«Դասական ուղղագրություն»: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(ոյ - ի գրութիւնը)
(Փոխվում է էջը '«Դասական ուղղագրություն»'-ով)
(34 միջանկյալ տարբերակ ցուցադրված չէ։)
Տող 1. Տող 1.
Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են
+
«Դասական ուղղագրություն»
ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի
+
ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ
+
շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը:
+
ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։
+
 
+
===Scripts===
+
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Armspelling.js Converter]
+
 
+
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Testbench.js Test Bench]
+
 
+
===Ուղղագրութեան կանոններ===
+
 
+
 
+
==ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը==
+
 
+
Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝
+
 
+
 
+
ավան-աւան
+
 
+
անձրև-անձրեւ
+
 
+
ավարտ-աւարտ
+
+
բարև-բարեւ
+
 
+
ավել-աւել
+
 
+
բևեռ-բեւեռ
+
 
+
ավետել-աւետել
+
 
+
ավետարան-աւետարան
+
 
+
Երևան-Երեւան
+
 
+
բավական-բաւական
+
 
+
Սևան-Սեւան
+
 
+
բավարար-բաւարար
+
 
+
գավաթ-գաւաթ
+
 
+
նաև-նաեւ
+
 
+
գրավել-գրաւել
+
 
+
կարևոր-կարեւոր
+
 
+
գավիթ-գաւիթ
+
 
+
հևալ-հեւալ
+
 
+
խավար-խաւար
+
 
+
ձև-ձեւ
+
 
+
սարկավագ-սարկաւագ
+
 
+
տերև-տերեւ
+
 
+
շոգենավ-շոգենաւ
+
 
+
արծիվ-արծիւ
+
 
+
անթիվ-անթիւ
+
 
+
==իւ - յու ի գրութիւնը==
+
 
+
ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,
+
 
+
 
+
արյուն-արիւն
+
 
+
բարություն-բարութիւն
+
 
+
սյուն-սիւն
+
 
+
ալյուր-ալիւր
+
 
+
հնչյուն-հնչիւն
+
 
+
յուղ-իւղ
+
 
+
հյուր-հիւր
+
 
+
յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր
+
 
+
կայուն-կայուն
+
 
+
երեխայություն-երեխայութիւն
+
 
+
==Ու - ն  վ - ի արժեքով==
+
 
+
Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու
+
 
+
 
+
հարված-հարուած
+
 
+
հարություն-յարութիւն
+
 
+
ջարդվածք-ջարդուածք
+
 
+
շվար-շուար
+
 
+
կալվածք-կալուածք
+
 
+
թվաբանություն-թուաբանութիւն
+
 
+
պատվական-պատուական
+
 
+
նվեր-նուեր
+
 
+
հալվել-հալուել
+
 
+
Զվարթ-Զուարթ
+
 
+
հազվադեպ-հազուադէպ
+
 
+
լեզվաբան-լեզուաբան
+
 
+
ձվաձև-ձուաձեւ
+
 
+
==Է տառի գրութիւնը==
+
 
+
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում
+
 
+
 
+
ափսե-ափսէ
+
 
+
բազե-բազէ
+
 
+
մարգարե-մարգարէ
+
 
+
Վահե-Վահէ
+
 
+
մանրէ-մանրէ
+
 
+
 
+
 
+
Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն
+
կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,
+
 
