«Դասական ուղղագրություն»

improve.am-ից

Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը: ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։

Scripts

Converter

Test Bench

Ուղղագրութեան կանոններ

ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը

Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝


ավան-աւան

անձրև-անձրեւ

ավարտ-աւարտ

բարև-բարեւ

ավել-աւել

բևեռ-բեւեռ

ավետել-աւետել

ավետարան-աւետարան

Երևան-Երեւան

բավական-բաւական

Սևան-Սեւան

բավարար-բաւարար

գավաթ-գաւաթ

նաև-նաեւ

գրավել-գրաւել

կարևոր-կարեւոր

գավիթ-գաւիթ

հևալ-հեւալ

խավար-խաւար

ձև-ձեւ

սարկավագ-սարկաւագ

տերև-տերեւ

շոգենավ-շոգենաւ

արծիվ-արծիւ

անթիվ-անթիւ

իւ - յու ի գրութիւնը

ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,


արյուն-արիւն

բարություն-բարութիւն

սյուն-սիւն

ալյուր-ալիւր

հնչյուն-հնչիւն

յուղ-իւղ

հյուր-հիւր

յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր

կայուն-կայուն

երեխայություն-երեխայութիւն

Ու - ն վ - ի արժեքով

Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու


հարված-հարուած

հարություն-յարութիւն

ջարդվածք-ջարդուածք

շվար-շուար

կալվածք-կալուածք

թվաբանություն-թուաբանութիւն

պատվական-պատուական

նվեր-նուեր

հալվել-հալուել

Զվարթ-Զուարթ

հազվադեպ-հազուադէպ

լեզվաբան-լեզուաբան

ձվաձև-ձուաձեւ

Է տառի գրութիւնը

Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում


ափսե-ափսէ

բազե-բազէ

մարգարե-մարգարէ

Վահե-Վահէ

մանրէ-մանրէ


Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,


գեր-գէր

դեմք-դէմք

զենք-զէնք

վեպ-վէպ

հավետ-յաւէտ


կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,


աղվես-աղուէս

անշեջ-անշէջ

գմբեթ-գմբէթ

արժեք-արժէք

մեկ-մէկ

թեպետ-թէպէտ

լեգեոն-լեգէոն

կուզեկուզ-կուզէկուզ

պարտեզ-պարտէզ

կրկես-կրկէս

հրեա-հրէայ

տեր-տէր

տնօրեն-տնօրէն

օրենք-օրէնք

ամենայն-ամենայն

ամենամեծ-ամենամեծ

չինարեն-չինարէն

գետ-գէտ

ոսկեղեն-ոսկեղէն

էջ-էջ

էշ-էշ

մեջ-մէջ

հանդես-հանդէս

սեր-սէր

վերք-վէրք

գրել-գրել

Արմեն-Արմէն

Աբել-Աբէլ

ոյ - ի գրութիւնը

ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով


լույս-լոյս

բույս-բոյս

զույգ-զոյգ

կույս-կոյս

նույն-նոյն

մորաքույր-մօրաքոյր


եա - ի գրութիւնը

յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)


Թումանյան-Թումանեան

երկարամյա-երկարամեայ

ալպյան-ալպեան

առավոտյան-առաւօտեան

Հայաստան-Հայաստան

հայացք-հայեացք

Գայանե-Գայեանէ

դայակ-դայեակ


հ թէ յ

Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:


