Տեստ2: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(Հետ է շրջվում 317 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ 46.20.38.43 (քննարկում))
(Հետ է շրջվում 311 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ 177.129.72.10 (քննարկում))
 
Տող 1. Տող 1.
Percfet shot! Thanks for your post!
+
===Ա - Ե (2722 բառ)===
 +
 
 +
 
 +
աբաս-աբաս
 +
 
 +
ագոյի-ագոյի
 +
 
 +
աերոնկարահանում-աէրոնկարահանում
 +
 
 +
ազատություններ-ազատութիւններ
 +
 
 +
ազգաշահ-ազգաշահ
 +
 
 +
ազդու-ազդու
 +
 
 +
աթոռազուրկ-աթոռազուրկ
 +
 
 +
ալեմորուս-ալեմօրուս
 +
 
 +
ալմաստը-ալմաստը
 +
 
 +
ախորժաձայն-ախորժաձայն
 +
 
 +
ածել-ածել
 +
 
 +
ակադեմիայում-ակադեմիայում
 +
 
 +
ականջափորիկ-ականջափորիկ
 +
 
 +
ակնարկել-ակնարկել
 +
 
 +
ակտիվիստների-ակտիւիստների
 +
 
 +
ահեղագոռ-ահեղագոռ
 +
 
 +
աղայնություն-աղայնութիւն
 +
 
 +
աղարդյունաբերական-աղարդիւնաբերական
 +
 
 +
աղբրի-աղբրի
 +
 
 +
աղին-աղին
 +
 
 +
աղոտացում-աղօտացում
 +
 
 +
աղտակորույս-աղտակորոյս
 +
 
 +
աճյունակալ-աճիւնակալ
 +
 
 +
ամբաստանյալի-ամբաստանեալի
 +
 
 +
ամենալայն-ամենալայն
 +
 
 +
ամիրյանը-ամիրեանը
 +
 
 +
ամպագոռգոռ-ամպագոռգոռ
 +
 
 +
ամրահյուս-ամրահիւս
 +
 
 +
այգեգործական-այգեգործական
 +
 
 +
այլազանություն-այլազանութիւն
 +
 
 +
այլևս-այլեւս
 +
 
 +
այսահարություն-այսահարութիւն
 +
 
 +
այրացի-այրացի
 +
 
 +
այցելությունների-այցելութիւնների
 +
 
 +
անամոթխածություն-անամօթխածութիւն
 +
 
 +
անառողջ-անառողջ
 +
 
 +
անարգելք-անարգելք
 +
 
 +
անբարբառ-անբարբառ
 +
 
 +
անգազաթափանցիկ-անգազաթափանցիկ
 +
 
 +
անգործադրելի-անգործադրելի
 +
 
 +
անդառնալի-անդառնալի
 +
 
 +
անդրահար-անդրահար
 +
 
 +
անեռանդություն-անեռանդութիւն
 +
 
 +
անզորություն-անզօրութիւն
 +
 
 +
անթի-անթի
 +
 
 +
անիրավազոր-անիրաւազօր
 +
 
 +
անխոհական-անխոհական
 +
 
 +
անկախության-անկախութեան
 +
 
 +
անկելանոց-անկելանոց
 +
 
 +
անկործան-անկործան
 +
 
 +
անհամար-անհամար
 +
 
 +
անհասկանալի-անհասկանալի
 +
 
 +
անհեթեթություն-անհեթեթութիւն
 +
 
 +
անհունություն-անհունութիւն
 +
 
 +
անձկություն-անձկութիւն
 +
 
 +
անձնավստահ-անձնավստահ
 +
 
 +
անճարպություն-անճարպութիւն
 +
 
 +
անմեղանչելի-անմեղանչելի
 +
 
 +
աննենգություն-աննենգութիւն
 +
 
 +
անշեն-անշէն
 +
 
 +
անոտնահարելի-անոտնահարելի
 +
 
 +
անպախարակելի-անպախարակելի
 +
 
 +
անպարտ-անպարտ
 +
 
 +
անսալարկ-անսալարկ
 +
 
 +
անվախճանություն-անվախճանութիւն
 +
 
 +
անվափոս-անուափոս
 +
 
 +
անտառաբան-անտառաբան
 +
 
 +
անտարբերություն-անտարբերութիւն
 +
 
 +
անցաթուղթ-անցաթուղթ
 +
 
 +
անցքի-անցքի
 +
 
 +
անօթևան-անօթեւան
 +
 
 +
աշխատավայրում-աշխատավայրում
 +
 
 +
աշխարհականացնել-աշխարհականացնել
 +
 
 +
աշնանագունել-աշնանագունել
 +
 
 +
աչքացավ-աչքացաւ
 +
 
 +
ապակի-ապակի
 +
 
 +
ապառազմականացնել-ապառազմականացնել
 +
 
 +
ապենկար-ապենկար
 +
 
 +
ապրանքաշրջանառության-ապրանքաշրջանառութեան
 +
 
 +
առագաստ-առագաստ
 +
 
 +
առանձնասենյակը-առանձնասենեակը
 +
 
 +
առաջապոստ-առաջապոստ
 +
 
 +
առաջմղիչ-առաջմղիչ
 +
 
 +
առավելությունն-առաւելութիւնն
 +
 
 +
առաքելյանի-առաքելեանի
 +
 
 +
առթիվ-առթիւ
 +
 
 +
առնագեղ-առնագեղ
 +
 
 +
առողջացում-առողջացում
 +
 
 +
ասածն-ասածն
 +
 
 +
ասողիկ-ասողիկ
 +
 
 +
աստանայում-աստանայում
 +
 
 +
աստղադիտակ-աստղադիտակ
 +
 
 +
աստվածածնի-աստուածածնի
 +
 
 +
ասֆալտը-ասֆալտը
 +
 
 +
ավազի-աւազի
 +
 
 +
ավատատեր-աւատատէր
 +
 
 +
ավելացվել-աւելացուել
 +
 
 +
ավերվեց-աւերուեց
 +
 
 +
ավտոմատը-աւտօմատը
 +
 
 +
ատամնապսակ-ատամնապսակ
 +
 
 +
ատոքություն-ատոքութիւն
 +
 
 +
արագացման-արագացման
 +
 
 +
արատավոր-արատաւոր
 +
 
 +
արբեցուցիչ-արբեցուցիչ
 +
 
 +
արգոնավորդներ-արգոնաւորդներ
 +
 
 +
արդյունահանվել-արդիւնահանուել
 +
 
 +
արևելահայ-արեւելահայ
 +
 
 +
արժանապատիվ-արժանապատիւ
 +
 
 +
արիաքայլ-արիաքայլ
 +
 
 +
արծաթասիրություն-արծաթասիրութիւն
 +
 
 +
արկածախնդրություն-արկածախնդրութիւն
 +
 
 +
արձականալ-արձականալ
 +
 
 +
արմավահյութ-արմաւահիւթ
 +
 
 +
արյունաբեր-արիւնաբեր
 +
 
 +
արյունացող-արիւնացող
 +
 
 +
արշավանքը-արշաւանքը
 +
 
 +
արջն-արջն
 +
 
 +
արտագաղթ-արտագաղթ
 +
 
 +
արտածծվել-արտածծուել
 +
 
 +
արտամուսնական-արտամուսնական
 +
 
 +
արտասփռել-արտասփռել
 +
 
 +
արտոնագրում-արտօնագրում
 +
 
 +
արքայազնը-արքայազնը
 +
 
 +
արևակենտրոն-արեւակենտրոն
 +
 
 +
արևկողի-արեւկողի
 +
 
 +
ափսոսանքով-ափսոսանքով
 +
 
 +
բադազգիներ-բադազգիներ
 +
 
 +
բազմագունդ-բազմագունդ
 +
 
 +
բազմակեղեք-բազմակեղեք
 +
 
 +
բազմամեռ-բազմամեռ
 +
 
 +
բազմաստվածային-բազմաստուածային
 +
 
 +
բաժ-բաժ
 +
 
 +
բաժնեզրկել-բաժնեզրկել
 +
 
 +
բախտակ-բախտակ
 +
 
 +
բաղդասարյանն-բաղդասարեանն
 +
 
 +
բամբուկ-բամբուկ
 +
 
 +
բանակցել-բանակցել
 +
 
 +
բանաքաղություն-բանաքաղութիւն
 +
 
 +
բանված-բանուած
 +
 
 +
բառախաղություն-բառախաղութիւն
 +
 
 +
բավականաչափ-բաւականաչափ
 +
 
 +
բարբարոսանալ-բարբարոսանալ
 +
 
 +
բարելավել-բարելաւել
 +
 
 +
բարեհայաց-բարեհայեաց
 +
 
 +
բարեփոխական-բարեփոխական
 +
 
 +
բարձրադիր-բարձրադիր
 +
 
 +
բարձրատիտղոս-բարձրատիտղոս
 +
 
 +
բարոյահոգեբանական-բարոյահոգեբանական
 +
 
 +
բացահայտյալ-բացայայտեալ
 +
 
 +
բացերես-բացերես
 +
 
 +
բեկյալ-բեկեալ
 +
 
 +
բեյրութ-բէյրութ
 +
 
 +
բևեռախուզական-բեւեռախուզական
 +
 
 +
բերել-բերել
 +
 
 +
բթացում-բթացում
 +
 
 +
բլիթ-բլիթ
 +
 
 +
բյազ-բեազ
 +
 
 +
բյուրեղություն-բիւրեղութիւն
 +
 
 +
բնականոն-բնականոն
 +
 
 +
բնաճարպ-բնաճարպ
 +
 
 +
բնութագրում-բնութագրում
 +
 
 +
բոլորաձիգ-բոլորաձիգ
 +
 
 +
բոսնիայի-բոսնիայի
 +
 
 +
բորոտանոց-բորոտանոց
 +
 
 +
բուժականություն-բուժականութիւն
 +
 
 +
բուսաբուծության-բուսաբուծութեան
 +
 
 +
բռանտիրել-բռանտիրել
 +
 
 +
բռնկվում-բռնկւում
 +
 
 +
բրդամանածագործարան-բրդամանածագործարան
 +
 
 +
բրոնխիտ-բրոնխիտ
 +
 
 +
գազաթողարկիչ-գազաթողարկիչ
 +
 
 +
գազանման-գազանման
 +
 
 +
գալարաձև-գալարաձեւ
 +
 
 +
գահավանդ-գահաւանդ
 +
 
 +
գաղութաբնակիչ-գաղութաբնակիչ
 +
 
 +
գաղտուկ-գաղտուկ
 +
 
 +
գայլեր-գայլեր
 +
 
 +
գանգրանման-գանգրանման
 +
 
 +
գառնանգղ-գառնանգղ
 +
 
 +
գավառները-գաւառները
 +
 
 +
գարշելի-գարշելի
 +
 
 +
գեղագրական-գեղագրական
 +
 
 +
գեղապաշտ-գեղապաշտ
 +
 
 +
գեղեցկահեր-գեղեցկահեր
 +
 
 +
գեներալիտետ-գեներալիտետ
