«Դասական ուղղագրություն»: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(Փոխվում է էջը '«Դասական ուղղագրություն»'-ով)
(37 միջանկյալ տարբերակ ցուցադրված չէ։)
Տող 1. Տող 1.
Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են
+
«Դասական ուղղագրություն»
ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի
+
ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ
+
շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը:
+
ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։
+
 
+
===Scripts===
+
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Armspelling.js Converter]
+
 
+
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Testbench.js Test Bench]
+
 
+
===Ուղղագրութեան կանոններ===
+
 
+
 
+
==ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը==
+
 
+
Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝
+
 
+
 
+
ավան-աւան
+
 
+
անձրև-անձրեւ
+
 
+
ավարտ-աւարտ
+
+
բարև-բարեւ
+
 
+
ավել-աւել
+
 
+
բևեռ-բեւեռ
+
 
+
ավետել-աւետել
+
 
+
ավետարան-աւետարան
+
 
+
Երևան-Երեւան
+
 
+
բավական-բաւական
+
 
+
Սևան-Սեւան
+
 
+
բավարար-բաւարար
+
 
+
գավաթ-գաւաթ
+
 
+
նաև-նաեւ
+
 
+
գրավել-գրաւել
+
 
+
կարևոր-կարեւոր
+
 
+
գավիթ-գաւիթ
+
 
+
հևալ-հեւալ
+
 
+
խավար-խաւար
+
 
+
ձև-ձեւ
+
 
+
սարկավագ-սարկաւագ
+
 
+
տերև-տերեւ
+
 
+
շոգենավ-շոգենաւ
+
 
+
արծիվ-արծիւ
+
 
+
անթիվ-անթիւ
+
 
+
==իւ - յու ի գրութիւնը==
+
 
+
ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,
+
 
+
 
+
արյուն-արիւն
+
 
+
բարություն-բարութիւն
+
 
+
սյուն-սիւն
+
 
+
ալյուր-ալիւր
+
 
+
հնչյուն-հնչիւն
+
 
+
յուղ-իւղ
+
 
+
հյուր-հիւր
+
 
+
յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր
+
 
+
կայուն-կայուն
+
 
+
երեխայություն-երեխայութիւն
+
 
+
==Ու - ն  վ - ի արժեքով==
+
 
+
Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու
+
 
+
 
+
հարված-հարուած
+
 
+
հարություն-յարութիւն
+
 
+
ջարդվածք-ջարդուածք
+
 
+
շվար-շուար
+
 
+
կալվածք-կալուածք
+
 
+
թվաբանություն-թուաբանութիւն
+
 
+
պատվական-պատուական
+
 
+
նվեր-նուեր
+
 
+
հալվել-հալուել
+
 
+
Զվարթ-Զուարթ
+
 
+
հազվադեպ-հազուադէպ
+
 
+
լեզվաբան-լեզուաբան
+
 
+
ձվաձև-ձուաձեւ
+
 
+
==Է տառի գրութիւնը==
+
 
+
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում
+
 
+
 
+
ափսե-ափսէ
+
 
+
բազե-բազէ
+
 
+
մարգարե-մարգարէ
+
 
+
Վահե-Վահէ
+
 
+
մանրէ-մանրէ
+
 
+
 
+
 
+
Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն
+
կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,
+
 