հագենալ-յագենալ

հաղթել-յաղթել

համառ-յամառ

հիշել-յիշել

հիշատակ-յիշատակ

հղի-յղի

հոբելյան-յոբելեան

հոգնակի-յոգնակի

հորինել-յօրինել

հույզ-յոյզ

հույժ-յոյժ

հանկարծ-յանկարծ

հաջորդ-յաջորդ

հունիս-յունիս

հետո-յետոյ

հարմար-յարմար

անհարմար-անյարմար

բարոյական-բարոյական

Բառավերջում յ

Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է չարտասանուող յ


երեխա-երեխայ

արքա-արքայ

անխնա-անխնայ

երեկո-երեկոյ

մեծարգո-մեծարգոյ

սա-սա

դրա-դրա

աղա-աղա

հայ-հայ

բայ-բայ

Նոյ-Նոյ

խոյ-խոյ

քո-քո

ներքո-ներքոյ

կա-կայ

չկա-չկայ


Բառամիջում օ

բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել


ակոս-ակօս

աղոթք-աղօթք

ամոթ-ամօթ

կրոն-կրօն

կոշիկ-կօշիկ

արտոնյալ-արտօնեալ

անոթի-անօթի

գոտի-գօտի

դրոշ-դրօշ

զորեղ-զօրեղ

օրոր-օրօր

երգեհոն-երգեհոն


Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից

սերնդի-սերնդի

սերունդ-սերունդ

հերթական-հերթական

ղեկավար-ղեկավար


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր

Ալեքը-Ալեքը

Ալեքսանդրոպոլ-Ալեքսանդրոպոլ

Աղբյուրներ-Աղբիւրներ

Ամենափրկիչ-Ամենափրկիչ

Անանիկյանը-Անանիկեանը

Աշխարհի-Աշխարհի

Ավետիք-Աւետիք

Ավոն-Աւօն

Բոշի-Բոշի

Բովանդակություն-Բովանդակութիւն

Գյումրիում-Գիւմրիում

Գյումրու-Գիւմրու

Դաշտենցը-Դաշտենցը

Դաշտենցն-Դաշտենցն

Եկավ-Եկաւ

Եվ-Եւ

Երբ-Երբ

Էդպես-Էդպէս

Ըստ-Ըստ

Ժամանակակիցները-Ժամանակակիցները

Իսահակյանը-Իսահակեանը

Իսահակյանի-Իսահակեանի

Լենինական-Լենինական

Լենինականը-Լենինականը

Խ-Խ

Խաչիկ-Խաչիկ

Ծանոթագրություններ-Ծանօթագրութիւններ

Ծնվել-Ծնուել

Կյանքը-Կեանքը

Հակոբ-Յակոբ

Ղազարոսի-Ղազարոսի

Մելքոնյան-Մելքոնեան

Մկրտիչ-Մկրտիչ

Մուկուչ-Մուկուչ

Մուկուչը-Մուկուչը

Մուկուչի-Մուկուչի

Մուկուչն-Մուկուչն

Նարեկ-Նարեկ

Նաև-Նաեւ

Նկարիչ-Նկարիչ

Պոլոզ-Պոլոզ

Սամվելյանն-Սամուելեանն

Վախճանվեց-Վախճանուեց

Վիքիդարանի-Վիքիդարանի

Վիքիդարանում-Վիքիդարանում

Տարբերությունն-Տարբերութիւնն

Քաղաքի-Քաղաքի

Ֆայտոն-Ֆայտօն

աբար-աբար

աբդուլահ-աբդուլահ

ադմինիստրատոր-ադմինիստրատոր

ադպիսով-ադպիսով

ազատ-ազատ

ազատում-ազատում

ազգային-ազգային

ազգայնացմանը-ազգայնացմանը

ազգերը-ազգերը

ազդել-ազդել

ազդեցիկ-ազդեցիկ

ազդեցությոան-ազդեցութեօան

ազդեցություն-ազդեցութիւն

ազդեցությունը-ազդեցութիւնը

ազդեցությունն-ազդեցութիւնն

ազդվում-ազդւում

ալ-ալ

ալաբամայում-ալաբամայում

ալբերտը-ալբերտը

ալբոմ-ալբոմ

ալբոմը-ալբոմը

ալբոմի-ալբոմի

ալբոմին-ալբոմին

ալբոմից-ալբոմից

ալբոմն-ալբոմն

ալբոմներ-ալբոմներ

ալբոմները-ալբոմները

ալբոմների-ալբոմների

ալիշա-ալիշայ

ալիք-ալիք

ալիքը-ալիքը

ալիքի-ալիքի

ալիքով-ալիքով

ալկոհոլային-ալկոհոլային

ալով-ալով

ական-ական

ականներ-ականներ

ականների-ականների

ակապելլա-ակապելլայ

ակի-ակի

ակնկալում-ակնկալում

ակնոցները-ակնոցները

ակնոցներով-ակնոցներով

ակումբի-ակումբի

ակումբում-ակումբում

ակտիվորեն-ակտիւօրէն

ակցիա-ակցիայ

ահա-ահա

աղբյուր-աղբիւր

աղբյուրներ-աղբիւրներ

աղտոտման-աղտոտման

աղքատ-աղքատ

աճ-աճ

աճը-աճը

աճում-աճում

աճուրդի-աճուրդի

աճուրդին-աճուրդին

աճուրդում-աճուրդում

ամբողջ-ամբողջ

ամբողջությունը-ամբողջութիւնը

ամեն-ամէն

ամենա-ամենա

ամենաերիտասարդ-ամենաերիտասարդ

ամենաերկար-ամենաերկար

ամենաթանկ-ամենաթանկ

ամենաթանկարժեք-ամենաթանկարժէք

ամենալավ-ամենալաւ

ամենակրքոտ-ամենակրքոտ

ամենահայտնի-ամենայայտնի

ամենահայտնին-ամենայայտնին

ամենահաջող-ամենայաջող

ամենահաջողված-ամենայաջողուած

ամենամեծ-ամենամեծ

ամենամյա-ամենամեայ

ամենամոտ-ամենամօտ

ամենանշանավոր-ամենանշանաւոր

ամենաշատ-ամենաշատ

ամենապահանջված-ամենապահանջուած

ամենապոպոուլյառ-ամենապոպոուլեառ

ամենաջողակ-ամենաջողակ

ամենավաճառվող-ամենավաճառուող

ամենավառ-ամենավառ

ամենավիճելի-ամենավիճելի

ամենաքիչը-ամենաքիչը

ամենը-ամէնը

ամենի-ամէնի

ամենուր-ամէնուր

ամեվաճառվող-ամեվաճառուող

ամերիկա-ամերիկա

ամերիկային-ամերիկային

ամերիկացի-ամերիկացի

ամերիկյան-ամերիկեան

ամիս-ամիս

ամիսները-ամիսները

ամիսների-ամիսների

ամյա-ամեայ

ամյակի-ամեակի

ամյակին-ամեակին

ամն-ամն

ամորթ-ամորթ

ամուսնալուծվելուց-ամուսնալուծուելուց

ամուսնալուծվեցին-ամուսնալուծուեցին

ամուսնացած-ամուսնացած

ամուսնացավ-ամուսնացաւ

ամռանը-ամռանը

ամսագիրը-ամսագիրը

ամսագրի-ամսագրի

ամսի-ամսի

ամֆորա-ամֆորայ

այբբենական-այբբենական

այգում-այգում

այդ-այդ

այդպես-այդպէս

այդպիսի-այդպիսի

այդտեղ-այդտեղ

այժմ-այժմ

այլ-այլ

այլասերելու-այլասերելու

այլոք-այլոք

այլք-այլք

այն-այն

այնուամենայնիվ-այնուամենայնիւ

այնուհետ-այնուհետ

այնպիսի-այնպիսի

այնպիսին-այնպիսին

այնպիսիններին-այնպիսիններին

այնպիսիք-այնպիսիք

այնտեղ-այնտեղ

այնքան-այնքան

այս-այս

այսպիսով-այսպիսով

այստեղ-այստեղ

այսօր-այսօր

այտերը-այտերը

այրվածքներ-այրուածքներ

այցելել-այցելել

այցելեց-այցելեց

այցելեք-այցելէք

այցելության-այցելութեան

այցելում-այցելում

այցելուների-այցելուների

այցեքարտ-այցեքարտ

այքան-այքան

անառակաբարո-անառակաբարոյ

անգամ-անգամ

անգերազանցելի-անգերազանցելի

անգլ-անգլ

անգլերեն-անգլերեն

անգլիական-անգլիական

անգոլայում-անգոլայում

անգութ-անգութ

անգում-անգում

անդամ-անդամ

անդամին-անդամին

անդամները-անդամները

անել-անել

անեկդոտները-անեկդոտները

անի-անի

անկախ-անկախ

անկյունում-անկիւնում

անկրկնելի-անկրկնելի

անհաջող-անյաջող

անհասկանալի-անհասկանալի

անձ-անձ

անձամբ-անձամբ

անձի-անձի

անձինք-անձինք

անձնակազմը-անձնակազմը

անձնակազմի-անձնակազմի

անձնական-անձնական

անձնավորություն-անձնաւորութիւն

անմահացնում-անմահացնում

անմեղ-անմեղ

անմենը-անմենը

անմիջապես-անմիջապէս

աննախադեպ-աննախադէպ

անշարժ-անշարժ

անշունչ-անշունչ

անում-անում

անուն-անուն

անունը-անունը

անչափահասի-անչափահասի

անչափահասին-անչափահասին

անջելես-անջելես

անջելեսյան-անջելեսեան

անջելեսում-անջելեսում

անսթափ-անսթափ

անվան-անուան

անվանակարգերում-անուանակարգերում

անվանակարգին-անուանակարգին

անվանակարգում-անուանակարգում

անվանում-անուանում

անվանումը-անուանումը

անվերջ-անվերջ

անվճար-անվճար

անվտանգության-անվտանգութեան

անտառահատումներ-անտառահատումներ

անտառները-անտառները

անտուն-անտուն

անց-անց

անցակացրեց-անցակացրեց

անցան-անցան

անցավ-անցաւ

անցել-անցել

անցկացնել-անցկացնել

անցկացնում-անցկացնում

անցկացրած-անցկացրած

անցկացրեց-անցկացրեց

անցկացրեցին-անցկացրեցին

անցյալ-անցեալ

անցնել-անցնել

անցնում-անցնում

անցում-անցում

անք-անք

անքը-անքը

անքով-անքով

աշեռը-աշեռը

աշերը-աշերը

աշխատանքը-աշխատանքը

աշխատանքի-աշխատանքի

աշխատանքից-աշխատանքից

աշխատանքն-աշխատանքն

աշխատանքները-աշխատանքները

աշխատանքներում-աշխատանքներում

աշխատավարձը-աշխատավարձը

աշխատել-աշխատել

աշխատեցին-աշխատեցին

աշխատողի-աշխատողի

աշխատողներից-աշխատողներից

աշխարահռչակ-աշխարահռչակ

աշխարհի-աշխարհի

աշխարհին-աշխարհին

աշխարհով-աշխարհով

աշխարհում-աշխարհում

աշխարում-աշխարում

աչափին-աչափին

ապա-ապա

ապագա-ապագայ

ապացուցելով-ապացուցելով

ապշեցրեց-ապշեցրեց

ապոլլո-ապոլլոյ

ապրանքանիշի-ապրանքանիշի

ապրանքների-ապրանքների

ապրել-ապրել

ապրի-ապրի

ապրիլի-ապրիլի

ապրիլին-ապրիլին

ապրում-ապրում

աջակցության-աջակցութեան

առ-առ

առակախոս-առակախօս

առակախոսների-առակախօսների

առակներ-առակներ

առանձին-առանձին

առանձնանալ-առանձնանալ

առանձնատանը-առանձնատանը

առանց-առանց

առաջ-առաջ

առաջադրվել-առաջադրուել

առաջադրվեց-առաջադրուեց

առաջարկով-առաջարկով

առաջացնելով-առաջացնելով

առաջի-առաջի

առաջին-առաջին

առաջինը-առաջինը

առաջինն-առաջինն

առաջնակարգ-առաջնակարգ

առավոտյան-առաւօտեան

առիթով-առիթով

առմամբ-առմամբ

առյուծ-առիւծ

առնանդամը-առնանդամը

առնանդամի-առնանդամի

առնելով-առնելով

առողջության-առողջութեան

առողջությունը-առողջութիւնը

առումով-առումով

առջ-առջ

առվիզոյի-առվիզոյի

առցանց-առցանց

առևտրական-առեւտրական

ասածները-ասածները

ասաց-ասաց

ասացվածքները-ասացուածքները

ասել-ասել

ասելով-ասելով

ասես-ասես

ասոցիացիա-ասոցիացիայ

ասոցիացիայի-ասոցիացիայի

ասուլիսի-ասուլիսի

ասուլիսին-ասուլիսին

ասում-ասում

աստղ-աստղ

աստղերի-աստղերի

աստղերին-աստղերին

աստղը-աստղը

աստղն-աստղն

ավանդը-աւանդը

ավանդի-աւանդի

ավանդույթ-աւանդոյթ

ավարտ-աւարտ

ավարտելուց-աւարտելուց

ավարտվեց-աւարտուեց

ավարտվում-աւարտւում

ավել-աւել

ավելացվել-աւելացուել

ավելացրեց-աւելացրեց

ավելի-աւելի

ավելին-աւելին

ավորման-աւորման

ավորվել-աւորուել

ավորվում-աւորւում

ավստրալիայում-աւստրալիայում

ատրեն-ատրեն

ատրվեց-ատրուեց

ատրվում-ատրւում

ար-ար

արագ-արագ

արագացավ-արագացաւ

արածածում-արածածում

արարողությանը-արարողութեանը

արարողությունը-արարողութիւնը

արգելվեց-արգելուեց

արդեն-արդէն

արդյունքում-արդիւնքում

արել-արել

արենա-արենայ

արետտա-արէտտայ

արեց-արեց

արեցին-արեցին

արթնացնում-արթնացնում

արժանանլով-արժանանլով

արժանացավ-արժանացաւ

արժանացել-արժանացել

արժենալ-արժենալ

արժեցան-արժեցան

արժեցավ-արժեցաւ

արժեք-արժէք

արժեքը-արժէքը