 +
 
 +
գետնաթաղ-գետնաթաղ
 +
 
 +
գերազանց-գերազանց
 +
 
 +
գերավճարում-գերավճարում
 +
 
 +
գերիմաստ-գերիմաստ
 +
 
 +
գերսնունդ-գերսնունդ
 +
 
 +
գիգին-գիգին
 +
 
 +
գիշակերություն-գիշակերութիւն
 +
 
 +
գիջասեր-գիջասէր
 +
 
 +
գիտությամբ-գիտութեամբ
 +
 
 +
գլգլալ-գլգլալ
 +
 
 +
գլխափաթաթ-գլխափաթաթ
 +
 
 +
գծած-գծած
 +
 
 +
գյուղակից-գիւղակից
 +
 
 +
գյուտարար-գիւտարար
 +
 
 +
գնացքով-գնացքով
 +
 
 +
գնվածք-գնուածք
 +
 
 +
գողալեզու-գողալեզու
 +
 
 +
գոյատևում-գոյատեւում
 +
 
 +
գովական-գովական
 +
 
 +
գորգավաճառություն-գորգավաճառութիւն
 +
 
 +
գործասեր-գործասէր
 +
 
 +
գործողություններից-գործողութիւններից
 +
 
 +
գումակային-գումակային
 +
 
 +
գունապակի-գունապակի
 +
 
 +
գջլվել-գջլուել
 +
 
 +
գրաբարյան-գրաբարեան
 +
 
 +
գրաշար-գրաշար
 +
 
 +
գրավվել-գրաւուել
 +
 
 +
գրիմ-գրիմ
 +
 
 +
գրությունները-գրութիւնները
 +
 
 +
գցել-գցել
 +
 
 +
դալարապատ-դալարապատ
 +
 
 +
դամբանախոսք-դամբանախօսք
 +
 
 +
դանիերեն-դանիերէն
 +
 
 +
դաշտամիջյան-դաշտամիջեան
 +
 
 +
դառնահեծ-դառնահեծ
 +
 
 +
դասակարգվել-դասակարգուել
 +
 
 +
դաստակյան-դաստակեան
 +
 
 +
դավիդը-դաւիդը
 +
 
 +
դատավարությունում-դատավարութիւնում
 +
 
 +
դատին-դատին
 +
 
 +
դարբնություն-դարբնութիւն
 +
 
 +
դարմանել-դարմանել
 +
 
 +
դեզատեղ-դէզատեղ
 +
 
 +
դեղձանիկ-դեղձանիկ
 +
 
 +
դեմիրճյանի-դեմիրճեանի
 +
 
 +
դետք-դէտք
 +
 
 +
դժգոհությամբ-դժգոհութեամբ
 +
 
 +
դժվարահավան-դժուարահաւան
 +
 
 +
դժւար-դժուար
 +
 
 +
դիմադրական-դիմադրական
 +
 
 +
դիմաց-դիմաց
 +
 
 +
դիվադեմ-դիւադէմ
 +
 
 +
դիտման-դիտման
 +
 
 +
դղրդեցնել-դղրդեցնել
 +
 
 +
դյուրահալ-դիւրահալ
 +
 
 +
դյուցազնական-դիւցազնական
 +
 
 +
դողահարում-դողահարում
 +
 
 +
դուրյանի-դուրեանի
 +
 
 +
դրախտածառ-դրախտածառ
 +
 
 +
դրամափորձ-դրամափորձ
 +
 
 +
դրոշակազարդ-դրօշակազարդ
 +
 
 +
դրսևորվող-դրսեւորուող
 +
 
 +
եդեմ-եդեմ
 +
 
 +
եզրակացությունն-եզրակացութիւնն
 +
 
 +
ելոյթը-ելոյթը
 +
 
 +
եղանել-եղանել
 +
 
 +
եղեռնավոր-եղեռնաւոր
 +
 
 +
եղջերանման-եղջերանման
 +
 
 +
ենթակայություն-ենթակայութիւն
 +
 
 +
եպիսկոպոս-եպիսկոպոս
 +
 
 +
եռանիվ-եռանիւ
 +
 
 +
եվայի-եւայի
 +
 
 +
երազ-երազ
 +
 
 +
երակազարկ-երակազարկ
 +
 
 +
երգահանություն-երգահանութիւն
 +
 
 +
երդվում-երդւում
 +
 
 +
երեսուներորդ-երեսուներորդ
 +
 
 +
երերաքայլ-երերաքայլ
 +
 
 +
երթուղային-երթուղային
 +
 
 +
երկաթագործություն-երկաթագործութիւն
 +
 
 +
երկապատկել-երկապատկել
 +
 
 +
երկարաքղանցք-երկարաքղանցք
 +
 
 +
երկծիր-երկծիր
 +
 
 +
երկնաշող-երկնաշող
 +
 
 +
երկսռնանի-երկսռնանի
 +
 
 +
երկրորդային-երկրորդային
 +
 
 +
երփներփել-երփներփել
 +
 
 +
զանազանություն-զանազանութիւն
 +
 
 +
զավակ-զաւակ
 +
 
 +
զարգացնի-զարգացնի
 +
 
 +
զարկել-զարկել
 +
 
 +
զբաղվեք-զբաղուէք
 +
 
 +
զգաց-զգաց
 +
 
 +
զեկույցի-զեկոյցի
 +
 
 +
զիբիլ-զիբիլ
 +
 
 +
զինղեկ-զինղեկ
 +
 
 +
զմայլուն-զմայլուն
 +
 
 +
զովասուն-զովասուն
 +
 
 +
զորքով-զօրքով
 +
 
 +
զույգել-զոյգել
 +
 
 +
զվարճախոսություն-զուարճախօսութիւն
 +
 
 +
զրնգուն-զրնգուն
 +
 
 +
էզոպյան-էզոպեան
 +
 
 +
էլեկտրահաղորդում-էլեկտրահաղորդում
 +
 
 +
էլի-էլի
 +
 
 +
էշություն-էշութիւն
 +
 
 +
էտյուդ-էտիւդ
 +
 
 +
ըմբոստություն-ըմբոստութիւն
 +
 
 +
ընդդիմադարձություն-ընդդիմադարձութիւն
 +
 
 +
ընդհատվեց-ընդհատուեց
 +
 
 +
ընդօրինակվել-ընդօրինակուել
 +
 
 +
ընկալել-ընկալել
 +
 
 +
ընկնի-ընկնի
 +
 
 +
ընտելացվել-ընտելացուել
 +
 
 +
թագազարդ-թագազարդ
 +
 
 +
թալակ-թալակ
 +
 
 +
թակիչ-թակիչ
 +
 
 +
թամբը-թամբը
 +
 
 +
թանձրամած-թանձրամած
 +
 
 +
թավշահնչուն-թաւշահնչուն
 +
 
 +
թարախոտ-թարախոտ
 +
 
 +
թափահարել-թափահարել
 +
 
 +
թափք-թափք
 +
 
 +
թելախավ-թելախաւ
 +
 
 +
թեպետ-թէպէտ
 +
 
 +
թերաճություն-թերաճութիւն
 +
 
 +
թեւաբախել-թեւաբախել
 +
 
 +
թեքեյան-թեքեյեան
 +
 
 +
թի-թի
 +
 
 +
թիմը-թիմը
 +
 
 +
թխություն-թխութիւն
 +
 
 +
թմմ-թմմ
 +
 
 +
թշշացնել-թշշացնել
 +
 
 +
թոշնածություն-թօշնածութիւն
 +
 
 +
թուլացում-թուլացում
 +
 
 +
թուջ-թուջ
 +
 
 +
թռչել-գնալ-թռչել-գնալ
 +
 
 +
թվայնացման-թուայնացման
 +
 
 +
թրթուրավոր-թրթուրաւոր
 +
 
 +
թքակոծել-թքակոծել
 +
 
 +
ժամանակը-ժամանակը
 +
 
 +
ժայռերը-ժայռերը
 +
 
 +
ժանտախտի-ժանտախտի
 +
 
 +
ժժմունք-ժժմունք
 +
 
 +
ժողովուրդներին-ժողովուրդներին
 +
 
 +
ժրաթեւ-ժրաթեւ
 +
 
 +
իմանայիք-իմանայիք
 +
 
 +
իմիջը-իմիջը
 +
 
 +
ինտեգրում-ինտեգրում
 +
 
 +
ինքնաթիռաշինարար-ինքնաթիռաշինարար
 +
 
 +
ինքնանկար-ինքնանկար
 +
 
 +
ինքնիշխանական-ինքնիշխանական
 +
 
 +
իշխանափոխություն-իշխանափոխութիւն
 +
 
 +
իսլամացնել-իսլամացնել
 +
 
 +
իր-իր
 +
 
 +
իրանից-իրանից
 +
 
 +
իրավիճակից-իրավիճակից
 +
 
 +
իրիցփոխ-իրիցփոխ
 +
 
 +
լամլամորել-լամլամորել
 +
 
 +
լայնափեշ-լայնափէշ
 +
 
 +
լավ-լաւ
 +
 
 +
լարափակ-լարափակ
 +
 
 +
լեզվագար-լեզուագար
 +
 
 +
լեռնաբուխ-լեռնաբուխ
 +
 
 +
լեռնաշարք-լեռնաշարք
 +
 
 +
լիաբեռնվել-լիաբեռնուել
 +
 
 +
լիբանանյան-լիբանանեան
 +
 
 +
լիպարիտը-լիպարիտը
 +
 
 +
լծի-լծի
 +
 
 +
լյուկ-լիւկ
 +
 
 +
լոպպազանալ-լոպպազանալ
 +
 
 +
լուծվել-լուծուել
 +
 
 +
լուսաթաթավ-լուսաթաթաւ
 +
 
 +
լուսանցազարդ-լուսանցազարդ
 +
 
 +
լուսատու-լուսատու
 +
 
 +
լուսնաշող-լուսնաշող
 +
 
 +
լսարանական-լսարանական
 +
 
 +
լրակազմ-լրակազմ
 +
 
 +
լցանյութ-լցանիւթ
 +
 
 +
խաթարվել-խաթարուել
 +
 
 +
խաղագնդակ-խաղագնդակ
 +
 
 +
խաղատեղ-խաղատեղ
 +
 
 +
խամհերկ-խամհերկ
 +
 
 +
խանդաղանք-խանդաղանք
 +
 
 +
խաշիլ-խաշիլ
 +
 
 +
խաչիկյանի-խաչիկեանի
 +
 
 +
խառնիչ-խառնիչ
 +
 
 +
խավոտություն-խաւոտութիւն
 +
 
 +
խարշափ-խարշափ
 +
 
 +
խելազրկվել-խելազրկուել
 +
 
 +
խենթանալ-խենթանալ
 +
 
 +
խժժալ-խժժալ
 +
 
 +
խլշտալ-խլշտալ
 +
 
 +
խճճվածք-խճճուածք
 +
 
 +
խմբերգել-խմբերգել
 +
 
 +
խնամիանալ-խնամիանալ
 +
 
 +
խնդրանքին-խնդրանքին
 +
 
 +
խշալ-խշալ
 +
 
 +
խոժոռադեմ-խոժոռադէմ
 +
 
 +
խողովակաշարան-խողովակաշարան
 +
 
 +
խոնջ-խոնջ
 +
 
 +
խոսակցությունների-խօսակցութիւնների
 +
 
 +
խոսքաշեն-խօսքաշէն
 +
 
 +
խորաթախիծ-խորաթախիծ
 +
 
 +
խորթություն-խորթութիւն
 +
 
 +
խորհրդով-խորհրդով
 +
 
 +
խոցոտել-խոցոտել
 +
 
 +
խուռն-խուռն
 +
 
 +
խռովությունը-խռովութիւնը
 +
 
 +
խտություն-խտութիւն
 +
 
 +
խրձանոց-խրձանոց
 +
 
 +
խփիր-խփիր
 +
 
 +
ծախծխել-ծախծխել