+
 
+
գեր-գէր
+
 
+
դեմք-դէմք
+
 
+
զենք-զէնք
+
 
+
վեպ-վէպ
+
 
+
հավետ-յաւէտ
+
 
+
 
+
 
+
կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,
+
 
+
 
+
աղվես-աղուէս
+
 
+
անշեջ-անշէջ
+
 
+
գմբեթ-գմբէթ
+
 
+
արժեք-արժէք
+
 
+
մեկ-մէկ
+
 
+
թեպետ-թէպէտ
+
 
+
լեգեոն-լեգէոն
+
 
+
կուզեկուզ-կուզէկուզ
+
 
+
պարտեզ-պարտէզ
+
 
+
կրկես-կրկէս
+
 
+
հրեա-հրէայ
+
 
+
տեր-տէր
+
 
+
տնօրեն-տնօրէն
+
 
+
օրենք-օրէնք
+
 
+
ամենայն-ամենայն
+
 
+
ամենամեծ-ամենամեծ
+
 
+
չինարեն-չինարէն
+
 
+
գետ-գէտ
+
 
+
ոսկեղեն-ոսկեղէն
+
 
+
էջ-էջ
+
 
+
էշ-էշ
+
 
+
մեջ-մէջ
+
 
+
հանդես-հանդէս
+
 
+
սեր-սէր
+
 
+
վերք-վէրք
+
 
+
գրել-գրել
+
 
+
Արմեն-Արմէն
+
 
+
Աբել-Աբէլ
+
 
+
==ոյ - ի գրութիւնը==
+
 
+
ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով
+
 
+
 
+
լույս-լոյս
+
 
+
բույս-բոյս
+
 
+
զույգ-զոյգ
+
 
+
կույս-կոյս
+
 
+
նույն-նոյն
+
 
+
մորաքույր-մօրաքոյր
+
 
+
==եա - ի գրութիւնը==
+
 
+
յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)
+
 
+
 
+
 
+
Թումանյան-Թումանեան
+
 
+
երկարամյա-երկարամեայ
+
 
+
ալպյան-ալպեան
+
 
+
առավոտյան-առաւօտեան
+
 
+
Հայաստան-Հայաստան
+
 
+
հայացք-հայեացք
+
 
+
Գայանե-Գայեանէ
+
 
+
դայակ-դայեակ
+
 
+
 
+
 
+
==հ թէ յ==
+
 
+
Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:
+
 
+
 
+
հագենալ-յագենալ
+
 
+
հաղթել-յաղթել
+
 
+
համառ-յամառ
+
 
+
հիշել-յիշել
+
 
+
հիշատակ-յիշատակ
+
 
+
հղի-յղի
+
 
+
հոբելյան-յոբելեան
+
 
+
հոգնակի-յոգնակի
+
 
+
հորինել-յօրինել
+
 
+
հույզ-յոյզ
+
 
+
հույժ-յոյժ
+
 
+
հանկարծ-յանկարծ
+
 
+
հաջորդ-յաջորդ
+
 
+
հունիս-յունիս
+
 
+
հետո-յետոյ
+
 
+
հարմար-յարմար
+
 
+
անհարմար-անյարմար
+
 
+
բարոյական-բարոյական
+
 
+
==Բառավերջում յ==
+
 
+
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է
+
չարտասանուող յ
+
 
+
 
+
երեխա-երեխայ
+
 
+
արքա-արքայ
+
 
+
անխնա-անխնայ
+
 
+
երեկո-երեկոյ
+
 
+
մեծարգո-մեծարգոյ
+
 
+
սա-սա
+
 
+
դրա-դրա
+
 
+
աղա-աղա
+
 
+
հայ-հայ
+
 
+
բայ-բայ
+
 
+
Նոյ-Նոյ
+
 
+
խոյ-խոյ
+
 
+
քո-քո
+
 
+
ներքո-ներքոյ
+
 
+
կա-կայ
+
 
+
չկա-չկայ
+
 
+
 
+
 
+
==Բառամիջում օ==
+
 
+
բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել
+
 
+
 
+
ակոս-ակօս
+
 
+
աղոթք-աղօթք
+
 
+
ամոթ-ամօթ
+
 
+
կրոն-կրօն
+
 
+
կոշիկ-կօշիկ
+
 
+
արտոնյալ-արտօնեալ
+
 
+
անոթի-անօթի
+
 
+
գոտի-գօտի
+
 
+
դրոշ-դրօշ
+
 
+
զորեղ-զօրեղ
+
 
+
օրոր-օրօր
+
 
+
երգեհոն-երգեհոն
+
 
+
 
+
 
+
== Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից ==
+
 
+
սերնդի-սերնդի
+
 
+
սերունդ-սերունդ
+
 
+
հերթական-հերթական
+
 
+
ղեկավար-ղեկավար
+
 
+
 
+
== www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր ==
+
 
+
Ալեքը-Ալեքը
+
 
+
Ալեքսանդրոպոլ-Ալեքսանդրոպոլ
+
 
+
Աղբյուրներ-Աղբիւրներ
+
 
+
Ամենափրկիչ-Ամենափրկիչ
+
 
+
Անանիկյանը-Անանիկեանը
+
 
+
Աշխարհի-Աշխարհի
+
 
+
Ավետիք-Աւետիք
+
 
+
Ավոն-Աւօն
+
 
+
Բոշի-Բոշի
+
 
+
Բովանդակություն-Բովանդակութիւն
+
 
+
Գյումրիում-Գիւմրիում
+
 
+
Գյումրու-Գիւմրու
+
 
+
Դաշտենցը-Դաշտենցը
+
 
+
Դաշտենցն-Դաշտենցն
+
 
+
Եկավ-Եկաւ
+
 
+
Եվ-Եւ
+
 
+
Երբ-Երբ
+
 
+
Էդպես-Էդպէս
+
 
+
Ըստ-Ըստ
+
 
+
Ժամանակակիցները-Ժամանակակիցները
+
 
+
Իսահակյանը-Իսահակեանը
+
 
+
Իսահակյանի-Իսահակեանի
+
 
+
Լենինական-Լենինական
+
 
+
Լենինականը-Լենինականը
+
 
+
Խ-Խ
+
 
+
Խաչիկ-Խաչիկ
+
 
+
Ծանոթագրություններ-Ծանօթագրութիւններ
+
 
+
Ծնվել-Ծնուել
+
 
+
Կյանքը-Կեանքը
+
 
+
Հակոբ-Յակոբ
+
 
+
Ղազարոսի-Ղազարոսի
+
 
+
Մելքոնյան-Մելքոնեան
+
 
+
Մկրտիչ-Մկրտիչ
+
 
+
Մուկուչ-Մուկուչ
+
 
+
Մուկուչը-Մուկուչը
+
 
+
Մուկուչի-Մուկուչի
+
 
+
Մուկուչն-Մուկուչն
+
 
+
Նարեկ-Նարեկ
+
 
+
Նաև-Նաեւ
+
 
+
Նկարիչ-Նկարիչ
+
 
+
Պոլոզ-Պոլոզ
+
 
+
Սամվելյանն-Սամուելեանն
+
 
+
Վախճանվեց-Վախճանուեց
+
 
+
Վիքիդարանի-Վիքիդարանի
+
 
+
Վիքիդարանում-Վիքիդարանում
+
 
+
Տարբերությունն-Տարբերութիւնն
+
 
+
Քաղաքի-Քաղաքի
+
 
+
Ֆայտոն-Ֆայտօն
+
 
+
աբար-աբար
+
 
+
աբդուլահ-աբդուլահ
+
 
+
ադմինիստրատոր-ադմինիստրատոր
+
 
+
ադպիսով-ադպիսով
+
 
+
ազատ-ազատ
+
 
+
ազատում-ազատում
+
 
+
ազգային-ազգային
+
 
+
ազգայնացմանը-ազգայնացմանը
+
 
+
ազգերը-ազգերը
+
 
+
ազդել-ազդել
+
 
+
ազդեցիկ-ազդեցիկ
+
 
+
ազդեցությոան-ազդեցութեօան
+
 
+
ազդեցություն-ազդեցութիւն
+
 
+
ազդեցությունը-ազդեցութիւնը
+
 
+
ազդեցությունն-ազդեցութիւնն
+
 
+
ազդվում-ազդւում
+
 
+
ալ-ալ
+
 
+
ալաբամայում-ալաբամայում
+
 
+
ալբերտը-ալբերտը
+
 
+
ալբոմ-ալբոմ
+
 
+
ալբոմը-ալբոմը
+
 
+
ալբոմի-ալբոմի
+
 
+
ալբոմին-ալբոմին
+
 
+
ալբոմից-ալբոմից
+
 
+
ալբոմն-ալբոմն
+
 
+
ալբոմներ-ալբոմներ
+
 
+
ալբոմները-ալբոմները
+
 
+
ալբոմների-ալբոմների
+
 
+
ալիշա-ալիշայ
+
 
+
ալիք-ալիք
+
 
+
ալիքը-ալիքը
+
 
+
ալիքի-ալիքի
+
 
+
ալիքով-ալիքով
+
 
+
ալկոհոլային-ալկոհոլային
+
 
+
ալով-ալով
+
 
+
ական-ական
+
 
+
ականներ-ականներ
+
 
+
ականների-ականների
+
 
+
ակապելլա-ակապելլայ
+
 
+
ակի-ակի
+
 
+
ակնկալում-ակնկալում
+
 
+
ակնոցները-ակնոցները
+
 
+
ակնոցներով-ակնոցներով
+
 
+
ակումբի-ակումբի
+
 
+
ակումբում-ակումբում
+
 
+
ակտիվորեն-ակտիւօրէն
+
 
+
ակցիա-ակցիայ
+
 
+
ահա-ահա
+
 
+
աղբյուր-աղբիւր
+
 
+
աղբյուրներ-աղբիւրներ
+
 
+
աղտոտման-աղտոտման
+
 
+
աղքատ-աղքատ
+
 
+
աճ-աճ
+
 
+
աճը-աճը
+
 
+
աճում-աճում
+
 
+
աճուրդի-աճուրդի
+
 
+
աճուրդին-աճուրդին
+
 
+
աճուրդում-աճուրդում
+
 
+
ամբողջ-ամբողջ
+
 
+
ամբողջությունը-ամբողջութիւնը
+
 
+
ամեն-ամէն
+
 
+
ամենա-ամենա
+
 
+
ամենաերիտասարդ-ամենաերիտասարդ
+
 
+
ամենաերկար-ամենաերկար
+
 
+
ամենաթանկ-ամենաթանկ
+
 
+
ամենաթանկարժեք-ամենաթանկարժէք
+
 
+
ամենալավ-ամենալաւ
+
 
+
ամենակրքոտ-ամենակրքոտ
+
 
+
ամենահայտնի-ամենայայտնի
+
 
+
ամենահայտնին-ամենայայտնին
+
 
+
ամենահաջող-ամենայաջող
+
 
+
ամենահաջողված-ամենայաջողուած
+
 
+
ամենամեծ-ամենամեծ
+
 
+
ամենամյա-ամենամեայ
+
 
+
ամենամոտ-ամենամօտ
+
 
+
ամենանշանավոր-ամենանշանաւոր
+
 
+
ամենաշատ-ամենաշատ
+
 
+
ամենապահանջված-ամենապահանջուած
+
 
+
ամենապոպոուլյառ-ամենապոպոուլեառ
+
 
+
ամենաջողակ-ամենաջողակ
+
 
+
ամենավաճառվող-ամենավաճառուող
+
 
+
ամենավառ-ամենավառ
+
 
+
ամենավիճելի-ամենավիճելի
+
 
+
ամենաքիչը-ամենաքիչը
+
 
+
ամենը-ամէնը
+
 
+
ամենի-ամէնի
+
 
+
ամենուր-ամէնուր
+
 
+
ամեվաճառվող-ամեվաճառուող
+
 
+
ամերիկա-ամերիկա
+
 
+
ամերիկային-ամերիկային
+
 
+
ամերիկացի-ամերիկացի
+
 
+
ամերիկյան-ամերիկեան
+
 
+
ամիս-ամիս
+
 
+
ամիսները-ամիսները
+
 
+
ամիսների-ամիսների
+
 
+
ամյա-ամեայ
+
 
+
ամյակի-ամեակի
+
 
+
ամյակին-ամեակին
+
 
+
ամն-ամն
+
 
+
ամորթ-ամորթ
+
 
+
ամուսնալուծվելուց-ամուսնալուծուելուց
+
 
+
ամուսնալուծվեցին-ամուսնալուծուեցին
+
 
+
ամուսնացած-ամուսնացած
+
 
+
ամուսնացավ-ամուսնացաւ
+
 
+
ամռանը-ամռանը
+
 
+
ամսագիրը-ամսագիրը
+
 
+
ամսագրի-ամսագրի
+
 
+
ամսի-ամսի
+
 
+
ամֆորա-ամֆորայ
+
 
+
այբբենական-այբբենական
+
 
+
այգում-այգում
+
 
+
այդ-այդ
+
 
+
այդպես-այդպէս
+
 
+
այդպիսի-այդպիսի
+
 
+
այդտեղ-այդտեղ
+
 
+
այժմ-այժմ
+
 
+
այլ-այլ
+
 
+
այլասերելու-այլասերելու
+
 
+
այլոք-այլոք
+
 
+
այլք-այլք
+
 
+
այն-այն
+
 
+
այնուամենայնիվ-այնուամենայնիւ
+
 
+
այնուհետ-այնուհետ
+
 
+
այնպիսի-այնպիսի
+
 
+
այնպիսին-այնպիսին
+
 
+
այնպիսիններին-այնպիսիններին
+
 
+
այնպիսիք-այնպիսիք
+
 
+
այնտեղ-այնտեղ
+
 
+
այնքան-այնքան
+
 
+
այս-այս
+
 
+
այսպիսով-այսպիսով
+
 
+
այստեղ-այստեղ
+
 
+
այսօր-այսօր
+
 
+
այտերը-այտերը
+
 
+
այրվածքներ-այրուածքներ
+
 
+
այցելել-այցելել
+
 
+
այցելեց-այցելեց
+
 
+
այցելեք-այցելէք
+
 
+
այցելության-այցելութեան
+
 
+
այցելում-այցելում
+
 
+
այցելուների-այցելուների
+
 
+
այցեքարտ-այցեքարտ
+
 
+
այքան-այքան
+
 
+
անառակաբարո-անառակաբարոյ
+
 
+
անգամ-անգամ
+
 
+
անգերազանցելի-անգերազանցելի
+
 
+
անգլ-անգլ
+
 
+
անգլերեն-անգլերեն
+
 
+
անգլիական-անգլիական
+
 
+
անգոլայում-անգոլայում
+
 
+
անգութ-անգութ
+
 
+
անգում-անգում
+
 
+
անդամ-անդամ
+
 
+
անդամին-անդամին
+
 
+
անդամները-անդամները
+
 
+
անել-անել
+
 
+
անեկդոտները-անեկդոտները
+
 
+
անի-անի
+
 
+
անկախ-անկախ
+
 
+
անկյունում-անկիւնում
+
 
+
անկրկնելի-անկրկնելի
+
 
+
անհաջող-անյաջող
+
 
+
անհասկանալի-անհասկանալի
+
 
+
անձ-անձ
+
 
+
անձամբ-անձամբ
+
 
+
անձի-անձի
+
 
+
անձինք-անձինք
+
 
+
անձնակազմը-անձնակազմը
+
 
+
անձնակազմի-անձնակազմի
+
 
+
անձնական-անձնական
+
 
+
անձնավորություն-անձնաւորութիւն
+
 
+
անմահացնում-անմահացնում
+
 
+
անմեղ-անմեղ
+
 
+
անմենը-անմենը
+
 
+
անմիջապես-անմիջապէս
+
 
+
աննախադեպ-աննախադէպ
+
 
+
անշարժ-անշարժ
+
 
+
անշունչ-անշունչ
+
 
+
անում-անում
+
 
+
անուն-անուն
+
 
+
անունը-անունը
+
 
+
անչափահասի-անչափահասի
+
 
+
անչափահասին-անչափահասին
+
 
+
անջելես-անջելես
+
 
+
անջելեսյան-անջելեսեան
+
 
+
անջելեսում-անջելեսում
+
 
+
անսթափ-անսթափ
+
 
+
անվան-անուան
+
 
+
անվանակարգերում-անուանակարգերում
+
 
+
անվանակարգին-անուանակարգին
+
 
+
անվանակարգում-անուանակարգում
+
 
+
անվանում-անուանում
+
 
+
անվանումը-անուանումը
+
 
+
անվերջ-անվերջ
+
 
+
անվճար-անվճար
+
 
+
անվտանգության-անվտանգութեան
+
 
+
անտառահատումներ-անտառահատումներ
+
 
+
անտառները-անտառները
+
 
+
անտուն-անտուն