արժեքից-արժէքից

արժողությամբ-արժողութեամբ

արծաթագույն-արծաթագոյն

արհեստավորի-արհեստաւորի

արձակեցին-արձակեցին

արձանը-արձանը

արձանիկը-արձանիկը

արձաններից-արձաններից

արմատներով-արմատներով

արվել-արուել

արվեստ-արուեստ

արվեստի-արուեստի

արվեստում-արուեստում

արվում-արւում

արտադրանք-արտադրանք

արտադրանքից-արտադրանքից

արտադրությունը-արտադրութիւնը

արտադրված-արտադրուած

արտասավոր-արտասաւոր

արտասվեց-արտասուեց

արտասվում-արտասւում

արտաքին-արտաքին

արտաքինը-արտաքինը

արտաքինի-արտաքինի

արտիստ-արտիստ

արտիստը-արտիստը

արտիստի-արտիստի

արտիստն-արտիստն

արտիստներ-արտիստներ

արտիստները-արտիստները

արտիստներից-արտիստներից

արտոնագրի-արտօնագրի

արքա-արքայ

արքայազն-արքայազն

արքայազնը-արքայազնը

արքայի-արքայի

արքային-արքային

ացել-ացել

ափի-ափի

աֆրիկա-աֆրիկայ

աֆրիկայի-աֆրիկայի

աֆրիկայում-աֆրիկայում

աֆրո-աֆրոյ

աֆրոամերիկացի-աֆրոամերիկացի

բաբախում-բաբախում

բազմաթիվ-բազմաթիւ

բազմապատկելու-բազմապատկելու

բազմիցս-բազմիցս

բաժանմունք-բաժանմունք

բաժնետոմսերը-բաժնետոմսերը

բաժնետոմսերի-բաժնետոմսերի

բախվում-բախւում

բակում-բակում

բահրեյնի-բահրեյնի

բահրեյնում-բահրեյնում

բաճկոն-բաճկոն

բաճկոնը-բաճկոնը

բաճկոնի-բաճկոնի

բաճկոնները-բաճկոնները

բայց-բայց

բան-բան

բանակցույթուններ-բանակցոյթուններ

բանաստեղծ-բանաստեղծ

բանաստեղծությունների-բանաստեղծութիւնների

բանավոր-բանաւոր

բանից-բանից

բանկային-բանկային

բանում-բանում

բանտեր-բանտեր

բաշիր-բաշիր

բառերով-բառերով

բառով-բառով

բավականին-բաւականին

բավարարելն-բաւարարելն

բարեգործական-բարեգործական

բարեգործությամբ-բարեգործութեամբ

բարեգործություն-բարեգործութիւն

բարեգործությունների-բարեգործութիւնների

բարի-բարի

բարձր-բարձր

բարձրագույն-բարձրագոյն

բարձրահասակ-բարձրահասակ

բարձրաստիճան-բարձրաստիճան

բարձրացած-բարձրացած

բարձրացավ-բարձրացաւ

բարձրացրել-բարձրացրել

բարրի-բարրի

բարօրություն-բարօրութիւն

բացահայտել-բացայայտել

բացատրեց-բացատրեց

բացի-բացի

բացվեց-բացուեց

բացվում-բացւում

բեդ-բեդ

բեմ-բեմ

բեմական-բեմական

բեմահարթակի-բեմահարթակի

բեմի-բեմի

բեմից-բեմից

բեմում-բեմում

բեյոնսե-բէյոնսէ

բեյոնսեն-բէյոնսեն

բեյքերը-բէյքերը

բեննի-բեննի

բեստ-բեստ

բեվերլի-բեւերլի

բերել-բերել

բերելով-բերելով

բերելու-բերելու

բերեց-բերեց

բերիի-բերիի

բերրի-բերրի

բժիշկներ-բժիշկներ

բժիշկները-բժիշկները

բժշկական-բժշկական

բի-բի

բիբերը-բիբերը

բիզնեսի-բիզնեսի

բին-բին

բիչում-բիչում

բլոխն-բլոխն

բլուրների-բլուրների

բլուրներում-բլուրներում

բյուջեն-բիւջեն

բնակիչներ-բնակիչներ

բնակություն-բնակութիւն

բնակչության-բնակչութեան

բնավորություն-բնաւորութիւն

բոբ-բոբ

բոբբի-բոբբի

բոբի-բոբի

բոլոր-բոլոր

բոլորին-բոլորին

բոնուսների-բոնուսների

բոսթոնում-բոսթոնում

բովանդակություն-բովանդակութիւն

բուժկենտրոն-բուժկենտրոն

բուժքույր-բուժքոյր

բուժօգնություն-բուժօգնութիւն

բուրկինա-բուրկինայ

բուրունդիում-բուրունդիում

բուֆֆալոում-բուֆֆալոում

բոքս-բոքս

բռնաբարելու-բռնաբարելու

բռնության-բռնութեան

բռնություն-բռնութիւն

բրազիլացի-բրազիլացի

բրայան-բրայեան

բրանդոն-բրանդոն

բրաունը-բրաունը

բրաունի-բրաունի

բրաունից-բրաունից

բրենդմեյքերների-բրենդմեյքերների

բրիթնի-բրիթնի

բրիտանական-բրիտանական

բրիտանիայի-բրիտանիայի

բրիտանիայում-բրիտանիայում

բրյուս-բրիւս

բրոդվեյի-բրոդուեյի

բրուկ-բրուկ

բրունը-բրունը

գաբոն-գաբօն

գաբոնը-գաբոնը

գագաթնակետը-գագաթնակէտը

գագաթնակետին-գագաթնակէտին

գալ-գալ

գալիս-գալիս

գալով-գալով

գալուստ-գալուստ

գաղտնիության-գաղտնիութեան

գարդեն-գարդեն

գարնանը-գարնանը

գարտետտի-գարտետտի

գելն-գելն

գեյն-գեյն

գեվին-գեւին

գեվինի-գեւինի

գերազանցում-գերազանցում

գերազանցվել-գերազանցուել

գերեզմանատանը-գերեզմանատանը

գերեզմանը-գերեզմանը

գերեզմանի-գերեզմանի

գերեզմանին-գերեզմանին

գերեզմանոց-գերեզմանոց

գերի-գերի

գերիի-գերիի

գերիյում-գերիյում

գիթարիստ-գիթարիստ

գիլրոյ-գիլրոյ

գինեսի-գինեսի

գինը-գինը

գիշերանոցով-գիշերանոցով

գիրք-գիրք

գիրքը-գիրքը

գիրքն-գիրքն

գլախավոր-գլախաւոր

գլխավոր-գլխաւոր

գլխավորել-գլխաւորել

գլխավորեց-գլխաւորեց

գլխավորեցին-գլխաւորեցին

գլխավորությամբ-գլխաւորութեամբ

գլխավորում-գլխաւորում

գլխարկը-գլխարկը

գլխարկով-գլխարկով

գլուխ-գլուխ

գյումրեցի-գիւմրեցի

գյումրեցու-գիւմրեցու

գնահատել-գնահատել

գնահատելու-գնահատելու

գնահատվել-գնահատուել

գնահատվեց-գնահատուեց

գնահատվում-գնահատւում

գնեց-գնեց

գնորդներին-գնորդներին

գնում-գնում

գոհ-գոհ

գոյություն-գոյութիւն

գովազդային-գովազդային

գովեստի-գովեստի

գոտի-գօտի

գորդիի-գորդիի

գորդիին-գորդիին

գորդին-գորդին

գործակալ-գործակալ

գործարար-գործարար

գործարարներ-գործարարներ

գործարքի-գործարքի

գործել-գործել

գործելակերպը-գործելակերպը

գործը-գործը

գործընթացում-գործընթացում

գործի-գործի

գործիչների-գործիչների

գործիքներ-գործիքներ

գործողության-գործողութեան

գործունեության-գործունէութեան

գործունեություն-գործունէութիւն

գուլպաներ-գուլպաներ

գուլպաներով-գուլպաներով

գումար-գումար

գումարները-գումարները

գույնից-գոյնից

գույքի-գոյքի

գունագեղ-գունագեղ

գունաթափվել-գունաթափուել

գվինեայում-գուինէայում

գտած-գտած�

գտան-գտան

գտնվել-գտնուել

գտնվելու-գտնուելու

գտնվող-գտնուող

գտնվում-գտնւում

գրադարանի-գրադարանի

գրականություն-գրականութիւն

գրանտ-գրանտ

գրանցել-գրանցել

գրանցեցին-գրանցեցին

գրանցվել-գրանցուել

գրանցվեց-գրանցուեց

գրավել-գրաւել

գրավեց-գրաւեց

գրավի-գրաւի

գրավում-գրաւում

գրեթե-գրեթէ

գրել-գրել

գրեմի-գրեմի

գրեմիի-գրեմիի

գրեմին-գրեմին

գրեմմի-գրեմմի

գրին-գրին

գրինսբորոյում-գրինսբորոյում

գրող-գրող

գրությամբ-գրութեամբ

գրված-գրուած

գրքի-գրքի

գրքում-գրքում

դ-դ

դա-դա

դագաղը-դագաղը

դադարից-դադարից

դայանա-դայանայ

դայանային-դայանային

դաշնամուր-դաշնամուր

դաշնային-դաշնային

դառնալ-դառնալ

դառնալու-դառնալու

դառնում-դառնում

դասավանդել-դասաւանդել

դասընթացներ-դասընթացնէր

դասընկերը-դասընկերը

դասկան-դասկան

դատախազը-դատախազը

դատական-դատական

դատարան-դատարան

դատարանի-դատարանի

դատարանին-դատարանին

դատարանում-դատարանում

դատը-դատը

դատի-դատի

դատին-դատին

դատից-դատից

դարաշրջանի-դարաշրջանի

դարի-դարի

դարձած-դարձած

դարձավ-դարձաւ

դարձել-դարձել

դարձնելով-դարձնելով

դարձնում-դարձնում

դարձրեց-դարձրեց

դարձրեցին-դարձրեցին

դափնեկիրներ-դափնեկիրներ

դեբբի-դեբբի

դեբորա-դեբորայ

դեկ-դեկ

դեկտեմբերի-դեկտեմբերի

դեկտեմբերին-դեկտեմբերին

դեղին-դեղին

դեղորայքի-դեղորայքի

դեմ-դէմ

դեմք-դէմք

դեմքը-դէմքը

դեմքով-դէմքով

դեյը-դեյը

դեյլի-դեյլի

դեյվիդ-դեյուիդ

դեպի-դէպի

դեպքերում-դէպքերում

դեպքում-դէպքում

դեռ-դեռ

դեռահաս-դեռահաս

դեռահասներից-դեռահասներից

դեվիդ-դեւիդ

դեր-դեր

դերասանների-դերասանների

դերն-դերն

դժբախտ-դժբախտ

դժվար-դժուար

դժվարությունների-դժուարութիւնների

դի-դի

դիակ-դիակ

դիետան-դիէտան

դիզայներ-դիզայներ

դիզայնը-դիզայնը

դիլան-դիլան

դիմակ-դիմակ

դիմանալու-դիմանալու

դիմանկարների-դիմանկարների

դիմանկարով-դիմանկարով

դիմաց-դիմաց

դիմացինները-դիմացինները

դիմել-դիմել

դիմելով-դիմելով

դին-դին

դիով-դիով

դիպավ-դիպաւ

դիպչելը-դիպչելը

դիսկո-դիսկոյ

դիսկոգրաֆիա-դիսկոգրաֆիայ

դիտավորյալ-դիտաւորեալ

դիտել-դիտել

դիտեց-դիտեց

դիտված-դիտուած

դնելով-դնելով

դնչի-դնչի

դոլար-դոլար

դոլարի-դոլարի

դոլարներ-դոլարներ

դոլարով-դոլարով

դոլլար-դոլլար

դուստր-դուստր

դուրս-դուրս

դուք-դուք

դպրոցի-դպրոցի

դպրոցներում-դպրոցներում

դպրոցում-դպրոցում

դրա-դրա

դրական-դրական

դրայվ-դրայվ

դրան-դրան

դրանից-դրանից

դրանով-դրանով

դրանց-դրանց

դրանցից-դրանցից

դրանք-դրանք

դրությամբ-դրութեամբ

դրված-դրուած

ե-է

եգիպտոսը-եգիպտոսը

եգիպտոսի-եգիպտոսի

եգիպտոսում-եգիպտոսում

եզակի-եզակի

եզրափակիչ-եզրափակիչ

եթե-եթէ

եթերով-եթերով

եթերում-եթերում

ելույթ-ելոյթ

ելույթը-ելոյթը

ելույթի-ելոյթի

ելույթին-ելոյթին

ելույթից-ելոյթից

ելույթն-ելոյթն

ելույթները-ելոյթները

ելույթների-ելոյթների

ելույթներից-ելոյթներից

եկամուտը-եկամուտը

եկավ-եկաւ

եկեղեցու-եկեղեցու

եկող-եկող

եղավ-եղաւ

եղբայրները-եղբայրները

եղբայրների-եղբայրների

եղբոր-եղբօր

եղել-եղել

եմ-եմ

են-են

ենթագիտակցաբար-ենթագիտակցաբար

ենթադրվում-ենթադրւում

ենթարկվում-ենթարկւում

ենք-ենք

եռակի-եռակի

եռահատորի-եռահատորի

եռել-եռել

ես-ես

եվրոպայում-եւրոպայում

ետ-ետ

ետմահու-ետմահու

եր-եր

երազներում-երազներում

երաժիշտը-երաժիշտը

երաժիշտներ-երաժիշտներ

երաժիշտները-երաժիշտները

երաժիշտների-երաժիշտների

երաժիշտներին-երաժիշտներին

երաժիշտներն-երաժիշտներն

երաժշատական-երաժշատական

երաժշտական-երաժշտական

երաժշտության-երաժշտութեան

երաժշտություն-երաժշտութիւն

երաժշտությունը-երաժշտութիւնը

երաժտական-երաժտական

երբ-երբ

երբեք-երբեք

երգ-երգ

երգահան-երգահան

երգացանկի-երգացանկի

երգացանկին-երգացանկին

երգացանկից-երգացանկից

երգացանկում-երգացանկում