 +
 
 +
ծածկով-ծածկով
 +
 
 +
ծաղկաթաս-ծաղկաթաս
 +
 
 +
ծաղկավիժում-ծաղկավիժում
 +
 
 +
ծաղրում-ծաղրում
 +
 
 +
ծայրերից-ծայրերից
 +
 
 +
ծանրակերտ-ծանրակերտ
 +
 
 +
ծառազերծել-ծառազերծել
 +
 
 +
ծառաշատություն-ծառաշատութիւն
 +
 
 +
ծարավ-ծարաւ
 +
 
 +
ծերունափայլ-ծերունափայլ
 +
 
 +
ծիծաղում-ծիծաղում
 +
 
 +
ծլմգացնել-ծլմգացնել
 +
 
 +
ծխատուփ-ծխատուփ
 +
 
 +
ծղոտաբարդ-ծղօտաբարդ
 +
 
 +
ծնկնահան-ծնկնահան
 +
 
 +
ծոպավոր-ծոպաւոր
 +
 
 +
ծովամարտ-ծովամարտ
 +
 
 +
ծորանք-ծորանք
 +
 
 +
ծռմռկոց-ծռմռկոց
 +
 
 +
ծփանուտ-ծփանուտ
 +
 
 +
կազմակերպելու-կազմակերպելու
 +
 
 +
կազմել-կազմել
 +
 
 +
կաթնակերակուր-կաթնակերակուր
 +
 
 +
կաթսայաշինություն-կաթսայաշինութիւն
 +
 
 +
կալում-կալում
 +
 
 +
կախում-կախում
 +
 
 +
կաղ-կաղ
 +
 
 +
կամահաճություն-կամահաճութիւն
 +
 
 +
կամրջամաս-կամրջամաս
 +
 
 +
կայլակել-կայլակել
 +
 
 +
կայսրին-կայսրին
 +
 
 +
կանաչեցնել-կանաչեցնել
 +
 
 +
կանեփահատ-կանեփահատ
 +
 
 +
կանխավարձել-կանխավարձել
 +
 
 +
կանոնավոր-կանոնաւոր
 +
 
 +
կաշեծածկ-կաշեծածկ
 +
 
 +
կապարադրոշմ-կապարադրոշմ
 +
 
 +
կապկապում-կապկապում
 +
 
 +
կապտացոլք-կապտացոլք
 +
 
 +
կառլեն-կառլեն
 +
 
 +
կառուցվում-կառուցւում
 +
 
 +
կասպարովը-կասպարովը
 +
 
 +
կատականկարչություն-կատականկարչութիւն
 +
 
 +
կատարի-կատարի
 +
 
 +
կարագ-կարագ
 +
 
 +
կարգազրկություն-կարգազրկութիւն
 +
 
 +
կարդանք-կարդանք
 +
 
 +
կարիքը-կարիքը
 +
 
 +
կարկամություն-կարկամութիւն
 +
 
 +
կարճապատում-կարճապատում
 +
 
 +
կարմրամորթ-կարմրամորթ
 +
 
 +
կարոտակեզ-կարօտակէզ
 +
 
 +
կացույթ-կացոյթ
 +
 
 +
կդադարի-կը-դադարի
 +
 
 +
կեղծարարություն-կեղծարարութիւն
 +
 
 +
կենդանաբույծ-կենդանաբոյծ
 +
 
 +
կենսաթոշակ-կենսաթոշակ
 +
 
 +
կենտգործկոմ-կենտգործկոմ
 +
 
 +
կեռապոչ-կեռապոչ
 +
 
 +
կետորսական-կէտորսական
 +
 
 +
կերոն-կերոն
 +
 
 +
կզակը-կզակը
 +
 
 +
կիզահող-կիզահող
 +
 
 +
կինոդրվագ-կինօդրուագ
 +
 
 +
կիսագիտակից-կիսագիտակից
 +
 
 +
կիսահեղուկ-կիսահեղուկ
 +
 
 +
կիսապրոլետար-կիսապրոլետար
 +
 
 +
կիսովի-կիսովի
 +
 
 +
կիրարկելի-կիրարկելի
 +
 
 +
կլինեին-կը-լինէին
 +
 
 +
կծկանք-կծկանք
 +
 
 +
կհաղորդի-կը-հաղորդի
 +
 
 +
կղզի-կղզի
 +
 
 +
կմնանք-կը-մնանք
 +
 
 +
կնիկ-կնիկ
 +
 
 +
կնքամայր-կնքամայր
 +
 
 +
կշտամբանք-կշտամբանք
 +
 
 +
կոլեկտիվներին-կոլեկտիւներին
 +
 
 +
կոծիծ-կոծիծ
 +
 
 +
կողանցք-կողանցք
 +
 
 +
կողոպտչական-կողոպտչական
 +
 
 +
կոմերիտ-կոմերիտ
 +
 
 +
կոմպոզիտորական-կոմպոզիտորական
 +
 
 +
կոնյակ-կոնեակ
 +
 
 +
կոնֆլիկտների-կոնֆլիկտների
 +
 
 +
կոչին-կոչին
 +
 
 +
կոսովոյի-կոսովոյի
 +
 
 +
կոտորակավոր-կոտորակաւոր
 +
 
 +
կորեկհատ-կորեկհատ
 +
 
 +
կորունդային-կորունդային
 +
 
 +
կուզենք-կ'ուզենք
 +
 
 +
կունենային-կ'ունենային
 +
 
 +
կուսկոմիտեի-կուսկոմիտէի
 +
 
 +
կուրսից-կուրսից
 +
 
 +
կպրոտ-կպրոտ
 +
 
 +
կռիւը-կռիւը
 +
 
 +
կռտել-կռտել
 +
 
 +
կվնասի-կը-վնասի
 +
 
 +
կտորը-կտորը
 +
 
 +
կտրվեց-կտրուեց
 +
 
 +
կրակոցը-կրակոցը
 +
 
 +
կրթվել-կրթուել
 +
 
 +
կրկնահերկվել-կրկնահերկուել
 +
 
 +
կրկնօրինակություն-կրկնօրինակութիւն
 +
 
 +
կրոնափոխում-կրօնափոխում
 +
 
 +
կցված-կցուած
 +
 
 +
հագնվի-հագնուի
 +
 
 +
հազվագյուտ-հազուագիւտ
 +
 
 +
հակաականանավ-հակաականանաւ
 +
 
 +
հակակրոնական-հակակրօնական
 +
 
 +
հակառակվել-հակառակուել
 +
 
 +
հաղթակազմ-յաղթակազմ
 +
 
 +
հաղորդասիրություն-հաղորդասիրութիւն
 +
 
 +
հաճույքն-հաճոյքն
 +
 
 +
համաժամություն-համաժամութիւն
 +
 
 +
համակերպ-համակերպ
 +
 
 +
համաձայնեցնել-համաձայնեցնել
 +
 
 +
համայնքը-համայնքը
 +
 
 +
համասեռ-համասեռ
 +
 
 +
համարակիր-համարակիր
 +
 
 +
համբերելի-համբերելի
 +
 
 +
համերաշխասեր-համերաշխասէր
 +
 
 +
համովություն-համովութիւն
 +
 
 +
հայահավատ-հայահաւատ
 +
 
 +
հայելագործ-հայելագործ
 +
 
 +
հայկազն-հայկազն
 +
 
 +
հայտարարի-յայտարարի
 +
 
 +
հայտնվելով-յայտնուելով
 +
 
 +
հայրենականչ-հայրենականչ
 +
 
 +
հայրիկը-հայրիկը
 +
 
 +
հանգեցնել-յանգեցնել
 +
 
 +
հանդարտեցնել-հանդարտեցնել
 +
 
 +
հանդիսային-հանդիսային
 +
 
 +
հանձնաժողովներին-յանձնաժողովներին
 +
 
 +
հանվում-հանւում
 +
 
 +
հանրասեղան-հանրասեղան
 +
 
 +
հանքախորշ-հանքախորշ
 +
 
 +
հաշմել-հաշմել
 +
 
 +
հաշվետարական-հաշուետարական
 +
 
 +
հաջողակ-յաջողակ
 +
 
 +
հասարակային-հասարակային
 +
 
 +
հասու-հասու
 +
 
 +
հաստատելով-հաստատելով
 +
 
 +
հավ-հաւ
 +
 
 +
հավասարամեծ-հաւասարամեծ
 +
 
 +
հավատամք-հաւատամք
 +
 
 +
հավաքականի-հաւաքականի
 +
 
 +
հավելվածի-յաւելուածի
 +
 
 +
հատահմայություն-հատահմայութիւն
 +
 
 +
հատորով-հատորով
 +
 
 +
հարազեկուցում-յարազեկուցում
 +
 
 +
հարատեւություն-յարատեւութիւն
 +
 
 +
հարևանների-հարեւանների
 +
 
 +
հարկադրված-հարկադրուած
 +
 
 +
հարմոն-հարմոն
 +
 
 +
հարսնախոսություն-հարսնախօսութիւն
 +
 
 +
հարցազրույցներից-հարցազրոյցներից
 +
 
 +
հացաման-հացաման
 +
 
 +
հեգնամոլ-հեգնամոլ
 +
 
 +
հեծելադպրոց-հեծելադպրոց
 +
 
 +
հեղափոխությունների-յեղափոխութիւնների
 +
 
 +
հեյ-հէյ
 +
 
 +
հեռագիր-հեռագիր
 +
 
 +
հեռանկարայնություն-հեռանկարայնութիւն
 +
 
 +
հևաց-հեւաց
 +
 
 +
հետաշրջություն-յետաշրջութիւն
 +
 
 +
հետևիցս-հետեւիցս
 +
 
 +
հերաթափվել-հերաթափուել
 +
 
 +
հերյուրում-հերիւրում
 +
 
 +
հիասթափությունը-հիասթափութիւնը
 +
 
 +
հիմնային-հիմնային
 +
 
 +
հինգռուբլիանոց-հինգռուբլիանոց
 +
 
 +
հիսնամյակ-յիսնամեակ
 +
 
 +
հղացում-յղացում
 +
 
 +
հյութավորում-հիւթաւորում
 +
 
 +
հյուրախաղերի-հիւրախաղերի
 +
 
 +
հնազանդ-հնազանդ
 +
 
 +
հնարավորություններն-հնարաւորութիւններն
 +
 
 +
հնդկացի-հնդկացի
 +
 
 +
հնչույթ-հնչոյթ
 +
 
 +
հոգեհան-հոգեհան
 +
 
 +
հոգսերով-հոգսերով
 +
 
 +
հոլովաձեւ-հոլովաձեւ
 +
 
 +
հողակտուր-հողակտուր
 +
 
 +
հողմածաղիկ-հողմածաղիկ
 +
 
 +
հոնքամեջ-յօնքամէջ
 +
 
 +
հովանոցանման-հովանոցանման
 +
 
 +
հովվերգական-հովուերգական
 +
 
 +
հորդորակ-յորդորակ
 +
 
 +
հուժկու-հուժկու
 +
 
 +
հունգարուհի-հունգարուհի
 +
 
 +
հուսահատ-յուսահատ
 +
 
 +
հռչակվի-հռչակուի
 +
 
 +
հրաժարվում-հրաժարւում
 +
 
 +
հրամանատարությամբ-հրամանատարութեամբ
 +
 
 +
հրապարակով-հրապարակով
 +
 
 +
հրատարակված-հրատարակուած
 +
 
 +
հրեշտակապետական-հրեշտակապետական
 +
 
 +
հօրս-հօրս
 +
 
 +
ձայնախոսություն-ձայնախօսութիւն
 +
 
 +
ձայնս-ձայնս
 +
 
 +