+
 
+
գեր-գէր
+
 
+
դեմք-դէմք
+
 
+
զենք-զէնք
+
 
+
վեպ-վէպ
+
 
+
հավետ-յաւէտ
+
 
+
 
+
 
+
կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,
+
 
+
 
+
աղվես-աղուէս
+
 
+
անշեջ-անշէջ
+
 
+
գմբեթ-գմբէթ
+
 
+
արժեք-արժէք
+
 
+
մեկ-մէկ
+
 
+
թեպետ-թէպէտ
+
 
+
լեգեոն-լեգէոն
+
 
+
կուզեկուզ-կուզէկուզ
+
 
+
պարտեզ-պարտէզ
+
 
+
կրկես-կրկէս
+
 
+
հրեա-հրէայ
+
 
+
տեր-տէր
+
 
+
տնօրեն-տնօրէն
+
 
+
օրենք-օրէնք
+
 
+
ամենայն-ամենայն
+
 
+
ամենամեծ-ամենամեծ
+
 
+
չինարեն-չինարէն
+
 
+
գետ-գէտ
+
 
+
ոսկեղեն-ոսկեղէն
+
 
+
էջ-էջ
+
 
+
էշ-էշ
+
 
+
մեջ-մէջ
+
 
+
հանդես-հանդէս
+
 
+
սեր-սէր
+
 
+
վերք-վէրք
+
 
+
գրել-գրել
+
 
+
Արմեն-Արմէն
+
 
+
Աբել-Աբէլ
+
 
+
==ոյ - ի գրութիւնը==
+
 
+
ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով
+
 
+
 
+
լույս-լոյս
+
 
+
բույս-բոյս
+
 
+
զույգ-զոյգ
+
 
+
կույս-կոյս
+
 
+
նույն-նոյն
+
 
+
մորաքույր-մօրաքոյր
+
 
+
 
+
 
+
==եա - ի գրութիւնը==
+
 
+
յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)
+
 
+
 
+
 
+
Թումանյան-Թումանեան
+
 
+
երկարամյա-երկարամեայ
+
 
+
ալպյան-ալպեան
+
 
+
առավոտյան-առաւօտեան
+
 
+
Հայաստան-Հայաստան
+
 
+
հայացք-հայեացք
+
 
+
Գայանե-Գայեանէ
+
 
+
դայակ-դայեակ
+
 
+
 
+
 
+
==հ թէ յ==
+
 
+
Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:
+
 
+
 
+
հագենալ-յագենալ
+
 
+
հաղթել-յաղթել
+
 
+
համառ-յամառ
+
 
+
հիշել-յիշել
+
 
+
հիշատակ-յիշատակ
+
 
+
հղի-յղի
+
 
+
հոբելյան-յոբելեան
+
 
+
հոգնակի-յոգնակի
+
 
+
հորինել-յօրինել
+
 
+
հույզ-յոյզ
+
 
+
հույժ-յոյժ
+
 
+
հանկարծ-յանկարծ
+
 
+
հաջորդ-յաջորդ
+
 
+
հունիս-յունիս
+
 
+
հետո-յետոյ
+
 
+
հարմար-յարմար
+
 
+
անհարմար-անյարմար
+
 
+
բարոյական-բարոյական
+
 
+
==Բառավերջում յ==
+
 
+
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է
+
չարտասանուող յ
+
 
+
 
+
երեխա-երեխայ
+
 
+
արքա-արքայ
+
 
+
անխնա-անխնայ
+
 
+
երեկո-երեկոյ
+
 
+
մեծարգո-մեծարգոյ
+
 
+
սա-սա
+
 
+
դրա-դրա
+
 
+
աղա-աղա
+
 
+
հայ-հայ
+
 
+
բայ-բայ
+
 
+
Նոյ-Նոյ
+
 
+
խոյ-խոյ
+
 
+
քո-քո
+
 
+
ներքո-ներքոյ
+
 
+
կա-կայ
+
 
+
չկա-չկայ
+
 
+
 
+
 
+
==Բառամիջում օ==
+
 
+
բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել
+
 
+
 
+
ակոս-ակօս
+
 
+
աղոթք-աղօթք
+
 
+
ամոթ-ամօթ
+
 
+
կրոն-կրօն
+
 
+
կոշիկ-կօշիկ
+
 
+
արտոնյալ-արտօնեալ
+
 
+
անոթի-անօթի
+
 
+
գոտի-գօտի
+
 
+
դրոշ-դրօշ
+
 
+
զորեղ-զօրեղ
+
 
+
օրոր-օրօր
+
 
+
երգեհոն-երգեհոն
+
 
+
 
+
 
+
== Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից ==
+
 
+
սերնդի-սերնդի
+
 
+
սերունդ-սերունդ
+
 
+
հերթական-հերթական
+
 
+
ղեկավար-ղեկավար
+
 
+
 
+
== www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր ==