երգել-երգել

երգելուց-երգելուց

երգեր-երգեր

երգերը-երգերը

երգերի-երգերի

երգերով-երգերով

երգեց-երգեց

երգեցողություն-երգեցողութիւն

երգը-երգը

երգի-երգի

երգիծանքի-երգիծանքի

երգիչ-երգիչ

երգիչը-երգիչը

երգիչն-երգիչն

երգիչներ-երգիչներ

երգիչները-երգիչները

երգիչների-երգիչների

երգիչներից-երգիչներից

երգն-երգն

երգով-երգով

երգում-երգում

երգչախմբի-երգչախմբի

երգչի-երգչի

երգչին-երգչին

երեխա-երեխայ

երեխային-երեխային

երեխան-երեխան

երեխաներ-երեխաներ

երեխաները-երեխաները

երեխաների-երեխաների

երեխաներին-երեխաներին

երեկ-երէկ

երեկոյան-երեկոյեան

երեկոյի-երեկոյի

երեկոն-երեկոն

երեսի-երեսի

երեք-երեք

երիտասարդ-երիտասարդ

երիտասարդական-երիտասարդական

երլանդ-երլանդ

երկար-երկար

երկարաժամկետ-երկարաժամկէտ

երկարանվագ-երկարանուագ

երկարացրեց-երկարացրեց

երկիր-երկիր

երկու-երկու

երկսկավառականի-երկսկաւառականի

երկրի-երկրի

երկրից-երկրից

երկրների-երկրների

երկրներում-երկրներում

երկրով-երկրով

երկրորդ-երկրորդ

երկրորդական-երկրորդական

երկրում-երկրում

երկրպագու-երկրպագու

երկրպագուհիները-երկրպագուհիները

երկրպագուները-երկրպագուները

երկրպագուների-երկրպագուների

երկրպագուներին-երկրպագուներին

երկրպագուներս-երկրպագուներս

երրորդ-երրորդ

եց-եց

զանգակատակ-զանգակատակ

զարգանում-զարգանում

զարգացման-զարգացման

զարգացող-զարգացող

զարդարում-զարդարում

զբաղեցնում-զբաղեցնում

զբաղեցրել-զբաղեցրել

զբաղեցրեց-զբաղեցրեց

զբաղված-զբաղուած

զբաղվել-զբաղուել

զբաղվեց-զբաղուեց

զգացողություն-զգացողութիւն

զգացումից-զգացումից

զգացումները-զգացումները

զինվորական-զինուորական

զիջում-զիջում

զլմ-զլմ

զուգերգ-զուգերգ

զուսպ-զուսպ

զվարթ-զուարթ

զվարճաբան-զուարճաբան

զրոյացումը-զրոյացումը

է-է

էդ-էդ

էդդի-էդդի

էդրիան-էդրիան

էի-էի

էին-էին

էլ-էլ

էլիզաբեթ-էլիզաբեթ

էլիզաբետ-էլիզաբետ

էլվիս-էլուիս

էկոլոգիայի-էկոլոգիայի

էկրան-էկրան

էմ-էմ

էմոցիոնալ-էմոցիոնալ

էմջի-էմջի

էյքոնը-էյքոնը

էն-էն

էնջելը-էնջելը

էպիզոդ-էպիզօդ

էջ-էջ

էջեր-էջեր

էջերը-էջերը

էջը-էջը

էսթետիկական-էսթետիկական

էսթերը-էսթերը

էվան-էւան

էվանի-էւանի

էր-էր

էրոնսը-էրոնսը

էֆեկտներ-էֆեկտներ

էֆֆեկտների-էֆֆեկտների

ը-ը

ընդգրկեց-ընդգրկեց

ընդգրկվել-ընդգրկուել

ընդդեմ-ընդդէմ

ընդլայնել-ընդլայնել

ընդհանուր-ընդհանուր

ընդմիշտ-ընդմիշտ

ընդմիջումներում-ընդմիջումներում

ընդունեց-ընդունեց

ընդունեցին-ընդունեցին

ընդօրինակվելով-ընդօրինակուելով

ընթացիկ-ընթացիկ

ընթացքում-ընթացքում

ընկեր-ընկեր

ընկերները-ընկերները

ընկերներն-ընկերներն

ընկերության-ընկերութեան

ընկերություն-ընկերութիւն

ընկերությունը-ընկերութիւնը

ընկերությունն-ընկերութիւնն

ընկերությունների-ընկերութիւնների

ընկնում-ընկնում

ընտանեկան-ընտանեկան

ընտանիքը-ընտանիքը

ընտանիքի-ընտանիքի

ընտանիքներից-ընտանիքներից

ընտանիքում-ընտանիքում

ընտրել-ընտրել

ընտրության-ընտրութեան

ընտրվել-ընտրուել

ըստ-ըստ

թ-թ

թագավոր-թագաւոր

թագավորական-թագաւորական

թակերը-թակերը

թաղը-թաղը

թաղման-թաղման

թաղումը-թաղումը

թայմ-թայմ

թանկ-թանկ

թանկարժեք-թանկարժէք

թատրոնում-թատրոնում

թարգմաել-թարգմաել

թաքնվել-թաքնուել

թե-թէ

թեդ-թեդ

թեթ-թեթ

թելեգրաֆ-թելեգրաֆ

թեմայով-թեմայով

թեման-թեման

թեյլոր-թէյլոր

թեյլորը-թէյլորը

թեյլորի-թէյլորի

թեննեսիում-թեննեսիում

թերթը-թերթը

թիմբերլեյքը-թիմբերլեյքը

թիմերից-թիմերից

թմբկահար-թմբկահար

թմրամոլության-թմրամոլութեան

թյուր-թիւր

թողած-թողած

թողարկաման-թողարկաման

թողարկել-թողարկել

թողարկեց-թողարկեց

թողարկեցին-թողարկեցին

թողարկման-թողարկման

թողարկմանը-թողարկմանը

թողարկում-թողարկում

թողարկումը-թողարկումը

թողարկումից-թողարկումից

թողարկումն-թողարկումն

թողարկումներ-թողարկումներ

թողարկումները-թողարկումները

թողարկումներում-թողարկումներում

թողարկված-թողարկուած

թողարկվածների-թողարկուածների

թողարկվել-թողարկուել

թողարկվեր-թողարկուէր

թողարկվեց-թողարկուեց

թողարկվեցին-թողարկուեցին

թողարկվում-թողարկւում

թողել-թողել

թոմ-թոմ

թոմաս-թոմաս

թոփ-թօփ

թոքային-թոքային

թվականը-թուականը

թվականի-թուականի

թվականին-թուականին

թվականից-թուականից

թվականներին-թուականներին

թվացող-թուացող

թվերը-թուերը

թվերի-թուերի

թվի-թուի

թվին-թուին

թվով-թուով

թվում-թւում

թրեքլիսթ-թրեքլիսթ

թրիլլեր-թրիլլեր

թրիլլերն-թրիլլերն

ժակետը-ժակէտը

ժակետներ-ժակէտներ

ժամ-ժամ

ժամանակ-ժամանակ

ժամանակակից-ժամանակակից

ժամանակահատվածում-ժամանակահատուածում

ժամանակաշրջան-ժամանակաշրջան

ժամանակաշրջանում-ժամանակաշրջանում

ժամանակավոր-ժամանակաւոր

ժամանակը-ժամանակը

ժամանակի-ժամանակի

ժամանակն-ժամանակն

ժամանակների-ժամանակների

ժամանակով-ժամանակով

ժամանակվա-ժամանակուայ

ժամանման-ժամանման

ժամեր-ժամէր

ժամը-ժամը

ժամին-ժամին

ժամնակ-ժամնակ

ժամնակակից-ժամնակակից

ժամով-ժամով

ժամում-ժամում

ժամվա-ժամուայ

ժանրեր-ժանրեր

ժխտեց-ժխտեց

ժողովրդականության-ժողովրդականութեան

ժողովրդի-ժողովրդի

ի-ի

իբր-իբր

իդեալական-իդէալական

իի-իի

իմ-իմ

իմանաք-իմանաք

իմանը-իմանը

իմի-իմի

իմիջը-իմիջը

իմիջի-իմիջի

ին-ին

ինդիանա-ինդիանայ

ինը-ինը

ինձ-ինձ

ինչ-ինչ

ինչը-ինչը

ինչի-ինչի

ինչից-ինչից

ինչու-ինչու

ինչպես-ինչպէս

ինչպիսին-ինչպիսին

ինչպիսիք-ինչպիսիք

ինչպիսիքեն-ինչպիսիքեն

ինքը-ինքը

ինքն-ինքն

ինքնակենսագրական-ինքնակենսագրական

ինքնասպան-ինքնասպան

իո-իոյ

իսկ-իսկ

իր-իր

իրադարձություններ-իրադարձութիւններ

իրադարձությունները-իրադարձութիւնները

իրական-իրական

իրանին-իրանին

իրավաբան-իրաւաբան

իրավական-իրաւական

իրավունք-իրաւունք

իրավունքը-իրաւունքը

իրավունքներ-իրաւունքներ

իրավունքները-իրաւունքները

իրեն-իրեն

իրենց-իրենց

իրենք-իրենք

իրերը-իրերը

ից-ից

լամեթ-լամեթ

լայն-լայն

լայոնել-լայոնել

լավ-լաւ

լավագույն-լաւագոյն

լատիֆան-լատիֆան

լեգենդ-լեգենդ

լեզուներով-լեզուներով

լեթհեն-լեթհեն

լեյբլ-լեյբլ

լեյբլը-լեյբլը

լեյբլին-լեյբլին

լեյի-լեյի

լենդիսին-լենդիսին

լիզա-լիզայ

լիթթլ-լիթթլ

լիմուզիններից-լիմուզիններից

լինել-լինել

լինելով-լինելով

լինելու-լինելու

լինեն-լինեն

լինում-լինում

լյուիս-լիւիս

լյոֆեր-լեօֆեր

լյոֆերների-լեօֆերների

լոնդոն-լոնդոն

լոնդոնի-լոնդոնի

լոնդոնում-լոնդոնում

լոուն-լոուն

լոս-լոս

լոսանջելեսյան-լոսանջելեսեան

լուծարումից-լուծարումից

լույս-լոյս

լուսաբանմամբ-լուսաբանմամբ

լուսաբանվում-լուսաբանւում

լուսնային-լուսնային

լուրը-լուրը

լուրի-լուրի

լուրից-լուրից

լուրջ-լուրջ

լսարանը-լսարանը

լսարանի-լսարանի

լսել-լսել

լսում-լսում

լրագրող-լրագրող

լրագրողների-լրագրողների

լրացուցիչ-լրացուցիչ

լքել-լքել

լքում-լքում

խ-խ

խալիֆան-խալիֆան

խաղեր-խաղեր

խաճախ-խաճախ

խիստ-խիստ

խմբ-խմբ

խմբագրել-խմբագրել

խմբերի-խմբերի

խմբի-խմբի

խմբին-խմբին

խնամակալ-խնամակալ

խնամակալությունը-խնամակալութիւնը

խնամել-խնամել

խնդրեց-խնդրեց

խնդրում-խնդրում

խնջույքին-խնջոյքին

խոնարհումն-խոնարհումն

խոսել-խօսել

խոստովանել-խոստովանել

խոստովանեց-խոստովանեց

խոստովանիչ-խոստովանիչ

խոստումնալից-խոստումնալից

խոսքերի-խօսքերի

խոսքերին-խօսքերին

խոսքը-խօսքը

խորեոգաֆիան-խորէոգաֆիան

խորեոգրաֆացված-խորէոգրաֆացուած

խորեոգրաֆիա-խորէոգրաֆիայ

խորեոգրաֆիայի-խորէոգրաֆիայի

խորեոգրաֆներն-խորէոգրաֆներն

խորհուրդ-խորհուրդ

խորհրդի-խորհրդի

խումբ-խումբ

խումբը-խումբը

խտրականությանը-խտրականութեանը

խտրականությունը-խտրականութիւնը

խրտվիլակ-խրտուիլակ

խցանումներ-խցանումներ

ծագեց-ծագեց

ծախսվեց-ծախսուեց

ծածանվող-ծածանուող

ծանոթանում-ծանօթանում

ծանոթացել-ծանօթացել

ծանոթները-ծանօթները

ծառայել-ծառայել

ծառայություննները-ծառայութիւննները

ծառուղում-ծառուղում

ծափահարում-ծափահարում

ծեծում-ծեծում

ծիծաղը-ծիծաղը

ծիծաղից-ծիծաղից

ծիծաղում-ծիծաղում

ծն-ծն

ծնե-ծնէ

ծնննդյան-ծնննդեան

ծնողների-ծնողների

ծնունդներ-ծնունդներ

ծնված-ծնուած

ծնվել-ծնուել

ծնվեց-ծնուեց

ծոպավոր-ծոպաւոր

ծրագրում-ծրագրում

կա-կայ

կադր-կադր

կազմակերպիչները-կազմակերպիչները

կազմակերպող-կազմակերպող

կազմակերպումից-կազմակերպումից

կազմակերպված-կազմակերպուած

կազմակերպվեց-կազմակերպուեց

կազմակերպվող-կազմակերպուող

կազմել-կազմել

կազմեց-կազմեց

կազմեցին-կազմեցին

կազմմանը-կազմմանը

կազմում-կազմում

կազմված-կազմուած

կալիֆորնիա-կ'ալիֆորնիայ

կալիֆորնիական-կալիֆորնիական

կալիֆորնիայում-կալիֆորնիայում

կալկինը-կալկինը

կախված-կախուած

կամ-կամ

կայացած-կայացած

կայացավ-կայացաւ

կայացվեց-կայացուեց

կայք-կայք

կայքերը-կայքերը

կայքերում-կայքերում

կայքը-կայքը

կայքում-կայքում

կան-կան

կանգնած-կանգնած

կանգնելուց-կանգնելուց

կանգնեցրել-կանգնեցրել

կանզաս-կ'անզաս

կանի-կ'անի

կանխատեսումները-կանխատեսումները

կանոնի-կանոնի

կանչը-կանչը

կանցկացնի-կ'անցկացնի

կաշվե-կաշուէ

կաշվից-կաշուից

կապած-կապած

կապակցությամբ-կապակցութեամբ

կապիտալ-կապիտալ

կապիտան-կապիտան

կապված-կապուած

կապվել-կապուել

կառավարման-կառավարման

կառլոս-կառլոս

կաս-կաս

կավելացվեն-կ'աւելացուեն