ձեղնագործություն-ձեղնագործութիւն
 +
 
 +
ձեռնասղոց-ձեռնասղոց
 +
 
 +
ձևաբանական-ձեւաբանական
 +
 
 +
ձերբակալությունը-ձերբակալութիւնը
 +
 
 +
ձիարած-ձիարած
 +
 
 +
ձկնորսանավ-ձկնորսանաւ
 +
 
 +
ձյունակիր-ձիւնակիր
 +
 
 +
ձողով-ձողով
 +
 
 +
ձվերը-ձուերը
 +
 
 +
ղալբություն-ղալբութիւն
 +
 
 +
ղեկավարվող-ղեկավարուող
 +
 
 +
ճախարակ-ճախարակ
 +
 
 +
ճահճային-ճահճային
 +
 
 +
ճայթել-ճայթել
 +
 
 +
ճանճը-ճանճը
 +
 
 +
ճառագայթ-ճառագայթ
 +
 
 +
ճարպախուլ-ճարպախուլ
 +
 
 +
ճգնազգեստ-ճգնազգեստ
 +
 
 +
ճերմակերես-ճերմակերես
 +
 
 +
ճկճկոց-ճկճկոց
 +
 
 +
ճյուղատարած-ճիւղատարած
 +
 
 +
ճշմարտությունը-ճշմարտութիւնը
 +
 
 +
ճոռոմաբան-ճոռոմաբան
 +
 
 +
ճրագալույս-ճրագալոյս
 +
 
 +
մազազրկություն-մազազրկութիւն
 +
 
 +
մաթ-մաթ
 +
 
 +
մակար-մակար
 +
 
 +
մահակով-մահակով
 +
 
 +
մահտեսյանը-մահտեսեանը
 +
 
 +
մամռաթումբ-մամռաթումբ
 +
 
 +
մայրենական-մայրենական
 +
 
 +
մանը-մանը
 +
 
 +
մանյովր-մանեօւր
 +
 
 +
մանրամասնություններ-մանրամասնութիւններ
 +
 
 +
մաշկաբանություն-մաշկաբանութիւն
 +
 
 +
մասնագիտացվել-մասնագիտացուել
 +
 
 +
մասսայի-մասսայի
 +
 
 +
մատյաններում-մատեաններում
 +
 
 +
մարագի-մարագի
 +
 
 +
մարդաժամ-մարդաժամ
 +
 
 +
մարդեղանալ-մարդեղանալ
 +
 
 +
մարզչի-մարզչի
 +
 
 +
մարմնամարզիկ-մարմնամարզիկ
 +
 
 +
մարտահրավերների-մարտահրաւէրների
 +
 
 +
մաքսային-մաքսային
 +
 
 +
մեդալով-մեդալով
 +
 
 +
մեծաթիվ-մեծաթիւ
 +
 
 +
մեծաշիթ-մեծաշիթ
 +
 
 +
մեծությանը-մեծութեանը
 +
 
 +
մեղադրանքով-մեղադրանքով
 +
 
 +
մեղսագիտակություն-մեղսագիտակութիւն
 +
 
 +
մեղրաշուրթ-մեղրաշուրթ
 +
 
 +
մենատնտես-մենատնտես
 +
 
 +
մեռցնել-մեռցնել
 +
 
 +
մետաքսավարս-մետաքսավարս
 +
 
 +
մերձկասպյան-մերձկասպեան
 +
 
 +
մըռթմըռթալ-մըռթմըռթալ
 +
 
 +
մթության-մթութեան
 +
 
 +
միակտոր-միակտոր
 +
 
 +
միանձնական-միանձնական
 +
 
 +
միավորումը-միաւորումը
 +
 
 +
միզանցք-միզանցք
 +
 
 +
մինասյանը-մինասեանը
 +
 
 +
միջածանց-միջածանց
 +
 
 +
միջմասնիկավոր-միջմասնիկաւոր
 +
 
 +
միսիս-միսիս
 +
 
 +
մխակոլոլ-մխակոլոլ
 +
 
 +
մկնոռ-մկնոռ
 +
 
 +
մյուսներից-միւսներից
 +
 
 +
մշակույթով-մշակոյթով
 +
 
 +
մոլաշրջիկ-մոլաշրջիկ
 +
 
 +
մոմագործ-մոմագործ
 +
 
 +
մովսեսը-մովսէսը
 +
 
 +
մորթեգործ-մորթեգործ
 +
 
 +
մուսայելյանը-մուսայելեանը
 +
 
 +
մսակոմբինատ-մսակոմբինատ
 +
 
 +
մտահայեցություն-մտահայեցութիւն
 +
 
 +
մտերմաձայն-մտերմաձայն
 +
 
 +
մրթմրթան-մրթմրթան
 +
 
 +
մրցանակը-մրցանակը
 +
 
 +
յայտարարեց-յայտարարեց
 +
 
 +
յոթմղոնանոց-եօթմղոնանոց
 +
 
 +
յուղանկար-իւղանկար
 +
 
 +
նազաճեմ-նազաճեմ
 +
 
 +
նախագաղափար-նախագաղափար
 +
 
 +
նախակար-նախակար
 +
 
 +
նախանձամիտ-նախանձամիտ
 +
 
 +
նախաջրհեղեղային-նախաջրհեղեղային
 +
 
 +
նախացանքային-նախացանքային
 +
 
 +
նախրչի-նախրչի
 +
 
 +
նայենք-նայենք
 +
 
 +
նավահանգիստները-նաւահանգիստները
 +
 
 +
նավթագործ-նաւթագործ
 +
 
 +
նացիստական-նացիստական
 +
 
 +
նենգախոհ-նենգախոհ
 +
 
 +
ներբանացու-ներբանացու
 +
 
 +
ներծծում-ներծծում
 +
 
 +
ներկայացվել-ներկայացուել
 +
 
 +
ներհոսում-ներհոսում
 +
 
 +
ներտնտեսական-ներտնտեսական
 +
 
 +
նժույգներ-նժոյգներ
 +
 
 +
նիք-նիք
 +
 
 +
նկարչագեղ-նկարչագեղ
 +
 
 +
նյարդային-նեարդային
 +
 
 +
նշանագիր-նշանագիր
 +
 
 +
նշանված-նշանուած
 +
 
 +
նոճեհասակ-նոճեհասակ
 +
 
 +
նորաթռիչ-նորաթռիչ
 +
 
 +
նորարար-նորարար
 +
 
 +
նույնաժամանակություն-նոյնաժամանակութիւն
 +
 
 +
նպատակահետամուտ-նպատակահետամուտ
 +
 
 +
նստափոխ-նստափոխ
 +
 
 +
նվազուն-նուազուն
 +
 
 +
նվիրատվության-նուիրատուութեան
 +
 
 +
նրբանալ-նրբանալ
 +
 
 +
շագանակահեր-շագանակահեր
 +
 
 +
շահանոց-շահանոց
 +
 
 +
շաղակաթ-շաղակաթ
 +
 
 +
շանթալեզու-շանթալեզու
 +
 
 +
շատաբան-շատաբան
 +
 
 +
շարավածոր-շարաւածոր
 +
 
 +
շարունակ-շարունակ
 +
 
 +
շաքարել-շաքարել
 +
 
 +
շենքերով-շէնքերով
 +
 
 +
շեֆական-շէֆական
 +
 
 +
շինմաս-շինմաս
 +
 
 +
շլացնել-շլացնել
 +
 
 +
շմորհաշուք-շմորհաշուք
 +
 
 +
շնորհալից-շնորհալից
 +
 
 +
շնչեղ-շնչեղ
 +
 
 +
շոգեշարժ-շոգեշարժ
 +
 
 +
շոյող-շոյող
 +
 
 +
շուտ-շուտ
 +
 
 +
շվար-շուար
 +
 
 +
շրթներկ-շրթներկ
 +
 
 +
շրջանակավոր-շրջանակաւոր
 +
 
 +
շրջատնկում-շրջատնկում
 +
 
 +
շքադուռ-շքադուռ
 +
 
 +
ոգեշնչվածություն-ոգեշնչուածութիւն
 +
 
 +
ոլորտ-ոլորտ
 +
 
 +
ողորկահաստոց-ողորկահաստոց
 +
 
 +
ոճամոլ-ոճամոլ
 +
 
 +
ոսկեգագաթ-ոսկեգագաթ
 +
 
 +
ոսկեպատել-ոսկեպատել
 +
 
 +
ոսպաձեւ-ոսպաձեւ
 +
 
 +
ոտավորվել-ոտաւորուել
 +
 
 +
որ-որ
 +
 
 +
որդունք-որդունք
 +
 
 +
որոմնային-որոմնային
 +
 
 +
որպեսզի-որպէսզի
 +
 
 +
ութանիվ-ութանիւ
 +
 
 +
ուժասպառիչ-ուժասպառիչ
 +
 
 +
ուխտադավություն-ուխտադաւութիւն
 +
 
 +
ուղեգործ-ուղեգործ
 +
 
 +
ուղեչափիչ-ուղեչափիչ
 +
 
 +
ուղղադավան-ուղղադաւան
 +
 
 +
ուղտամազ-ուղտամազ
 +
 
 +
ունեցել-ունեցել
 +
 
 +
ուշիմություն-ուշիմութիւն
 +
 
 +
ուսապարկ-ուսապարկ
 +
 
 +
ուսուցել-ուսուցել
 +
 
 +
ուրարտագիտություն-ուրարտագիտութիւն
 +
 
 +
չալթուկոտ-չալթուկոտ
 +
 
 +
չարագլուխ-չարագլուխ
 +
 
 +
չարամեռ-չարամեռ
 +
 
 +
չարորակ-չարորակ
 +
 
 +
չափել-ձեւել-չափել-ձեւել
 +
 
 +
չեկավ-չեկաւ
 +
 
 +
չիմանամ-չիմանամ
 +
 
 +
չկատարվեց-չկատարուեց
 +
 
 +
չնաշխարհիկ-չնաշխարհիկ
 +
 
 +
չորսլարանի-չորսլարանի
 +
 
 +
չստլիկ-չստլիկ
 +
 
 +
չքնաղատեսիլ-չքնաղատեսիլ
 +
 
 +
պահածոյագործ-պահածոյագործ
 +
 
 +
պահեստանոց-պահեստանոց
 +
 
 +
պաղակն-պաղակն
 +
 
 +
պայթեցնելու-պայթեցնելու
 +
 
 +
պայմանագրին-պայմանագրին
 +
 
 +
պայքարաշունչ-պայքարաշունչ
 +
 
 +
պաշտամունքային-պաշտամունքային
 +
 
 +
պաշտպանին-պաշտպանին
 +
 
 +
պապունիճ-պապունիճ
 +
 
 +
պավելին-պաւելին
 +
 
 +
պատասխանել-պատասխանել
 +
 
 +
պատերազմակուր-պատերազմակուր
 +
 
 +
պատկառանք-պատկառանք
 +
 
 +
պատճառազուրկ-պատճառազուրկ
 +
 
 +
պատմություն-պատմութիւն
 +
 
 +
պատսպարում-պատսպարում
 +
 
 +
պատվերներ-պատուէրներ
 +
 
 +
պատրաստմանը-պատրաստմանը
 +
 
 +
պարահարթակ-պարահարթակ
 +
 
 +
պարգևատրելու-պարգեւատրելու
 +
 
 +
պարերգություն-պարերգութիւն
 +
 
 +
պարզվեցին-պարզուեցին
 +
 
 +
պարույրի-պարոյրի
 +
 
 +
պարսպամուտք-պարսպամուտք
 +
 
 +
պարտավորեցրեց-պարտաւորեցրեց
 +
 
 +
պեծպծալի-պէծպծալի
 +
 
 +
պերճագեղ-պերճագեղ
 +
 
 +
պիտանի-պիտանի
 +
 
 +
պղծախոս-պղծախօս
 +
 
 +
պղտորություն-պղտորութիւն
