«Դասական ուղղագրություն»

improve.am-ից

Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը: ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։

Scripts

Converter

Test Bench

Ուղղագրութեան կանոններ

ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը

Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝


ավան-աւան

անձրև-անձրեւ

ավարտ-աւարտ

բարև-բարեւ

ավել-աւել

բևեռ-բեւեռ

ավետել-աւետել

ավետարան-աւետարան

Երևան-Երեւան

բավական-բաւական

Սևան-Սեւան

բավարար-բաւարար

գավաթ-գաւաթ

նաև-նաեւ

գրավել-գրաւել

կարևոր-կարեւոր

գավիթ-գաւիթ

հևալ-հեւալ

խավար-խաւար

ձև-ձեւ

սարկավագ-սարկաւագ

տերև-տերեւ

շոգենավ-շոգենաւ

արծիվ-արծիւ

անթիվ-անթիւ

իւ - յու ի գրութիւնը

ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,


արյուն-արիւն

բարություն-բարութիւն

սյուն-սիւն

ալյուր-ալիւր

հնչյուն-հնչիւն

յուղ-իւղ

հյուր-հիւր

յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր

կայուն-կայուն

երեխայություն-երեխայութիւն

Ու - ն վ - ի արժեքով

Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու


հարված-հարուած

հարություն-յարութիւն

ջարդվածք-ջարդուածք

շվար-շուար

կալվածք-կալուածք

թվաբանություն-թուաբանութիւն

պատվական-պատուական

նվեր-նուեր

հալվել-հալուել

Զվարթ-Զուարթ

հազվադեպ-հազուադէպ

լեզվաբան-լեզուաբան

ձվաձև-ձուաձեւ

Է տառի գրութիւնը

Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում


ափսե-ափսէ

բազե-բազէ

մարգարե-մարգարէ

Վահե-Վահէ

մանրէ-մանրէ


Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,


գեր-գէր

դեմք-դէմք

զենք-զէնք

վեպ-վէպ

հավետ-յաւէտ


կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,


աղվես-աղուէս

անշեջ-անշէջ

գմբեթ-գմբէթ

արժեք-արժէք

մեկ-մէկ

թեպետ-թէպէտ

լեգեոն-լեգէոն

կուզեկուզ-կուզէկուզ

պարտեզ-պարտէզ

կրկես-կրկէս

հրեա-հրէայ

տեր-տէր

տնօրեն-տնօրէն

օրենք-օրէնք

ամենայն-ամենայն

ամենամեծ-ամենամեծ

չինարեն-չինարէն

գետ-գէտ

ոսկեղեն-ոսկեղէն

էջ-էջ

էշ-էշ

մեջ-մէջ

հանդես-հանդէս

սեր-սէր

վերք-վէրք

գրել-գրել

Արմեն-Արմէն

Աբել-Աբէլ

ոյ - ի գրութիւնը

ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով


լույս-լոյս

բույս-բոյս

զույգ-զոյգ

կույս-կոյս

նույն-նոյն

մորաքույր-մօրաքոյր


եա - ի գրութիւնը

յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)


Թումանյան-Թումանեան

երկարամյա-երկարամեայ

ալպյան-ալպեան

առավոտյան-առաւօտեան

Հայաստան-Հայաստան

հայացք-հայեացք

Գայանե-Գայեանէ

դայակ-դայեակ


հ թէ յ

Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:


