւն
 +
 
 +
ալյուր-ալիւր
 +
 
 +
հնչյուն-հնչիւն
 +
 
 +
յուղ-իւղ
 +
 
 +
հյուր-հիւր
 +
 
 +
յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր
 +
 
 +
կայուն-կայուն
 +
 
 +
երեխայություն-երեխայութիւն
 +
 
 +
==Ու - ն  վ - ի արժեքով==
 +
 
 +
Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու
 +
 
 +
 
 +
հարված-հարուած
 +
 
 +
հարություն-յարութիւն
 +
 
 +
ջարդվածք-ջարդուածք
 +
 
 +
շվար-շուար
 +
 
 +
կալվածք-կալուածք
 +
 
 +
թվաբանություն-թուաբանութիւն
 +
 
 +
պատվական-պատուական
 +
 
 +
նվեր-նուեր
 +
 
 +
հալվել-հալուել
 +
 
 +
Զվարթ-Զուարթ
 +
 
 +
հազվադեպ-հազուադէպ
 +
 
 +
լեզվաբան-լեզուաբան
 +
 
 +
ձվաձև-ձուաձեւ
 +
 
 +
==Է տառի գրութիւնը==
 +
 
 +
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում
 +
 
 +
 
 +
ափսե-ափսէ
 +
 
 +
բազե-բազէ
 +
 
 +
մարգարե-մարգարէ
 +
 
 +
Վահե-Վահէ
 +
 
 +
մանրէ-մանրէ
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն
 +
կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,
 +
 
 +
 
 +
գեր-գէր
 +
 
 +
դեմք-դէմք
 +
 
 +
զենք-զէնք
 +
 
 +
վեպ-վէպ
 +
 
 +
հավետ-յաւէտ
 +
 
 +
 
 +
 
 +
կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,
 +
 
 +
 
 +
աղվես-աղուէս
 +
 
 +
անշեջ-անշէջ
 +
 
 +
գմբեթ-գմբէթ
 +
 
 +
արժեք-արժէք
 +
 
 +
մեկ-մէկ
 +
 
 +
թեպետ-թէպէտ
 +
 
 +
լեգեոն-լեգէոն
 +
 
 +
կուզեկուզ-կուզէկուզ
 +
 
 +
պարտեզ-պարտէզ
 +
 
 +
կրկես-կրկէս
 +
 
 +
տեր-տէր
 +
 
 +
տնօրեն-տնօրէն
 +
 
 +
օրենք-օրէնք
 +
 
 +
ամենայն-ամէնայն
 +
 
 +
ամենամեծ-ամէնամեծ
 +
 
 +
չինարեն-չինարէն
 +
 
 +
գետ-գէտ
 +
 
 +
ոսկեղեն-ոսկեղէն
 +
 
 +
էջ-էջ
 +
 
 +
էշ-էշ
 +
 
 +
մեջ-մէջ
 +
 
 +
հանդես-հանդէս
 +
 
 +
սեր-սէր
 +
 
 +
վերք-վէրք
 +
 
 +
գրել-գրել
 +
 
 +
Արմեն-Արմէն
 +
 
 +
Աբել-Աբէլ
 +
 
 +
==ոյ - ի գրութիւնը==
 +
 
 +
ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով
 +
 
 +
 
 +
լույս-լոյս
 +
 
 +
բույս-բոյս
 +
 
 +
զույգ-զոյգ
 +
 
 +
կույս-կոյս
 +
 
 +
նույն-նոյն
 +
 
 +
մորաքույր-մօրաքոյր
 +
 
 +
==եա - ի գրութիւնը==
 +
 
 +
յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Թումանյան-Թումանեան
 +
 
 +
երկարամյա-երկարամեայ
 +
 
 +
ալպյան-ալպեան
 +
 
 +
առավոտյան-առաւօտեան
 +
 
 +
Հայաստան-Հայաստան
 +
 
 +
հայացք-հայեացք
 +
 
 +
Գայանե-Գայեանէ
 +
 
 +
դայակ-դայեակ
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==հ թէ յ==
 +
 
 +
Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:
 +
 
 +
 
 +
հագենալ-յագենալ
 +
 
 +
հաղթել-յաղթել
 +
 
 +
համառ-յամառ
 +
 
 +
հիշել-յիշել
 +
 
 +
հիշատակ-յիշատակ
 +
 
 +
հղի-յղի
 +
 
 +
հոբելյան-յոբելեան
 +
 
 +
հոգնակի-յոգնակի
 +
 
 +
հորինել-յօրինել
 +
 
 +
հույզ-յոյզ
 +
 
 +
հույժ-յոյժ
 +
 
 +
հանկարծ-յանկարծ
 +
 
 +
հաջորդ-յաջորդ
 +
 
 +
հունիս-յունիս
 +
 
 +
հետո-յետոյ
 +
 
 +
հարմար-յարմար
 +
 
 +
անհարմար-անյարմար
 +
 
 +
բարոյական-բարոյական
 +
 
 +
==Բառավերջում յ==
 +
 
 +
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է
 +
չարտասանուող յ
 +
 
 +
 
 +
երեխա-երեխայ
 +
 
 +
արքա-արքայ
 +
 
 +
անխնա-անխնայ
 +
 
 +
երեկո-երեկոյ
 +
 
 +
մեծարգո-մեծարգոյ
 +
 
 +
սա-սա
 +
 
 +
դրա-դրա
 +
 
 +
աղա-աղա
 +
 
 +
հայ-հայ
 +
 
 +
բայ-բայ
 +
 
 +
Նոյ-Նոյ
 +
 
 +
խոյ-խոյ
 +
 
 +
քո-քո
 +
 
 +
ներքո-ներքոյ
 +
 
 +
կա-կայ
 +
 
 +
չկա-չկայ
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==Բառամիջում օ==
 +
 