 +
 
 +
պնդասիրտ-պնդասիրտ
 +
 
 +
պողոսյանի-պողոսեանի
 +
 
 +
պոռոչագին-պոռոչագին
 +
 
 +
պպզած-պպզած
 +
 
 +
պտկաժանի-պտկաժանի
 +
 
 +
պտղեղեն-պտղեղէն
 +
 
 +
պրեսկոնֆերանս-պրեսկոնֆերանս
 +
 
 +
ջազային-ջազային
 +
 
 +
ջանիկ-ջանիկ
 +
 
 +
ջերմալից-ջերմալից
 +
 
 +
ջերմորեն-ջերմօրէն
 +
 
 +
ջղայնոտություն-ջղայնոտութիւն
 +
 
 +
ջուկ-ջուկ
 +
 
 +
ջրածածկ-ջրածածկ
 +
 
 +
ջրանոթ-ջրանօթ
 +
 
 +
ջրարկվել-ջրարկուել
 +
 
 +
ջրհեղեղյան-ջրհեղեղեան
 +
 
 +
ջրքամել-ջրքամել
 +
 
 +
ռադիոֆիկացում-ռադիօֆիկացում
 +
 
 +
ռազմավարժական-ռազմավարժական
 +
 
 +
ռասիզմ-ռասիզմ
 +
 
 +
ռենտգենանկար-ռենտգենանկար
 +
 
 +
ռմբանետություն-ռմբանետութիւն
 +
 
 +
ռուսաստանը-ռուսաստանը
 +
 
 +
սալահատակել-սալայատակել
 +
 
 +
սակավագնաց-սակաւագնաց
 +
 
 +
սահադաշտային-սահադաշտային
 +
 
 +
սահմանավորվել-սահմանաւորուել
 +
 
 +
սաղարթավոր-սաղարթաւոր
 +
 
 +
սայլերը-սայլերը
 +
 
 +
սանձակոծել-սանձակոծել
 +
 
 +
սառեցնել-սառեցնել
 +
 
 +
սառցակոլոլ-սառցակոլոլ
 +
 
 +
սավառնակիր-սաւառնակիր
 +
 
 +
սարգսյանի-սարգսեանի
 +
 
 +
սարսափած-սարսափած
 +
 
 +
սաֆար-սաֆար
 +
 
 +
սեխ-սեխ
 +
 
 +
սենատորական-սենատորական
 +
 
 +
սևաստոպոլի-սեւաստոպոլի
 +
 
 +
սերմնաբույծ-սերմնաբոյծ
 +
 
 +
սերտորեն-սերտօրէն
 +
 
 +
սիգարագործ-սիգարագործ
 +
 
 +
սիրաբարբառ-սիրաբարբառ
 +
 
 +
սիրահարվում-սիրահարւում
 +
 
 +
սիրել-սիրել
 +
 
 +
սլաքավոր-սլաքաւոր
 +
 
 +
սխրություն-սխրութիւն
 +
 
 +
սկունս-սկունս
 +
 
 +
սմբատին-սմբատին
 +
 
 +
սնախորհուրդ-սնախորհուրդ
 +
 
 +
սննդադրամ-սննդադրամ
 +
 
 +
սողասահել-սողասահել
 +
 
 +
սոսնձում-սօսնձում
 +
 
 +
սովորութամոլ-սովորութամոլ
 +
 
 +
սուլթանական-սուլթանական
 +
 
 +
սպայապետ-սպայապետ
 +
 
 +
սպառող-սպառող
 +
 
 +
սպեղանի-սպեղանի
 +
 
 +
սպիտակաքիստ-սպիտակաքիստ
 +
 
 +
սվերդլովսկի-սուերդլովսկի
 +
 
 +
ստանձնելով-ստանձնելով
 +
 
 +
ստեպ-ստեպ
 +
 
 +
ստորակարգ-ստորակարգ
 +
 
 +
ստվերագծային-ստուերագծային
 +
 
 +
ստրկուհի-ստրկուհի
 +
 
 +
սրանից-սրանից
 +
 
 +
սրբապղծություն-սրբապղծութիւն
 +
 
 +
սրնգահար-սրնգահար
 +
 
 +
սրտախորով-սրտախորով
 +
 
 +
սրտացավ-սրտացաւ
 +
 
 +
սփրթնած-սփրթնած
 +
 
 +
սևակարմիր-սեւակարմիր
 +
 
 +
սևեռահայաց-սեւեռահայեաց
 +
 
 +
վազելու-վազելու
 +
 
 +
վախճան-վախճան
 +
 
 +
վաղանցուկ-վաղանցուկ
 +
 
 +
վաճառքի-վաճառքի
 +
 
 +
վայրէջքատեղ-վայրէջքատեղ
 +
 
 +
վանկագրական-վանկագրական
 +
 
 +
վառման-վառման
 +
 
 +
վավերացվել-վաւերացուել
 +
 
 +
վարագուրվել-վարագուրուել
 +
 
 +
վարդախտ-վարդախտ
 +
 
 +
վարդիթերը-վարդիթերը
 +
 
 +
վարիչներ-վարիչներ
 +
 
 +
վարձատրվում-վարձատրւում
 +
 
 +
վարչակազմին-վարչակազմին
 +
 
 +
վարսք-վարսք
 +
 
 +
վեհացվել-վեհացուել
 +
 
 +
վերաբերական-վերաբերական
 +
 
 +
վերադարձանք-վերադարձանք
 +
 
 +
վերածվեց-վերածուեց
 +
 
 +
վերահակիչ-վերահակիչ
 +
 
 +
վերամիանալ-վերամիանալ
 +
 
 +
վերապատրաստում-վերապատրաստում
 +
 
 +
վերացմանը-վերացմանը
 +
 
 +
վերընթացություն-վերընթացութիւն
 +
 
 +
վերնախավային-վերնախաւային
 +
 
 +
վերջավորվել-վերջաւորուել
 +
 
 +
վերսկսվել-վերսկսուել
 +
 
 +
վեցաչքանի-վեցաչքանի
 +
 
 +
վիթխարահասակ-վիթխարահասակ
 +
 
 +
վիճելու-վիճելու
 +
 
 +
վիրախոտ-վիրախոտ
 +
 
 +
վկայագրեր-վկայագրեր
 +
 
 +
վճարունակ-վճարունակ
 +
 
 +
վնասվածքները-վնասուածքները
 +
 
 +
վորոշիլովը-վորոշիլովը
 +
 
 +
վտանգ-վտանգ
 +
 
 +
վրացանալ-վրացանալ
 +
 
 +
տաբատի-տաբատի
 +
 
 +
տակառիկ-տակառիկ
 +
 
 +
տաճկական-տաճկական
 +
 
 +
տանջանքից-տանջանքից
 +
 
 +
տաջիկուհի-տաջիկուհի
 +
 
 +
տասնապատիկ-տասնապատիկ
 +
 
 +
տատիկը-տատիկը
 +
 
 +
տարածվել-տարածուել
 +
 
 +
տարատեսակություն-տարատեսակութիւն
 +
 
 +
տարիէ-տարիէ
 +
 
 +
տարփանք-տարփանք
 +
 
 +
տաքսամոտորային-տաքսամոտորային
 +
 
 +
տեղայնացնել-տեղայնացնել
 +
 
 +
տեղեկացնում-տեղեկացնում
 +
 
 +
տեսակ-տեսակ
 +
 
 +
տևականորեն-տեւականօրէն
 +
 
 +
տեւականություն-տեւականութիւն
 +
 
 +
տիկնակլունձ-տիկնակլունձ
 +
 
 +
տիրույթները-տիրոյթները
 +
 
 +
տղայից-տղայից
 +
 
 +
տնով-տնով
 +
 
 +
տոկոսադրույքները-տոկոսադրոյքները
 +
 
 +
տոնել-տօնել
 +
 
 +
տուֆաշեն-տուֆաշէն
 +
 
 +
տված-տուած
 +
 
 +
տրամադրվում-տրամադրւում
 +
 
 +
տրտնջոց-տրտնջոց
 +
 
 +
ցածրորակություն-ցածրորակութիւն
 +
 
 +
ցանկալից-ցանկալից
 +
 
 +
ցանցառանալ-ցանցառանալ
 +
 
 +
ցավել-ցաւել
 +
 
 +
ցեխաջրաբուժարան-ցեխաջրաբուժարան
 +
 
 +
ցինկապատ-ցինկապատ
 +
 
 +
ցնորմունք-ցնորմունք
 +
 
 +
ցողախոտ-ցօղախոտ
 +
 
 +
ցուցադրել-ցուցադրել
 +
 
 +
ցտեսություն-ցտեսութիւն
 +
 
 +
ցցչոր-ցցչոր
 +
 
 +
փախցնելով-փախցնելով
 +
 
 +
փամփշտուկ-փամփշտուկ
 +
 
 +
փայլփլում-փայլփլում
 +
 
 +
փայփլում-փայփլում
 +
 
 +
փառատրում-փառատրում
 +
 
 +
փարավոնյան-փարաւոնեան
 +
 
 +
փափկասեր-փափկասէր
 +
 
 +
փետրատել-փետրատել
 +
 
 +
փլփլան-փլփլան
 +
 
 +
փնտրտել-փնտրտել
 +
 
 +
փոթորկային-փոթորկային
 +
 
 +
փոխանվանական-փոխանուանական
 +
 
 +
փոխհատուցվում-փոխհատուցւում
 +
 
 +
փողոցամարտ-փողոցամարտ
 +
 
 +
փոսիկավոր-փոսիկաւոր
 +
 
 +
փորձարարական-փորձարարական
 +
 
 +
փուլ-փուլ
 +
 
 +
փոքրատար-փոքրատար
 +
 
 +
փսխեցուցիչ-փսխեցուցիչ
 +
 
 +
փրփրակալել-փրփրակալել
 +
 
 +
քաղաքականությունն-քաղաքականութիւնն
 +
 
 +
քաղկեդոնաքար-քաղկեդոնաքար
 +
 
 +
քաղցրամրմունջ-քաղցրամրմունջ
 +
 
 +
քայլելուց-քայլելուց
 +
 
 +
քանդակածեփ-քանդակածեփ
 +
 
 +
քաոսայնություն-քաոսայնութիւն
 +
 
 +
քառաթեւյան-քառաթեւեան
 +
 
 +
քավորը-քաւորը
 +
 
 +
քարաշեղջ-քարաշեղջ
 +
 
 +
քարձ-քարձ
 +
 
 +
քացախածնային-քացախածնային
 +
 
 +
քերվածք-քերուածք
 +
 
 +
քինավոր-քինաւոր
 +
 
 +
քմոսկր-քմոսկր
 +
 
 +
քննադատ-քննադատ
 +
 
 +
քնքշադեմ-քնքշադէմ
 +
 
 +
քոչատեղ-քոչատեղ
 +
 
 +
քսակավոր-քսակաւոր
 +
 
 +
քրթմնջյուն-քրթմնջիւն
 +
 
 +
քրքջուն-քրքջուն
 +
 
 +
օդաբան-օդաբան
 +
 
 +
օդապարուկ-օդապարուկ
 +
 
 +
օժիտի-օժիտի
 +
 
 +
օղակավոր-օղակաւոր
 +
 
 +
օջախի-օջախի
 +
 
 +
օտարում-օտարում
 +
 
 +
օրթոդոքս-օրթոդոքս
 +
 
 +
օրորան-օրօրան
 +
 
 +
ֆելդմարշալ-ֆելդմարշալ
 +
 
 +
ֆլամանդացի-ֆլամանդացի
 +
 
 +
ֆրանկ-ֆրանկ
 +
 
 +
ֆրոնտ-ֆրոնտ
 +
 
 +
 
 +
''www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ2''

Ընթացիկ տարբերակը 00:53, 21 Սեպտեմբերի 2013-ի դրությամբ

Ա - Ե (2722 բառ)[խմբագրել]