+
 
+
անց-անց
+
 
+
անցակացրեց-անցակացրեց
+
 
+
անցան-անցան
+
 
+
անցավ-անցաւ
+
 
+
անցել-անցել
+
 
+
անցկացնել-անցկացնել
+
 
+
անցկացնում-անցկացնում
+
 
+
անցկացրած-անցկացրած
+
 
+
անցկացրեց-անցկացրեց
+
 
+
անցկացրեցին-անցկացրեցին
+
 
+
անցյալ-անցեալ
+
 
+
անցնել-անցնել
+
 
+
անցնում-անցնում
+
 
+
անցում-անցում
+
 
+
անք-անք
+
 
+
անքը-անքը
+
 
+
անքով-անքով
+
 
+
աշեռը-աշեռը
+
 
+
աշերը-աշերը
+
 
+
աշխատանքը-աշխատանքը
+
 
+
աշխատանքի-աշխատանքի
+
 
+
աշխատանքից-աշխատանքից
+
 
+
աշխատանքն-աշխատանքն
+
 
+
աշխատանքները-աշխատանքները
+
 
+
աշխատանքներում-աշխատանքներում
+
 
+
աշխատավարձը-աշխատավարձը
+
 
+
աշխատել-աշխատել
+
 
+
աշխատեցին-աշխատեցին
+
 
+
աշխատողի-աշխատողի
+
 
+
աշխատողներից-աշխատողներից
+
 
+
աշխարահռչակ-աշխարահռչակ
+
 
+
աշխարհի-աշխարհի
+
 
+
աշխարհին-աշխարհին
+
 
+
աշխարհով-աշխարհով
+
 
+
աշխարհում-աշխարհում
+
 
+
աշխարում-աշխարում
+
 
+
աչափին-աչափին
+
 
+
ապա-ապա
+
 
+
ապագա-ապագայ
+
 
+
ապացուցելով-ապացուցելով
+
 
+
ապշեցրեց-ապշեցրեց
+
 
+
ապոլլո-ապոլլոյ
+
 
+
ապրանքանիշի-ապրանքանիշի
+
 
+
ապրանքների-ապրանքների
+
 
+
ապրել-ապրել
+
 
+
ապրի-ապրի
+
 
+
ապրիլի-ապրիլի
+
 
+
ապրիլին-ապրիլին
+
 
+
ապրում-ապրում
+
 
+
աջակցության-աջակցութեան
+
 
+
առ-առ
+
 
+
առակախոս-առակախօս
+
 
+
առակախոսների-առակախօսների
+
 
+
առակներ-առակներ
+
 
+
առանձին-առանձին
+
 
+
առանձնանալ-առանձնանալ
+
 
+
առանձնատանը-առանձնատանը
+
 
+
առանց-առանց
+
 
+
առաջ-առաջ
+
 
+
առաջադրվել-առաջադրուել
+
 
+
առաջադրվեց-առաջադրուեց
+
 
+
առաջարկով-առաջարկով
+
 
+
առաջացնելով-առաջացնելով
+
 
+
առաջի-առաջի
+
 
+
առաջին-առաջին
+
 
+
առաջինը-առաջինը
+
 
+
առաջինն-առաջինն
+
 
+
առաջնակարգ-առաջնակարգ
+
 
+
առավոտյան-առաւօտեան
+
 
+
առիթով-առիթով
+
 
+
առմամբ-առմամբ
+
 
+
առյուծ-առիւծ
+
 
+
առնանդամը-առնանդամը
+
 
+
առնանդամի-առնանդամի
+
 
+
առնելով-առնելով
+
 
+
առողջության-առողջութեան
+
 
+
առողջությունը-առողջութիւնը
+
 
+
առումով-առումով
+
 
+
առջ-առջ
+
 
+
առվիզոյի-առվիզոյի
+
 
+
առցանց-առցանց
+
 
+
առևտրական-առեւտրական
+
 
+
ասածները-ասածները
+
 
+
ասաց-ասաց
+
 
+
ասացվածքները-ասացուածքները
+
 
+
ասել-ասել
+
 
+
ասելով-ասելով
+
 
+
ասես-ասես
+
 
+
ասոցիացիա-ասոցիացիայ
+
 
+
ասոցիացիայի-ասոցիացիայի
+
 
+
ասուլիսի-ասուլիսի
+
 
+
ասուլիսին-ասուլիսին
+
 
+
ասում-ասում
+
 
+
աստղ-աստղ
+
 
+
աստղերի-աստղերի
+
 
+
աստղերին-աստղերին
+
 
+
աստղը-աստղը
+
 
+
աստղն-աստղն
+
 
+
ավանդը-աւանդը
+
 
+
ավանդի-աւանդի
+
 
+
ավանդույթ-աւանդոյթ
+
 
+
ավարտ-աւարտ
+
 
+
ավարտելուց-աւարտելուց
+
 
+
ավարտվեց-աւարտուեց
+
 
+
ավարտվում-աւարտւում
+
 
+
ավել-աւել
+
 
+
ավելացվել-աւելացուել
+
 
+
ավելացրեց-աւելացրեց
+
 
+
ավելի-աւելի
+
 
+
ավելին-աւելին
+
 
+
ավորման-աւորման
+
 
+
ավորվել-աւորուել
+
 
+
ավորվում-աւորւում
+
 
+
ավստրալիայում-աւստրալիայում
+
 
+
ատրեն-ատրեն
+
 
+
ատրվեց-ատրուեց
+
 
+
ատրվում-ատրւում
+
 
+
ար-ար
+
 
+
արագ-արագ
+
 
+
արագացավ-արագացաւ
+
 
+
արածածում-արածածում
+
 
+
արարողությանը-արարողութեանը
+
 
+
արարողությունը-արարողութիւնը
+
 
+
արգելվեց-արգելուեց
+
 
+
արդեն-արդէն
+
 
+
արդյունքում-արդիւնքում
+
 
+
արել-արել
+
 
+
արենա-արենայ
+
 
+
արետտա-արէտտայ
+
 
+
արեց-արեց
+
 
+
արեցին-արեցին
+
 
+
արթնացնում-արթնացնում
+
 
+
արժանանլով-արժանանլով
+
 
+
արժանացավ-արժանացաւ
+
 
+
արժանացել-արժանացել
+
 
+
արժենալ-արժենալ
+
 
+
արժեցան-արժեցան
+
 
+
արժեցավ-արժեցաւ
+
 
+
արժեք-արժէք
+
 
+
արժեքը-արժէքը
+
 
+
արժեքից-արժէքից
+
 
+
արժողությամբ-արժողութեամբ
+
 
+
արծաթագույն-արծաթագոյն
+
 
+
արհեստավորի-արհեստաւորի
+
 
+
արձակեցին-արձակեցին
+
 
+
արձանը-արձանը
+
 
+
արձանիկը-արձանիկը
+
 
+
արձաններից-արձաններից
+
 
+
արմատներով-արմատներով
+
 
+
արվել-արուել
+
 
+
արվեստ-արուեստ
+
 
+
արվեստի-արուեստի
+
 
+
արվեստում-արուեստում
+
 
+
արվում-արւում
+
 
+
արտադրանք-արտադրանք
+
 
+
արտադրանքից-արտադրանքից
+
 
+
արտադրությունը-արտադրութիւնը
+
 
+
արտադրված-արտադրուած
+
 
+
արտասավոր-արտասաւոր
+
 
+
արտասվեց-արտասուեց
+
 
+
արտասվում-արտասւում
+
 
+
արտաքին-արտաքին
+
 
+
արտաքինը-արտաքինը
+
 
+
արտաքինի-արտաքինի
+
 
+
արտիստ-արտիստ
+
 
+
արտիստը-արտիստը
+
 
+
արտիստի-արտիստի
+
 
+
արտիստն-արտիստն
+
 
+
արտիստներ-արտիստներ
+
 
+
արտիստները-արտիստները
+
 
+
արտիստներից-արտիստներից
+
 
+
արտոնագրի-արտօնագրի
+
 
+
արքա-արքայ
+
 
+
արքայազն-արքայազն
+
 
+
արքայազնը-արքայազնը
+
 
+
արքայի-արքայի
+
 
+
արքային-արքային
+
 
+
ացել-ացել
+
 
+
ափի-ափի
+
 
+
աֆրիկա-աֆրիկայ
+
 
+
աֆրիկայի-աֆրիկայի
+
 
+
աֆրիկայում-աֆրիկայում
+
 
+
աֆրո-աֆրոյ
+
 
+
աֆրոամերիկացի-աֆրոամերիկացի
+
 
+
բաբախում-բաբախում
+
 
+
բազմաթիվ-բազմաթիւ
+
 
+
բազմապատկելու-բազմապատկելու
+
 
+
բազմիցս-բազմիցս
+
 
+
բաժանմունք-բաժանմունք
+
 
+
բաժնետոմսերը-բաժնետոմսերը
+
 
+
բաժնետոմսերի-բաժնետոմսերի
+
 
+
բախվում-բախւում
+
 
+
բակում-բակում
+
 
+
բահրեյնի-բահրեյնի
+
 
+
բահրեյնում-բահրեյնում
+
 
+
բաճկոն-բաճկոն
+
 
+
բաճկոնը-բաճկոնը
+
 
+
բաճկոնի-բաճկոնի
+
 
+
բաճկոնները-բաճկոնները
+
 
+
բայց-բայց
+
 
+
բան-բան
+
 
+
բանակցույթուններ-բանակցոյթուններ
+
 
+
բանաստեղծ-բանաստեղծ
+
 
+
բանաստեղծությունների-բանաստեղծութիւնների
+
 
+
բանավոր-բանաւոր
+
 
+
բանից-բանից
+
 
+
բանկային-բանկային
+
 
+
բանում-բանում
+
 
+
բանտեր-բանտեր
+
 
+
բաշիր-բաշիր
+
 
+
բառերով-բառերով
+
 
+
բառով-բառով
+
 
+
բավականին-բաւականին
+
 
+
բավարարելն-բաւարարելն
+
 
+
բարեգործական-բարեգործական
+
 
+
բարեգործությամբ-բարեգործութեամբ
+
 
+
բարեգործություն-բարեգործութիւն
+
 
+
բարեգործությունների-բարեգործութիւնների
+
 
+
բարի-բարի
+
 
+
բարձր-բարձր
+
 
+
բարձրագույն-բարձրագոյն
+
 
+
բարձրահասակ-բարձրահասակ
+
 
+
բարձրաստիճան-բարձրաստիճան
+
 
+
բարձրացած-բարձրացած
+
 
+
բարձրացավ-բարձրացաւ
+
 
+
բարձրացրել-բարձրացրել
+
 
+
բարրի-բարրի
+
 
+
բարօրություն-բարօրութիւն
+
 
+
բացահայտել-բացայայտել
+
 
+
բացատրեց-բացատրեց
+
 
+
բացի-բացի
+
 
+
բացվեց-բացուեց
+
 
+
բացվում-բացւում
+
 
+
բեդ-բեդ
+
 
+
բեմ-բեմ
+
 
+
բեմական-բեմական
+
 
+
բեմահարթակի-բեմահարթակի
+
 
+
բեմի-բեմի
+
 
+
բեմից-բեմից
+
 
+
բեմում-բեմում
+
 
+
բեյոնսե-բէյոնսէ
+
 
+
բեյոնսեն-բէյոնսեն
+
 
+
բեյքերը-բէյքերը
+
 
+
բեննի-բեննի
+
 
+
բեստ-բեստ
+
 
+
բեվերլի-բեւերլի
+
 
+
բերել-բերել
+
 
+
բերելով-բերելով
+
 
+
բերելու-բերելու
+
 
+
բերեց-բերեց
+
 
+
բերիի-բերիի
+
 
+
բերրի-բերրի
+
 
+
բժիշկներ-բժիշկներ
+
 
+
բժիշկները-բժիշկները
+
 
+
բժշկական-բժշկական
+
 
+
բի-բի
+
 
+
բիբերը-բիբերը
+
 
+
բիզնեսի-բիզնեսի
+
 
+
բին-բին
+
 
+
բիչում-բիչում
+
 
+
բլոխն-բլոխն
+
 
+
բլուրների-բլուրների
+
 
+
բլուրներում-բլուրներում
+
 
+
բյուջեն-բիւջեն
+
 
+
բնակիչներ-բնակիչներ
+
 
+
բնակություն-բնակութիւն
+
 
+
բնակչության-բնակչութեան
+
 
+
բնավորություն-բնաւորութիւն
+
 
+
բոբ-բոբ
+
 
+
բոբբի-բոբբի
+
 
+
բոբի-բոբի
+
 
+
բոլոր-բոլոր
+
 
+
բոլորին-բոլորին
+
 
+
բոնուսների-բոնուսների
+
 
+
բոսթոնում-բոսթոնում
+
 
+
բովանդակություն-բովանդակութիւն
+
 
+
բուժկենտրոն-բուժկենտրոն
+
 
+
բուժքույր-բուժքոյր
+
 
+
բուժօգնություն-բուժօգնութիւն
+
 
+
բուրկինա-բուրկինայ
+
 
+
բուրունդիում-բուրունդիում
+
 
+
բուֆֆալոում-բուֆֆալոում
+
 
+
բոքս-բոքս
+
 
+
բռնաբարելու-բռնաբարելու
+
 
+
բռնության-բռնութեան
+
 
+
բռնություն-բռնութիւն
+
 
+
բրազիլացի-բրազիլացի
+
 
+
բրայան-բրայեան
+
 
+
բրանդոն-բրանդոն
+
 
+
բրաունը-բրաունը
+
 
+
բրաունի-բրաունի
+
 
+
բրաունից-բրաունից
+
 
+
բրենդմեյքերների-բրենդմեյքերների
+
 
+
բրիթնի-բրիթնի
+
 
+
բրիտանական-բրիտանական
+
 
+
բրիտանիայի-բրիտանիայի
+
 
+
բրիտանիայում-բրիտանիայում
+
 
+
բրյուս-բրիւս
+
 
+
բրոդվեյի-բրոդուեյի
+
 
+
բրուկ-բրուկ
+
 
+
բրունը-բրունը
+
 
+
գաբոն-գաբօն
+
 
+
գաբոնը-գաբոնը
+
 
+
գագաթնակետը-գագաթնակէտը
+
 
+
գագաթնակետին-գագաթնակէտին
+
 
+
գալ-գալ
+
 
+
գալիս-գալիս
+
 
+
գալով-գալով
+
 
+
գալուստ-գալուստ
+
 
+
գաղտնիության-գաղտնիութեան
+
 
+
գարդեն-գարդեն
+
 
+
գարնանը-գարնանը
+
 
+
գարտետտի-գարտետտի
+
 
+
գելն-գելն
+
 
+
գեյն-գեյն
+
 
+
գեվին-գեւին
+
 
+
գեվինի-գեւինի
+
 
+
գերազանցում-գերազանցում
+
 
+
գերազանցվել-գերազանցուել
+
 
+
գերեզմանատանը-գերեզմանատանը
+
 
+
գերեզմանը-գերեզմանը
+
 
+
գերեզմանի-գերեզմանի
+
 
+
գերեզմանին-գերեզմանին
+
 
+
գերեզմանոց-գերեզմանոց
+
 
+
գերի-գերի
+
 
+
գերիի-գերիի
+
 
+
գերիյում-գերիյում
+
 
+
գիթարիստ-գիթարիստ
+
 
+
գիլրոյ-գիլրոյ
+
 
+
գինեսի-գինեսի
+
 
+
գինը-գինը
+
 
+
գիշերանոցով-գիշերանոցով
+
 
+
գիրք-գիրք
+
 
+
գիրքը-գիրքը
+
 
+
գիրքն-գիրքն
+
 
+
գլախավոր-գլախաւոր
+
 
+
գլխավոր-գլխաւոր
+
 
+
գլխավորել-գլխաւորել
+
 
+
գլխավորեց-գլխաւորեց
+
 
+
գլխավորեցին-գլխաւորեցին
+
 
+
գլխավորությամբ-գլխաւորութեամբ
+
 
+
գլխավորում-գլխաւորում
+
 
+
գլխարկը-գլխարկը
+
 
+
գլխարկով-գլխարկով
+
 
+
գլուխ-գլուխ
+
 
+
գյումրեցի-գիւմրեցի
+
 
+
գյումրեցու-գիւմրեցու
+
 
+
գնահատել-գնահատել
+
 
+
գնահատելու-գնահատելու
+
 
+
գնահատվել-գնահատուել
+
 
+
գնահատվեց-գնահատուեց
+
 
+
գնահատվում-գնահատւում
+
 
+
գնեց-գնեց
+
 