կատալոգը-կատալոգը

կատալոգի-կատալոգի

կատակներն-կատակներն

կատարել-կատարել

կատարելով-կատարելով

կատարեց-կատարեց

կատարեցին-կատարեցին

կատարման-կատարման

կատարմանը-կատարմանը

կատարող-կատարող

կատարողի-կատարողի

կատարողների-կատարողների

կատարում-կատարում

կատարումը-կատարումը

կատարումներ-կատարումնէր

կատարումներից-կատարումներից

կատարումներով-կատարումներով

կատարվեց-կատարուեց

կատեգորիաներ-կ'ատեգորիանէր

կատրին-կատրին

կատրինա-կ'ատրինայ

կար-կար

կարգ-կարգ

կարգապահության-կարգապահութեան

կարգով-կարգով

կարդալ-կարդալ

կարդաց-կարդաց

կարերայից-կարերայից

կարիերայի-կարիերայի

կարիերան-կարիերան

կարլո-կարլոյ

կարծես-կարծես

կարծիք-կարծիք

կարծիքին-կարծիքին

կարծում-կարծում

կարկառուն-կարկառուն

կարճ-կարճ

կարճամետրաժ-կարճամետրաժ

կարմիր-կարմիր

կարոլինա-կ'արոլինայ

կարող-կարող

կարողության-կարողութեան

կարողությունը-կարողութիւնը

կարուսելներից-կարուսելներից

կարսոնի-կարսոնի

կացնում-կացնում

կացվել-կացուել

կացվում-կացւում

կբաժանվի-կը բաժանուի

կբարելավեր-կը բարելաւէր

կգլխավորի-կգլխաւորի

կդառնա-կը դառնայ

կդիտարկի-կդիտարկի

կեյտի-կեյտի

կենդանի-կենդանի

կենդանիների-կենդանիների

կենտրոնական-կենտրոնական

կեսերին-կէսերին

կզբաղեցնեն-կը զբաղեցնեն

կթողարկի-կթողարկի

կիթառ-կիթառ

կին-կին

կինը-կինը

կինն-կինն

կիսամերկ-կիսամերկ

կլինեն-կը լինեն

կկատարեմ-կը կատարեմ

կկատարի-կը կատարի

կհայտարարի-կյայտարարի

կհանդիպենք-կը հանդիպենք

կղբաղեցնի-կը ղբաղեցնի

կղզիներում-կղզիներում

կմնա-կը մնայ

կմնար-կը մնար

կյանք-կեանք

կյանքը-կեանքը

կյանքից-կեանքից

կներառեն-կը ներառեն

կնոջ-կնոջ

կնքել-կնքել

կնքեց-կնքեց

կնքեցին-կնքեցին

կնքում-կնքում

կշարունակի-կշարունակի

կոզմից-կոզմից

կոլաի-կոլաի

կոլեկտիվի-կոլեկտիւի

կոլեկցիոներների-կոլեկցիոներների

կողմից-կողմից

կոմերցիոն-կոմերցիոն

կոմից-կոմից

կոնգրեսի-կոնգրէսի

կոշիկներ-կ'օշիկնէր

կոչումը-կոչումը

կոչումներին-կոչումներին

կոչվել-կոչուել

կոչվեց-կոչուեց

կոչվում-կոչւում

կոպպոլա-կ'ոպպոլայ

կուռքն-կուռքն

կուրծքով-կուրծքով

կոքսը-կոքսը

կպահպանի-կը պահպանի

կպահպանվի-կը պահպանուի

կպարգ-կպարգ

կտա-կը տայ

կտակը-կտակը

կտակի-կտակի

կտակում-կտակում

կտեսնվենք-կը տեսնուենք

կտրուկ-կտրուկ

կրած-կրած

կրամեր-կրամէր

կրել-կրել

կրելով-կրելով

կրծքավանդակին-կրծքավանդակին

կրկին-կրկին

կրկնակի-կրկնակի

կրկնել-կրկնել

կրկնուսույց-կրկնուսոյց

կրկնօրինակում-կրկնօրինակում

կրում-կրում

կրունկներ-կրունկնէր

կրտսերը-կրտսերը

հագած-հագած

հագել-հագել

հագնելով-հագնելով

հագուստի-հագուստի

հադսոնը-հադսոնը

հազար-հազար

հազարամյակի-հազարամեակի

հաղթանակը-յաղթանակը

հաղթանակներ-յաղթանակներ

հաղթանակների-յաղթանակների

հաղթեց-յաղթեց

հաղթող-յաղթող

հաղթողներ-յաղթողներ

հաղթում-յաղթում

հաղորդեց-հաղորդեց

հաղորդման-հաղորդման

հաճախ-յաճախ

հաճախելիության-յաճախելիութեան

հաճախորդները-յաճախորդները

համագործակցել-համագործակցել

համագործակցելու-համագործակցելու

համագործակցության-համագործակցութեան

համագործակցությունը-համագործակցութիւնը

համադ-համադ

համալսարանի-համալսարանի

համակարգ-համակարգ

համակարգավորողը-համակարգաւորողը

համակարգչային-համակարգչային

համաձայն-համաձայն

համաձայնվեց-համաձայնուեց

համանուն-համանուն

համաշխարհային-համաշխարհային

համապրոդյուսերն-համապրոդիւսերն

համասեփականատեր-համասեփականատէր

համատարած-համատարած

համատեղ-համատեղ

համար-համար

համարը-համարը

համարում-համարում

համարվել-համարուել

համարվում-համարւում

համացանցային-համացանցային

համացանցում-համացանցում

համեմատաբար-համեմատաբար

համեմատեն-համեմատեն

համեստ-համեստ

համերգ-համերգ

համերգային-համերգային

համերգասրահը-համերգասրահը

համերգասրահում-համերգասրահում

համերգը-համերգը

համերգի-համերգի

համերգին-համերգին

համերգներ-համերգներ

համերգները-համերգները

համերգների-համերգների

համերգներին-համերգներին

համերգով-համերգով

հայ-հայ

հայացքը-հայեացքը

հայկական-հայկական

հայտարարեց-յայտարարեց

հայտարարեցին-յայտարարեցին

հայտարարություն-յայտարարութիւն

հայտի-յայտի

հայտնաբերել-յայտնաբերել

հայտնաբերվել-յայտնաբերուել

հայտնել-յայտնել

հայտնեց-յայտնեց

հայտնեցին-յայտնեցին

հայտնի-յայտնի

հայտնվել-յայտնուել

հայտնվեց-յայտնուեց

հայտվելը-յայտուելը

հայտվեցին-յայտուեցին

հայտվում-յայտւում

հայր-հայր

հայրական-հայրական

հայրը-հայրը

հայց-հայց

հանգեցրեց-յանգեցրեց

հանդես-հանդէս

հանդերձանքներին-հանդերձանքներին

հանդիսանում-հանդիսանում

հանդիսատես-հանդիսատես

հանդիսատեսը-հանդիսատեսը

հանդիսատեսի-հանդիսատեսի

հանդիսացավ-հանդիսացաւ

հանդիսացող-հանդիսացող

հանել-հանել

հանեց-հանեց

հանձնման-յանձնման

հանձնում-յանձնում

հանձնվում-յանձնւում

հանճար-հանճար

հանվեց-հանուեց

հանվեցին-հանուեցին

հանրագիտարանից-հանրագիտարանից

հանրաճանաչ-հանրաճանաչ

հանրության-հանրութեան

հանցագործություն-յանցագործութիւն

հաշիվ-հաշիւ

հաշիվների-հաշիւների

հաշվի-հաշուի

հաջող-յաջող

հաջողությանը-յաջողութեանը

հաջողություն-յաջողութիւն

հաջողությունները-յաջողութիւնները

հաջողությունների-յաջողութիւնների

հաջողվեց-յաջողուեց

հաջորդ-յաջորդ

հասած-հասած

հասակից-հասակից

հասակում-հասակում

հասան-հասան

հասավ-հասաւ

հասարակական-հասարակական

հասել-հասել

հասկանան-հասկանան

հասկացա-հասկացայ

հասնելով-հասնելով

հասնում-հասնում

հասուն-հասուն

հաստ-հաստ

հաստատում-հաստատում

հաստատումը-հաստատումը

հասցեին-հասցէին

հասցնելը-հասցնելը

հասցվել-հասցուել

հավաքածու-հաւաքածու

հավաքածուի-հաւաքածուի

հավաքածուներ-հաւաքածուներ

հավաքականը-հաւաքականը

հավաքեց-հաւաքեց

հավելյալ-յաւելեալ

հավիտյան-յաւիտեան

հատ-հատ

հատկապես-յատկապէս

հատուկ-յատուկ

հատչերի-հատչերի

հարաբերության-յարաբերութեան

հարազատները-հարազատները

հարավային-հարաւային

հարբածության-հարբածութեան

հարբեցրել-հարբեցրել

հարգում-յարգում

հարիր-հարիր

հարկ-հարկ

հարյուր-հարիւր

հարվածային-հարուածային

հարց-հարց

հարցազրույցի-հարցազրոյցի

հարցազրույցներից-հարցազրոյցներից

հարցազրույցում-հարցազրոյցում

հարցերը-հարցերը

հարցերին-հարցերին

հարցերում-հարցերում

հարցին-հարցին

հարցում-հարցում

հեղինակային-հեղինակային

հեղինակը-հեղինակը

հեղինակներն-հեղինակներն

հենց-հէնց

հեռարձակմամբ-հեռարձակմամբ

հեռարձակման-հեռարձակման

հեռարձակում-հեռարձակում

հեռարձակվող-հեռարձակուող

հեռացավ-հեռացաւ

հեռուստաալիքը-հեռուստաալիքը

հեռուստաալիքով-հեռուստաալիքով

հեռուստադեբյուտը-հեռուստադեբիւտը

հեռուստադեբյուտի-հեռուստադեբիւտի

հեռուստատեսությունը-հեռուստատեսութիւնը

հեռուստացույցը-հեռուստացոյցը

հեռուստացույցով-հեռուստացոյցով

հետ-հետ

հետագա-յետագայ

հետագայում-յետագայում

հետախուզեց-հետախուզեց

հետաձգվել-յետաձգուել

հետաքննության-հետաքննութեան

հետաքրքրություն-հետաքրքրութիւն

հետո-յետոյ

հետևյալ-հետեւեալ

հերթին-հերթին

հերթով-հերթով

հերոսի-հերոսի

հէտագայում-հէտագայում

հիթ-հիթ

հիթեր-հիթեր

հիթերի-հիթերի

հիթը-հիթը

հիլթոն-հիլթոն

հիլլզում-հիլլզում

հիլլը-հիլլը

հիմա-հիմա

հիման-հիման

հիմնադիր-հիմնադիր

հիմնադրամ-հիմնադրամ

հիմնադրամը-հիմնադրամը

հիմնադրամի-հիմնադրամի

հիմնադրեց-հիմնադրեց

հիմնադրվել-հիմնադրուել

հիմնական-հիմնական

հիմնականն-հիմնականն

հիմնականում-հիմնականում

հիմնում-հիմնում

հիմնվելով-հիմնուելով

հին-հին

հիշատակի-յիշատակի

հիշատակվում-յիշատակւում

հիշել-յիշել

հիշեցումն-յիշեցումն

հիվանդ-հիւանդ

հիվանդանոցներում-հիւանդանոցներում

հիվանդությամբ-հիւանդութեամբ

հիվանդությունը-հիւանդութիւնը

հղումներ-յղումներ

հյուին-հիւին

հյուսիսային-հիւսիսային

հնավորություն-հնաւորութիւն

հնարավոր-հնարաւոր

հնարավորություն-հնարաւորութիւն

հնարավորությունները-հնարաւորութիւնները

հնդկական-հնդկական

հներին-հներին

հնչեցնել-հնչեցնել

հնչեցնում-հնչեցնում

հնչում-հնչում

հոգիներ-հոգիներ

հոդված-յօդուած

հոդվածում-յօդուածում

հոլիվուդյան-հոլիւոՂդեան

հոլլիվուդյան-հոլլիւուդեան

հոլովակ-հոլովակ

հոլովակը-հոլովակը

հոլովակն-հոլովակն

հոլովակում-հոլովակում

հոկտեմբերի-հոկտեմբերի

հոկտեմբերին-հոկտեմբերին

հովանի-հովանի

հովանոց-հովանոց

հոր-հոր

հորդորեց-յորդորեց

հորը-հորը

հորիզոնական-հորիզոնական

հորիզոնականը-հորիզոնականը

հորիզոնականի-հորիզոնականի

հորիզոնականին-հորիզոնականին

հորիզոնականից-հորիզոնականից

հորիզոնականներ-հորիզոնականներ

հորիզոնականներին-հորիզոնականներին

հորիզոնականում-հորիզոնականում

հուզվեցին-յուզուեցին

հուլիսի-յուլիսի

հուլիսին-յուլիսին

հուղարկավորությանը-յուղարկաւորութեանը

հույժ-յոյժ

հունիսի-յունիսի

հունիսին-յունիսին

հունվարի-յունուարի

հունվարին-յունուարին

հուսահատված-յուսահատուած

հպվում-հպւում

հռչակ-հռչակ

հսկողության-հսկողութեան

հրաժարվեց-հրաժարուեց

հրաժեշտի-հրաժեշտի

հրաժետ-հրաժետ

հրապարակային-հրապարակային

հրապարակվում-հրապարակւում

հրավառություն-հրավառութիւն

հրավեր-հրաւէր

հրավերով-հրաւէրով

հրավիրել-հրաւիրել

հրավիրում-հրաւիրում