հագենալ-յագենալ

հաղթել-յաղթել

համառ-յամառ

հիշել-յիշել

հիշատակ-յիշատակ

հղի-յղի

հոբելյան-յոբելեան

հոգնակի-յոգնակի

հորինել-յօրինել

հույզ-յոյզ

հույժ-յոյժ

հանկարծ-յանկարծ

հաջորդ-յաջորդ

հունիս-յունիս

հետո-յետոյ

հարմար-յարմար

անհարմար-անյարմար

բարոյական-բարոյական

Բառավերջում յ

Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է չարտասանուող յ


երեխա-երեխայ

արքա-արքայ

անխնա-անխնայ

երեկո-երեկոյ

մեծարգո-մեծարգոյ

սա-սա

դրա-դրա

աղա-աղա

հայ-հայ

բայ-բայ

Նոյ-Նոյ

խոյ-խոյ

քո-քո

ներքո-ներքոյ

կա-կայ

չկա-չկայ


Բառամիջում օ

բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել


ակոս-ակօս

աղոթք-աղօթք

ամոթ-ամօթ

կրոն-կրօն

կոշիկ-կօշիկ

արտոնյալ-արտօնեալ

անոթի-անօթի

գոտի-գօտի

դրոշ-դրօշ

զորեղ-զօրեղ

օրոր-օրօր

երգեհոն-երգեհոն


Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից

սերնդի-սերնդի

սերունդ-սերունդ

հերթական-հերթական

ղեկավար-ղեկավար


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր

և-եւ

ազգայնացմանը-ազգայնացմանը

ազգերը-ազգերը

Ալեքը-Ալեքը

Ալեքսանդրոպոլ-Ալեքսանդրոպոլ

Աղբյուրներ-Աղբիւրներ

Ամենափրկիչ-Ամենափրկիչ

այդ-այդ

այս-այս

Անանիկյանը-Անանիկեանը

անեկդոտները-անեկդոտները

անձնավորություն-անձնաւորութիւն

անմահացնում-անմահացնում

անում-անում

անվան-անուան

աշխատանքի-աշխատանքի

Աշխարհի-Աշխարհի

ապրանքների-ապրանքների

առակախոս-առակախօս

առակախոսների-առակախօսների

առակներ-առակներ

առիթով-առիթով

առումով-առումով

առևտրական-առեւտրական

ասացվածքները-ասացուածքները

Ավետիք-Աւետիք

Ավոն-Աւօն

արհեստավորի-արհեստաւորի

արձանը-արձանը

արվեստի-արուեստի

արվեստում-արուեստում

բակում-բակում

բայց-բայց

բանաստեղծ-բանաստեղծ

բանավոր-բանաւոր

բավարարելն-բաւարարելն

բարձրահասակ-բարձրահասակ

բացվեց-բացուեց

բնավորություն-բնաւորութիւն

Բոշի-Բոշի

Բովանդակություն-Բովանդակութիւն

գերեզմանը-գերեզմանը

գերեզմանի-գերեզմանի

գերեզմանին-գերեզմանին

գյումրեցի-գիւմրեցի

գյումրեցու-գիւմրեցու

Գյումրիում-Գիւմրիում

Գյումրու-Գիւմրու

գնորդներին-գնորդներին

գոհ-գոհ

գործիչների-գործիչների

գունագեղ-գունագեղ

գրավել-գրաւել

գրեթե-գրեթէ

գրել-գրել

Դաշտենցը-Դաշտենցը

Դաշտենցն-Դաշտենցն

դասընկերը-դասընկերը

դեմքով-դէմքով

դեր-դեր

դիմանկարների-դիմանկարների

դիմացինները-դիմացինները

Եկավ-Եկաւ

եկեղեցու-եկեղեցու

եղել-եղել

են-են

Եվ-Եւ

Երբ-Երբ

երգիծանքի-երգիծանքի

զվարթ-զուարթ

զվարճաբան-զուարճաբան

է-է

Էդպես-Էդպէս

էին-էին

էլ-էլ

էն-էն

էր-էր

ընտանիքում-ընտանիքում

ընտրել-ընտրել