+
գնորդներին-գնորդներին
+
 
+
գնում-գնում
+
 
+
գոհ-գոհ
+
 
+
գոյություն-գոյութիւն
+
 
+
գովազդային-գովազդային
+
 
+
գովեստի-գովեստի
+
 
+
գոտի-գօտի
+
 
+
գորդիի-գորդիի
+
 
+
գորդիին-գորդիին
+
 
+
գորդին-գորդին
+
 
+
գործակալ-գործակալ
+
 
+
գործարար-գործարար
+
 
+
գործարարներ-գործարարներ
+
 
+
գործարքի-գործարքի
+
 
+
գործել-գործել
+
 
+
գործելակերպը-գործելակերպը
+
 
+
գործը-գործը
+
 
+
գործընթացում-գործընթացում
+
 
+
գործի-գործի
+
 
+
գործիչների-գործիչների
+
 
+
գործիքներ-գործիքներ
+
 
+
գործողության-գործողութեան
+
 
+
գործունեության-գործունէութեան
+
 
+
գործունեություն-գործունէութիւն
+
 
+
գուլպաներ-գուլպաներ
+
 
+
գուլպաներով-գուլպաներով
+
 
+
գումար-գումար
+
 
+
գումարները-գումարները
+
 
+
գույնից-գոյնից
+
 
+
գույքի-գոյքի
+
 
+
գունագեղ-գունագեղ
+
 
+
գունաթափվել-գունաթափուել
+
 
+
գվինեայում-գուինէայում
+
 
+
գտած-գտած�
+
 
+
գտան-գտան
+
 
+
գտնվել-գտնուել
+
 
+
գտնվելու-գտնուելու
+
 
+
գտնվող-գտնուող
+
 
+
գտնվում-գտնւում
+
 
+
գրադարանի-գրադարանի
+
 
+
գրականություն-գրականութիւն
+
 
+
գրանտ-գրանտ
+
 
+
գրանցել-գրանցել
+
 
+
գրանցեցին-գրանցեցին
+
 
+
գրանցվել-գրանցուել
+
 
+
գրանցվեց-գրանցուեց
+
 
+
գրավել-գրաւել
+
 
+
գրավեց-գրաւեց
+
 
+
գրավի-գրաւի
+
 
+
գրավում-գրաւում
+
 
+
գրեթե-գրեթէ
+
 
+
գրել-գրել
+
 
+
գրեմի-գրեմի
+
 
+
գրեմիի-գրեմիի
+
 
+
գրեմին-գրեմին
+
 
+
գրեմմի-գրեմմի
+
 
+
գրին-գրին
+
 
+
գրինսբորոյում-գրինսբորոյում
+
 
+
գրող-գրող
+
 
+
գրությամբ-գրութեամբ
+
 
+
գրված-գրուած
+
 
+
գրքի-գրքի
+
 
+
գրքում-գրքում
+
 
+
դ-դ
+
 
+
դա-դա
+
 
+
դագաղը-դագաղը
+
 
+
դադարից-դադարից
+
 
+
դայանա-դայանայ
+
 
+
դայանային-դայանային
+
 
+
դաշնամուր-դաշնամուր
+
 
+
դաշնային-դաշնային
+
 
+
դառնալ-դառնալ
+
 
+
դառնալու-դառնալու
+
 
+
դառնում-դառնում
+
 
+
դասավանդել-դասաւանդել
+
 
+
դասընթացներ-դասընթացնէր
+
 
+
դասընկերը-դասընկերը
+
 
+
դասկան-դասկան
+
 
+
դատախազը-դատախազը
+
 
+
դատական-դատական
+
 
+
դատարան-դատարան
+
 
+
դատարանի-դատարանի
+
 
+
դատարանին-դատարանին
+
 
+
դատարանում-դատարանում
+
 
+
դատը-դատը
+
 
+
դատի-դատի
+
 
+
դատին-դատին
+
 
+
դատից-դատից
+
 
+
դարաշրջանի-դարաշրջանի
+
 
+
դարի-դարի
+
 
+
դարձած-դարձած
+
 
+
դարձավ-դարձաւ
+
 
+
դարձել-դարձել
+
 
+
դարձնելով-դարձնելով
+
 
+
դարձնում-դարձնում
+
 
+
դարձրեց-դարձրեց
+
 
+
դարձրեցին-դարձրեցին
+
 
+
դափնեկիրներ-դափնեկիրներ
+
 
+
դեբբի-դեբբի
+
 
+
դեբորա-դեբորայ
+
 
+
դեկ-դեկ
+
 
+
դեկտեմբերի-դեկտեմբերի
+
 
+
դեկտեմբերին-դեկտեմբերին
+
 
+
դեղին-դեղին
+
 
+
դեղորայքի-դեղորայքի
+
 
+
դեմ-դէմ
+
 
+
դեմք-դէմք
+
 
+
դեմքը-դէմքը
+
 
+
դեմքով-դէմքով
+
 
+
դեյը-դեյը
+
 
+
դեյլի-դեյլի
+
 
+
դեյվիդ-դեյուիդ
+
 
+
դեպի-դէպի
+
 
+
դեպքերում-դէպքերում
+
 
+
դեպքում-դէպքում
+
 
+
դեռ-դեռ
+
 
+
դեռահաս-դեռահաս
+
 
+
դեռահասներից-դեռահասներից
+
 
+
դեվիդ-դեւիդ
+
 
+
դեր-դեր
+
 
+
դերասանների-դերասանների
+
 
+
դերն-դերն
+
 
+
դժբախտ-դժբախտ
+
 
+
դժվար-դժուար
+
 
+
դժվարությունների-դժուարութիւնների
+
 
+
դի-դի
+
 
+
դիակ-դիակ
+
 
+
դիետան-դիէտան
+
 
+
դիզայներ-դիզայներ
+
 
+
դիզայնը-դիզայնը
+
 
+
դիլան-դիլան
+
 
+
դիմակ-դիմակ
+
 
+
դիմանալու-դիմանալու
+
 
+
դիմանկարների-դիմանկարների
+
 
+
դիմանկարով-դիմանկարով
+
 
+
դիմաց-դիմաց
+
 
+
դիմացինները-դիմացինները
+
 
+
դիմել-դիմել
+
 
+
դիմելով-դիմելով
+
 
+
դին-դին
+
 
+
դիով-դիով
+
 
+
դիպավ-դիպաւ
+
 
+
դիպչելը-դիպչելը
+
 
+
դիսկո-դիսկոյ
+
 
+
դիսկոգրաֆիա-դիսկոգրաֆիայ
+
 
+
դիտավորյալ-դիտաւորեալ
+
 
+
դիտել-դիտել
+
 
+
դիտեց-դիտեց
+
 
+
դիտված-դիտուած
+
 
+
դնելով-դնելով
+
 
+
դնչի-դնչի
+
 
+
դոլար-դոլար
+
 
+
դոլարի-դոլարի
+
 
+
դոլարներ-դոլարներ
+
 
+
դոլարով-դոլարով
+
 
+
դոլլար-դոլլար
+
 
+
դուստր-դուստր
+
 
+
դուրս-դուրս
+
 
+
դուք-դուք
+
 
+
դպրոցի-դպրոցի
+
 
+
դպրոցներում-դպրոցներում
+
 
+
դպրոցում-դպրոցում
+
 
+
դրա-դրա
+
 
+
դրական-դրական
+
 
+
դրայվ-դրայվ
+
 
+
դրան-դրան
+
 
+
դրանից-դրանից
+
 
+
դրանով-դրանով
+
 
+
դրանց-դրանց
+
 
+
դրանցից-դրանցից
+
 
+
դրանք-դրանք
+
 
+
դրությամբ-դրութեամբ
+
 
+
դրված-դրուած
+
 
+
ե-է
+
 
+
եգիպտոսը-եգիպտոսը
+
 
+
եգիպտոսի-եգիպտոսի
+
 
+
եգիպտոսում-եգիպտոսում
+
 
+
եզակի-եզակի
+
 
+
եզրափակիչ-եզրափակիչ
+
 
+
եթե-եթէ
+
 
+
եթերով-եթերով
+
 
+
եթերում-եթերում
+
 
+
ելույթ-ելոյթ
+
 
+
ելույթը-ելոյթը
+
 
+
ելույթի-ելոյթի
+
 
+
ելույթին-ելոյթին
+
 
+
ելույթից-ելոյթից
+
 
+
ելույթն-ելոյթն
+
 
+
ելույթները-ելոյթները
+
 
+
ելույթների-ելոյթների
+
 
+
ելույթներից-ելոյթներից
+
 
+
եկամուտը-եկամուտը
+
 
+
եկավ-եկաւ
+
 
+
եկեղեցու-եկեղեցու
+
 
+
եկող-եկող
+
 
+
եղավ-եղաւ
+
 
+
եղբայրները-եղբայրները
+
 
+
եղբայրների-եղբայրների
+
 
+
եղբոր-եղբօր
+
 
+
եղել-եղել
+
 
+
եմ-եմ
+
 
+
են-են
+
 
+
ենթագիտակցաբար-ենթագիտակցաբար
+
 
+
ենթադրվում-ենթադրւում
+
 
+
ենթարկվում-ենթարկւում
+
 
+
ենք-ենք
+
 
+
եռակի-եռակի
+
 
+
եռահատորի-եռահատորի
+
 
+
եռել-եռել
+
 
+
ես-ես
+
 
+
եվրոպայում-եւրոպայում
+
 
+
ետ-ետ
+
 
+
ետմահու-ետմահու
+
 
+
եր-եր
+
 
+
երազներում-երազներում
+
 
+
երաժիշտը-երաժիշտը
+
 
+
երաժիշտներ-երաժիշտներ
+
 
+
երաժիշտները-երաժիշտները
+
 
+
երաժիշտների-երաժիշտների
+
 
+
երաժիշտներին-երաժիշտներին
+
 
+
երաժիշտներն-երաժիշտներն
+
 
+
երաժշատական-երաժշատական
+
 
+
երաժշտական-երաժշտական
+
 
+
երաժշտության-երաժշտութեան
+
 
+
երաժշտություն-երաժշտութիւն
+
 
+
երաժշտությունը-երաժշտութիւնը
+
 
+
երաժտական-երաժտական
+
 
+
երբ-երբ
+
 
+
երբեք-երբեք
+
 
+
երգ-երգ
+
 
+
երգահան-երգահան
+
 
+
երգացանկի-երգացանկի
+
 
+
երգացանկին-երգացանկին
+
 
+
երգացանկից-երգացանկից
+
 
+
երգացանկում-երգացանկում
+
 
+
երգել-երգել
+
 
+
երգելուց-երգելուց
+
 
+
երգեր-երգեր
+
 
+
երգերը-երգերը
+
 
+
երգերի-երգերի
+
 
+
երգերով-երգերով
+
 
+
երգեց-երգեց
+
 
+
երգեցողություն-երգեցողութիւն
+
 
+
երգը-երգը
+
 
+
երգի-երգի
+
 
+
երգիծանքի-երգիծանքի
+
 
+
երգիչ-երգիչ
+
 
+
երգիչը-երգիչը
+
 
+
երգիչն-երգիչն
+
 
+
երգիչներ-երգիչներ
+
 
+
երգիչները-երգիչները
+
 
+
երգիչների-երգիչների
+
 
+
երգիչներից-երգիչներից
+
 
+
երգն-երգն
+
 
+
երգով-երգով
+
 
+
երգում-երգում
+
 
+
երգչախմբի-երգչախմբի
+
 
+
երգչի-երգչի
+
 
+
երգչին-երգչին
+
 
+
երեխա-երեխայ
+
 
+
երեխային-երեխային
+
 
+
երեխան-երեխան
+
 
+
երեխաներ-երեխաներ
+
 
+
երեխաները-երեխաները
+
 
+
երեխաների-երեխաների
+
 
+
երեխաներին-երեխաներին
+
 
+
երեկ-երէկ
+
 
+
երեկոյան-երեկոյեան
+
 
+
երեկոյի-երեկոյի
+
 
+
երեկոն-երեկոն
+
 
+
երեսի-երեսի
+
 
+
երեք-երեք
+
 
+
երիտասարդ-երիտասարդ
+
 
+
երիտասարդական-երիտասարդական
+
 
+
երլանդ-երլանդ
+
 
+
երկար-երկար
+
 
+
երկարաժամկետ-երկարաժամկէտ
+
 
+
երկարանվագ-երկարանուագ
+
 
+
երկարացրեց-երկարացրեց
+
 
+
երկիր-երկիր
+
 
+
երկու-երկու
+
 
+
երկսկավառականի-երկսկաւառականի
+
 
+
երկրի-երկրի
+
 
+
երկրից-երկրից
+
 
+
երկրների-երկրների
+
 
+
երկրներում-երկրներում
+
 
+
երկրով-երկրով
+
 
+
երկրորդ-երկրորդ
+
 
+
երկրորդական-երկրորդական
+
 
+
երկրում-երկրում
+
 
+
երկրպագու-երկրպագու
+
 
+
երկրպագուհիները-երկրպագուհիները
+
 
+
երկրպագուները-երկրպագուները
+
 
+
երկրպագուների-երկրպագուների
+
 
+
երկրպագուներին-երկրպագուներին
+
 
+
երկրպագուներս-երկրպագուներս
+
 
+
երրորդ-երրորդ
+
 
+
եց-եց
+
 
+
զանգակատակ-զանգակատակ
+
 
+
զարգանում-զարգանում
+
 
+
զարգացման-զարգացման
+
 
+
զարգացող-զարգացող
+
 
+
զարդարում-զարդարում
+
 
+
զբաղեցնում-զբաղեցնում
+
 
+
զբաղեցրել-զբաղեցրել
+
 
+
զբաղեցրեց-զբաղեցրեց
+
 
+
զբաղված-զբաղուած
+
 
+
զբաղվել-զբաղուել
+
 
+
զբաղվեց-զբաղուեց
+
 
+
զգացողություն-զգացողութիւն
+
 
+
զգացումից-զգացումից
+
 
+
զգացումները-զգացումները
+
 
+
զինվորական-զինուորական
+
 
+
զիջում-զիջում
+
 
+
զլմ-զլմ
+
 
+
զուգերգ-զուգերգ
+
 
+
զուսպ-զուսպ
+
 
+
զվարթ-զուարթ
+
 
+
զվարճաբան-զուարճաբան
+
 
+
զրոյացումը-զրոյացումը
+
 
+
է-է
+
 
+
էդ-էդ
+
 
+
էդդի-էդդի
+
 
+
էդրիան-էդրիան
+
 
+
էի-էի
+
 
+
էին-էին
+
 
+
էլ-էլ
+
 
+
էլիզաբեթ-էլիզաբեթ
+
 
+
էլիզաբետ-էլիզաբետ
+
 
+
էլվիս-էլուիս
+
 
+
էկոլոգիայի-էկոլոգիայի
+
 
+
էկրան-էկրան
+
 
+
էմ-էմ
+
 
+
էմոցիոնալ-էմոցիոնալ
+
 
+
էմջի-էմջի
+
 
+
էյքոնը-էյքոնը
+
 
+
էն-էն
+
 
+
էնջելը-էնջելը
+
 
+
էպիզոդ-էպիզօդ
+
 
+
էջ-էջ
+
 
+
էջեր-էջեր
+
 
+
էջերը-էջերը
+
 
+
էջը-էջը
+
 
+
էսթետիկական-էսթետիկական
+
 
+
էսթերը-էսթերը
+
 
+
էվան-էւան
+
 
+
էվանի-էւանի
+
 
+
էր-էր
+
 
+
էրոնսը-էրոնսը
+
 
+
էֆեկտներ-էֆեկտներ
+
 
+
էֆֆեկտների-էֆֆեկտների
+
 
+
ը-ը
+
 
+
ընդգրկեց-ընդգրկեց
+
 
+
ընդգրկվել-ընդգրկուել
+
 
+
ընդդեմ-ընդդէմ
+
 
+
ընդլայնել-ընդլայնել
+
 
+
ընդհանուր-ընդհանուր
+
 
+
ընդմիշտ-ընդմիշտ
+
 
+
ընդմիջումներում-ընդմիջումներում
+
 
+
ընդունեց-ընդունեց
+
 
+
ընդունեցին-ընդունեցին
+
 
+
ընդօրինակվելով-ընդօրինակուելով
+
 
+
ընթացիկ-ընթացիկ
+
 
+
ընթացքում-ընթացքում
+
 
+
ընկեր-ընկեր
+
 
+
ընկերները-ընկերները
+
 
+
ընկերներն-ընկերներն
+
 
+
ընկերության-ընկերութեան
+
 
+
ընկերություն-ընկերութիւն
+
 
+
ընկերությունը-ընկերութիւնը
+
 
+
ընկերությունն-ընկերութիւնն
+
 
+
ընկերությունների-ընկերութիւնների