հրավիրված-հրաւիրուած

հրեշների-հրէշների

ձ-ձ

ձայանագրման-ձայանագրման

ձայնագման-ձայնագման

ձայնագրած-ձայնագրած

ձայնագրել-ձայնագրել

ձայնագրեց-ձայնագրեց

ձայնագրման-ձայնագրման

ձայնագրմանը-ձայնագրմանը

ձայնագրող-ձայնագրող

ձայնագրություն-ձայնագրութիւն

ձայնագրությունը-ձայնագրութիւնը

ձայնագրությունն-ձայնագրութիւնն

ձայնագրություններ-ձայնագրութիւններ

ձայնագրությունները-ձայնագրութիւնները

ձայնագրությունների-ձայնագրութիւնների

ձայնագրություններով-ձայնագրութիւններով

ձայնագրում-ձայնագրում

ձայնագրված-ձայնագրուած

ձայնագրվեց-ձայնագրուեց

ձայնային-ձայնային

ձայնասկավառակը-ձայնասկաւառակը

ձայներ-ձայներ

ձայները-ձայները

ձայնը-ձայնը

ձեզ-ձեզ

ձեռանաշարժությամբ-ձեռանաշարժութեամբ

ձեռնաշարժության-ձեռնաշարժութեան

ձեռնարկություն-ձեռնարկութիւն

ձեռնեցնորով-ձեռնեցնորով

ձեռնոցը-ձեռնոցը

ձեռնոցներ-ձեռնոցնէր

ձեռք-ձեռք

ձեռքերը-ձեռքերը

ձեռքը-ձեռքը

ձեր-ձեր

ձերբակալեցին-ձերբակալեցին

ձիահ-ձիահ

ձմերուկ-ձմերուկ

ձմռանը-ձմռանը

ճակատը-ճակատը

ճամփորդ-ճամփորդ

ճանաչեցին-ճանաչեցին

ճանաչում-ճանաչում

ճանաչված-ճանաչուած

ճանաչվել-ճանաչուել

ճանաչվեց-ճանաչուեց

ճանաչվեցին-ճանաչուեցին

ճանապարհելը-ճանապարհելը

ճանկեց-ճանկեց

ճանկում-ճանկում

ճարմանդով-ճարմանդով

ճիշտ-ճիշտ

ճիչ-ճիչ

ճնշման-ճնշման

մ-մ

մադոննան-մադոննան

մաեստրո-մաեստրոյ

մաթաուն-մաթաուն

մակապղծության-մակապղծութեան

մակարդակը-մակարդակը

մակարդակով-մակարդակով

մահարձան-մահարձան

մահացավ-մահացաւ

մահացել-մահացել

մահեր-մահէր

մահը-մահը

մահից-մահից

մահվան-մահուան

մահվանից-մահուանից

մամլո-մամլոյ

մամուլը-մամուլը

մամուլի-մամուլի

մամուլում-մամուլում

մայա-մայա

մայամի-մայամի

մայիս-մայիս

մայիսի-մայիսի

մայոր-մայոր

մայրն-մայրն

մայքլ-մայքլ

մայքլը-մայքլը

մայքլի-մայքլի

մայքլին-մայքլին

մայքլն-մայքլն

մանժետների-մանժետների

մանկապղծության-մանկապղծութեան

մանկության-մանկութեան

մանկությունը-մանկութիւնը

մանկուց-մանկուց

մանուկ-մանուկ

մանրակրկիտ-մանրակրկիտ

մանրամասն-մանրամասն

մանրամասնությունների-մանրամասնութիւնների

մաշկը-մաշկը

մաշկի-մաշկի

մաս-մաս

մասը-մասը

մասին-մասին

մասն-մասն

մասնագիտություն-մասնագիտութիւն

մասնակցել-մասնակցել

մասնակցությամբ-մասնակցութեամբ

մասնակցում-մասնակցում

մասնաճյուղը-մասնաճիւղը

մասսայականացրեց-մասսայականացրեց

մաստեր-մաստեր

մատուցելով-մատուցելով

մարդ-մարդ

մարդասեր-մարդասէր

մարդիկ-մարդիկ

մարդկանց-մարդկանց

մարդկության-մարդկութեան

մարդու-մարդու

մարզադաշտում-մարզադաշտում

մարթին-մարթին

մարիա-մարիայ

մարիյա-մարիյայ

մարիտի-մարիտի

մարլոն-մարլոն

մարլոնը-մարլոնը

մարկ-մարկ

մարվին-մարուին

մարտի-մարտի

մարտին-մարտին

մարտինիշն-մարտինիշն

մաքալեյ-մաքալեյ

մաքյլին-մաքյլին

մաքքարթնիի-մաքքարթնիի

մաքքարթնին-մաքքարթնին

մեգասթար-մէգասթար

մեդիաֆայլեր-մեդիաֆայլեր

մեդիսոն-մեդիսոն

մեդվեդեվը-մեդուեդեւը

մեծ-մեծ

մեծագույն-մեծագոյն

մեծամասնության-մեծամասնութեան

մեծամասնությունը-մեծամասնութիւնը

մեկ-մէկ

մեկը-մէկը

մեկընդմիշտ-մէկընդմիշտ

մեկի-մէկի

մեկին-մէկին

մեկն-մէկն

մեկնաբանությունների-մեկնաբանութիւնների

մեկնարկել-մեկնարկել

մեկնարկեց-մեկնարկեց

մեկնարկում-մեկնարկում

մեկնեց-մեկնեց

մեղադրանք-մեղադրանք

մեղադրանքի-մեղադրանքի

մեղադրելով-մեղադրելով

մեղադրեցին-մեղադրեցին

մեղադրողը-մեղադրողը

մեղադրում-մեղադրում

մեղադրվել-մեղադրուել

մեղադրվեց-մեղադրուեց

մեմորիալ-մեմորիալ

մեյք-մեյք

մենակատար-մենակատար

մենության-մենութեան

մենք-մենք

մեջ-մէջ

մեր-մեր

մերի-մերի

մերլին-մերլին

մերկ-մերկ

մերկացավ-մերկացաւ

մերֆին-մերֆին

մեքենան-մեքենան

մի-մի

միաժամանակ-միաժամանակ

միակ-միակ

միայն-միայն

միանգամից-միանգամից

միասին-միասին

միավ-միաւ

միացան-միացան

միացավ-միացաւ

միզզելի-միզզելի

միլիարդ-միլիարդ

միլիոն-միլիոն

միլիոնավոր-միլիոնաւոր

միլիոնի-միլիոնի

միլիոնից-միլիոնից

մինչ-մինչ

միջ-միջ

միջազգային-միջազգային

միջավայրի-միջավայրի

միջավայրում-միջավայրում

միջնորդի-միջնորդի

միջոց-միջոց

միսս-միսս

միֆ-միֆ

մլն-մլն

մյուզիքլում-միւզիքլում

մնա-մնա

մնաց-մնաց

մնացած-մնացած

մնացել-մնացել

մնում-մնում

մշակութային-մշակութային

մշակութի-մշակութի

մշակույթում-մշակոյթում

մշակված-մշակուած

մոբիլում-մոբիլում

մոդել-մոդել

մոթաունի-մոթաունի

մոլի-մոլի

մոկասինների-մոկասինների

մոնակոյում-մոնակոյում

մոնտե-մոնտէ

մոնրոյի-մոնրոյի

մոտ-մօտ

մոտակա-մօտակայ

մոր-մոր

մորը-մօրը

մտած-մտած

մտան-մտան

մտավ-մտաւ

մտել-մտել

մտնել-մտնել

մտնում-մտնում

մրայա-մրայայ

մրցանակ-մրցանակ

մրցանակաբաշխության-մրցանակաբաշխութեան

մրցանակաբաշխությանը-մրցանակաբաշխութեանը

մրցանակաբաշխություն-մրցանակաբաշխութիւն

մրցանակաբաշխությունների-մրցանակաբաշխութիւնների

մրցանակբաշխության-մրցանակբաշխութեան

մրցանակը-մրցանակը

մրցանակի-մրցանակի

մրցանակներ-մրցանակներ

մրցանակները-մրցանակները

մրցանակների-մրցանակների

մրցանակով-մրցանակով

մրցույթի-մրցոյթի

մրցույթին-մրցոյթին

մրցույթում-մրցոյթում

յալ-եալ

յակում-եակում

յի-յի

յորք-եօրք

յորքի-եօրքի

յորքյան-եօրքեան

յորքում-եօրքում

յութլին-իւթլին

յուրահատուկ-իւրայատուկ

յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր

յուրօրինակություն-իւրօրինակութիւն

ն-ն

նա-նա

նախագահ-նախագահ

նախագծին-նախագծին

նախապատրաստեն-նախապատրաստեն

նախատեսված-նախատեսուած

նախատեսվում-նախատեսւում

նախատիպ-նախատիպ

նախընտրական-նախընտրական

նախընտրեց-նախընտրեց

նախկին-նախկին

նախկինում-նախկինում

նախնական-նախնական

նախորդ-նախորդ

նախորդեց-նախորդեց

նախորդում-նախորդում

նահանգներում-նահանգներում

նամականիշեր-նամականիշեր

նամականիշերի-նամականիշերի

նայել-նայել

նայեմ-նայեմ

նաոմի-նաոմի

նավարկություն-նաւարկութիւն

նավիգացիոն-նաւիգացիոն

նաց-նաց

նաև-նաեւ

նելսոն-նելսոն

նեյբերի-նեյբերի

նեշվիլլում-նեշուիլլում

նեվերլենդում-նեւերլենդում

նետել-նետել

նետեց-նետեց

նետվել-նետուել

ներ-նէր

ներառեց-ներառեց

ներառում-ներառում

ներառվել-ներառուել

ներառվեցին-ներառուեցին

ներարկում-ներարկում

ներդնել-ներդնել

ներդրումը-ներդրումը

ները-ները

ների-ների

ներին-ներին

ներխուժեց-ներխուժեց

ներխուժեցին-ներխուժեցին

ներկա-ներկայ

ներկայանալ-ներկայանալ

ներկայացել-ներկայացել

ներկայացնել-ներկայացնել

ներկայացնում-ներկայացնում

ներկայացումների-ներկայացումների

ներկայացուցիչներն-ներկայացուցիչներն

ներկայացված-ներկայացուած

ներկայացվեց-ներկայացուեց

ներկայացրեց-ներկայացրեց

ներկայացրին-ներկայացրին

ներկայության-ներկայութեան

ներկան-ներկան

ներշնչանքի-ներշնչանքի

ներողություն-ներողութիւն

ներս-ներս

ներքո-ներքոյ

նկատել-նկատել

նկատելի-նկատելի

նկատի-նկատի

նկատմամբ-նկատմամբ

նկարագրեց-նկարագրեց

նկարագրություն-նկարագրութիւն

նկարագրում-նկարագրում

նկարագրվում-նկարագրւում

նկարահանած-նկարահանած

նկարահանումների-նկարահանումների

նկարահանված-նկարահանուած

նկարահանվել-նկարահանուել

նկարահանվելու-նկարահանուելու

նկարահանվեր-նկարահանուէր

նկարահանվեց-նկարահանուեց

նկարահանվում-նկարահանւում

նկարը-նկարը

նկրահանվել-նկրահանուել

նման-նման

նմանատիպ-նմանատիպ

նմանություններ-նմանութիւններ

նյու-նիւ

նյութեր-նյութեր

նյութերը-նիւթերը

նյութերի-նիւթերի

ններին-ններին

ննջասենյակից-ննջասենեակից

նշաձողը-նշաձողը

նշանակում-նշանակում

նշանակվում-նշանակւում

նշել-նշել

նշելով-նշելով

նշված-նշուած

նշվում-նշւում

նոմինացիայում-նոմինացիայում

նոմինացվել-նոմինացուել

նոյեմբերի-նոյեմբերի

նոյեմբերին-նոյեմբերին

նոր-նոր

նորա-նորա

նորաձ-նորաձ

նորարական-նորարական

նորից-նորից

նորությունների-նորութիւնների

նույնիսկ-նոյնիսկ

նույնպես-նոյնպէս

նպաստել-նպաստել

նպաստեց-նպաստեց

նպատակահարմարությունը-նպատակայարմարութիւնը

նպատակն-նպատակն

նպատակով-նպատակով

նստած-նստած

նստում-նստում

նվազել-նուազել

նվաճումների-նուաճումների

նվիրված-նուիրուած

նրա-նրա

նրան-նրան

նրանից-նրանից

նրանց-նրանց

նրանք-նրանք

շաբաթ-շաբաթ

շաբաթների-շաբաթների

շաբաթներից-շաբաթներից

շաբաթվա-շաբաթուայ

շալվարներ-շալուարներ

շալվարները-շալուարները

շակիռա-շակիռայ

շակպիկ-շակպիկ

շահելով-շահելով

շահեց-շահեց

շահին-շահին

շապիկ-շապիկ

շապիկին-շապիկին

շատ-շատ

շատերը-շատերը

շարժման-շարժման

շարժումներ-շարժումներ

շարժումները-շարժումները

շարժումներով-շարժումներով

շարժվում-շարժւում

շարլոթթում-շարլոթթում

շարունակ-շարունակ

շարունակում-շարունակում

շարունակվեց-շարունակուեց

շարունակվում-շարունակւում

շարպտոնը-շարպտօնը

շարք-շարք

շարքում-շարքում

շեղել-շեղել

շենքի-շէնքի

շիլդսը-շիլդսը

շիրիմի-շիրիմի

շնորհակալություն-շնորհակալութիւն

շնորհիվ-շնորհիւ

շոկային-շոկային

շոու-շոու

շոուի-շոուի

շոուն-շոուն

շորեր-շորեր

շորերով-շորերով

շորթելու-շորթելու

շուկայում-շուկայում

շուտով-շուտով

շտապօգնության-շտապօգնութեան

շրթունքները-շրթունքները

շրջագայեցին-շրջագայեցին

շրջագայությամբ-շրջագայութեամբ

