«Դասական ուղղագրություն»: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(Փոխվում է էջը '«Դասական ուղղագրություն»'-ով)
(21 միջանկյալ տարբերակ ցուցադրված չէ։)
Տող 1. Տող 1.
Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են
+
«Դասական ուղղագրություն»
ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի
+
ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ
+
շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը:
+
ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։
+
 
+
===Scripts===
+
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Common.js Converter]
+
 
+
[http://improve.am/index.php?title=MediaWiki:Testbench.js Test Bench]
+
 
+
==Links==
+
[http://improve.am/index.php?title=%D5%93%D5%B8%D6%80%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B61 Փորձարկման էջ]
+
 
+
=== www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր ===
+
 
+
[[Տեստ1]] (hy.wikipedia.org 2990 բառ )
+
 
+
[[Տեստ2]] (Ա - Ե (2722 բառ))
+
 
+
[[Տեստ3]] (Զ - Կ (2324 բառ))
+
 
+
[[Տեստ4]] (Հ - Ո (2452 բառ))
+
 
+
[[Տեստ5]] (Չ - Ֆ (2540 բառ))
+
 
+
 
+
 
+
===Ուղղագրութեան կանոններ===
+
 
+
 
+
==ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը==
+
 
+
Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝
+
 
+
 
+
ավան-աւան
+
 
+
անձրև-անձրեւ
+
 
+
ավարտ-աւարտ
+
+
բարև-բարեւ
+
 
+
ավել-աւել
+
 
+
բևեռ-բեւեռ
+
 
+
ավետել-աւետել
+
 
+
ավետարան-աւետարան
+
 
+
Երևան-Երեւան
+
 
+
բավական-բաւական
+
 
+
Սևան-Սեւան
+
 
+
բավարար-բաւարար
+
 
+
գավաթ-գաւաթ
+
 
+
նաև-նաեւ
+
 
+
գրավել-գրաւել
+
 
+
կարևոր-կարեւոր
+
 
+
գավիթ-գաւիթ
+
 
+
հևալ-հեւալ
+
 
+
խավար-խաւար
+
 
+
ձև-ձեւ
+
 
+
սարկավագ-սարկաւագ
+
 
+
տերև-տերեւ
+
 
+
շոգենավ-շոգենաւ
+
 
+
արծիվ-արծիւ
+
 
+
անթիվ-անթիւ
+
 
+
==իւ - յու ի գրութիւնը==
+
 
+
ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,
+
 
+
 
+
արյուն-արիւն
+
 
+
բարություն-բարութիւն
+
 
+
սյուն-սիւն
+
 
+
ալյուր-ալիւր
+
 
+
հնչյուն-հնչիւն
+
 
+
յուղ-իւղ
+
 
+
հյուր-հիւր
+
 
+
յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր
+
 
+
կայուն-կայուն
+
 
+
երեխայություն-երեխայութիւն
+
 
+
==Ու - ն  վ - ի արժեքով==
+
 
+
Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու
+
 
+
 
+
հարված-հարուած
+
 
+
հարություն-յարութիւն
+
 
+
ջարդվածք-ջարդուածք
+
 
+
շվար-շուար
+
 
+
կալվածք-կալուածք
+
 
+
թվաբանություն-թուաբանութիւն
+
 
+
պատվական-պատուական
+
 
+
նվեր-նուեր
+
 
+
հալվել-հալուել
+
 
+
Զվարթ-Զուարթ
+
 
+
հազվադեպ-հազուադէպ
+
 
+
լեզվաբան-լեզուաբան
+
 
+
ձվաձև-ձուաձեւ
+
 
+
==Է տառի գրութիւնը==
+
 
+
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում
+
 
+
 
+
ափսե-ափսէ
+
 
+
բազե-բազէ
+
 
+
մարգարե-մարգարէ
+
 
+
Վահե-Վահէ
+
 
+
մանրէ-մանրէ
+
 
+
 
+
 
+
Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն
+
կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,
+
 