Ըստ-Ըստ

թաղը-թաղը

թաղումը-թաղումը

թեմայով-թեմայով

թվականին-թուականին

Ժամանակակիցները-Ժամանակակիցները

ժամին-ժամին

ժողովրդականության-ժողովրդականութեան

ժողովրդի-ժողովրդի

ի-ի

ին-ին

ինչ-ինչ

ինքը-ինքը

Իսահակյանը-Իսահակեանը

Իսահակյանի-Իսահակեանի

իսկ-իսկ

իր-իր

իրական-իրական

իրենց-իրենց

Լենինական-Լենինական

Լենինականը-Լենինականը

լինելու-լինելու

լուրջ-լուրջ

Խ-Խ

Խաչիկ-Խաչիկ

խոսել-խօսել

Ծանոթագրություններ-Ծանօթագրութիւններ

ծառայել-ծառայել

ծիծաղից-ծիծաղից

ծիծաղում-ծիծաղում

Ծնվել-Ծնուել

կա-կայ

կան-կան

կանգնեցրել-կանգնեցրել

կապվել-կապուել

կատակներն-կատակներն

կատարել-կատարել

կարող-կարող

Կյանքը-Կեանքը

կյանքից-կեանքից

կոչվել-կոչուել

Հակոբ-Յակոբ

համար-համար

հայ-հայ

հայկական-հայկական

հայտնի-յայտնի

հասած-հասած

հեղինակը-հեղինակը

հենց-հէնց

հեռացավ-հեռացաւ

հետ-հետ

հետևյալ-հետեւեալ

հերոսի-հերոսի

հին-հին

հոկտեմբերի-հոկտեմբերի

հուղարկավորությանը-յուղարկաւորութեանը

հունվարի-յունուարի

ձմերուկ-ձմերուկ

Ղազարոսի-Ղազարոսի

ճանապարհելը-ճանապարհելը

մահարձան-մահարձան

մասին-մասին

մասնակցում-մասնակցում

մարդ-մարդ

մարդու-մարդու

Մելքոնյան-Մելքոնեան

մեծ-մեծ

մեկ-մէկ

մեր-մեր

մի-մի

մինչ-մինչ

միջավայրում-միջավայրում

միջնորդի-միջնորդի

միֆ-միֆ

Մկրտիչ-Մկրտիչ

Մուկուչ-Մուկուչ

Մուկուչը-Մուկուչը

Մուկուչի-Մուկուչի

Մուկուչն-Մուկուչն

նա-նա

նաև-նաեւ

Նաև-Նաեւ

նախատիպ-նախատիպ

Նարեկ-Նարեկ

Նկարիչ-Նկարիչ

նյութեր-նյութեր

նպաստել-նպաստել

նրա-նրա

նրան-նրան

նրան-նրան

շատ-շատ

շարք-շարք

շիրիմի-շիրիմի

շուկայում-շուկայում

ողջ-ողջ

որ-որ

որի-որի

որոնց-որոնց

որպես-որպէս

ու-ու

ուներ-ունէր

ուշադրությունը-ուշադրութիւնը

ուշաթափվում-ուշաթափւում

ուշքումիտքը-ուշքումիտքը

ուրախ-ուրախ

ուրիշներինը-ուրիշներինը

չափազանց-չափազանց

չափով-չափով

չէ-չէ

չէր-չէր

չի-չի

պատկերանիշը-պատկերանիշը

պատճառով-պատճառով

պատմում-պատմում

պոեմի-պօէմի

Պոլոզ-Պոլոզ

սակայն-սակայն

Սամվելյանն-Սամուելեանն

սգաց-սգաց

սեխ-սեխ

ստեղծել-ստեղծել

ստեղծված-ստեղծուած

սրախոսություններ-սրախօսութիւններ

սրախոսությունները-սրախօսութիւնները

սրամիտ-սրամիտ

սրտով-սրտով

Վախճանվեց-Վախճանուեց

վաճառել-վաճառել

վաճառքն-վաճառքն

վերագրում-վերագրում

վերագրվում-վերագրւում

Վիքիդարանի-Վիքիդարանի

Վիքիդարանում-Վիքիդարանում

վրա-վրայ

Տարբերությունն-Տարբերութիւնն

տեղեկությունների-տեղեկութիւնների

տեղն-տեղն

ցավով-ցաւով

փաստերը-փաստերը

փետրվարի-փետրուարի

Քաղաքի-Քաղաքի

քաշեց-քաշեց

քար-քար

օտար-օտար

օրը-օրը

Ֆայտոն-Ֆայտօն