+
 
+
ընկնում-ընկնում
+
 
+
ընտանեկան-ընտանեկան
+
 
+
ընտանիքը-ընտանիքը
+
 
+
ընտանիքի-ընտանիքի
+
 
+
ընտանիքներից-ընտանիքներից
+
 
+
ընտանիքում-ընտանիքում
+
 
+
ընտրել-ընտրել
+
 
+
ընտրության-ընտրութեան
+
 
+
ընտրվել-ընտրուել
+
 
+
ըստ-ըստ
+
 
+
թ-թ
+
 
+
թագավոր-թագաւոր
+
 
+
թագավորական-թագաւորական
+
 
+
թակերը-թակերը
+
 
+
թաղը-թաղը
+
 
+
թաղման-թաղման
+
 
+
թաղումը-թաղումը
+
 
+
թայմ-թայմ
+
 
+
թանկ-թանկ
+
 
+
թանկարժեք-թանկարժէք
+
 
+
թատրոնում-թատրոնում
+
 
+
թարգմաել-թարգմաել
+
 
+
թաքնվել-թաքնուել
+
 
+
թե-թէ
+
 
+
թեդ-թեդ
+
 
+
թեթ-թեթ
+
 
+
թելեգրաֆ-թելեգրաֆ
+
 
+
թեմայով-թեմայով
+
 
+
թեման-թեման
+
 
+
թեյլոր-թէյլոր
+
 
+
թեյլորը-թէյլորը
+
 
+
թեյլորի-թէյլորի
+
 
+
թեննեսիում-թեննեսիում
+
 
+
թերթը-թերթը
+
 
+
թիմբերլեյքը-թիմբերլեյքը
+
 
+
թիմերից-թիմերից
+
 
+
թմբկահար-թմբկահար
+
 
+
թմրամոլության-թմրամոլութեան
+
 
+
թյուր-թիւր
+
 
+
թողած-թողած
+
 
+
թողարկաման-թողարկաման
+
 
+
թողարկել-թողարկել
+
 
+
թողարկեց-թողարկեց
+
 
+
թողարկեցին-թողարկեցին
+
 
+
թողարկման-թողարկման
+
 
+
թողարկմանը-թողարկմանը
+
 
+
թողարկում-թողարկում
+
 
+
թողարկումը-թողարկումը
+
 
+
թողարկումից-թողարկումից
+
 
+
թողարկումն-թողարկումն
+
 
+
թողարկումներ-թողարկումներ
+
 
+
թողարկումները-թողարկումները
+
 
+
թողարկումներում-թողարկումներում
+
 
+
թողարկված-թողարկուած
+
 
+
թողարկվածների-թողարկուածների
+
 
+
թողարկվել-թողարկուել
+
 
+
թողարկվեր-թողարկուէր
+
 
+
թողարկվեց-թողարկուեց
+
 
+
թողարկվեցին-թողարկուեցին
+
 
+
թողարկվում-թողարկւում
+
 
+
թողել-թողել
+
 
+
թոմ-թոմ
+
 
+
թոմաս-թոմաս
+
 
+
թոփ-թօփ
+
 
+
թոքային-թոքային
+
 
+
թվականը-թուականը
+
 
+
թվականի-թուականի
+
 
+
թվականին-թուականին
+
 
+
թվականից-թուականից
+
 
+
թվականներին-թուականներին
+
 
+
թվացող-թուացող
+
 
+
թվերը-թուերը
+
 
+
թվերի-թուերի
+
 
+
թվի-թուի
+
 
+
թվին-թուին
+
 
+
թվով-թուով
+
 
+
թվում-թւում
+
 
+
թրեքլիսթ-թրեքլիսթ
+
 
+
թրիլլեր-թրիլլեր
+
 
+
թրիլլերն-թրիլլերն
+
 
+
ժակետը-ժակէտը
+
 
+
ժակետներ-ժակէտներ
+
 
+
ժամ-ժամ
+
 
+
ժամանակ-ժամանակ
+
 
+
ժամանակակից-ժամանակակից
+
 
+
ժամանակահատվածում-ժամանակահատուածում
+
 
+
ժամանակաշրջան-ժամանակաշրջան
+
 
+
ժամանակաշրջանում-ժամանակաշրջանում
+
 
+
ժամանակավոր-ժամանակաւոր
+
 
+
ժամանակը-ժամանակը
+
 
+
ժամանակի-ժամանակի
+
 
+
ժամանակն-ժամանակն
+
 
+
ժամանակների-ժամանակների
+
 
+
ժամանակով-ժամանակով
+
 
+
ժամանակվա-ժամանակուայ
+
 
+
ժամանման-ժամանման
+
 
+
ժամեր-ժամէր
+
 
+
ժամը-ժամը
+
 
+
ժամին-ժամին
+
 
+
ժամնակ-ժամնակ
+
 
+
ժամնակակից-ժամնակակից
+
 
+
ժամով-ժամով
+
 
+
ժամում-ժամում
+
 
+
ժամվա-ժամուայ
+
 
+
ժանրեր-ժանրեր
+
 
+
ժխտեց-ժխտեց
+
 
+
ժողովրդականության-ժողովրդականութեան
+
 
+
ժողովրդի-ժողովրդի
+
 
+
ի-ի
+
 
+
իբր-իբր
+
 
+
իդեալական-իդէալական
+
 
+
իի-իի
+
 
+
իմ-իմ
+
 
+
իմանաք-իմանաք
+
 
+
իմանը-իմանը
+
 
+
իմի-իմի
+
 
+
իմիջը-իմիջը
+
 
+
իմիջի-իմիջի
+
 
+
ին-ին
+
 
+
ինդիանա-ինդիանայ
+
 
+
ինը-ինը
+
 
+
ինձ-ինձ
+
 
+
ինչ-ինչ
+
 
+
ինչը-ինչը
+
 
+
ինչի-ինչի
+
 
+
ինչից-ինչից
+
 
+
ինչու-ինչու
+
 
+
ինչպես-ինչպէս
+
 
+
ինչպիսին-ինչպիսին
+
 
+
ինչպիսիք-ինչպիսիք
+
 
+
ինչպիսիքեն-ինչպիսիքեն
+
 
+
ինքը-ինքը
+
 
+
ինքն-ինքն
+
 
+
ինքնակենսագրական-ինքնակենսագրական
+
 
+
ինքնասպան-ինքնասպան
+
 
+
իո-իոյ
+
 
+
իսկ-իսկ
+
 
+
իր-իր
+
 
+
իրադարձություններ-իրադարձութիւններ
+
 
+
իրադարձությունները-իրադարձութիւնները
+
 
+
իրական-իրական
+
 
+
իրանին-իրանին
+
 
+
իրավաբան-իրաւաբան
+
 
+
իրավական-իրաւական
+
 
+
իրավունք-իրաւունք
+
 
+
իրավունքը-իրաւունքը
+
 
+
իրավունքներ-իրաւունքներ
+
 
+
իրավունքները-իրաւունքները
+
 
+
իրեն-իրեն
+
 
+
իրենց-իրենց
+
 
+
իրենք-իրենք
+
 
+
իրերը-իրերը
+
 
+
ից-ից
+
 
+
լամեթ-լամեթ
+
 
+
լայն-լայն
+
 
+
լայոնել-լայոնել
+
 
+
լավ-լաւ
+
 
+
լավագույն-լաւագոյն
+
 
+
լատիֆան-լատիֆան
+
 
+
լեգենդ-լեգենդ
+
 
+
լեզուներով-լեզուներով
+
 
+
լեթհեն-լեթհեն
+
 
+
լեյբլ-լեյբլ
+
 
+
լեյբլը-լեյբլը
+
 
+
լեյբլին-լեյբլին
+
 
+
լեյի-լեյի
+
 
+
լենդիսին-լենդիսին
+
 
+
լիզա-լիզայ
+
 
+
լիթթլ-լիթթլ
+
 
+
լիմուզիններից-լիմուզիններից
+
 
+
լինել-լինել
+
 
+
լինելով-լինելով
+
 
+
լինելու-լինելու
+
 
+
լինեն-լինեն
+
 
+
լինում-լինում
+
 
+
լյուիս-լիւիս
+
 
+
լյոֆեր-լեօֆեր
+
 
+
լյոֆերների-լեօֆերների
+
 
+
լոնդոն-լոնդոն
+
 
+
լոնդոնի-լոնդոնի
+
 
+
լոնդոնում-լոնդոնում
+
 
+
լոուն-լոուն
+
 
+
լոս-լոս
+
 
+
լոսանջելեսյան-լոսանջելեսեան
+
 
+
լուծարումից-լուծարումից
+
 
+
լույս-լոյս
+
 
+
լուսաբանմամբ-լուսաբանմամբ
+
 
+
լուսաբանվում-լուսաբանւում
+
 
+
լուսնային-լուսնային
+
 
+
լուրը-լուրը
+
 
+
լուրի-լուրի
+
 
+
լուրից-լուրից
+
 
+
լուրջ-լուրջ
+
 
+
լսարանը-լսարանը
+
 
+
լսարանի-լսարանի
+
 
+
լսել-լսել
+
 
+
լսում-լսում
+
 
+
լրագրող-լրագրող
+
 
+
լրագրողների-լրագրողների
+
 
+
լրացուցիչ-լրացուցիչ
+
 
+
լքել-լքել
+
 
+
լքում-լքում
+
 
+
խ-խ
+
 
+
խալիֆան-խալիֆան
+
 
+
խաղեր-խաղեր
+
 
+
խաճախ-խաճախ
+
 
+
խիստ-խիստ
+
 
+
խմբ-խմբ
+
 
+
խմբագրել-խմբագրել
+
 
+
խմբերի-խմբերի
+
 
+
խմբի-խմբի
+
 
+
խմբին-խմբին
+
 
+
խնամակալ-խնամակալ
+
 
+
խնամակալությունը-խնամակալութիւնը
+
 
+
խնամել-խնամել
+
 
+
խնդրեց-խնդրեց
+
 
+
խնդրում-խնդրում
+
 
+
խնջույքին-խնջոյքին
+
 
+
խոնարհումն-խոնարհումն
+
 
+
խոսել-խօսել
+
 
+
խոստովանել-խոստովանել
+
 
+
խոստովանեց-խոստովանեց
+
 
+
խոստովանիչ-խոստովանիչ
+
 
+
խոստումնալից-խոստումնալից
+
 
+
խոսքերի-խօսքերի
+
 
+
խոսքերին-խօսքերին
+
 
+
խոսքը-խօսքը
+
 
+
խորեոգաֆիան-խորէոգաֆիան
+
 
+
խորեոգրաֆացված-խորէոգրաֆացուած
+
 
+
խորեոգրաֆիա-խորէոգրաֆիայ
+
 
+
խորեոգրաֆիայի-խորէոգրաֆիայի
+
 
+
խորեոգրաֆներն-խորէոգրաֆներն
+
 
+
խորհուրդ-խորհուրդ
+
 
+
խորհրդի-խորհրդի
+
 
+
խումբ-խումբ
+
 
+
խումբը-խումբը
+
 
+
խտրականությանը-խտրականութեանը
+
 
+
խտրականությունը-խտրականութիւնը
+
 
+
խրտվիլակ-խրտուիլակ
+
 
+
խցանումներ-խցանումներ
+
 
+
ծագեց-ծագեց
+
 
+
ծախսվեց-ծախսուեց
+
 
+
ծածանվող-ծածանուող
+
 
+
ծանոթանում-ծանօթանում
+
 
+
ծանոթացել-ծանօթացել
+
 
+
ծանոթները-ծանօթները
+
 
+
ծառայել-ծառայել
+
 
+
ծառայություննները-ծառայութիւննները
+
 
+
ծառուղում-ծառուղում
+
 
+
ծափահարում-ծափահարում
+
 
+
ծեծում-ծեծում
+
 
+
ծիծաղը-ծիծաղը
+
 
+
ծիծաղից-ծիծաղից
+
 
+
ծիծաղում-ծիծաղում
+
 
+
ծն-ծն
+
 
+
ծնե-ծնէ
+
 
+
ծնննդյան-ծնննդեան
+
 
+
ծնողների-ծնողների
+
 
+
ծնունդներ-ծնունդներ
+
 
+
ծնված-ծնուած
+
 
+
ծնվել-ծնուել
+
 
+
ծնվեց-ծնուեց
+
 
+
ծոպավոր-ծոպաւոր
+
 
+
ծրագրում-ծրագրում
+
 
+
կա-կայ
+
 
+
կադր-կադր
+
 
+
կազմակերպիչները-կազմակերպիչները
+
 
+
կազմակերպող-կազմակերպող
+
 
+
կազմակերպումից-կազմակերպումից
+
 
+
կազմակերպված-կազմակերպուած
+
 
+
կազմակերպվեց-կազմակերպուեց
+
 
+
կազմակերպվող-կազմակերպուող
+
 
+
կազմել-կազմել
+
 
+
կազմեց-կազմեց
+
 
+
կազմեցին-կազմեցին
+
 
+
կազմմանը-կազմմանը
+
 
+
կազմում-կազմում
+
 
+
կազմված-կազմուած
+
 
+
կալիֆորնիա-կ'ալիֆորնիայ
+
 
+
կալիֆորնիական-կալիֆորնիական
+
 
+
կալիֆորնիայում-կալիֆորնիայում
+
 
+
կալկինը-կալկինը
+
 
+
կախված-կախուած
+
 
+
կամ-կամ
+
 
+
կայացած-կայացած
+
 
+
կայացավ-կայացաւ
+
 
+
կայացվեց-կայացուեց
+
 
+
կայք-կայք
+
 
+
կայքերը-կայքերը
+
 
+
կայքերում-կայքերում
+
 
+
կայքը-կայքը
+
 
+
կայքում-կայքում
+
 
+
կան-կան
+
 
+
կանգնած-կանգնած
+
 
+
կանգնելուց-կանգնելուց
+
 
+
կանգնեցրել-կանգնեցրել
+
 
+
կանզաս-կ'անզաս
+
 
+
կանի-կ'անի
+
 
+
կանխատեսումները-կանխատեսումները
+
 
+
կանոնի-կանոնի
+
 
+
կանչը-կանչը
+
 
+
կանցկացնի-կ'անցկացնի
+
 
+
կաշվե-կաշուէ
+
 
+
կաշվից-կաշուից
+
 
+
կապած-կապած
+
 
+
կապակցությամբ-կապակցութեամբ
+
 
+
կապիտալ-կապիտալ
+
 
+
կապիտան-կապիտան
+
 
+
կապված-կապուած
+
 
+
կապվել-կապուել
+
 
+
կառավարման-կառավարման
+
 
+
կառլոս-կառլոս
+
 
+
կաս-կաս
+
 
+
կավելացվեն-կ'աւելացուեն
+
 
+
կատալոգը-կատալոգը
+
 
+
կատալոգի-կատալոգի
+
 
+
կատակներն-կատակներն
+
 
+
կատարել-կատարել
+
 
+
կատարելով-կատարելով
+
 
+
կատարեց-կատարեց
+
 
+
կատարեցին-կատարեցին
+
 
+
կատարման-կատարման
+
 
+
կատարմանը-կատարմանը
+
 
+
կատարող-կատարող
+
 
+
կատարողի-կատարողի
+
 
+
կատարողների-կատարողների
+
 
+
կատարում-կատարում
+
 
+
կատարումը-կատարումը
+
 
+
կատարումներ-կատարումնէր
+
 
+
կատարումներից-կատարումներից
+
 
+
կատարումներով-կատարումներով
+
 
+
կատարվեց-կատարուեց
+
 
+
կատեգորիաներ-կ'ատեգորիանէր
+
 
+
կատրին-կատրին
+
 
+
կատրինա-կ'ատրինայ
+
 
+
կար-կար
+
 
+
կարգ-կարգ
+
 
+
կարգապահության-կարգապահութեան
+
 
+
կարգով-կարգով
+
 
+
կարդալ-կարդալ
+
 
+
կարդաց-կարդաց
+
 
+
կարերայից-կարերայից
+
 
+
կարիերայի-կարիերայի
+
 
+
կարիերան-կարիերան
+
 
+
կարլո-կարլոյ
+
 
+
կարծես-կարծես
+
 
+
կարծիք-կարծիք
+
 
+
կարծիքին-կարծիքին
+
 
+
կարծում-կարծում
+
 
+
կարկառուն-կարկառուն
+
 
+
կարճ-կարճ
+
 
+
կարճամետրաժ-կարճամետրաժ
+
 
+
կարմիր-կարմիր
+
 
+
կարոլինա-կ'արոլինայ
+
 
+
կարող-կարող
+
 
+
կարողության-կարողութեան
+
 
+
կարողությունը-կարողութիւնը
+
 
+
կարուսելներից-կարուսելներից
+
 
+
կարսոնի-կարսոնի
+
 
+
կացնում-կացնում
+
 
+
կացվել-կացուել