շրջագայության-շրջագայութեան

շրջագայություն-շրջագայութիւն

շրջագայությունը-շրջագայութիւնը

շրջագայությունն-շրջագայութիւնն

շրջագայություններ-շրջագայութիւններ

շրջագայությունների-շրջագայութիւնների

շրջակա-շրջակայ

շրջանակներում-շրջանակներում

շրջանից-շրջանից

շրջապատը-շրջապատը

շրջվեց-շրջուեց

շքերթը-շքերթը

շքերթի-շքերթի

շքերթներ-շքերթներ

շքերթները-շքերթները

շքերթների-շքերթների

շքերթներում-շքերթներում

շքերթում-շքերթում

ոլորտում-ոլորտում

ողությամբ-ողութեամբ

ողջ-ողջ

ոճեր-ոճեր

ոճերի-ոճերի

ոճերում-ոճերում

ոճը-ոճը

ոճի-ոճի

ոճն-ոճն

ոճում-ոճում

ոչ-ոչ

ոչինչ-ոչինչ

ոսկե-ոսկէ

ոսկեգույն-ոսկեգոյն

ոստիկանները-ոստիկանները

ոստիկանությունը-ոստիկանութիւնը

ով-ով

ոտնկայս-ոտնկայս

որ-որ

որակեց-որակեց

որակի-որակի

որակյալ-որակեալ

որակվեց-որակուեց

որդին-որդին

որդուն-որդուն

որը-որը

որի-որի

որին-որին

որից-որից

որն-որն

որոնում-որոնում

որոնումների-որոնումների

որոնց-որոնց

որոնցից-որոնցից

որոնք-որոնք

որոշ-որոշ

որոշեց-որոշեց

որոշմամբ-որոշմամբ

որոշում-որոշում

որովհետ-որովհետ

որում-որում

որպես-որպէս

որպեսզի-որպէսզի

որտեղ-որտեղ

ու-ու

ուայթի-ուայթի

ուանդեր-ուանդեր

ուանդերը-ուանդերը

ուեսթը-ուեսթը

ուեստ-ուեստ

ուզում-ուզում

ության-ութեան

ություն-ութիւն

ությունից-ութիւնից

ությունն-ութիւնն

ուժեղ-ուժեղ

ուիլիամսի-ուիլիամսի

ուիլսոնը-ուիլսոնը

ուինֆրիին-ուինֆրիին

ուղարկում-ուղարկում

ուղեկցող-ուղեկցող

ուղեկցությամբ-ուղեկցութեամբ

ուղեկցում-ուղեկցում

ուղեկցվել-ուղեկցուել

ուղեկցվում-ուղեկցւում

ուղիղ-ուղիղ

ուղղակի-ուղղակի

ում-ում

ույթը-ոյթը

ունեինք-ունէինք

ունենալով-ունենալով

ունենալու-ունենալու

ունենալուց-ունենալուց

ունենար-ունենար

ունենում-ունենում

ուներ-ունէր

ունեցած-ունեցած

ունեցան-ունեցան

ունեցավ-ունեցաւ

ունեցել-ունեցել

ունեցող-ունեցող

ունեցվածքը-ունեցուածքը

ունեցվածքի-ունեցուածքի

ունի-ունի

ունկնդրեց-ունկնդրեց

ուշ-ուշ

ուշագնաց-ուշագնաց

ուշադրությամբ-ուշադրութեամբ

ուշադրություն-ուշադրութիւն

ուշադրությունը-ուշադրութիւնը

ուշաթափվեց-ուշաթափուեց

ուշաթափվում-ուշաթափւում

ուշացել-ուշացել

ուշքումիտքը-ուշքումիտքը

ուսուցչուհին-ուսուցչուհին

ուրախ-ուրախ

ուրիշներինը-ուրիշներինը

չապլինը-չապլինը

չառնելով-չառնելով

չարլզի-չարլզի

չարլի-չարլի

չափազանց-չափազանց

չափով-չափով

չբարձրացավ-չբարձրացաւ

չեղյալ-չեղեալ

չենդլերը-չենդլերը

չենդլերի-չենդլերի

չէ-չէ

չէի-չէի

չէին-չէին

չէր-չէր

չթողարկված-չթողարկուած

չթողարկվեց-չթողարկուեց

չի-չի

չիկագոյի-չիկագոյի

չկայացած-չկայացած

չկատարումը-չկատարումը

չկարողանա-չկարողանայ

չկարողացավ-չկարողացաւ

չհասավ-չհասաւ

չնայած-չնայած

չներկայանալու-չներկայանալու

չոնգը-չոնգը

չորեքշաբթի-չորեքշաբթի

չորս-չորս

չունեցավ-չունեցաւ

չստացավ-չստացաւ

պահանջարկ-պահանջարկ

պահանջարկը-պահանջարկը

պահանջում-պահանջում

պահին-պահին

պահում-պահում

պահպանվում-պահպանւում

պայմագիրը-պայմագիրը

պայմանագիր-պայմանագիր

պայմանագիրը-պայմանագիրը

պայմանագրերը-պայմանագրերը

պայմանագրի-պայմանագրի

պայմանագրով-պայմանագրով

պայմանգիր-պայմանգիր

պայմաններ-պայմաններ

պայմաններում-պայմաններում

պայքարի-պայքարի

պայքարում-պայքարում

պաշտոնական-պաշտօնական

պաշտոնապես-պաշտօնապէս

պաշտպանելու-պաշտպանելու

պաշտպանության-պաշտպանութեան

պասսեն-պասսեն

պաստառներ-պաստառներ

պատահաբար-պատահաբար

պատահական-պատահական

պատահար-պատահար

պատահեց-պատահեց

պատասխանատվությունից-պատասխանատուութիւնից

պատասխանել-պատասխանել

պատասխանեց-պատասխանեց

պատերազմ-պատերազմ

պատերազմից-պատերազմից

պատերազմներն-պատերազմներն

պատկանում-պատկանում

պատկերանիշը-պատկերանիշը

պատկերացումներ-պատկերացումներ

պատկերում-պատկերում

պատճառը-պատճառը

պատճառներով-պատճառներով

պատճառնորով-պատճառնորով

պատճառով-պատճառով

պատմածի-պատմածի

պատմական-պատմական

պատմել-պատմել

պատմելիս-պատմելիս

պատմեց-պատմեց

պատմող-պատմող

պատմության-պատմութեան

պատմությունը-պատմութիւնը

պատմում-պատմում

պատուհանը-պատուհանը

պատուհանից-պատուհանից

պատուհանները-պատուհանները

պատվին-պատուին

պատրաստ-պատրաստ

պատրաստման-պատրաստման

պատրաստվում-պատրաստւում

պարագաներ-պարագաներ

պարագաների-պարագաների

պարագների-պարագների

պարային-պարային

պարգ-պարգ

պարել-պարել

պարզ-պարզ

պարզվեց-պարզուեց

պարը-պարը

պարի-պարի

պարող-պարող

պարողի-պարողի

պարողներ-պարողներ

պարողները-պարողները

պարողների-պարողների

պարում-պարում

պարունակում-պարունակում

պարտադիր-պարտադիր

պարտական-պարտական

պարտականությունների-պարտականութիւնների

պարտք-պարտք

պարտքը-պարտքը

պեպսի-պեպսի

պեպսիի-պեպսիի

պետերբուրգ-պետերբուրգ

պետք-պէտք

պերիս-պերիս

պիջակը-պիջակը

պլանավորված-պլանաւորուած

պլանավորվում-պլանաւորւում

պլանում-պլանում

պլաստիկ-պլաստիկ

պլատինե-պլատինէ

պնդելով-պնդելով

պնդում-պնդում

պոեմ-պօէմ

պոեմի-պօէմի

պտուղը-պտուղը

պրեմիերան-պրեմիերան

պրինց-պրինց

պրոդյուսեր-պրոդիւսեր

պրոդյուսերը-պրոդիւսերը

պրոդյուսերները-պրոդիւսերները

պրոեկտ-պրոեկտ

պրոցեսի-պրոցեսի

պրոֆեսիոնալ-պրոֆէսիոնալ

ջանեթ-ջանեթ

ջանետը-ջանետը

ջասթին-ջասթին

ջարդում-ջարդում

ջաֆարգոլին-ջաֆարգոլին

ջեկ-ջեկ

ջեկի-ջեկի

ջեկիին-ջեկիին

ջեյ-ջեյ

ջեյմս-ջեյմս

ջեննիֆեր-ջեննիֆեր

ջենուն-ջենուն

ջերեմայնը-ջերեմայնը

ջերեմայնին-ջերեմայնին

ջերեմեյն-ջերեմեյն

ջերմ-ջերմ

ջերրի-ջերրի

ջեքոնի-ջեքոնի

ջեքսոն-ջեքսոն

ջեքսոնը-ջեքսոնը

ջեքսոնի-ջեքսոնի

ջեքսոնին-ջեքսոնին

ջեքսոնն-ջեքսոնն

ջեքսոնները-ջեքսոնները

ջեքսոնների-ջեքսոնների

ջեքսոններին-ջեքսոններին

ջեքսոննէրի-ջեքսոննէրի

ջեքսոնվիլլում-ջեքսոնուիլլում

ջիմ-ջիմ

ջին-ջին

ջո-ջոյ

ջոզեֆ-ջոզեֆ

ջոզեֆը-ջոզեֆը

ջոի-ջոի

ջոին-ջոին

ջոննի-ջոննի

ջոնս-ջոնս

ջոնսի-ջոնսի

ջորդան-ջորդան

ջորդանը-ջորդանը

ջորդանի-ջորդանի

ջորջ-ջորջ

ռադիոկայաններ-ռադիօկայաններ

ռադիոյի-ռադիօյի

ռազմական-ռազմական

ռայլին-ռայլին

ռայնսթոնի-ռայնսթօնի

ռանչո-ռանչոյ

ռանչոյի-ռանչոյի

ռանչոյում-ռանչոյում

ռանչոն-ռանչոն

ռասայական-ռասայական

ռեակցիան-ռէակցիան

ռեժիմը-ռեժիմը

ռեժիմի-ռեժիմի

ռեկորդ-ռեկորդ

ռեկորդակիրներ-ռեկորդակիրներ

ռեկորդային-ռեկորդային

ռեկորդը-ռեկորդը

ռեկորդներ-ռեկորդներ

ռեկորդների-ռեկորդների

ռեկորդնորի-ռեկորդնորի

ռեմիքս-ռեմիքս

ռեմիքսները-ռեմիքսները

ռեմիքսների-ռեմիքսների

ռեյ-ռեյ

ռեյգանի-ռեյգանի

ռեփերներ-ռեփերներ

ռեքսորդսի-ռեքսորդսի

ռիչարդ-ռիչարդ

ռիչարդը-ռիչարդը

ռիչարդսի-ռիչարդսի

ռիչարդսոնը-ռիչարդսոնը

ռիչիի-ռիչիի

ռիչին-ռիչին

ռոբերտ-ռոբերտ

ռոբի-ռոբի

ռոբինսոնը-ռոբինսոնը

ռոբոտ-ռոբոտ

ռոդեո-ռոդէոյ

ռոլլի-ռոլլի

ռոմանեկի-ռոմանեկի

ռոնալդ-ռոնալդ

ռոուզ-ռոուզ

ռոուի-ռոուի

ռոուն-ռոուն

ռոչեսթերի-ռոչեսթերի

ռոսիի-ռոսիի

ռոսսը-ռոսսը

ռոսսի-ռոսսի

ռոսսին-ռոսսին

ռոսսն-ռոսսն

ռոտացիայի-ռոտացիայի

ռուզվելտի-ռուզուելտի

ռուսաստանում-ռուսաստանում

ռոք-ռոք

ռոքի-ռոքի

ս-ս

սա-սա

սալլիվանի-սալլիւանի

սակայն-սակայն

սահմանափակում-սահմանափակում

սահմանել-սահմանել

սանկտ-սանկտ

սանտանան-սանտանան

սանրվածքը-սանրուածքը

սարսափ-սարսափ

սարսափազդու-սարսափազդու

սգաց-սգաց

սեթը-սէթը

սեխ-սեխ

սեղմելով-սեղմելով

սենթ-սենթ

սենյակում-սենեակում

սենտ-սենտ

սեպտեմբեր-սեպտեմբեր

սեպտեմբերի-սեպտեմբերի

սեռական-սեռական

սեռահասունությունը-սեռահասունութիւնը

սերժիու-սերժիու

սերնդի-սերնդի

սերտիֆիկատը-սերտիֆիկատը

սերտիֆիկացիա-սերտիֆիկացիայ

սեփական-սեփական

սթեն-սթեն

սթերլինգից-սթերլինգից

սթիվ-սթիւ

սթիվեն-սթիւեն

սթիվի-սթիւի

սթոլլեր-սթոլլեր

սթրեսին-սթրեսին

սիդնեյ-սիդնեյ

սիթի-սիթի

սիմպուացված-սիմպուացուած

սինգլ-սինգլ

սինգլը-սինգլը

սինգլի-սինգլի

սինգլն-սինգլն

սինգլներ-սինգլներ

սինգլները-սինգլները

սինգլների-սինգլների

սիրած-սիրած

սիրահետում-սիրայետում

սիրողական-սիրողական

սիրում-սիրում

սիրտ-սիրտ

սիրտը-սիրտը

սկավառակ-սկաւառակ

սկավառակը-սկաւառակը

սկավառակի-սկաւառակի

սկավառակից-սկաւառակից

սկավառակն-սկաւառակն

սկավառակում-սկաւառակում

սկավառների-սկավառների

սկզաբնավորելով-սկզաբնաւորելով

սկզբին-սկզբին

սկզբից-սկզբից

սկզբնական-սկզբնական

սկզբում-սկզբում

սկիզբ-սկիզբ

սկիզբն-սկիզբն

սկորսեզեի-սկորսեզէի

սկսել-սկսել

սկսեց-սկսեց

սկսեցին-սկսեցին

սկսզբում-սկսզբում

սկսնակ-սկսնակ

սկսնակներից-սկսնակներից

սկսում-սկսում

սկսվեց-սկսուեց

սկսվում-սկսւում

սմոկի-սմոկի

սյուզան-սիւզան

սնագամ-սնագամ

սոլո-սօլոյ

սոնենֆիլդ-սոնենֆիլդ

սոնիի-սոնիի

սոնին-սոնին

սոուլ-սոուլ

սոպրանոյից-սոպրանօյից

սովորեցնի-սովորեցնի

սովորեցրել-սովորեցրել

սովորեցրեց-սովորեցրեց

սովորում-սովորում

սուփեր-սուփեր

սպանել-սպանել

սպանության-սպանութեան

սպառնալիքների-սպառնալիքների

սպասարկման-սպասարկման

սպասեցին-սպասեցին

սպիտակ-սպիտակ

սպիրսը-սպիրսը

սպրիգստինի-սպրիգստինի

սվիվթ-սուիւթ

ստադիոնում-ստադիոնում

ստան-ստան

ստանալ-ստանալ

ստանալու-ստանալու

ստանար-ստանար

ստանում-ստանում

ստացավ-ստացաւ

ստացել-ստացել

ստացված-ստացուած