 +
բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել
 +
 
 +
 
 +
ակոս-ակօս
 +
 
 +
աղոթք-աղօթք
 +
 
 +
ամոթ-ամօթ
 +
 
 +
կրոն-կրօն
 +
 
 +
կոշիկ-կօշիկ
 +
 
 +
արտոնյալ-արտօնեալ
 +
 
 +
անոթի-անօթի
 +
 
 +
գոտի-գօտի
 +
 
 +
դրոշ-դրօշ
 +
 
 +
զորեղ-զօրեղ
 +
 
 +
օրոր-օրօր
 +
 
 +
երգեհոն-երգեհոն
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից ==
 +
 
 +
սերնդի-սերնդի
 +
 
 +
սերունդ-սերունդ
 +
 
 +
հերթական-հերթական
 +
 
 +
ղեկավար-ղեկավար
 +
 
 +
շատերի-շատերի
 +
 
 +
պատեր-պատեր
 +
 
 +
կնվիրվեն-կնուիրուեն
 +
 
 +
ավանդական-աւանդական
 +
 
 +
օրացույց-օրացոյց
 +
 
 +
պետություն-պետութիւն00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ improve.am կայքում արված բոլոր ներդրումները կարող են խմբագրվել, վերամշակվել կամ ջնջվել ուրիշ մասնակիցների կողմից։ Եթե դուք չեք ցանկանում, որ ձեր նյութը խմբագրվի, ապա մի՛ տեղադրեք այն այստեղ։
Դուք նաև հավաստիացնում եք մեզ, որ նյութը գրված է ձեր կողմից կամ վերցված է ազատ տարածում և պարունակության փոփոխություններ թույլատրող աղբյուրներից (մանրամասնությունների համար տես Improve.am:Հեղինակային իրավունքներՄԻ՛ ՏԵՂԱԴՐԵՔ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՌԱՆՑ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒԹՅԱՆ։

Բեկանել | Խմբագրման ուղեցույց (բացվելու է նոր պատուհանի մեջ)

<div id="Հատուկ նիշ:" class="toccolours specialchars" style="margin-top:.5em; padding: .3em .5em; font-size: 100%; color:#aaa; text-align:left;" title="<bw-edittools-tooltip>">

<bw-edittools-lead-in> <charinsert>Á á É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý</charinsert> – <charinsert>À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> – <charinsert> â Ê ê Î î Ô ô Û û </charinsert> – <charinsert>Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ</charinsert> – <charinsert>Æ æ Ø ø Œ œ ẞ ß </charinsert> – <charinsert>Å å Ů ů </charinsert> – <charinsert>à ã Ẽ ẽ ɛ̃ Ĩ ĩ Ñ ñ Õ õ ɔ̃ Ũ ũ </charinsert> – <charinsert>Ð ð Þ þ </charinsert> – <charinsert>Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> – <charinsert>Ć ć Ĺ ĺ Ń ń Ŕ ŕ Ś ś Ý ý Ź ź </charinsert> – <charinsert>Č č Ď ď Ľ ľ Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž </charinsert> – <charinsert>Ǎ ǎ Ě ě Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ </charinsert> – <charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū </charinsert> – <charinsert>ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> – <charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> – <charinsert>Ă ă Ğ ğ Ŭ ŭ </charinsert> – <charinsert>Ċ ċ Ė ė Ġ ġ Għ għ İ ı Ż ż </charinsert> – <charinsert>Ą ą Ę ę Į į Ų ų </charinsert> – <charinsert>Ő ő Ű ű </charinsert> – <charinsert>Đ đ Ħ ħ Ł ł Ŀ ŀ </charinsert> – <charinsert>Ɖ ɖ Ɛ ɛ Ƒ ƒ Ɣ ɣ Ŋ ŋ Ɔ ɔ Ʋ ʋ </charinsert> - <charinsert>Ə ə </charinsert> – <charinsert>– — ’</charinsert> – <charinsert>~ | ° ¹ ² ³ ¼ ½ ¾ € $ ¥ £ † × ← → ↔ ↑ ± ≠ © ® ™ ‰ «+» ‹+› „+“ „+” ‚+‘ ¡ ¿ …</charinsert> – <charinsert>&nbsp;   #REDIRECT+ Կաղապար:Msg-mw ~~~~</charinsert> <charinsert>ڈ ڑ ٹ </charinsert> <charinsert>ټ څ ځ ډ ړ ږ ښ ڼ ؤ ي ې ۍ ئ </charinsert> <charinsert>{{{+}}} Կաղապար:+ {{subst:+}} +</charinsert>

</div>