+
 
+
կացվում-կացւում
+
 
+
կբաժանվի-կը բաժանուի
+
 
+
կբարելավեր-կը բարելաւէր
+
 
+
կգլխավորի-կգլխաւորի
+
 
+
կդառնա-կը դառնայ
+
 
+
կդիտարկի-կդիտարկի
+
 
+
կեյտի-կեյտի
+
 
+
կենդանի-կենդանի
+
 
+
կենդանիների-կենդանիների
+
 
+
կենտրոնական-կենտրոնական
+
 
+
կեսերին-կէսերին
+
 
+
կզբաղեցնեն-կը զբաղեցնեն
+
 
+
կթողարկի-կթողարկի
+
 
+
կիթառ-կիթառ
+
 
+
կին-կին
+
 
+
կինը-կինը
+
 
+
կինն-կինն
+
 
+
կիսամերկ-կիսամերկ
+
 
+
կլինեն-կը լինեն
+
 
+
կկատարեմ-կը կատարեմ
+
 
+
կկատարի-կը կատարի
+
 
+
կհայտարարի-կյայտարարի
+
 
+
կհանդիպենք-կը հանդիպենք
+
 
+
կղբաղեցնի-կը ղբաղեցնի
+
 
+
կղզիներում-կղզիներում
+
 
+
կմնա-կը մնայ
+
 
+
կմնար-կը մնար
+
 
+
կյանք-կեանք
+
 
+
կյանքը-կեանքը
+
 
+
կյանքից-կեանքից
+
 
+
կներառեն-կը ներառեն
+
 
+
կնոջ-կնոջ
+
 
+
կնքել-կնքել
+
 
+
կնքեց-կնքեց
+
 
+
կնքեցին-կնքեցին
+
 
+
կնքում-կնքում
+
 
+
կշարունակի-կշարունակի
+
 
+
կոզմից-կոզմից
+
 
+
կոլաի-կոլաի
+
 
+
կոլեկտիվի-կոլեկտիւի
+
 
+
կոլեկցիոներների-կոլեկցիոներների
+
 
+
կողմից-կողմից
+
 
+
կոմերցիոն-կոմերցիոն
+
 
+
կոմից-կոմից
+
 
+
կոնգրեսի-կոնգրէսի
+
 
+
կոշիկներ-կ'օշիկնէր
+
 
+
կոչումը-կոչումը
+
 
+
կոչումներին-կոչումներին
+
 
+
կոչվել-կոչուել
+
 
+
կոչվեց-կոչուեց
+
 
+
կոչվում-կոչւում
+
 
+
կոպպոլա-կ'ոպպոլայ
+
 
+
կուռքն-կուռքն
+
 
+
կուրծքով-կուրծքով
+
 
+
կոքսը-կոքսը
+
 
+
կպահպանի-կը պահպանի
+
 
+
կպահպանվի-կը պահպանուի
+
 
+
կպարգ-կպարգ
+
 
+
կտա-կը տայ
+
 
+
կտակը-կտակը
+
 
+
կտակի-կտակի
+
 
+
կտակում-կտակում
+
 
+
կտեսնվենք-կը տեսնուենք
+
 
+
կտրուկ-կտրուկ
+
 
+
կրած-կրած
+
 
+
կրամեր-կրամէր
+
 
+
կրել-կրել
+
 
+
կրելով-կրելով
+
 
+
կրծքավանդակին-կրծքավանդակին
+
 
+
կրկին-կրկին
+
 
+
կրկնակի-կրկնակի
+
 
+
կրկնել-կրկնել
+
 
+
կրկնուսույց-կրկնուսոյց
+
 
+
կրկնօրինակում-կրկնօրինակում
+
 
+
կրում-կրում
+
 
+
կրունկներ-կրունկնէր
+
 
+
կրտսերը-կրտսերը
+
 
+
հագած-հագած
+
 
+
հագել-հագել
+
 
+
հագնելով-հագնելով
+
 
+
հագուստի-հագուստի
+
 
+
հադսոնը-հադսոնը
+
 
+
հազար-հազար
+
 
+
հազարամյակի-հազարամեակի
+
 
+
հաղթանակը-յաղթանակը
+
 
+
հաղթանակներ-յաղթանակներ
+
 
+
հաղթանակների-յաղթանակների
+
 
+
հաղթեց-յաղթեց
+
 
+
հաղթող-յաղթող
+
 
+
հաղթողներ-յաղթողներ
+
 
+
հաղթում-յաղթում
+
 
+
հաղորդեց-հաղորդեց
+
 
+
հաղորդման-հաղորդման
+
 
+
հաճախ-յաճախ
+
 
+
հաճախելիության-յաճախելիութեան
+
 
+
հաճախորդները-յաճախորդները
+
 
+
համագործակցել-համագործակցել
+
 
+
համագործակցելու-համագործակցելու
+
 
+
համագործակցության-համագործակցութեան
+
 
+
համագործակցությունը-համագործակցութիւնը
+
 
+
համադ-համադ
+
 
+
համալսարանի-համալսարանի
+
 
+
համակարգ-համակարգ
+
 
+
համակարգավորողը-համակարգաւորողը
+
 
+
համակարգչային-համակարգչային
+
 
+
համաձայն-համաձայն
+
 
+
համաձայնվեց-համաձայնուեց
+
 
+
համանուն-համանուն
+
 
+
համաշխարհային-համաշխարհային
+
 
+
համապրոդյուսերն-համապրոդիւսերն
+
 
+
համասեփականատեր-համասեփականատէր
+
 
+
համատարած-համատարած
+
 
+
համատեղ-համատեղ
+
 
+
համար-համար
+
 
+
համարը-համարը
+
 
+
համարում-համարում
+
 
+
համարվել-համարուել
+
 
+
համարվում-համարւում
+
 
+
համացանցային-համացանցային
+
 
+
համացանցում-համացանցում
+
 
+
համեմատաբար-համեմատաբար
+
 
+
համեմատեն-համեմատեն
+
 
+
համեստ-համեստ
+
 
+
համերգ-համերգ
+
 
+
համերգային-համերգային
+
 
+
համերգասրահը-համերգասրահը
+
 
+
համերգասրահում-համերգասրահում
+
 
+
համերգը-համերգը
+
 
+
համերգի-համերգի
+
 
+
համերգին-համերգին
+
 
+
համերգներ-համերգներ
+
 
+
համերգները-համերգները
+
 
+
համերգների-համերգների
+
 
+
համերգներին-համերգներին
+
 
+
համերգով-համերգով
+
 
+
հայ-հայ
+
 
+
հայացքը-հայեացքը
+
 
+
հայկական-հայկական
+
 
+
հայտարարեց-յայտարարեց
+
 
+
հայտարարեցին-յայտարարեցին
+
 
+
հայտարարություն-յայտարարութիւն
+
 
+
հայտի-յայտի
+
 
+
հայտնաբերել-յայտնաբերել
+
 
+
հայտնաբերվել-յայտնաբերուել
+
 
+
հայտնել-յայտնել
+
 
+
հայտնեց-յայտնեց
+
 
+
հայտնեցին-յայտնեցին
+
 
+
հայտնի-յայտնի
+
 
+
հայտնվել-յայտնուել
+
 
+
հայտնվեց-յայտնուեց
+
 
+
հայտվելը-յայտուելը
+
 
+
հայտվեցին-յայտուեցին
+
 
+
հայտվում-յայտւում
+
 
+
հայր-հայր
+
 
+
հայրական-հայրական
+
 
+
հայրը-հայրը
+
 
+
հայց-հայց
+
 
+
հանգեցրեց-յանգեցրեց
+
 
+
հանդես-հանդէս
+
 
+
հանդերձանքներին-հանդերձանքներին
+
 
+
հանդիսանում-հանդիսանում
+
 
+
հանդիսատես-հանդիսատես
+
 
+
հանդիսատեսը-հանդիսատեսը
+
 
+
հանդիսատեսի-հանդիսատեսի
+
 
+
հանդիսացավ-հանդիսացաւ
+
 
+
հանդիսացող-հանդիսացող
+
 
+
հանել-հանել
+
 
+
հանեց-հանեց
+
 
+
հանձնման-յանձնման
+
 
+
հանձնում-յանձնում
+
 
+
հանձնվում-յանձնւում
+
 
+
հանճար-հանճար
+
 
+
հանվեց-հանուեց
+
 
+
հանվեցին-հանուեցին
+
 
+
հանրագիտարանից-հանրագիտարանից
+
 
+
հանրաճանաչ-հանրաճանաչ
+
 
+
հանրության-հանրութեան
+
 
+
հանցագործություն-յանցագործութիւն
+
 
+
հաշիվ-հաշիւ
+
 
+
հաշիվների-հաշիւների
+
 
+
հաշվի-հաշուի
+
 
+
հաջող-յաջող
+
 
+
հաջողությանը-յաջողութեանը
+
 
+
հաջողություն-յաջողութիւն
+
 
+
հաջողությունները-յաջողութիւնները
+
 
+
հաջողությունների-յաջողութիւնների
+
 
+
հաջողվեց-յաջողուեց
+
 
+
հաջորդ-յաջորդ
+
 
+
հասած-հասած
+
 
+
հասակից-հասակից
+
 
+
հասակում-հասակում
+
 
+
հասան-հասան
+
 
+
հասավ-հասաւ
+
 
+
հասարակական-հասարակական
+
 
+
հասել-հասել
+
 
+
հասկանան-հասկանան
+
 
+
հասկացա-հասկացայ
+
 
+
հասնելով-հասնելով
+
 
+
հասնում-հասնում
+
 
+
հասուն-հասուն
+
 
+
հաստ-հաստ
+
 
+
հաստատում-հաստատում
+
 
+
հաստատումը-հաստատումը
+
 
+
հասցեին-հասցէին
+
 
+
հասցնելը-հասցնելը
+
 
+
հասցվել-հասցուել
+
 
+
հավաքածու-հաւաքածու
+
 
+
հավաքածուի-հաւաքածուի
+
 
+
հավաքածուներ-հաւաքածուներ
+
 
+
հավաքականը-հաւաքականը
+
 
+
հավաքեց-հաւաքեց
+
 
+
հավելյալ-յաւելեալ
+
 
+
հավիտյան-յաւիտեան
+
 
+
հատ-հատ
+
 
+
հատկապես-յատկապէս
+
 
+
հատուկ-յատուկ
+
 
+
հատչերի-հատչերի
+
 
+
հարաբերության-յարաբերութեան
+
 
+
հարազատները-հարազատները
+
 
+
հարավային-հարաւային
+
 
+
հարբածության-հարբածութեան
+
 
+
հարբեցրել-հարբեցրել
+
 
+
հարգում-յարգում
+
 
+
հարիր-հարիր
+
 
+
հարկ-հարկ
+
 
+
հարյուր-հարիւր
+
 
+
հարվածային-հարուածային
+
 
+
հարց-հարց
+
 
+
հարցազրույցի-հարցազրոյցի
+
 
+
հարցազրույցներից-հարցազրոյցներից
+
 
+
հարցազրույցում-հարցազրոյցում
+
 
+
հարցերը-հարցերը
+
 
+
հարցերին-հարցերին
+
 
+
հարցերում-հարցերում
+
 
+
հարցին-հարցին
+
 
+
հարցում-հարցում
+
 
+
հեղինակային-հեղինակային
+
 
+
հեղինակը-հեղինակը
+
 
+
հեղինակներն-հեղինակներն
+
 
+
հենց-հէնց
+
 
+
հեռարձակմամբ-հեռարձակմամբ
+
 
+
հեռարձակման-հեռարձակման
+
 
+
հեռարձակում-հեռարձակում
+
 
+
հեռարձակվող-հեռարձակուող
+
 
+
հեռացավ-հեռացաւ
+
 
+
հեռուստաալիքը-հեռուստաալիքը
+
 
+
հեռուստաալիքով-հեռուստաալիքով
+
 
+
հեռուստադեբյուտը-հեռուստադեբիւտը
+
 
+
հեռուստադեբյուտի-հեռուստադեբիւտի
+
 
+
հեռուստատեսությունը-հեռուստատեսութիւնը
+
 
+
հեռուստացույցը-հեռուստացոյցը
+
 
+
հեռուստացույցով-հեռուստացոյցով
+
 
+
հետ-հետ
+
 
+
հետագա-յետագայ
+
 
+
հետագայում-յետագայում
+
 
+
հետախուզեց-հետախուզեց
+
 
+
հետաձգվել-յետաձգուել
+
 
+
հետաքննության-հետաքննութեան
+
 
+
հետաքրքրություն-հետաքրքրութիւն
+
 
+
հետո-յետոյ
+
 
+
հետևյալ-հետեւեալ
+
 
+
հերթին-հերթին
+
 
+
հերթով-հերթով
+
 
+
հերոսի-հերոսի
+
 
+
հէտագայում-հէտագայում
+
 
+
հիթ-հիթ
+
 
+
հիթեր-հիթեր
+
 
+
հիթերի-հիթերի
+
 
+
հիթը-հիթը
+
 
+
հիլթոն-հիլթոն
+
 
+
հիլլզում-հիլլզում
+
 
+
հիլլը-հիլլը
+
 
+
հիմա-հիմա
+
 
+
հիման-հիման
+
 
+
հիմնադիր-հիմնադիր
+
 
+
հիմնադրամ-հիմնադրամ
+
 
+
հիմնադրամը-հիմնադրամը
+
 
+
հիմնադրամի-հիմնադրամի
+
 
+
հիմնադրեց-հիմնադրեց
+
 
+
հիմնադրվել-հիմնադրուել
+
 
+
հիմնական-հիմնական
+
 
+
հիմնականն-հիմնականն
+
 
+
հիմնականում-հիմնականում
+
 
+
հիմնում-հիմնում
+
 
+
հիմնվելով-հիմնուելով
+
 
+
հին-հին
+
 
+
հիշատակի-յիշատակի
+
 
+
հիշատակվում-յիշատակւում
+
 
+
հիշել-յիշել
+
 
+
հիշեցումն-յիշեցումն
+
 
+
հիվանդ-հիւանդ
+
 
+
հիվանդանոցներում-հիւանդանոցներում
+
 
+
հիվանդությամբ-հիւանդութեամբ
+
 
+
հիվանդությունը-հիւանդութիւնը
+
 
+
հղումներ-յղումներ
+
 
+
հյուին-հիւին
+
 
+
հյուսիսային-հիւսիսային
+
 
+
հնավորություն-հնաւորութիւն
+
 
+
հնարավոր-հնարաւոր
+
 
+
հնարավորություն-հնարաւորութիւն
+
 
+
հնարավորությունները-հնարաւորութիւնները
+
 
+
հնդկական-հնդկական
+
 
+
հներին-հներին
+
 
+
հնչեցնել-հնչեցնել
+
 
+
հնչեցնում-հնչեցնում
+
 
+
հնչում-հնչում
+
 
+
հոգիներ-հոգիներ
+
 
+
հոդված-յօդուած
+
 
+
հոդվածում-յօդուածում
+
 
+
հոլիվուդյան-հոլիւոՂդեան
+
 
+
հոլլիվուդյան-հոլլիւուդեան
+
 
+
հոլովակ-հոլովակ
+
 
+
հոլովակը-հոլովակը
+
 
+
հոլովակն-հոլովակն
+
 
+
հոլովակում-հոլովակում
+
 
+
հոկտեմբերի-հոկտեմբերի
+
 
+
հոկտեմբերին-հոկտեմբերին
+
 
+
հովանի-հովանի
+
 
+
հովանոց-հովանոց
+
 
+
հոր-հոր
+
 
+
հորդորեց-յորդորեց
+
 
+
հորը-հորը
+
 
+
հորիզոնական-հորիզոնական
+
 
+
հորիզոնականը-հորիզոնականը
+
 
+
հորիզոնականի-հորիզոնականի
+
 
+
հորիզոնականին-հորիզոնականին
+
 
+
հորիզոնականից-հորիզոնականից
+
 
+
հորիզոնականներ-հորիզոնականներ
+
 
+
հորիզոնականներին-հորիզոնականներին
+
 
+
հորիզոնականում-հորիզոնականում
+
 