+
 
+
և-եւ
+
 
+
ազգայնացմանը-ազգայնացմանը
+
 
+
ազգերը-ազգերը
+
 
+
Ալեքը-Ալեքը
+
 
+
Ալեքսանդրոպոլ-Ալեքսանդրոպոլ
+
 
+
Աղբյուրներ-Աղբիւրներ
+
 
+
Ամենափրկիչ-Ամենափրկիչ
+
 
+
այդ-այդ
+
 
+
այս-այս
+
 
+
Անանիկյանը-Անանիկեանը
+
 
+
անեկդոտները-անեկդոտները
+
 
+
անձնավորություն-անձնաւորութիւն
+
 
+
անմահացնում-անմահացնում
+
 
+
անում-անում
+
 
+
անվան-անուան
+
 
+
աշխատանքի-աշխատանքի
+
 
+
Աշխարհի-Աշխարհի
+
 
+
ապրանքների-ապրանքների
+
 
+
առակախոս-առակախօս
+
 
+
առակախոսների-առակախօսների
+
 
+
առակներ-առակներ
+
 
+
առիթով-առիթով
+
 
+
առումով-առումով
+
 
+
առևտրական-առեւտրական
+
 
+
ասացվածքները-ասացուածքները
+
 
+
Ավետիք-Աւետիք
+
 
+
Ավոն-Աւօն
+
 
+
արհեստավորի-արհեստաւորի
+
 
+
արձանը-արձանը
+
 
+
արվեստի-արուեստի
+
 
+
արվեստում-արուեստում
+
 
+
բակում-բակում
+
 
+
բայց-բայց
+
 
+
բանաստեղծ-բանաստեղծ
+
 
+
բանավոր-բանաւոր
+
 
+
բավարարելն-բաւարարելն
+
 
+
բարձրահասակ-բարձրահասակ
+
 
+
բացվեց-բացուեց
+
 
+
բնավորություն-բնաւորութիւն
+
 
+
Բոշի-Բոշի
+
 
+
Բովանդակություն-Բովանդակութիւն
+
 
+
գերեզմանը-գերեզմանը
+
 
+
գերեզմանի-գերեզմանի
+
 
+
գերեզմանին-գերեզմանին
+
 
+
գյումրեցի-գիւմրեցի
+
 
+
գյումրեցու-գիւմրեցու
+
 
+
Գյումրիում-Գիւմրիում
+
 
+
Գյումրու-Գիւմրու
+
 
+
գնորդներին-գնորդներին
+
 
+
գոհ-գոհ
+
 
+
գործիչների-գործիչների
+
 
+
գունագեղ-գունագեղ
+
 
+
գրավել-գրաւել
+
 
+
գրեթե-գրեթէ
+
 
+
գրել-գրել
+
 
+
Դաշտենցը-Դաշտենցը
+
 
+
Դաշտենցն-Դաշտենցն
+
 
+
դասընկերը-դասընկերը
+
 
+
դեմքով-դէմքով
+
 
+
դեր-դեր
+
 
+
դիմանկարների-դիմանկարների
+
 
+
դիմացինները-դիմացինները
+
 
+
Եկավ-Եկաւ
+
 
+
եկեղեցու-եկեղեցու
+
 
+
եղել-եղել
+
 
+
են-են
+
 
+
Եվ-Եւ
+
 
+
Երբ-Երբ
+
 
+
երգիծանքի-երգիծանքի
+
 
+
զվարթ-զուարթ
+
 
+
զվարճաբան-զուարճաբան
+
 
+
է-է
+
 
+
Էդպես-Էդպէս
+
 
+
էին-էին
+
 
+
էլ-էլ
+
 
+
էն-էն
+
 
+
էր-էր
+
 
+
ընտանիքում-ընտանիքում
+
 
+
ընտրել-ընտրել
+
 
+
Ըստ-Ըստ
+
 
+
թաղը-թաղը
+
 
+
թաղումը-թաղումը
+
 
+
թեմայով-թեմայով
+
 
+
թվականին-թուականին
+
 
+
Ժամանակակիցները-Ժամանակակիցները
+
 
+
ժամին-ժամին
+
 
+
ժողովրդականության-ժողովրդականութեան
+
 
+
ժողովրդի-ժողովրդի
+
 
+
ի-ի
+
 
+
ին-ին
+
 
+
ինչ-ինչ
+
 
+
ինքը-ինքը
+
 
+
Իսահակյանը-Իսահակեանը
+
 
+
Իսահակյանի-Իսահակեանի
+
 
+
իսկ-իսկ
+
 
+
իր-իր
+
 
+
իրական-իրական
+
 
+
իրենց-իրենց
+
 
+
Լենինական-Լենինական
+
 
+
Լենինականը-Լենինականը
+
 
+
լինելու-լինելու
+
 
+
լուրջ-լուրջ
+
 
+
Խ-Խ
+
 
+
Խաչիկ-Խաչիկ
+
 
+
խոսել-խօսել
+
 
+
Ծանոթագրություններ-Ծանօթագրութիւններ
+
 
+
ծառայել-ծառայել
+
 
+
ծիծաղից-ծիծաղից
+
 
+
ծիծաղում-ծիծաղում
+
 
+
Ծնվել-Ծնուել