աբաս-աբաս

ագոյի-ագոյի

աերոնկարահանում-աէրոնկարահանում

ազատություններ-ազատութիւններ

ազգաշահ-ազգաշահ

ազդու-ազդու

աթոռազուրկ-աթոռազուրկ

ալեմորուս-ալեմօրուս

ալմաստը-ալմաստը

ախորժաձայն-ախորժաձայն

ածել-ածել

ակադեմիայում-ակադեմիայում

ականջափորիկ-ականջափորիկ

ակնարկել-ակնարկել

ակտիվիստների-ակտիւիստների

ահեղագոռ-ահեղագոռ

աղայնություն-աղայնութիւն

աղարդյունաբերական-աղարդիւնաբերական

աղբրի-աղբրի

աղին-աղին

աղոտացում-աղօտացում

աղտակորույս-աղտակորոյս

աճյունակալ-աճիւնակալ

ամբաստանյալի-ամբաստանեալի

ամենալայն-ամենալայն

ամիրյանը-ամիրեանը

ամպագոռգոռ-ամպագոռգոռ

ամրահյուս-ամրահիւս

այգեգործական-այգեգործական

այլազանություն-այլազանութիւն

այլևս-այլեւս

այսահարություն-այսահարութիւն

այրացի-այրացի

այցելությունների-այցելութիւնների

անամոթխածություն-անամօթխածութիւն

անառողջ-անառողջ

անարգելք-անարգելք

անբարբառ-անբարբառ

անգազաթափանցիկ-անգազաթափանցիկ

անգործադրելի-անգործադրելի

անդառնալի-անդառնալի

անդրահար-անդրահար

անեռանդություն-անեռանդութիւն

անզորություն-անզօրութիւն

անթի-անթի

անիրավազոր-անիրաւազօր

անխոհական-անխոհական

անկախության-անկախութեան

անկելանոց-անկելանոց

անկործան-անկործան

անհամար-անհամար

անհասկանալի-անհասկանալի

անհեթեթություն-անհեթեթութիւն

անհունություն-անհունութիւն

անձկություն-անձկութիւն

անձնավստահ-անձնավստահ

անճարպություն-անճարպութիւն

անմեղանչելի-անմեղանչելի

աննենգություն-աննենգութիւն

անշեն-անշէն

անոտնահարելի-անոտնահարելի

անպախարակելի-անպախարակելի

անպարտ-անպարտ

անսալարկ-անսալարկ

անվախճանություն-անվախճանութիւն

անվափոս-անուափոս

անտառաբան-անտառաբան

անտարբերություն-անտարբերութիւն

անցաթուղթ-անցաթուղթ

անցքի-անցքի

անօթևան-անօթեւան

աշխատավայրում-աշխատավայրում

աշխարհականացնել-աշխարհականացնել

աշնանագունել-աշնանագունել

աչքացավ-աչքացաւ

ապակի-ապակի

ապառազմականացնել-ապառազմականացնել

ապենկար-ապենկար

ապրանքաշրջանառության-ապրանքաշրջանառութեան

առագաստ-առագաստ

առանձնասենյակը-առանձնասենեակը

առաջապոստ-առաջապոստ

առաջմղիչ-առաջմղիչ

առավելությունն-առաւելութիւնն

առաքելյանի-առաքելեանի

առթիվ-առթիւ

առնագեղ-առնագեղ

առողջացում-առողջացում

ասածն-ասածն

ասողիկ-ասողիկ

աստանայում-աստանայում

աստղադիտակ-աստղադիտակ

աստվածածնի-աստուածածնի

ասֆալտը-ասֆալտը

ավազի-աւազի

ավատատեր-աւատատէր

ավելացվել-աւելացուել

ավերվեց-աւերուեց

ավտոմատը-աւտօմատը

ատամնապսակ-ատամնապսակ

ատոքություն-ատոքութիւն

արագացման-արագացման

արատավոր-արատաւոր

արբեցուցիչ-արբեցուցիչ

արգոնավորդներ-արգոնաւորդներ

արդյունահանվել-արդիւնահանուել

արևելահայ-արեւելահայ

արժանապատիվ-արժանապատիւ

արիաքայլ-արիաքայլ

արծաթասիրություն-արծաթասիրութիւն

արկածախնդրություն-արկածախնդրութիւն

արձականալ-արձականալ

արմավահյութ-արմաւահիւթ

արյունաբեր-արիւնաբեր

արյունացող-արիւնացող

արշավանքը-արշաւանքը

արջն-արջն

արտագաղթ-արտագաղթ

արտածծվել-արտածծուել

արտամուսնական-արտամուսնական

արտասփռել-արտասփռել

արտոնագրում-արտօնագրում

արքայազնը-արքայազնը

արևակենտրոն-արեւակենտրոն

արևկողի-արեւկողի

ափսոսանքով-ափսոսանքով

բադազգիներ-բադազգիներ

բազմագունդ-բազմագունդ

բազմակեղեք-բազմակեղեք

բազմամեռ-բազմամեռ

բազմաստվածային-բազմաստուածային

բաժ-բաժ

բաժնեզրկել-բաժնեզրկել

բախտակ-բախտակ

բաղդասարյանն-բաղդասարեանն

բամբուկ-բամբուկ

բանակցել-բանակցել

բանաքաղություն-բանաքաղութիւն

բանված-բանուած

բառախաղություն-բառախաղութիւն

բավականաչափ-բաւականաչափ

բարբարոսանալ-բարբարոսանալ

բարելավել-բարելաւել

բարեհայաց-բարեհայեաց

բարեփոխական-բարեփոխական

բարձրադիր-բարձրադիր

բարձրատիտղոս-բարձրատիտղոս

բարոյահոգեբանական-բարոյահոգեբանական

բացահայտյալ-բացայայտեալ

բացերես-բացերես

բեկյալ-բեկեալ

բեյրութ-բէյրութ

բևեռախուզական-բեւեռախուզական

բերել-բերել

բթացում-բթացում

բլիթ-բլիթ

բյազ-բեազ

բյուրեղություն-բիւրեղութիւն

բնականոն-բնականոն

բնաճարպ-բնաճարպ

բնութագրում-բնութագրում

բոլորաձիգ-բոլորաձիգ

բոսնիայի-բոսնիայի

բորոտանոց-բորոտանոց

բուժականություն-բուժականութիւն

բուսաբուծության-բուսաբուծութեան

բռանտիրել-բռանտիրել

բռնկվում-բռնկւում

բրդամանածագործարան-բրդամանածագործարան

բրոնխիտ-բրոնխիտ

գազաթողարկիչ-գազաթողարկիչ

գազանման-գազանման

գալարաձև-գալարաձեւ

գահավանդ-գահաւանդ

գաղութաբնակիչ-գաղութաբնակիչ

գաղտուկ-գաղտուկ

գայլեր-գայլեր

գանգրանման-գանգրանման

գառնանգղ-գառնանգղ

գավառները-գաւառները

գարշելի-գարշելի

գեղագրական-գեղագրական

գեղապաշտ-գեղապաշտ

գեղեցկահեր-գեղեցկահեր

գեներալիտետ-գեներալիտետ

գետնաթաղ-գետնաթաղ

գերազանց-գերազանց

գերավճարում-գերավճարում

գերիմաստ-գերիմաստ

գերսնունդ-գերսնունդ

գիգին-գիգին

գիշակերություն-գիշակերութիւն

գիջասեր-գիջասէր

գիտությամբ-գիտութեամբ

գլգլալ-գլգլալ

գլխափաթաթ-գլխափաթաթ

գծած-գծած

գյուղակից-գիւղակից

գյուտարար-գիւտարար

գնացքով-գնացքով

գնվածք-գնուածք

գողալեզու-գողալեզու

գոյատևում-գոյատեւում

գովական-գովական

գորգավաճառություն-գորգավաճառութիւն

գործասեր-գործասէր

գործողություններից-գործողութիւններից

գումակային-գումակային

գունապակի-գունապակի

գջլվել-գջլուել

գրաբարյան-գրաբարեան

գրաշար-գրաշար

գրավվել-գրաւուել

գրիմ-գրիմ

գրությունները-գրութիւնները

գցել-գցել

դալարապատ-դալարապատ

դամբանախոսք-դամբանախօսք

դանիերեն-դանիերէն

դաշտամիջյան-դաշտամիջեան

դառնահեծ-դառնահեծ

դասակարգվել-դասակարգուել

դաստակյան-դաստակեան

դավիդը-դաւիդը

դատավարությունում-դատավարութիւնում

դատին-դատին

դարբնություն-դարբնութիւն

դարմանել-դարմանել

դեզատեղ-դէզատեղ

դեղձանիկ-դեղձանիկ

դեմիրճյանի-դեմիրճեանի

դետք-դէտք

դժգոհությամբ-դժգոհութեամբ

դժվարահավան-դժուարահաւան

դժւար-դժուար

դիմադրական-դիմադրական

դիմաց-դիմաց

դիվադեմ-դիւադէմ

դիտման-դիտման

դղրդեցնել-դղրդեցնել

դյուրահալ-դիւրահալ

դյուցազնական-դիւցազնական

դողահարում-դողահարում

դուրյանի-դուրեանի

դրախտածառ-դրախտածառ

դրամափորձ-դրամափորձ

դրոշակազարդ-դրօշակազարդ

դրսևորվող-դրսեւորուող

եդեմ-եդեմ

եզրակացությունն-եզրակացութիւնն

ելոյթը-ելոյթը

եղանել-եղանել

եղեռնավոր-եղեռնաւոր

եղջերանման-եղջերանման

ենթակայություն-ենթակայութիւն

եպիսկոպոս-եպիսկոպոս

եռանիվ-եռանիւ

եվայի-եւայի

երազ-երազ

երակազարկ-երակազարկ

երգահանություն-երգահանութիւն

երդվում-երդւում

երեսուներորդ-երեսուներորդ

երերաքայլ-երերաքայլ

երթուղային-երթուղային

երկաթագործություն-երկաթագործութիւն

երկապատկել-երկապատկել

երկարաքղանցք-երկարաքղանցք

երկծիր-երկծիր

երկնաշող-երկնաշող

երկսռնանի-երկսռնանի

երկրորդային-երկրորդային

երփներփել-երփներփել

զանազանություն-զանազանութիւն

զավակ-զաւակ

զարգացնի-զարգացնի

զարկել-զարկել

զբաղվեք-զբաղուէք

զգաց-զգաց

զեկույցի-զեկոյցի

զիբիլ-զիբիլ

զինղեկ-զինղեկ

զմայլուն-զմայլուն

զովասուն-զովասուն

զորքով-զօրքով

զույգել-զոյգել

զվարճախոսություն-զուարճախօսութիւն

զրնգուն-զրնգուն

էզոպյան-էզոպեան

էլեկտրահաղորդում-էլեկտրահաղորդում

էլի-էլի

էշություն-էշութիւն

էտյուդ-էտիւդ

ըմբոստություն-ըմբոստութիւն

ընդդիմադարձություն-ընդդիմադարձութիւն

ընդհատվեց-ընդհատուեց

ընդօրինակվել-ընդօրինակուել

ընկալել-ընկալել

ընկնի-ընկնի

ընտելացվել-ընտելացուել

թագազարդ-թագազարդ

թալակ-թալակ

թակիչ-թակիչ

թամբը-թամբը

թանձրամած-թանձրամած

թավշահնչուն-թաւշահնչուն

թարախոտ-թարախոտ

թափահարել-թափահարել

թափք-թափք

թելախավ-թելախաւ

թեպետ-թէպէտ

թերաճություն-թերաճութիւն

թեւաբախել-թեւաբախել

թեքեյան-թեքեյեան

թի-թի

թիմը-թիմը

թխություն-թխութիւն

թմմ-թմմ

թշշացնել-թշշացնել

թոշնածություն-թօշնածութիւն

թուլացում-թուլացում

թուջ-թուջ

թռչել-գնալ-թռչել-գնալ

թվայնացման-թուայնացման

թրթուրավոր-թրթուրաւոր

թքակոծել-թքակոծել

ժամանակը-ժամանակը

ժայռերը-ժայռերը

ժանտախտի-ժանտախտի

ժժմունք-ժժմունք

ժողովուրդներին-ժողովուրդներին

ժրաթեւ-ժրաթեւ

իմանայիք-իմանայիք

իմիջը-իմիջը