+
հուզվեցին-յուզուեցին
+
 
+
հուլիսի-յուլիսի
+
 
+
հուլիսին-յուլիսին
+
 
+
հուղարկավորությանը-յուղարկաւորութեանը
+
 
+
հույժ-յոյժ
+
 
+
հունիսի-յունիսի
+
 
+
հունիսին-յունիսին
+
 
+
հունվարի-յունուարի
+
 
+
հունվարին-յունուարին
+
 
+
հուսահատված-յուսահատուած
+
 
+
հպվում-հպւում
+
 
+
հռչակ-հռչակ
+
 
+
հսկողության-հսկողութեան
+
 
+
հրաժարվեց-հրաժարուեց
+
 
+
հրաժեշտի-հրաժեշտի
+
 
+
հրաժետ-հրաժետ
+
 
+
հրապարակային-հրապարակային
+
 
+
հրապարակվում-հրապարակւում
+
 
+
հրավառություն-հրավառութիւն
+
 
+
հրավեր-հրաւէր
+
 
+
հրավերով-հրաւէրով
+
 
+
հրավիրել-հրաւիրել
+
 
+
հրավիրում-հրաւիրում
+
 
+
հրավիրված-հրաւիրուած
+
 
+
հրեշների-հրէշների
+
 
+
ձ-ձ
+
 
+
ձայանագրման-ձայանագրման
+
 
+
ձայնագման-ձայնագման
+
 
+
ձայնագրած-ձայնագրած
+
 
+
ձայնագրել-ձայնագրել
+
 
+
ձայնագրեց-ձայնագրեց
+
 
+
ձայնագրման-ձայնագրման
+
 
+
ձայնագրմանը-ձայնագրմանը
+
 
+
ձայնագրող-ձայնագրող
+
 
+
ձայնագրություն-ձայնագրութիւն
+
 
+
ձայնագրությունը-ձայնագրութիւնը
+
 
+
ձայնագրությունն-ձայնագրութիւնն
+
 
+
ձայնագրություններ-ձայնագրութիւններ
+
 
+
ձայնագրությունները-ձայնագրութիւնները
+
 
+
ձայնագրությունների-ձայնագրութիւնների
+
 
+
ձայնագրություններով-ձայնագրութիւններով
+
 
+
ձայնագրում-ձայնագրում
+
 
+
ձայնագրված-ձայնագրուած
+
 
+
ձայնագրվեց-ձայնագրուեց
+
 
+
ձայնային-ձայնային
+
 
+
ձայնասկավառակը-ձայնասկաւառակը
+
 
+
ձայներ-ձայներ
+
 
+
ձայները-ձայները
+
 
+
ձայնը-ձայնը
+
 
+
ձեզ-ձեզ
+
 
+
ձեռանաշարժությամբ-ձեռանաշարժութեամբ
+
 
+
ձեռնաշարժության-ձեռնաշարժութեան
+
 
+
ձեռնարկություն-ձեռնարկութիւն
+
 
+
ձեռնեցնորով-ձեռնեցնորով
+
 
+
ձեռնոցը-ձեռնոցը
+
 
+
ձեռնոցներ-ձեռնոցնէր
+
 
+
ձեռք-ձեռք
+
 
+
ձեռքերը-ձեռքերը
+
 
+
ձեռքը-ձեռքը
+
 
+
ձեր-ձեր
+
 
+
ձերբակալեցին-ձերբակալեցին
+
 
+
ձիահ-ձիահ
+
 
+
ձմերուկ-ձմերուկ
+
 
+
ձմռանը-ձմռանը
+
 
+
ճակատը-ճակատը
+
 
+
ճամփորդ-ճամփորդ
+
 
+
ճանաչեցին-ճանաչեցին
+
 
+
ճանաչում-ճանաչում
+
 
+
ճանաչված-ճանաչուած
+
 
+
ճանաչվել-ճանաչուել
+
 
+
ճանաչվեց-ճանաչուեց
+
 
+
ճանաչվեցին-ճանաչուեցին
+
 
+
ճանապարհելը-ճանապարհելը
+
 
+
ճանկեց-ճանկեց
+
 
+
ճանկում-ճանկում
+
 
+
ճարմանդով-ճարմանդով
+
 
+
ճիշտ-ճիշտ
+
 
+
ճիչ-ճիչ
+
 
+
ճնշման-ճնշման
+
 
+
մ-մ
+
 
+
մադոննան-մադոննան
+
 
+
մաեստրո-մաեստրոյ
+
 
+
մաթաուն-մաթաուն
+
 
+
մակապղծության-մակապղծութեան
+
 
+
մակարդակը-մակարդակը
+
 
+
մակարդակով-մակարդակով
+
 
+
մահարձան-մահարձան
+
 
+
մահացավ-մահացաւ
+
 
+
մահացել-մահացել
+
 
+
մահեր-մահէր
+
 
+
մահը-մահը
+
 
+
մահից-մահից
+
 
+
մահվան-մահուան
+
 
+
մահվանից-մահուանից
+
 
+
մամլո-մամլոյ
+
 
+
մամուլը-մամուլը
+
 
+
մամուլի-մամուլի
+
 
+
մամուլում-մամուլում
+
 
+
մայա-մայա
+
 
+
մայամի-մայամի
+
 
+
մայիս-մայիս
+
 
+
մայիսի-մայիսի
+
 
+
մայոր-մայոր
+
 
+
մայրն-մայրն
+
 
+
մայքլ-մայքլ
+
 
+
մայքլը-մայքլը
+
 
+
մայքլի-մայքլի
+
 
+
մայքլին-մայքլին
+
 
+
մայքլն-մայքլն
+
 
+
մանժետների-մանժետների
+
 
+
մանկապղծության-մանկապղծութեան
+
 
+
մանկության-մանկութեան
+
 
+
մանկությունը-մանկութիւնը
+
 
+
մանկուց-մանկուց
+
 
+
մանուկ-մանուկ
+
 
+
մանրակրկիտ-մանրակրկիտ
+
 
+
մանրամասն-մանրամասն
+
 
+
մանրամասնությունների-մանրամասնութիւնների
+
 
+
մաշկը-մաշկը
+
 
+
մաշկի-մաշկի
+
 
+
մաս-մաս
+
 
+
մասը-մասը
+
 
+
մասին-մասին
+
 
+
մասն-մասն
+
 
+
մասնագիտություն-մասնագիտութիւն
+
 
+
մասնակցել-մասնակցել
+
 
+
մասնակցությամբ-մասնակցութեամբ
+
 
+
մասնակցում-մասնակցում
+
 
+
մասնաճյուղը-մասնաճիւղը
+
 
+
մասսայականացրեց-մասսայականացրեց
+
 
+
մաստեր-մաստեր
+
 
+
մատուցելով-մատուցելով
+
 
+
մարդ-մարդ
+
 
+
մարդասեր-մարդասէր
+
 
+
մարդիկ-մարդիկ
+
 
+
մարդկանց-մարդկանց
+
 
+
մարդկության-մարդկութեան
+
 
+
մարդու-մարդու
+
 
+
մարզադաշտում-մարզադաշտում
+
 
+
մարթին-մարթին
+
 
+
մարիա-մարիայ
+
 
+
մարիյա-մարիյայ
+
 
+
մարիտի-մարիտի
+
 
+
մարլոն-մարլոն
+
 
+
մարլոնը-մարլոնը
+
 
+
մարկ-մարկ
+
 
+
մարվին-մարուին
+
 
+
մարտի-մարտի
+
 
+
մարտին-մարտին
+
 
+
մարտինիշն-մարտինիշն
+
 
+
մաքալեյ-մաքալեյ
+
 
+
մաքյլին-մաքյլին
+
 
+
մաքքարթնիի-մաքքարթնիի
+
 
+
մաքքարթնին-մաքքարթնին
+
 
+
մեգասթար-մէգասթար
+
 
+
մեդիաֆայլեր-մեդիաֆայլեր
+
 
+
մեդիսոն-մեդիսոն
+
 
+
մեդվեդեվը-մեդուեդեւը
+
 
+
մեծ-մեծ
+
 
+
մեծագույն-մեծագոյն
+
 
+
մեծամասնության-մեծամասնութեան
+
 
+
մեծամասնությունը-մեծամասնութիւնը
+
 
+
մեկ-մէկ
+
 
+
մեկը-մէկը
+
 
+
մեկընդմիշտ-մէկընդմիշտ
+
 
+
մեկի-մէկի
+
 
+
մեկին-մէկին
+
 
+
մեկն-մէկն
+
 
+
մեկնաբանությունների-մեկնաբանութիւնների
+
 
+
մեկնարկել-մեկնարկել
+
 
+
մեկնարկեց-մեկնարկեց
+
 
+
մեկնարկում-մեկնարկում
+
 
+
մեկնեց-մեկնեց
+
 
+
մեղադրանք-մեղադրանք
+
 
+
մեղադրանքի-մեղադրանքի
+
 
+
մեղադրելով-մեղադրելով
+
 
+
մեղադրեցին-մեղադրեցին
+
 
+
մեղադրողը-մեղադրողը
+
 
+
մեղադրում-մեղադրում
+
 
+
մեղադրվել-մեղադրուել
+
 
+
մեղադրվեց-մեղադրուեց
+
 
+
մեմորիալ-մեմորիալ
+
 
+
մեյք-մեյք
+
 
+
մենակատար-մենակատար
+
 
+
մենության-մենութեան
+
 
+
մենք-մենք
+
 
+
մեջ-մէջ
+
 
+
մեր-մեր
+
 
+
մերի-մերի
+
 
+
մերլին-մերլին
+
 
+
մերկ-մերկ
+
 
+
մերկացավ-մերկացաւ
+
 
+
մերֆին-մերֆին
+
 
+
մեքենան-մեքենան
+
 
+
մի-մի
+
 
+
միաժամանակ-միաժամանակ
+
 
+
միակ-միակ
+
 
+
միայն-միայն
+
 
+
միանգամից-միանգամից
+
 
+
միասին-միասին
+
 
+
միավ-միաւ
+
 
+
միացան-միացան
+
 
+
միացավ-միացաւ
+
 
+
միզզելի-միզզելի
+
 
+
միլիարդ-միլիարդ
+
 
+
միլիոն-միլիոն
+
 
+
միլիոնավոր-միլիոնաւոր
+
 
+
միլիոնի-միլիոնի
+
 
+
միլիոնից-միլիոնից
+
 
+
մինչ-մինչ
+
 
+
միջ-միջ
+
 
+
միջազգային-միջազգային
+
 
+
միջավայրի-միջավայրի
+
 
+
միջավայրում-միջավայրում
+
 
+
միջնորդի-միջնորդի
+
 
+
միջոց-միջոց
+
 
+
միսս-միսս
+
 
+
միֆ-միֆ
+
 
+
մլն-մլն
+
 
+
մյուզիքլում-միւզիքլում
+
 
+
մնա-մնա
+
 
+
մնաց-մնաց
+
 
+
մնացած-մնացած
+
 
+
մնացել-մնացել
+
 
+
մնում-մնում
+
 
+
մշակութային-մշակութային
+
 
+
մշակութի-մշակութի
+
 
+
մշակույթում-մշակոյթում
+
 
+
մշակված-մշակուած
+
 
+
մոբիլում-մոբիլում
+
 
+
մոդել-մոդել
+
 
+
մոթաունի-մոթաունի
+
 
+
մոլի-մոլի
+
 
+
մոկասինների-մոկասինների
+
 
+
մոնակոյում-մոնակոյում
+
 
+
մոնտե-մոնտէ
+
 
+
մոնրոյի-մոնրոյի
+
 
+
մոտ-մօտ
+
 
+
մոտակա-մօտակայ
+
 
+
մոր-մոր
+
 
+
մորը-մօրը
+
 
+
մտած-մտած
+
 
+
մտան-մտան
+
 
+
մտավ-մտաւ
+
 
+
մտել-մտել
+
 
+
մտնել-մտնել
+
 
+
մտնում-մտնում
+
 
+
մրայա-մրայայ
+
 
+
մրցանակ-մրցանակ
+
 
+
մրցանակաբաշխության-մրցանակաբաշխութեան
+
 
+
մրցանակաբաշխությանը-մրցանակաբաշխութեանը
+
 
+
մրցանակաբաշխություն-մրցանակաբաշխութիւն
+
 
+
մրցանակաբաշխությունների-մրցանակաբաշխութիւնների
+
 
+
մրցանակբաշխության-մրցանակբաշխութեան
+
 
+
մրցանակը-մրցանակը
+
 
+
մրցանակի-մրցանակի
+
 
+
մրցանակներ-մրցանակներ
+
 
+
մրցանակները-մրցանակները
+
 
+
մրցանակների-մրցանակների
+
 
+
մրցանակով-մրցանակով
+
 
+
մրցույթի-մրցոյթի
+
 
+
մրցույթին-մրցոյթին
+
 
+
մրցույթում-մրցոյթում
+
 
+
յալ-եալ
+
 
+
յակում-եակում
+
 
+
յի-յի
+
 
+
յորք-եօրք
+
 
+
յորքի-եօրքի
+
 
+
յորքյան-եօրքեան
+
 
+
յորքում-եօրքում
+
 
+
յութլին-իւթլին
+
 
+
յուրահատուկ-իւրայատուկ
+
 
+
յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր
+
 
+
յուրօրինակություն-իւրօրինակութիւն
+
 
+
ն-ն
+
 
+
նա-նա
+
 
+
նախագահ-նախագահ
+
 
+
նախագծին-նախագծին
+
 
+
նախապատրաստեն-նախապատրաստեն
+
 
+
նախատեսված-նախատեսուած
+
 
+
նախատեսվում-նախատեսւում
+
 
+
նախատիպ-նախատիպ
+
 
+
նախընտրական-նախընտրական
+
 
+
նախընտրեց-նախընտրեց
+
 
+
նախկին-նախկին
+
 
+
նախկինում-նախկինում
+
 
+
նախնական-նախնական
+
 
+
նախորդ-նախորդ
+
 
+
նախորդեց-նախորդեց
+
 
+
նախորդում-նախորդում
+
 
+
նահանգներում-նահանգներում
+
 
+
նամականիշեր-նամականիշեր
+
 
+
նամականիշերի-նամականիշերի
+
 
+
նայել-նայել
+
 
+
նայեմ-նայեմ
+
 
+
նաոմի-նաոմի
+
 
+
նավարկություն-նաւարկութիւն
+
 
+
նավիգացիոն-նաւիգացիոն
+
 
+
նաց-նաց
+
 
+
նաև-նաեւ
+
 
+
նելսոն-նելսոն
+
 
+
նեյբերի-նեյբերի
+
 
+
նեշվիլլում-նեշուիլլում
+
 
+
նեվերլենդում-նեւերլենդում
+
 
+
նետել-նետել
+
 
+
նետեց-նետեց
+
 
+
նետվել-նետուել
+
 
+
ներ-նէր
+
 
+
ներառեց-ներառեց
+
 
+
ներառում-ներառում
+
 
+
ներառվել-ներառուել
+
 
+
ներառվեցին-ներառուեցին
+
 
+
ներարկում-ներարկում
+
 
+
ներդնել-ներդնել
+
 
+
ներդրումը-ներդրումը
+
 
+
ները-ները
+
 
+
ների-ների
+
 
+
ներին-ներին
+
 
+
ներխուժեց-ներխուժեց
+
 
+
ներխուժեցին-ներխուժեցին
+
 
+
ներկա-ներկայ
+
 
+
ներկայանալ-ներկայանալ
+
 
+
ներկայացել-ներկայացել
+
 
+
ներկայացնել-ներկայացնել
+
 
+
ներկայացնում-ներկայացնում
+
 
+
ներկայացումների-ներկայացումների
+
 
+
ներկայացուցիչներն-ներկայացուցիչներն
+
 
+
ներկայացված-ներկայացուած
+
 
+
ներկայացվեց-ներկայացուեց
+
 
+
ներկայացրեց-ներկայացրեց
+
 
+
ներկայացրին-ներկայացրին
+
 
+
ներկայության-ներկայութեան
+
 
+
ներկան-ներկան
+
 
+
ներշնչանքի-ներշնչանքի
+
 
+
ներողություն-ներողութիւն
+
 
+
ներս-ներս
+
 
+
ներքո-ներքոյ
+
 
+
նկատել-նկատել
+
 
+
նկատելի-նկատելի
+
 
+
նկատի-նկատի
+
 
+
նկատմամբ-նկատմամբ
+
 
+
նկարագրեց-նկարագրեց
+
 
+
նկարագրություն-նկարագրութիւն
+
 
+
նկարագրում-նկարագրում
+
 
+
նկարագրվում-նկարագրւում