+
 
+
կա-կայ
+
 
+
կան-կան
+
 
+
կանգնեցրել-կանգնեցրել
+
 
+
կապվել-կապուել
+
 
+
կատակներն-կատակներն
+
 
+
կատարել-կատարել
+
 
+
կարող-կարող
+
 
+
Կյանքը-Կեանքը
+
 
+
կյանքից-կեանքից
+
 
+
կոչվել-կոչուել
+
 
+
Հակոբ-Յակոբ
+
 
+
համար-համար
+
 
+
հայ-հայ
+
 
+
հայկական-հայկական
+
 
+
հայտնի-յայտնի
+
 
+
հասած-հասած
+
 
+
հեղինակը-հեղինակը
+
 
+
հենց-հէնց
+
 
+
հեռացավ-հեռացաւ
+
 
+
հետ-հետ
+
 
+
հետևյալ-հետեւեալ
+
 
+
հերոսի-հերոսի
+
 
+
հին-հին
+
 
+
հոկտեմբերի-հոկտեմբերի
+
 
+
հուղարկավորությանը-յուղարկաւորութեանը
+
 
+
հունվարի-յունուարի
+
 
+
ձմերուկ-ձմերուկ
+
 
+
Ղազարոսի-Ղազարոսի
+
 
+
ճանապարհելը-ճանապարհելը
+
 
+
մահարձան-մահարձան
+
 
+
մասին-մասին
+
 
+
մասնակցում-մասնակցում
+
 
+
մարդ-մարդ
+
 
+
մարդու-մարդու
+
 
+
Մելքոնյան-Մելքոնեան
+
 
+
մեծ-մեծ
+
 
+
մեկ-մէկ
+
 
+
մեր-մեր
+
 
+
մի-մի
+
 
+
մինչ-մինչ
+
 
+
միջավայրում-միջավայրում
+
 
+
միջնորդի-միջնորդի
+
 
+
միֆ-միֆ
+
 
+
Մկրտիչ-Մկրտիչ
+
 
+
Մուկուչ-Մուկուչ
+
 
+
Մուկուչը-Մուկուչը
+
 
+
Մուկուչի-Մուկուչի
+
 
+
Մուկուչն-Մուկուչն
+
 
+
նա-նա
+
 
+
նաև-նաեւ
+
 
+
Նաև-Նաեւ
+
 
+
նախատիպ-նախատիպ
+
 
+
Նարեկ-Նարեկ
+
 
+
Նկարիչ-Նկարիչ
+
 
+
նյութեր-նյութեր
+
 
+
նպաստել-նպաստել
+
 
+
նրա-նրա
+
 
+
նրան-նրան
+
 
+
նրան-նրան
+
 
+
շատ-շատ
+
 
+
շարք-շարք
+
 
+
շիրիմի-շիրիմի
+
 
+
շուկայում-շուկայում
+
 
+
ողջ-ողջ
+
 
+
որ-որ
+
 
+
որի-որի
+
 
+
որոնց-որոնց
+
 
+
որպես-որպէս
+
 
+
ու-ու
+
 
+
ուներ-ունէր
+
 
+
ուշադրությունը-ուշադրութիւնը
+
 
+
ուշաթափվում-ուշաթափւում
+
 
+
ուշքումիտքը-ուշքումիտքը
+
 
+
ուրախ-ուրախ
+
 
+
ուրիշներինը-ուրիշներինը
+
 
+
չափազանց-չափազանց
+
 
+
չափով-չափով
+
 
+
չէ-չէ
+
 
+
չէր-չէր
+
 
+
չի-չի
+
 
+
պատկերանիշը-պատկերանիշը
+
 
+
պատճառով-պատճառով
+
 
+
պատմում-պատմում
+
 
+
պոեմի-պօէմի
+
 
+
Պոլոզ-Պոլոզ
+
 
+
սակայն-սակայն
+
 
+
Սամվելյանն-Սամուելեանն
+
 
+
սգաց-սգաց
+
 
+
սեխ-սեխ
+
 
+
ստեղծել-ստեղծել
+
 
+
ստեղծված-ստեղծուած
+
 
+
սրախոսություններ-սրախօսութիւններ
+
 
+
սրախոսությունները-սրախօսութիւնները
+
 
+
սրամիտ-սրամիտ
+
 
+
սրտով-սրտով
+
 
+
Վախճանվեց-Վախճանուեց
+
 
+
վաճառել-վաճառել
+
 
+
վաճառքն-վաճառքն
+
 
+
վերագրում-վերագրում
+
 
+
վերագրվում-վերագրւում
+
 
+
Վիքիդարանի-Վիքիդարանի
+
 
+
Վիքիդարանում-Վիքիդարանում
+
 
+
վրա-վրայ
+
 
+
Տարբերությունն-Տարբերութիւնն
+
 
+
տեղեկությունների-տեղեկութիւնների
+
 
+
տեղն-տեղն
+
 
+
ցավով-ցաւով
+
 
+
փաստերը-փաստերը
+
 
+
փետրվարի-փետրուարի
+
 
+
Քաղաքի-Քաղաքի
+
 
+
քաշեց-քաշեց
+
 
+
քար-քար
+
 
+
օտար-օտար
+
 
+
օրը-օրը
+
 
+
Ֆայտոն-Ֆայտօն
+

23:30, 25 Հունվարի 2018-ի տարբերակ

«Դասական ուղղագրություն»