ստեղծագործական-ստեղծագործական

ստեղծել-ստեղծել

ստեղծում-ստեղծում

ստեղծված-ստեղծուած

ստեղծվում-ստեղծւում

ստիպել-ստիպել

ստիպում-ստիպում

ստիպված-ստիպուած

ստորագրեց-ստորագրեց

ստորագրությունը-ստորագրութիւնը

ստորացումների-ստորացումների

ստուդիական-ստուդիական

ստուդիայի-ստուդիայի

ստուդիայում-ստուդիայում

ստուդիան-ստուդիան

սրախոսություններ-սրախօսութիւններ

սրախոսությունները-սրախօսութիւնները

սրահում-սրահում

սրամիտ-սրամիտ

սրտով-սրտով

սրտովս-սրտովս

սցենարի-սցենարի

սփիրսը-սփիրսը

սքվեր-սքուէր

վախճանված-վախճանուած

վաղեմի-վաղեմի

վաճառած-վաճառած

վաճառել-վաճառել

վաճառելու-վաճառելու

վաճառեց-վաճառեց

վաճառող-վաճառող

վաճառված-վաԳառուած

վաճառվել-վաճառուել

վաճառվեց-վաճառուեց

վաճառվող-վաճառուող

վաճառվում-վաճառւում

վաճառքը-վաճառքը

վաճառքի-վաճառքի

վաճառքն-վաճառքն

վաճառքների-վաճառքների

վաճառքում-վաճառքում

վամպիր-վամպիր

վաշինգտոն-վաշինգտօն

վառ-վառ

վաստակել-վաստակել

վատթարացել-վատթարացել

վատթարացմանը-վատթարացմանը

վարել-վարել

վարելու-վարելու

վարկյանից-վարկեանից

վարկյանում-վարկեանում

վարձակալած-վարձակալած

վերաբերմունք-վերաբերմունք

վերաբերյալ-վերաբերեալ

վերագրում-վերագրում

վերագրվում-վերագրւում

վերադառնում-վերադառնում

վերադարձավ-վերադարձաւ

վերադարձնի-վերադարձնի

վերադարձնում-վերադարձնում

վերաթողարկումը-վերաթողարկումը

վերաթողարկված-վերաթողարկուած

վերաթողարկվեց-վերաթողարկուեց

վերածեց-վերածեց

վերածող-վերածող

վերակենդանացնելու-վերակենդանացնելու

վերակենդանացում-վերակենդանացում

վերաճում-վերաճում

վերարկու-վերարկու

վերափոխվում-վերափոխւում

վերլուծաբաններ-վերլուծաբաններ

վերլուծաբանները-վերլուծաբանները

վերնաշապիկներ-վերնաշապիկներ

վերջ-վերջ

վերջապես-վերջապէս

վերջերին-վերջերին

վերջը-վերջը

վերջին-վերջին

վերջինը-վերջինը

վերջինս-վերջինս

վերջնական-վերջնական

վերջո-վերջոյ

վերցված-վերցուած

վերցրեց-վերցրեց

վերցրին-վերցրին

վիդեոգրաֆիա-վիդէոգրաֆիայ

վիզ-վիզ

վիճակը-վիճակը

վիճակի-վիճակի

վիճակում-վիճակում

վիճելի-վիճելի

վիճեցին-վիճեցին

վինսենթում-վինսենթում

վինսենտ-վինսենտ

վինսթոնի-վինսթօնի

վինստոն-վինստօն

վիտիլիգո-վիտիլիգոյ

վիրահատել-վիրահատել

վիրահատությունների-վիրահատութիւնների

վիրջինյան-վիրջինեան

վիքիպեդիա-վիքիպեդիայ

վիքիպեդիայիի-վիքիպեդիայիի

վիքիպեդիայից-վիքիպեդիայից

վճարեց-վճարեց

վճարովի-վճարովի

վոկալ-վոկալ

վոկալային-վոկալային

վոկալիստ-վոկալիստ

վրա-վրայ

վրայից-վրայից

տ-տ

տաբատներ-տաբատներ

տալ-տալ

տալիս-տալիս

տալով-տալով

տակ-տակ

տակտը-տակտը

տաղանդավոր-տաղանդաւոր

տաղանդը-տաղանդը

տաղանդների-տաղանդների

տանը-տանը

տանում-տանում

տաս-տաս

տասնամյակ-տասնամեակ

տասնամյակի-տասնամեակի

տարածումից-տարածումից

տարբեր-տարբեր

տարբերակը-տարբերակը

տարեդարձը-տարեդարձը

տարեդարձին-տարեդարձին

տարեկան-տարեկան

տարի-տարի

տարիները-տարիները

տարիների-տարիների

տարիներին-տարիներին

տարիներով-տարիներով

տարում-տարում

տարվա-տարուայ

տարօրինակ-տարօրինակ

տարօրինակությունները-տարօրինակութիւնները

տեահոլովակը-տէահոլովակը

տեխնիկայի-տեխնիկայի

տեղ-տեղ

տեղադրումը-տեղադրումը

տեղադրված-տեղադրուած

տեղական-տեղական

տեղավորեց-տեղաւորեց

տեղափոխեց-տեղափոխեց

տեղափոխում-տեղափոխում

տեղափոխվեց-տեղափոխուեց

տեղափոխվում-տեղափոխւում

տեղեկությունների-տեղեկութիւնների

տեղեկություններով-տեղեկութիւններով

տեղեր-տեղէր

տեղը-տեղը

տեղի-տեղի

տեղն-տեղն

տենորի-տենորի

տես-տես

տեսած-տեսած

տեսահոլովակ-տեսահոլովակ

տեսահոլովակը-տեսահոլովակը

տեսահոլովակի-տեսայոլովակի

տեսահոլովակից-տեսայոլովակից

տեսահոլովակն-տեսահոլովակն

տեսահոլովակները-տեսահոլովակները

տեսահոլովակների-տեսահոլովակների

տեսահոլովակներից-տեսահոլովակներից

տեսահոլովակներում-տեսահոլովակներում

տեսահոլովակով-տեսահոլովակով

տեսահոլովակում-տեսահոլովակում

տեսահոլվակներ-տեսահոլուակներ

տեսասկավառակի-տեսասկաւառակի

տեսարան-տեսարան

տեսարաններ-տեսարաններ

տեսարանները-տեսարանները

տեսարանների-տեսարանների

տեսացանկում-տեսացանկում

տեսել-տեսել

տեսնել-տեսնել

տեսնեն-տեսնեն

տեսնի-տեսնի

տեսնում-տեսնում

տեսոահոլովակը-տեսոահոլովակը

տեսք-տեսք

տեսքը-տեսքը

տեսքով-տեսքով

տեր-տէր

տեքստը-տեքստը

տիտոյին-տիտոյին

տղայի-տղայի

տղան-տղան

տղաները-տղաները

տղաներին-տղաներին

տնային-տնային

տնից-տնից

տնօրեն-տնօրէն

տոմս-տոմս

տոմսերը-տոմսերը

տոսահոլովակները-տոսահոլովակները

տուժած-տուժած

տուժածներին-տուժածներին

տուն-տուն

տունը-տունը

տուրի-տուրի

տուրք-տուրք

տուքսեդո-տուքսեդոյ

տպագրեց-տպագրեց

տռասկեեվիչ-տռասկէեւիչ

տված-տուած

տվել-տուել

տվեց-տուեց

տվյալներ-տուեալներ

տվյալներով-տուեալներով

տրվեց-տրուեց

տրվում-տրւում

րայան-րայեան

րաֆֆինը-րաֆֆինը

րդ-րդ

րիք-րիք

րոպե-րոպէ

րոպեանոց-րոպէանոց

րոպեին-րոպէին

րոպեում-րոպէում

ցանկ-ցանկ

ցանկանա-ցանկանայ

ցանկանում-ցանկանում

ցանկը-ցանկը

ցանկի-ցանկի

ցանկություն-ցանկութիւն

ցանկում-ցանկում

ցավազրկողներ-ցաւազրկողներ

ցավով-ցաւով

ցինցինատիում-ցինցինատիում

ցնցվում-ցնցւում

ցույց-ցոյց

ցուցաբերել-ցուցաբերել

ցուցաբերում-ցուցաբերում

ցուցաբերվում-ցուցաբերւում

ցուցադրել-ցուցադրել

ցուցադրելով-ցուցադրելով

ցուցադրեց-ցուցադրեց

ցուցադրեցին-ցուցադրեցին

ցուցադրման-ցուցադրման

ցուցադրումը-ցուցադրումը

ցուցադրումներից-ցուցադրումներից

ցուցադրվում-ցուցադրւում

ցուցակում-ցուցակում

ցցումներով-ցցումներով

ցցված-ցցուած

փակ-փակ

փակել-փակել

փակեց-փակեց

փայլուն-փայլուն

փառատոնում-փառատօնում

փառքը-փառքը

փառքի-փառքի

փաստաբան-փաստաբան

փաստաբանների-փաստաբանների

փաստերը-փաստերը

փաստը-փաստը

փաստի-փաստի

փաստին-փաստին

փարավոնի-փարաւոնի

փարկերի-փարկերի

փարրաների-փարրաների

փետրվարի-փետրուարի

փետրվարից-փետրուարից

փիառի-փիառի

փիթերսը-փիթերսը

փոթորկից-փոթորկից

փոլ-փոլ

փոխանցեց-փոխանցեց

փոխանցվում-փոխանցւում

փոխարինելով-փոխարինելով

փոխարինեց-փոխարինեց

փոխարինող-փոխարինող

փոխել-փոխել

փոխեց-փոխեց

փոխեցին-փոխեցին

փոխվել-փոխուել

փոստային-փոստային

փորձարու-փորձարու

փորձելով-փորձելով

փորձերը-փորձերը

փորձերի-փորձերի

փորձեց-փորձեց

փուլում-փուլում

փոփ-փոփ

փոփը-փոփը

փոփի-փոփի

փոփոխությունն-փոփոխութիւնն

փոփոխությունները-փոփոխութիւնները

փոփոխություններում-փոփոխութիւններում

փոփոխվել-փոփոխուել

փոքր-փոքր

փչացավ-փչացաւ

փրայսի-փրայսի

փրեսլի-փրեսլի

փրեսլիի-փրեսլիի

փրեսլին-փրեսլին

փրոմոկոմպանիայի-փրոմոկոմպանիայի

ք-ք

քաղաքականություն-քաղաքականութիւն

քաղաքի-քաղաքի

քաղաքներով-քաղաքներով

քաղաքում-քաղաքում

քայլ-քայլ

քայլավծքի-քայլաւծքի

քայլվածք-քայլուածք

քան-քան

քանդել-քանդել

քանզի-քանզի

քանի-քանի

քանիսն-քանիսն

քանյե-քանյէ

քաշեց-քաշեց

քաշքշուկների-քաշքշուկների

քաշքշուկներից-քաշքշուկներից

քառատող-քառատող

քառյակները-քառեակները

քար-քար

քարտեզի-քարտէզի

քեթրին-քեթրին

քեթրինը-քեթրինը

քելլին-քելլին

քեմբելը-քեմբելը

քեննի-քէննի

քերին-քերին

քթի-քթի

քիզ-քիզ

քիթը-քիթը

քինգն-քինգն

քիչ-քիչ

քնած-քնած

քնելուց-քնելուց

քննադատ-քննադատ

քննադատական-քննադատական

քննադատեցին-քննադատեցին

քննադատների-քննադատների

քննարկում-քննարկում

քննարկվում-քննարկւում

քնում-քնում

քուին-քուին

քուինսի-քուինսի

քվեարկում-քուէարկում

քրեական-քրէական

քրիս-քրիս

քրիսթիան-քրիսթիան

օգնական-օգնական

օգնել-օգնել

օգնելու-օգնելու

օգնեց-օգնեց

օգնեցին-օգնեցին

օգնություն-օգնութիւն

օգնում-օգնում

օգոստոսի-օգոստոսի

օգոստոսին-օգոստոսին

օգոտոսի-օգօտոսի

օգտագործել-օգտագործել

օգտագործելով-օգտագործելով

օգտագործեցին-օգտագործեցին

օգտագործման-օգտագործման

օգտագործում-օգտագործում

օգտին-օգտին

օգտվում-օգտւում

օդաչուական-օդաչուական

օդիժեի-օդիժէի

օդիժեն-օդիժեն

օժանդակեցին-օժանդակեցին

օժանդակում-օժանդակում

օտար-օտար

օր-օր

օրացույց-օրացոյց

օրգաններին-օրգաններին

օրերը-օրերը

օրը-օրը

օրիգինալ-օրիգինալ

օրինակ-օրինակ

օրինակի-օրինակի

օրինակով-օրինակով

օրս-օրս

օրտեգա-օրտէգայ

օփրա-օփրայ

ֆայնը-ֆայնը

ֆան-ֆան

ֆանատ-ֆանատ

ֆանկ-ֆանկ

ֆասոյում-ֆասոյում

ֆեդոռա-ֆեդոռայ

ֆենոմենալ-ֆենոմենալ

ֆիլադելֆիա-ֆիլադելֆիայ

ֆիլատելիա-ֆիլատելիայ

ֆիլատելիայում-ֆիլատելիայում

ֆիլատելիստական-ֆիլատելիստական

ֆիլիպ-ֆիլիպ

ֆիլիպինյան-ֆիլիպինեան

ֆիլմ-ֆիլմ

ֆիլմերի-ֆիլմերի

ֆիլմերից-ֆիլմերից

ֆիլմը-ֆիլմը

ֆիլմի-ֆիլմի

ֆիլմից-ֆիլմից

ֆիլմն-ֆիլմն

ֆիլմոգրաֆիա-ֆիլմոգրաֆիայ

ֆիլմում-ֆիլմում

ֆիմերը-ֆիմերը

ֆինանսական-ֆինանսական

ֆինանսապես-ֆինանսապէս

ֆլորիդայում-ֆլորիդայում

ֆոդենի-ֆոդենի

ֆոնդերի-ֆոնդերի

ֆոնդը-ֆոնդը

ֆոնոգրամայով-ֆօնոգրամայով

ֆոնս-ֆօնս

ֆոտոսեսսիան-ֆօտոսեսսիան

ֆորբս-ֆորբս

ֆորդ-ֆորդ

ֆորեստ-ֆորեստ

ֆորմատով-ֆորմատով

ֆորումի-ֆորումի

ֆուլգինիթի-ֆուլգինիթի

ֆունթ-ֆունթ

ֆուտբոլի-ֆուտբոլի

ֆուտուրիստական-ֆուտուրիստական

ֆրանկլինի-ֆրանկլինի

ֆրեդ-ֆրեդ

ֆրեդդի-ֆրեդդի

ֆրենսիս-ֆրենսիս

ֆրիտա-ֆրիտայ

ֆրոսթի-ֆրոսթի

և-եւ