+
 
+
նկարահանած-նկարահանած
+
 
+
նկարահանումների-նկարահանումների
+
 
+
նկարահանված-նկարահանուած
+
 
+
նկարահանվել-նկարահանուել
+
 
+
նկարահանվելու-նկարահանուելու
+
 
+
նկարահանվեր-նկարահանուէր
+
 
+
նկարահանվեց-նկարահանուեց
+
 
+
նկարահանվում-նկարահանւում
+
 
+
նկարը-նկարը
+
 
+
նկրահանվել-նկրահանուել
+
 
+
նման-նման
+
 
+
նմանատիպ-նմանատիպ
+
 
+
նմանություններ-նմանութիւններ
+
 
+
նյու-նիւ
+
 
+
նյութեր-նյութեր
+
 
+
նյութերը-նիւթերը
+
 
+
նյութերի-նիւթերի
+
 
+
ններին-ններին
+
 
+
ննջասենյակից-ննջասենեակից
+
 
+
նշաձողը-նշաձողը
+
 
+
նշանակում-նշանակում
+
 
+
նշանակվում-նշանակւում
+
 
+
նշել-նշել
+
 
+
նշելով-նշելով
+
 
+
նշված-նշուած
+
 
+
նշվում-նշւում
+
 
+
նոմինացիայում-նոմինացիայում
+
 
+
նոմինացվել-նոմինացուել
+
 
+
նոյեմբերի-նոյեմբերի
+
 
+
նոյեմբերին-նոյեմբերին
+
 
+
նոր-նոր
+
 
+
նորա-նորա
+
 
+
նորաձ-նորաձ
+
 
+
նորարական-նորարական
+
 
+
նորից-նորից
+
 
+
նորությունների-նորութիւնների
+
 
+
նույնիսկ-նոյնիսկ
+
 
+
նույնպես-նոյնպէս
+
 
+
նպաստել-նպաստել
+
 
+
նպաստեց-նպաստեց
+
 
+
նպատակահարմարությունը-նպատակայարմարութիւնը
+
 
+
նպատակն-նպատակն
+
 
+
նպատակով-նպատակով
+
 
+
նստած-նստած
+
 
+
նստում-նստում
+
 
+
նվազել-նուազել
+
 
+
նվաճումների-նուաճումների
+
 
+
նվիրված-նուիրուած
+
 
+
նրա-նրա
+
 
+
նրան-նրան
+
 
+
նրանից-նրանից
+
 
+
նրանց-նրանց
+
 
+
նրանք-նրանք
+
 
+
շաբաթ-շաբաթ
+
 
+
շաբաթների-շաբաթների
+
 
+
շաբաթներից-շաբաթներից
+
 
+
շաբաթվա-շաբաթուայ
+
 
+
շալվարներ-շալուարներ
+
 
+
շալվարները-շալուարները
+
 
+
շակիռա-շակիռայ
+
 
+
շակպիկ-շակպիկ
+
 
+
շահելով-շահելով
+
 
+
շահեց-շահեց
+
 
+
շահին-շահին
+
 
+
շապիկ-շապիկ
+
 
+
շապիկին-շապիկին
+
 
+
շատ-շատ
+
 
+
շատերը-շատերը
+
 
+
շարժման-շարժման
+
 
+
շարժումներ-շարժումներ
+
 
+
շարժումները-շարժումները
+
 
+
շարժումներով-շարժումներով
+
 
+
շարժվում-շարժւում
+
 
+
շարլոթթում-շարլոթթում
+
 
+
շարունակ-շարունակ
+
 
+
շարունակում-շարունակում
+
 
+
շարունակվեց-շարունակուեց
+
 
+
շարունակվում-շարունակւում
+
 
+
շարպտոնը-շարպտօնը
+
 
+
շարք-շարք
+
 
+
շարքում-շարքում
+
 
+
շեղել-շեղել
+
 
+
շենքի-շէնքի
+
 
+
շիլդսը-շիլդսը
+
 
+
շիրիմի-շիրիմի
+
 
+
շնորհակալություն-շնորհակալութիւն
+
 
+
շնորհիվ-շնորհիւ
+
 
+
շոկային-շոկային
+
 
+
շոու-շոու
+
 
+
շոուի-շոուի
+
 
+
շոուն-շոուն
+
 
+
շորեր-շորեր
+
 
+
շորերով-շորերով
+
 
+
շորթելու-շորթելու
+
 
+
շուկայում-շուկայում
+
 
+
շուտով-շուտով
+
 
+
շտապօգնության-շտապօգնութեան
+
 
+
շրթունքները-շրթունքները
+
 
+
շրջագայեցին-շրջագայեցին
+
 
+
շրջագայությամբ-շրջագայութեամբ
+
 
+
շրջագայության-շրջագայութեան
+
 
+
շրջագայություն-շրջագայութիւն
+
 
+
շրջագայությունը-շրջագայութիւնը
+
 
+
շրջագայությունն-շրջագայութիւնն
+
 
+
շրջագայություններ-շրջագայութիւններ
+
 
+
շրջագայությունների-շրջագայութիւնների
+
 
+
շրջակա-շրջակայ
+
 
+
շրջանակներում-շրջանակներում
+
 
+
շրջանից-շրջանից
+
 
+
շրջապատը-շրջապատը
+
 
+
շրջվեց-շրջուեց
+
 
+
շքերթը-շքերթը
+
 
+
շքերթի-շքերթի
+
 
+
շքերթներ-շքերթներ
+
 
+
շքերթները-շքերթները
+
 
+
շքերթների-շքերթների
+
 
+
շքերթներում-շքերթներում
+
 
+
շքերթում-շքերթում
+
 
+
ոլորտում-ոլորտում
+
 
+
ողությամբ-ողութեամբ
+
 
+
ողջ-ողջ
+
 
+
ոճեր-ոճեր
+
 
+
ոճերի-ոճերի
+
 
+
ոճերում-ոճերում
+
 
+
ոճը-ոճը
+
 
+
ոճի-ոճի
+
 
+
ոճն-ոճն
+
 
+
ոճում-ոճում
+
 
+
ոչ-ոչ
+
 
+
ոչինչ-ոչինչ
+
 
+
ոսկե-ոսկէ
+
 
+
ոսկեգույն-ոսկեգոյն
+
 
+
ոստիկանները-ոստիկանները
+
 
+
ոստիկանությունը-ոստիկանութիւնը
+
 
+
ով-ով
+
 
+
ոտնկայս-ոտնկայս
+
 
+
որ-որ
+
 
+
որակեց-որակեց
+
 
+
որակի-որակի
+
 
+
որակյալ-որակեալ
+
 
+
որակվեց-որակուեց
+
 
+
որդին-որդին
+
 
+
որդուն-որդուն
+
 
+
որը-որը
+
 
+
որի-որի
+
 
+
որին-որին
+
 
+
որից-որից
+
 
+
որն-որն
+
 
+
որոնում-որոնում
+
 
+
որոնումների-որոնումների
+
 
+
որոնց-որոնց
+
 
+
որոնցից-որոնցից
+
 
+
որոնք-որոնք
+
 
+
որոշ-որոշ
+
 
+
որոշեց-որոշեց
+
 
+
որոշմամբ-որոշմամբ
+
 
+
որոշում-որոշում
+
 
+
որովհետ-որովհետ
+
 
+
որում-որում
+
 
+
որպես-որպէս
+
 
+
որպեսզի-որպէսզի
+
 
+
որտեղ-որտեղ
+
 
+
ու-ու
+
 
+
ուայթի-ուայթի
+
 
+
ուանդեր-ուանդեր
+
 
+
ուանդերը-ուանդերը
+
 
+
ուեսթը-ուեսթը
+
 
+
ուեստ-ուեստ
+
 
+
ուզում-ուզում
+
 
+
ության-ութեան
+
 
+
ություն-ութիւն
+
 
+
ությունից-ութիւնից
+
 
+
ությունն-ութիւնն
+
 
+
ուժեղ-ուժեղ
+
 
+
ուիլիամսի-ուիլիամսի
+
 
+
ուիլսոնը-ուիլսոնը
+
 
+
ուինֆրիին-ուինֆրիին
+
 
+
ուղարկում-ուղարկում
+
 
+
ուղեկցող-ուղեկցող
+
 
+
ուղեկցությամբ-ուղեկցութեամբ
+
 
+
ուղեկցում-ուղեկցում
+
 
+
ուղեկցվել-ուղեկցուել
+
 
+
ուղեկցվում-ուղեկցւում
+
 
+
ուղիղ-ուղիղ
+
 
+
ուղղակի-ուղղակի
+
 
+
ում-ում
+
 
+
ույթը-ոյթը
+
 
+
ունեինք-ունէինք
+
 
+
ունենալով-ունենալով
+
 
+
ունենալու-ունենալու
+
 
+
ունենալուց-ունենալուց
+
 
+
ունենար-ունենար
+
 
+
ունենում-ունենում
+
 
+
ուներ-ունէր
+
 
+
ունեցած-ունեցած
+
 
+
ունեցան-ունեցան
+
 
+
ունեցավ-ունեցաւ
+
 
+
ունեցել-ունեցել
+
 
+
ունեցող-ունեցող
+
 
+
ունեցվածքը-ունեցուածքը
+
 
+
ունեցվածքի-ունեցուածքի
+
 
+
ունի-ունի
+
 
+
ունկնդրեց-ունկնդրեց
+
 
+
ուշ-ուշ
+
 
+
ուշագնաց-ուշագնաց
+
 
+
ուշադրությամբ-ուշադրութեամբ
+
 
+
ուշադրություն-ուշադրութիւն
+
 
+
ուշադրությունը-ուշադրութիւնը
+
 
+
ուշաթափվեց-ուշաթափուեց
+
 
+
ուշաթափվում-ուշաթափւում
+
 
+
ուշացել-ուշացել
+
 
+
ուշքումիտքը-ուշքումիտքը
+
 
+
ուսուցչուհին-ուսուցչուհին
+
 
+
ուրախ-ուրախ
+
 
+
ուրիշներինը-ուրիշներինը
+
 
+
չապլինը-չապլինը
+
 
+
չառնելով-չառնելով
+
 
+
չարլզի-չարլզի
+
 
+
չարլի-չարլի
+
 
+
չափազանց-չափազանց
+
 
+
չափով-չափով
+
 
+
չբարձրացավ-չբարձրացաւ
+
 
+
չեղյալ-չեղեալ
+
 
+
չենդլերը-չենդլերը
+
 
+
չենդլերի-չենդլերի
+
 
+
չէ-չէ
+
 
+
չէի-չէի
+
 
+
չէին-չէին
+
 
+
չէր-չէր
+
 
+
չթողարկված-չթողարկուած
+
 
+
չթողարկվեց-չթողարկուեց
+
 
+
չի-չի
+
 
+
չիկագոյի-չիկագոյի
+
 
+
չկայացած-չկայացած
+
 
+
չկատարումը-չկատարումը
+
 
+
չկարողանա-չկարողանայ
+
 
+
չկարողացավ-չկարողացաւ
+
 
+
չհասավ-չհասաւ
+
 
+
չնայած-չնայած
+
 
+
չներկայանալու-չներկայանալու
+
 
+
չոնգը-չոնգը
+
 
+
չորեքշաբթի-չորեքշաբթի
+
 
+
չորս-չորս
+
 
+
չունեցավ-չունեցաւ
+
 
+
չստացավ-չստացաւ
+
 
+
պահանջարկ-պահանջարկ
+
 
+
պահանջարկը-պահանջարկը
+
 
+
պահանջում-պահանջում
+
 
+
պահին-պահին
+
 
+
պահում-պահում
+
 
+
պահպանվում-պահպանւում
+
 
+
պայմագիրը-պայմագիրը
+
 
+
պայմանագիր-պայմանագիր
+
 
+
պայմանագիրը-պայմանագիրը
+
 
+
պայմանագրերը-պայմանագրերը
+
 
+
պայմանագրի-պայմանագրի
+
 
+
պայմանագրով-պայմանագրով
+
 
+
պայմանգիր-պայմանգիր
+
 
+
պայմաններ-պայմաններ
+
 
+
պայմաններում-պայմաններում
+
 
+
պայքարի-պայքարի
+
 
+
պայքարում-պայքարում
+
 
+
պաշտոնական-պաշտօնական
+
 
+
պաշտոնապես-պաշտօնապէս
+
 
+
պաշտպանելու-պաշտպանելու
+
 
+
պաշտպանության-պաշտպանութեան
+
 
+
պասսեն-պասսեն
+
 
+
պաստառներ-պաստառներ
+
 
+
պատահաբար-պատահաբար
+
 
+
պատահական-պատահական
+
 
+
պատահար-պատահար
+
 
+
պատահեց-պատահեց
+
 
+
պատասխանատվությունից-պատասխանատուութիւնից
+
 
+
պատասխանել-պատասխանել
+
 
+
պատասխանեց-պատասխանեց
+
 
+
պատերազմ-պատերազմ
+
 
+
պատերազմից-պատերազմից
+
 
+
պատերազմներն-պատերազմներն
+
 
+
պատկանում-պատկանում
+
 
+
պատկերանիշը-պատկերանիշը
+
 
+
պատկերացումներ-պատկերացումներ
+
 
+
պատկերում-պատկերում
+
 
+
պատճառը-պատճառը
+
 
+
պատճառներով-պատճառներով
+
 
+
պատճառնորով-պատճառնորով
+
 
+
պատճառով-պատճառով
+
 
+
պատմածի-պատմածի
+
 
+
պատմական-պատմական
+
 
+
պատմել-պատմել
+
 
+
պատմելիս-պատմելիս
+
 
+
պատմեց-պատմեց
+
 
+
պատմող-պատմող
+
 
+
պատմության-պատմութեան
+
 
+
պատմությունը-պատմութիւնը
+
 
+
պատմում-պատմում
+
 
+
պատուհանը-պատուհանը
+
 
+
պատուհանից-պատուհանից
+
 
+
պատուհանները-պատուհանները
+
 
+
պատվին-պատուին
+
 
+
պատրաստ-պատրաստ
+
 
+
պատրաստման-պատրաստման
+
 
+
պատրաստվում-պատրաստւում
+
 
+
պարագաներ-պարագաներ
+
 
+
պարագաների-պարագաների
+
 
+
պարագների-պարագների
+
 
+
պարային-պարային
+
 
+
պարգ-պարգ
+
 
+
պարել-պարել
+
 
+
պարզ-պարզ
+
 
+
պարզվեց-պարզուեց
+
 
+
պարը-պարը
+
 
+
պարի-պարի
+
 
+
պարող-պարող
+
 
+
պարողի-պարողի
+
 
+
պարողներ-պարողներ
+
 
+
պարողները-պարողները
+
 
+
պարողների-պարողների
+
 
+
պարում-պարում
+
 
+
պարունակում-պարունակում
+
 
+
պարտադիր-պարտադիր
+
 
+
պարտական-պարտական
+
 
+
պարտականությունների-պարտականութիւնների
+
 
+
պարտք-պարտք
+
 
+
պարտքը-պարտքը
+
 
+
պեպսի-պեպսի
+
 
+
պեպսիի-պեպսիի
+
 
+
պետերբուրգ-պետերբուրգ
+
 
+
պետք-պէտք
+
 
+
պերիս-պերիս
+
 
+
պիջակը-պիջակը
+
 
+
պլանավորված-պլանաւորուած
+
 
+
պլանավորվում-պլանաւորւում
+
 
+
պլանում-պլանում
+
 
+
պլաստիկ-պլաստիկ
+
 
+
պլատինե-պլատինէ
+
 
+
պնդելով-պնդելով
+
 
+
պնդում-պնդում
+
 
+
պոեմ-պօէմ
+
 
+
պոեմի-պօէմի
+
 
+
պտուղը-պտուղը
+
 
+
պրեմիերան-պրեմիերան
+
 
+
պրինց-պրինց
+
 
+
պրոդյուսեր-պրոդիւսեր
+
 
+
պրոդյուսերը-պրոդիւսերը
+
 
+
պրոդյուսերները-պրոդիւսերները
+
 
+
պրոեկտ-պրոեկտ
+
 
+
պրոցեսի-պրոցեսի
+
 
+
պրոֆեսիոնալ-պրոֆէսիոնալ
+
 
+
ջանեթ-ջանեթ
+
 
+
ջանետը-ջանետը
+
 
+
ջասթին-ջասթին
+
 
+