ինտեգրում-ինտեգրում

ինքնաթիռաշինարար-ինքնաթիռաշինարար

ինքնանկար-ինքնանկար

ինքնիշխանական-ինքնիշխանական

իշխանափոխություն-իշխանափոխութիւն

իսլամացնել-իսլամացնել

իր-իր

իրանից-իրանից

իրավիճակից-իրավիճակից

իրիցփոխ-իրիցփոխ

լամլամորել-լամլամորել

լայնափեշ-լայնափէշ

լավ-լաւ

լարափակ-լարափակ

լեզվագար-լեզուագար

լեռնաբուխ-լեռնաբուխ

լեռնաշարք-լեռնաշարք

լիաբեռնվել-լիաբեռնուել

լիբանանյան-լիբանանեան

լիպարիտը-լիպարիտը

լծի-լծի

լյուկ-լիւկ

լոպպազանալ-լոպպազանալ

լուծվել-լուծուել

լուսաթաթավ-լուսաթաթաւ

լուսանցազարդ-լուսանցազարդ

լուսատու-լուսատու

լուսնաշող-լուսնաշող

լսարանական-լսարանական

լրակազմ-լրակազմ

լցանյութ-լցանիւթ

խաթարվել-խաթարուել

խաղագնդակ-խաղագնդակ

խաղատեղ-խաղատեղ

խամհերկ-խամհերկ

խանդաղանք-խանդաղանք

խաշիլ-խաշիլ

խաչիկյանի-խաչիկեանի

խառնիչ-խառնիչ

խավոտություն-խաւոտութիւն

խարշափ-խարշափ

խելազրկվել-խելազրկուել

խենթանալ-խենթանալ

խժժալ-խժժալ

խլշտալ-խլշտալ

խճճվածք-խճճուածք

խմբերգել-խմբերգել

խնամիանալ-խնամիանալ

խնդրանքին-խնդրանքին

խշալ-խշալ

խոժոռադեմ-խոժոռադէմ

խողովակաշարան-խողովակաշարան

խոնջ-խոնջ

խոսակցությունների-խօսակցութիւնների

խոսքաշեն-խօսքաշէն

խորաթախիծ-խորաթախիծ

խորթություն-խորթութիւն

խորհրդով-խորհրդով

խոցոտել-խոցոտել

խուռն-խուռն

խռովությունը-խռովութիւնը

խտություն-խտութիւն

խրձանոց-խրձանոց

խփիր-խփիր

ծախծխել-ծախծխել

ծածկով-ծածկով

ծաղկաթաս-ծաղկաթաս

ծաղկավիժում-ծաղկավիժում

ծաղրում-ծաղրում

ծայրերից-ծայրերից

ծանրակերտ-ծանրակերտ

ծառազերծել-ծառազերծել

ծառաշատություն-ծառաշատութիւն

ծարավ-ծարաւ

ծերունափայլ-ծերունափայլ

ծիծաղում-ծիծաղում

ծլմգացնել-ծլմգացնել

ծխատուփ-ծխատուփ

ծղոտաբարդ-ծղօտաբարդ

ծնկնահան-ծնկնահան

ծոպավոր-ծոպաւոր

ծովամարտ-ծովամարտ

ծորանք-ծորանք

ծռմռկոց-ծռմռկոց

ծփանուտ-ծփանուտ

կազմակերպելու-կազմակերպելու

կազմել-կազմել

կաթնակերակուր-կաթնակերակուր

կաթսայաշինություն-կաթսայաշինութիւն

կալում-կալում

կախում-կախում

կաղ-կաղ

կամահաճություն-կամահաճութիւն

կամրջամաս-կամրջամաս

կայլակել-կայլակել

կայսրին-կայսրին

կանաչեցնել-կանաչեցնել

կանեփահատ-կանեփահատ

կանխավարձել-կանխավարձել

կանոնավոր-կանոնաւոր

կաշեծածկ-կաշեծածկ

կապարադրոշմ-կապարադրոշմ

կապկապում-կապկապում

կապտացոլք-կապտացոլք

կառլեն-կառլեն

կառուցվում-կառուցւում

կասպարովը-կասպարովը

կատականկարչություն-կատականկարչութիւն

կատարի-կատարի

կարագ-կարագ

կարգազրկություն-կարգազրկութիւն

կարդանք-կարդանք

կարիքը-կարիքը

կարկամություն-կարկամութիւն

կարճապատում-կարճապատում

կարմրամորթ-կարմրամորթ

կարոտակեզ-կարօտակէզ

կացույթ-կացոյթ

կդադարի-կը-դադարի

կեղծարարություն-կեղծարարութիւն

կենդանաբույծ-կենդանաբոյծ

կենսաթոշակ-կենսաթոշակ

կենտգործկոմ-կենտգործկոմ

կեռապոչ-կեռապոչ

կետորսական-կէտորսական

կերոն-կերոն

կզակը-կզակը

կիզահող-կիզահող

կինոդրվագ-կինօդրուագ

կիսագիտակից-կիսագիտակից

կիսահեղուկ-կիսահեղուկ

կիսապրոլետար-կիսապրոլետար

կիսովի-կիսովի

կիրարկելի-կիրարկելի

կլինեին-կը-լինէին

կծկանք-կծկանք

կհաղորդի-կը-հաղորդի

կղզի-կղզի

կմնանք-կը-մնանք

կնիկ-կնիկ

կնքամայր-կնքամայր

կշտամբանք-կշտամբանք

կոլեկտիվներին-կոլեկտիւներին

կոծիծ-կոծիծ

կողանցք-կողանցք

կողոպտչական-կողոպտչական

կոմերիտ-կոմերիտ

կոմպոզիտորական-կոմպոզիտորական

կոնյակ-կոնեակ

կոնֆլիկտների-կոնֆլիկտների

կոչին-կոչին

կոսովոյի-կոսովոյի

կոտորակավոր-կոտորակաւոր

կորեկհատ-կորեկհատ

կորունդային-կորունդային

կուզենք-կ'ուզենք

կունենային-կ'ունենային

կուսկոմիտեի-կուսկոմիտէի

կուրսից-կուրսից

կպրոտ-կպրոտ

կռիւը-կռիւը

կռտել-կռտել

կվնասի-կը-վնասի

կտորը-կտորը

կտրվեց-կտրուեց

կրակոցը-կրակոցը

կրթվել-կրթուել

կրկնահերկվել-կրկնահերկուել

կրկնօրինակություն-կրկնօրինակութիւն

կրոնափոխում-կրօնափոխում

կցված-կցուած

հագնվի-հագնուի

հազվագյուտ-հազուագիւտ

հակաականանավ-հակաականանաւ

հակակրոնական-հակակրօնական

հակառակվել-հակառակուել

հաղթակազմ-յաղթակազմ

հաղորդասիրություն-հաղորդասիրութիւն

հաճույքն-հաճոյքն

համաժամություն-համաժամութիւն

համակերպ-համակերպ

համաձայնեցնել-համաձայնեցնել

համայնքը-համայնքը

համասեռ-համասեռ

համարակիր-համարակիր

համբերելի-համբերելի

համերաշխասեր-համերաշխասէր

համովություն-համովութիւն

հայահավատ-հայահաւատ

հայելագործ-հայելագործ

հայկազն-հայկազն

հայտարարի-յայտարարի

հայտնվելով-յայտնուելով

հայրենականչ-հայրենականչ

հայրիկը-հայրիկը

հանգեցնել-յանգեցնել

հանդարտեցնել-հանդարտեցնել

հանդիսային-հանդիսային

հանձնաժողովներին-յանձնաժողովներին

հանվում-հանւում

հանրասեղան-հանրասեղան

հանքախորշ-հանքախորշ

հաշմել-հաշմել

հաշվետարական-հաշուետարական

հաջողակ-յաջողակ

հասարակային-հասարակային

հասու-հասու

հաստատելով-հաստատելով

հավ-հաւ

հավասարամեծ-հաւասարամեծ

հավատամք-հաւատամք

հավաքականի-հաւաքականի

հավելվածի-յաւելուածի

հատահմայություն-հատահմայութիւն

հատորով-հատորով

հարազեկուցում-յարազեկուցում

հարատեւություն-յարատեւութիւն

հարևանների-հարեւանների

հարկադրված-հարկադրուած

հարմոն-հարմոն

հարսնախոսություն-հարսնախօսութիւն

հարցազրույցներից-հարցազրոյցներից

հացաման-հացաման

հեգնամոլ-հեգնամոլ

հեծելադպրոց-հեծելադպրոց

հեղափոխությունների-յեղափոխութիւնների

հեյ-հէյ

հեռագիր-հեռագիր

հեռանկարայնություն-հեռանկարայնութիւն

հևաց-հեւաց

հետաշրջություն-յետաշրջութիւն

հետևիցս-հետեւիցս

հերաթափվել-հերաթափուել

հերյուրում-հերիւրում

հիասթափությունը-հիասթափութիւնը

հիմնային-հիմնային

հինգռուբլիանոց-հինգռուբլիանոց

հիսնամյակ-յիսնամեակ

հղացում-յղացում

հյութավորում-հիւթաւորում

հյուրախաղերի-հիւրախաղերի

հնազանդ-հնազանդ

հնարավորություններն-հնարաւորութիւններն

հնդկացի-հնդկացի

հնչույթ-հնչոյթ

հոգեհան-հոգեհան

հոգսերով-հոգսերով

հոլովաձեւ-հոլովաձեւ

հողակտուր-հողակտուր

հողմածաղիկ-հողմածաղիկ

հոնքամեջ-յօնքամէջ

հովանոցանման-հովանոցանման

հովվերգական-հովուերգական

հորդորակ-յորդորակ

հուժկու-հուժկու

հունգարուհի-հունգարուհի

հուսահատ-յուսահատ

հռչակվի-հռչակուի

հրաժարվում-հրաժարւում

հրամանատարությամբ-հրամանատարութեամբ

հրապարակով-հրապարակով

հրատարակված-հրատարակուած

հրեշտակապետական-հրեշտակապետական

հօրս-հօրս

ձայնախոսություն-ձայնախօսութիւն

ձայնս-ձայնս

ձեղնագործություն-ձեղնագործութիւն

ձեռնասղոց-ձեռնասղոց

ձևաբանական-ձեւաբանական

ձերբակալությունը-ձերբակալութիւնը

ձիարած-ձիարած

ձկնորսանավ-ձկնորսանաւ

ձյունակիր-ձիւնակիր

ձողով-ձողով

ձվերը-ձուերը

ղալբություն-ղալբութիւն

ղեկավարվող-ղեկավարուող

ճախարակ-ճախարակ

ճահճային-ճահճային

ճայթել-ճայթել

ճանճը-ճանճը

ճառագայթ-ճառագայթ

ճարպախուլ-ճարպախուլ

ճգնազգեստ-ճգնազգեստ

ճերմակերես-ճերմակերես

ճկճկոց-ճկճկոց

ճյուղատարած-ճիւղատարած

ճշմարտությունը-ճշմարտութիւնը

ճոռոմաբան-ճոռոմաբան

ճրագալույս-ճրագալոյս

մազազրկություն-մազազրկութիւն

մաթ-մաթ

մակար-մակար

մահակով-մահակով

մահտեսյանը-մահտեսեանը

մամռաթումբ-մամռաթումբ

մայրենական-մայրենական

մանը-մանը

մանյովր-մանեօւր

մանրամասնություններ-մանրամասնութիւններ

մաշկաբանություն-մաշկաբանութիւն

մասնագիտացվել-մասնագիտացուել

մասսայի-մասսայի

մատյաններում-մատեաններում

մարագի-մարագի

մարդաժամ-մարդաժամ

մարդեղանալ-մարդեղանալ

մարզչի-մարզչի

մարմնամարզիկ-մարմնամարզիկ

մարտահրավերների-մարտահրաւէրների

մաքսային-մաքսային

մեդալով-մեդալով

մեծաթիվ-մեծաթիւ

մեծաշիթ-մեծաշիթ

մեծությանը-մեծութեանը

մեղադրանքով-մեղադրանքով

մեղսագիտակություն-մեղսագիտակութիւն

մեղրաշուրթ-մեղրաշուրթ

մենատնտես-մենատնտես

մեռցնել-մեռցնել

մետաքսավարս-մետաքսավարս

մերձկասպյան-մերձկասպեան

մըռթմըռթալ-մըռթմըռթալ

մթության-մթութեան

միակտոր-միակտոր

միանձնական-միանձնական

միավորումը-միաւորումը

միզանցք-միզանցք

մինասյանը-մինասեանը

միջածանց-միջածանց

միջմասնիկավոր-միջմասնիկաւոր

միսիս-միսիս

մխակոլոլ-մխակոլոլ

մկնոռ-մկնոռ

մյուսներից-միւսներից

մշակույթով-մշակոյթով