+
 
+
գեր-գէր
+
 
+
դեմք-դէմք
+
 
+
զենք-զէնք
+
 
+
վեպ-վէպ
+
 
+
հավետ-յաւէտ
+
 
+
 
+
 
+
կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,
+
 
+
 
+
աղվես-աղուէս
+
 
+
անշեջ-անշէջ
+
 
+
գմբեթ-գմբէթ
+
 
+
արժեք-արժէք
+
 
+
մեկ-մէկ
+
 
+
թեպետ-թէպէտ
+
 
+
լեգեոն-լեգէոն
+
 
+
կուզեկուզ-կուզէկուզ
+
 
+
պարտեզ-պարտէզ
+
 
+
կրկես-կրկէս
+
 
+
տեր-տէր
+
 
+
տնօրեն-տնօրէն
+
 
+
օրենք-օրէնք
+
 
+
ամենայն-ամենայն
+
 
+
ամենամեծ-ամենամեծ
+
 
+
չինարեն-չինարէն
+
 
+
գետ-գէտ
+
 
+
ոսկեղեն-ոսկեղէն
+
 
+
էջ-էջ
+
 
+
էշ-էշ
+
 
+
մեջ-մէջ
+
 
+
հանդես-հանդէս
+
 
+
սեր-սէր
+
 
+
վերք-վէրք
+
 
+
գրել-գրել
+
 
+
Արմեն-Արմէն
+
 
+
Աբել-Աբէլ
+
 
+
==ոյ - ի գրութիւնը==
+
 
+
ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով
+
 
+
 
+
լույս-լոյս
+
 
+
բույս-բոյս
+
 
+
զույգ-զոյգ
+
 
+
կույս-կոյս
+
 
+
նույն-նոյն
+
 
+
մորաքույր-մօրաքոյր
+
 
+
==եա - ի գրութիւնը==
+
 
+
յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)
+
 
+
 
+
 
+
Թումանյան-Թումանեան
+
 
+
երկարամյա-երկարամեայ
+
 
+
ալպյան-ալպեան
+
 
+
առավոտյան-առաւօտեան
+
 
+
Հայաստան-Հայաստան
+
 
+
հայացք-հայեացք
+
 
+
Գայանե-Գայեանէ
+
 
+
դայակ-դայեակ
+
 
+
 
+
 
+
==հ թէ յ==
+
 
+
Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:
+
 
+
 
+
հագենալ-յագենալ
+
 
+
հաղթել-յաղթել
+
 
+
համառ-յամառ
+
 
+
հիշել-յիշել
+
 
+
հիշատակ-յիշատակ
+
 
+
հղի-յղի
+
 
+
հոբելյան-յոբելեան
+
 
+
հոգնակի-յոգնակի
+
 
+
հորինել-յօրինել
+
 
+
հույզ-յոյզ
+
 
+
հույժ-յոյժ
+
 
+
հանկարծ-յանկարծ
+
 
+
հաջորդ-յաջորդ
+
 
+
հունիս-յունիս
+
 
+
հետո-յետոյ
+
 
+
հարմար-յարմար
+
 
+
անհարմար-անյարմար
+
 
+
բարոյական-բարոյական
+
 
+
==Բառավերջում յ==
+
 
+
Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է
+
չարտասանուող յ
+
 
+
 
+
երեխա-երեխայ
+
 
+
արքա-արքայ
+
 
+
անխնա-անխնայ
+
 
+
երեկո-երեկոյ
+
 
+
մեծարգո-մեծարգոյ
+
 
+
սա-սա
+
 
+
դրա-դրա
+
 
+
աղա-աղա
+
 
+
հայ-հայ
+
 
+
բայ-բայ
+
 
+
Նոյ-Նոյ
+
 
+
խոյ-խոյ
+
 
+
քո-քո
+
 
+
ներքո-ներքոյ
+
 
+
կա-կայ
+
 
+
չկա-չկայ
+
 
+
 
+
 
+
==Բառամիջում օ==
+
 
+
բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել
+
 
+
 
+
ակոս-ակօս
+
 
+
աղոթք-աղօթք
+
 
+
ամոթ-ամօթ
+
 
+
կրոն-կրօն
+
 
+
կոշիկ-կօշիկ
+
 
+
արտոնյալ-արտօնեալ
+
 
+
անոթի-անօթի
+
 
+
գոտի-գօտի
+
 
+
դրոշ-դրօշ
+
 
+
զորեղ-զօրեղ
+
 
+
օրոր-օրօր
+
 
+
երգեհոն-երգեհոն
+
 
+
 
+
 
+
== Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից ==
+
 
+
սերնդի-սերնդի
+
 
+
սերունդ-սերունդ
+
 
+
հերթական-հերթական
+
 
+
ղեկավար-ղեկավար
+
 
+
շատերի-շատերի
+
 
+
պատեր-պատեր
+

23:30, 25 Հունվարի 2018-ի տարբերակ

«Դասական ուղղագրություն»