մոլաշրջիկ-մոլաշրջիկ

մոմագործ-մոմագործ

մովսեսը-մովսէսը

մորթեգործ-մորթեգործ

մուսայելյանը-մուսայելեանը

մսակոմբինատ-մսակոմբինատ

մտահայեցություն-մտահայեցութիւն

մտերմաձայն-մտերմաձայն

մրթմրթան-մրթմրթան

մրցանակը-մրցանակը

յայտարարեց-յայտարարեց

յոթմղոնանոց-եօթմղոնանոց

յուղանկար-իւղանկար

նազաճեմ-նազաճեմ

նախագաղափար-նախագաղափար

նախակար-նախակար

նախանձամիտ-նախանձամիտ

նախաջրհեղեղային-նախաջրհեղեղային

նախացանքային-նախացանքային

նախրչի-նախրչի

նայենք-նայենք

նավահանգիստները-նաւահանգիստները

նավթագործ-նաւթագործ

նացիստական-նացիստական

նենգախոհ-նենգախոհ

ներբանացու-ներբանացու

ներծծում-ներծծում

ներկայացվել-ներկայացուել

ներհոսում-ներհոսում

ներտնտեսական-ներտնտեսական

նժույգներ-նժոյգներ

նիք-նիք

նկարչագեղ-նկարչագեղ

նյարդային-նեարդային

նշանագիր-նշանագիր

նշանված-նշանուած

նոճեհասակ-նոճեհասակ

նորաթռիչ-նորաթռիչ

նորարար-նորարար

նույնաժամանակություն-նոյնաժամանակութիւն

նպատակահետամուտ-նպատակահետամուտ

նստափոխ-նստափոխ

նվազուն-նուազուն

նվիրատվության-նուիրատուութեան

նրբանալ-նրբանալ

շագանակահեր-շագանակահեր

շահանոց-շահանոց

շաղակաթ-շաղակաթ

շանթալեզու-շանթալեզու

շատաբան-շատաբան

շարավածոր-շարաւածոր

շարունակ-շարունակ

շաքարել-շաքարել

շենքերով-շէնքերով

շեֆական-շէֆական

շինմաս-շինմաս

շլացնել-շլացնել

շմորհաշուք-շմորհաշուք

շնորհալից-շնորհալից

շնչեղ-շնչեղ

շոգեշարժ-շոգեշարժ

շոյող-շոյող

շուտ-շուտ

շվար-շուար

շրթներկ-շրթներկ

շրջանակավոր-շրջանակաւոր

շրջատնկում-շրջատնկում

շքադուռ-շքադուռ

ոգեշնչվածություն-ոգեշնչուածութիւն

ոլորտ-ոլորտ

ողորկահաստոց-ողորկահաստոց

ոճամոլ-ոճամոլ

ոսկեգագաթ-ոսկեգագաթ

ոսկեպատել-ոսկեպատել

ոսպաձեւ-ոսպաձեւ

ոտավորվել-ոտաւորուել

որ-որ

որդունք-որդունք

որոմնային-որոմնային

որպեսզի-որպէսզի

ութանիվ-ութանիւ

ուժասպառիչ-ուժասպառիչ

ուխտադավություն-ուխտադաւութիւն

ուղեգործ-ուղեգործ

ուղեչափիչ-ուղեչափիչ

ուղղադավան-ուղղադաւան

ուղտամազ-ուղտամազ

ունեցել-ունեցել

ուշիմություն-ուշիմութիւն

ուսապարկ-ուսապարկ

ուսուցել-ուսուցել

ուրարտագիտություն-ուրարտագիտութիւն

չալթուկոտ-չալթուկոտ

չարագլուխ-չարագլուխ

չարամեռ-չարամեռ

չարորակ-չարորակ

չափել-ձեւել-չափել-ձեւել

չեկավ-չեկաւ

չիմանամ-չիմանամ

չկատարվեց-չկատարուեց

չնաշխարհիկ-չնաշխարհիկ

չորսլարանի-չորսլարանի

չստլիկ-չստլիկ

չքնաղատեսիլ-չքնաղատեսիլ

պահածոյագործ-պահածոյագործ

պահեստանոց-պահեստանոց

պաղակն-պաղակն

պայթեցնելու-պայթեցնելու

պայմանագրին-պայմանագրին

պայքարաշունչ-պայքարաշունչ

պաշտամունքային-պաշտամունքային

պաշտպանին-պաշտպանին

պապունիճ-պապունիճ

պավելին-պաւելին

պատասխանել-պատասխանել

պատերազմակուր-պատերազմակուր

պատկառանք-պատկառանք

պատճառազուրկ-պատճառազուրկ

պատմություն-պատմութիւն

պատսպարում-պատսպարում

պատվերներ-պատուէրներ

պատրաստմանը-պատրաստմանը

պարահարթակ-պարահարթակ

պարգևատրելու-պարգեւատրելու

պարերգություն-պարերգութիւն

պարզվեցին-պարզուեցին

պարույրի-պարոյրի

պարսպամուտք-պարսպամուտք

պարտավորեցրեց-պարտաւորեցրեց

պեծպծալի-պէծպծալի

պերճագեղ-պերճագեղ

պիտանի-պիտանի

պղծախոս-պղծախօս

պղտորություն-պղտորութիւն

պնդասիրտ-պնդասիրտ

պողոսյանի-պողոսեանի

պոռոչագին-պոռոչագին

պպզած-պպզած

պտկաժանի-պտկաժանի

պտղեղեն-պտղեղէն

պրեսկոնֆերանս-պրեսկոնֆերանս

ջազային-ջազային

ջանիկ-ջանիկ

ջերմալից-ջերմալից

ջերմորեն-ջերմօրէն

ջղայնոտություն-ջղայնոտութիւն

ջուկ-ջուկ

ջրածածկ-ջրածածկ

ջրանոթ-ջրանօթ

ջրարկվել-ջրարկուել

ջրհեղեղյան-ջրհեղեղեան

ջրքամել-ջրքամել

ռադիոֆիկացում-ռադիօֆիկացում

ռազմավարժական-ռազմավարժական

ռասիզմ-ռասիզմ

ռենտգենանկար-ռենտգենանկար

ռմբանետություն-ռմբանետութիւն

ռուսաստանը-ռուսաստանը

սալահատակել-սալայատակել

սակավագնաց-սակաւագնաց

սահադաշտային-սահադաշտային

սահմանավորվել-սահմանաւորուել

սաղարթավոր-սաղարթաւոր

սայլերը-սայլերը

սանձակոծել-սանձակոծել

սառեցնել-սառեցնել

սառցակոլոլ-սառցակոլոլ

սավառնակիր-սաւառնակիր

սարգսյանի-սարգսեանի

սարսափած-սարսափած

սաֆար-սաֆար

սեխ-սեխ

սենատորական-սենատորական

սևաստոպոլի-սեւաստոպոլի

սերմնաբույծ-սերմնաբոյծ

սերտորեն-սերտօրէն

սիգարագործ-սիգարագործ

սիրաբարբառ-սիրաբարբառ

սիրահարվում-սիրահարւում

սիրել-սիրել

սլաքավոր-սլաքաւոր

սխրություն-սխրութիւն

սկունս-սկունս

սմբատին-սմբատին

սնախորհուրդ-սնախորհուրդ

սննդադրամ-սննդադրամ

սողասահել-սողասահել

սոսնձում-սօսնձում

սովորութամոլ-սովորութամոլ

սուլթանական-սուլթանական

սպայապետ-սպայապետ

սպառող-սպառող

սպեղանի-սպեղանի

սպիտակաքիստ-սպիտակաքիստ

սվերդլովսկի-սուերդլովսկի

ստանձնելով-ստանձնելով

ստեպ-ստեպ

ստորակարգ-ստորակարգ

ստվերագծային-ստուերագծային

ստրկուհի-ստրկուհի

սրանից-սրանից

սրբապղծություն-սրբապղծութիւն

սրնգահար-սրնգահար

սրտախորով-սրտախորով

սրտացավ-սրտացաւ

սփրթնած-սփրթնած

սևակարմիր-սեւակարմիր

սևեռահայաց-սեւեռահայեաց

վազելու-վազելու

վախճան-վախճան

վաղանցուկ-վաղանցուկ

վաճառքի-վաճառքի

վայրէջքատեղ-վայրէջքատեղ

վանկագրական-վանկագրական

վառման-վառման

վավերացվել-վաւերացուել

վարագուրվել-վարագուրուել

վարդախտ-վարդախտ

վարդիթերը-վարդիթերը

վարիչներ-վարիչներ

վարձատրվում-վարձատրւում

վարչակազմին-վարչակազմին

վարսք-վարսք

վեհացվել-վեհացուել

վերաբերական-վերաբերական

վերադարձանք-վերադարձանք

վերածվեց-վերածուեց

վերահակիչ-վերահակիչ

վերամիանալ-վերամիանալ

վերապատրաստում-վերապատրաստում

վերացմանը-վերացմանը

վերընթացություն-վերընթացութիւն

վերնախավային-վերնախաւային

վերջավորվել-վերջաւորուել

վերսկսվել-վերսկսուել

վեցաչքանի-վեցաչքանի

վիթխարահասակ-վիթխարահասակ

վիճելու-վիճելու

վիրախոտ-վիրախոտ

վկայագրեր-վկայագրեր

վճարունակ-վճարունակ

վնասվածքները-վնասուածքները

վորոշիլովը-վորոշիլովը

վտանգ-վտանգ

վրացանալ-վրացանալ

տաբատի-տաբատի

տակառիկ-տակառիկ

տաճկական-տաճկական

տանջանքից-տանջանքից

տաջիկուհի-տաջիկուհի

տասնապատիկ-տասնապատիկ

տատիկը-տատիկը

տարածվել-տարածուել

տարատեսակություն-տարատեսակութիւն

տարիէ-տարիէ

տարփանք-տարփանք

տաքսամոտորային-տաքսամոտորային

տեղայնացնել-տեղայնացնել

տեղեկացնում-տեղեկացնում

տեսակ-տեսակ

տևականորեն-տեւականօրէն

տեւականություն-տեւականութիւն

տիկնակլունձ-տիկնակլունձ

տիրույթները-տիրոյթները

տղայից-տղայից

տնով-տնով

տոկոսադրույքները-տոկոսադրոյքները

տոնել-տօնել

տուֆաշեն-տուֆաշէն

տված-տուած

տրամադրվում-տրամադրւում

տրտնջոց-տրտնջոց

ցածրորակություն-ցածրորակութիւն

ցանկալից-ցանկալից

ցանցառանալ-ցանցառանալ

ցավել-ցաւել

ցեխաջրաբուժարան-ցեխաջրաբուժարան

ցինկապատ-ցինկապատ

ցնորմունք-ցնորմունք

ցողախոտ-ցօղախոտ

ցուցադրել-ցուցադրել

ցտեսություն-ցտեսութիւն

ցցչոր-ցցչոր

փախցնելով-փախցնելով

փամփշտուկ-փամփշտուկ

փայլփլում-փայլփլում

փայփլում-փայփլում

փառատրում-փառատրում

փարավոնյան-փարաւոնեան

փափկասեր-փափկասէր

փետրատել-փետրատել

փլփլան-փլփլան

փնտրտել-փնտրտել

փոթորկային-փոթորկային

փոխանվանական-փոխանուանական

փոխհատուցվում-փոխհատուցւում

փողոցամարտ-փողոցամարտ

փոսիկավոր-փոսիկաւոր

փորձարարական-փորձարարական

փուլ-փուլ

փոքրատար-փոքրատար

փսխեցուցիչ-փսխեցուցիչ

փրփրակալել-փրփրակալել

քաղաքականությունն-քաղաքականութիւնն

քաղկեդոնաքար-քաղկեդոնաքար

քաղցրամրմունջ-քաղցրամրմունջ

քայլելուց-քայլելուց

քանդակածեփ-քանդակածեփ

քաոսայնություն-քաոսայնութիւն

քառաթեւյան-քառաթեւեան

քավորը-քաւորը

քարաշեղջ-քարաշեղջ

քարձ-քարձ

քացախածնային-քացախածնային

քերվածք-քերուածք

քինավոր-քինաւոր

քմոսկր-քմոսկր

քննադատ-քննադատ

քնքշադեմ-քնքշադէմ

քոչատեղ-քոչատեղ

քսակավոր-քսակաւոր

քրթմնջյուն-քրթմնջիւն

քրքջուն-քրքջուն

օդաբան-օդաբան

օդապարուկ-օդապարուկ

օժիտի-օժիտի

օղակավոր-օղակաւոր

օջախի-օջախի

օտարում-օտարում

օրթոդոքս-օրթոդոքս

օրորան-օրօրան

ֆելդմարշալ-ֆելդմարշալ

ֆլամանդացի-ֆլամանդացի

ֆրանկ-ֆրանկ

ֆրոնտ-ֆրոնտ


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ2