Տեստ5

improve.am-ից

Չ - Ֆ (2540 բառ)

չալթուկոտ-չալթուկոտ

չախմախ-չախմախ

չաղացնել-չաղացնել

չամչաբլիթ-չամչաբլիթ

չայկովսկու-չայկովսկու

չանի-չանի

չանցան-չանցան

չառնի-չառնի

չաստված-չաստուած

չարաբան-չարաբան

չարագլուխ-չարագլուխ

չարադավան-չարադաւան

չարաթույն-չարաթոյն

չարախինդ-չարախինդ

չարախոհություն-չարախոհութիւն

չարած-չարած

չարակնել-չարակնել

չարահամբավ-չարահամբաւ

չարահիշատակ-չարայիշատակ

չարաճճի-չարաճճի

չարամեռ-չարամեռ

չարանախանձ-չարանախանձ

չարաշահ-չարաշահ

չարաչար-չարաչար

չարասրտություն-չարասրտութիւն

չարարարություն-չարարարութիւն

չարափառություն-չարափառութիւն

չարենցավան-չարենցաւան

չարիմացություն-չարիմացութիւն

չարխաքաշ-չարխաքաշ

չարորակ-չարորակ

չարուռուցք-չարուռուցք

չարչարում-չարչարում

չարչիանալ-չարչիանալ

չափաբաժինն-չափաբաժինն

չափագրել-չափագրել

չափազանցություն-չափազանցութիւն

չափակցել-չափակցել

չափանիշը-չափանիշը

չափավորում-չափաւորում

չափել-ձեւել-չափել-ձեւել

չափման-չափման

չբավարարվելով-չբաւարարուելով

չգան-չգան

չգիտես-չգիտես

չգնաս-չգնաս

չգտնելով-չգտնելով

չդիմացան-չդիմացան

չեզոքացվել-չէզոքացուել

չեխիայում-չեխիայում

չեկավ-չեկաւ

չենթարկվելու-չենթարկուելու

չեչենական-չեչենական

չեչոտում-չեչոտում

չերքեզի-չէրքէզի

չէի-չէի

չը-չը

չընտրված-չընտրուած

չթվոր-չթուոր

չիլիկափայտ-չիլիկափայտ

չիմանամ-չիմանամ

չինագիտական-չինագիտական

չինաստանին-չինաստանին

չինի-չինի

չիփակ-չիփակ

չլմփչլմփոց-չլմփչլմփոց

չլսի-չլսի

չխկրտալ-չխկրտալ

չխոսկանություն-չխօսկանութիւն

չկայացած-չկայացած

չկատարվեց-չկատարուեց

չկչկալ-չկչկալ

չհամաձայնեցված-չհամաձայնեցուած

չհաշվենք-չհաշուենք

չհավան-չհաւան

չհրկիզվող-չհրկիզուող

չմնալ-չմնալ

չմշկորդ-չմշկորդ

չմպացնել-չմպացնել

չմփչմփացնել-չմփչմփացնել

չնաշխարհիկ-չնաշխարհիկ

չնչինություն-չնչինութիւն

չոչ-չոչ

չորադիմացկունություն-չորադիմացկունութիւն

չորային-չորային

չորացուցիչ-չորացուցիչ

չորեքանկյուն-չորեքանկիւն

չորեքպատիկ-չորեքպատիկ

չորություն-չորութիւն

չորսամյակ-չորսամեակ

չորսլարանի-չորսլարանի

չորսհարյուրական-չորսհարիւրական

չորսոտանի-չորսոտանի

չուգունագործական-չուգունագործական

չուխայապատ-չուխայապատ

չունեն-չունեն

չուստ-չուստ

չոքեցնել-չոքեցնել

չպչպոց-չպչպոց

չսկսված-չսկսուած

չստլիկ-չստլիկ

չվանեղեն-չուանեղէն

չվերթի-չուերթի

չտալ-չտալ

չտեվեց-չտեւեց

չրթչրթալ-չրթչրթալ

չցանկացավ-չցանկացաւ

չքավորանալ-չքաւորանալ

չքմեղ-չքմեղ

չքնաղազարդ-չքնաղազարդ

չքնաղատեսիլ-չքնաղատեսիլ

չօգտագործված-չօգտագործուած

պալասան-պալասան

պալատն-պալատն

պալարածին-պալարածին

պախարակել-պախարակել

պախրակով-պախրակով

պակասել-պակասել

պակասորդագրել-պակասորդագրել

պակուցիչ-պակուցիչ

պահածոյագործ-պահածոյագործ

պահակախումբ-պահակախումբ

պահակատնակ-պահակատնակ

պահանորդ-պահանորդ

պահանջախնդիր-պահանջախնդիր

պահանջելով-պահանջելով

պահանջողական-պահանջողական

պահանջվեց-պահանջուեց

պահատնակ-պահատնակ

պահելաձեւ-պահելաձեւ

պահեստանոց-պահեստանոց

պահեստատեղի-պահեստատեղի

պահի-պահի

պահմտոցի-պահմտոցի

պահոց-պահոց

պահպանակ-պահպանակ

պահպանել-պահպանել

պահպանությունը-պահպանութիւնը

պահպանվեցին-պահպանուեցին

պահվածքով-պահուածքով

պաղակն-պաղակն

պաղատական-պաղատական

պաղբերան-պաղբերան

պաղլեղ-պաղլեղ

պաղլորակ-պաղլորակ

պաղպաղակագործ-պաղպաղակագործ

պաղսրտել-պաղսրտել

պաճոտ-պաճոտ

պաճուճում-պաճուճում

պայազատություն-պայազատութիւն

պայթեցնելու-պայթեցնելու

պայթյունի-պայթիւնի

պայթուցիկ-պայթուցիկ

պայծառագունություն-պայծառագունութիւն

պայծառաթեւ-պայծառաթեւ

պայծառահունչ-պայծառահունչ

պայծառաշող-պայծառաշող

պայծառատեսություն-պայծառատեսութիւն

պայծառերես-պայծառերես

պայմանագիրն-պայմանագիրն

պայմանագրին-պայմանագրին

պայմանադրել-պայմանադրել

պայմանաժամ-պայմանաժամ

պայմանավորող-պայմանաւորող

պայմանավորվածությունների-պայմանաւորուածութիւնների

պայմանավորվող-պայմանաւորուող

պայմաններին-պայմաններին

պայուսակ-պայուսակ

պայտագործություն-պայտագործութիւն

պայտար-պայտար

պայքարաշունչ-պայքարաշունչ

պայքարի-պայքարի

պանական-պանական

պանդխտություն-պանդխտութիւն

պանդուխտ-պանդուխտ

պանիր-պանիր

պանծացվել-պանծացուել

պանրանյութ-պանրանիւթ

պաշարաբարձ-պաշարաբարձ

պաշարման-պաշարման

պաշտամունքային-պաշտամունքային

պաշտոնագիր-պաշտօնագիր

պաշտոնաթողություն-պաշտօնաթողութիւն

պաշտոնակից-պաշտօնակից

պաշտոնապաշտ-պաշտօնապաշտ

պաշտոնավարման-պաշտօնավարման

պաշտոնատեղի-պաշտօնատեղի

պաշտոնյային-պաշտօնեային

պաշտոնով-պաշտօնով

պաշտպանամիջոց-պաշտպանամիջոց

պաշտպանին-պաշտպանին

պաշտպանությամբ-պաշտպանութեամբ

պաշտպանունակ-պաշտպանունակ

պաշտպանվող-պաշտպանուող

պաոլայի-պաոլայի

պաչպչվել-պաչպչուել

պապակյալ-պապակեալ

պապանձվել-պապանձուել

պապիկի-պապիկի

պապյան-պապեան

պապունիճ-պապունիճ

պառակտություն-պառակտութիւն

պառավաձայն-պառաւաձայն

պառավին-պառաւին

պառլամենտային-պառլամենտային

պառկիր-պառկիր

պասեղեն-պասեղէն

պասսիվություն-պասսիւութիւն

պաստառապատել-պաստառապատել

պաստառվել-պաստառուել

պավելին-պաւելին

պավղիկյան-պաւղիկեան

պատահար-պատահար

պատաղիճ-պատաղիճ

պատանեբար-պատանեբար

պատանեկությունը-պատանեկութիւնը

պատանություն-պատանութիւն

պատառել-պատառել

պատառոտված-պատառոտուած

պատասխանական-պատասխանական

պատասխանել-պատասխանել

պատասխանն-պատասխանն

պատատուկ-պատատուկ

պատարագիչ-պատարագիչ

պատգամագնացություն-պատգամագնացութիւն

պատգամավորին-պատգամաւորին

պատգամավորության-պատգամաւորութեան

պատգարակակիր-պատգարակակիր

պատենագործ-պատենագործ

պատենավորվել-պատենաւորուել

պատերազմակուր-պատերազմակուր

պատերազմասեր-պատերազմասէր

պատերազմում-պատերազմում

պատժամիջոց-պատժամիջոց

պատժարան-պատժարան

պատժում-պատժում

պատիժ-պատիժ

պատիճավոր-պատիճաւոր

պատիւը-պատիւը

պատկանելությունից-պատկանելութիւնից

պատկառանք-պատկառանք

պատկառուկ-պատկառուկ

պատկերազարդել-պատկերազարդել

պատկերահանել-պատկերահանել

պատկերաշար-պատկերաշար

պատկերավորել-պատկերաւորել

պատկերացնելով-պատկերացնելով

պատկերի-պատկերի

պատկերք-պատկերք

պատճառաբանություն-պատճառաբանութիւն

պատճառազուրկ-պատճառազուրկ

պատճառել-պատճառել

պատճառված-պատճառուած

պատճենահանվել-պատճէնահանուել

պատմաբան-պատմաբան

պատմագիտություն-պատմագիտութիւն

պատմագրությունը-պատմագրութիւնը

պատմահայեցողություն-պատմահայեցողութիւն

պատմավիպասանություն-պատմավիպասանութիւն

պատմիչը-պատմիչը

պատմություն-պատմութիւն

պատմություններով-պատմութիւններով

պատմվածք-պատմուածք

պատմվածքները-պատմուածքները

պատյանից-պատեանից

պատնեշվել-պատնէշուել

պատշաճեցում-պատշաճեցում

պատշգամբի-պատշգամբի

պատռած-պատռած

պատռվի-պատռուի

պատսպարում-պատսպարում

պատվադիր-պատուադիր

պատվազրկվել-պատուազրկուել

պատվակիր-պատուակիր

պատվանդան-պատուանդան

պատվապահություն-պատուապահութիւն

պատվաստակիր-պատուաստակիր

պատվաստում-պատուաստում

պատվարավոր-պատուարաւոր

պատվելի-պատուելի

պատվերներ-պատուէրներ

պատվիրագրել-պատուիրագրել

պատվիրակներ-պատուիրակներ

պատվիրակությունն-պատուիրակութիւնն

պատվիրանապահություն-պատուիրանապահութիւն

պատվիրել-պատուիրել

պատվոգրերով-պատուոգրերով

պատրանուտ-պատրանուտ

պատրաստակամ-պատրաստակամ

պատրաստականություն-պատրաստականութիւն

պատրաստմանը-պատրաստմանը

պատրաստվածության-պատրաստուածութեան

պատրաստվենք-պատրաստուենք

պատրաստվում-պատրաստւում

պատրիարքի-պատրիարքի

պատրողական-պատրողական

պատրուն-պատրուն

պատրվակի-պատրուակի

պարագաներով-պարագաներով

պարածածկել-պարածածկել

պարահարթակ-պարահարթակ

պարանախաղացություն-պարանախաղացութիւն

պարանոցային-պարանոցային

պարապել-պարապել

պարապում-պարապում

պարավանդել-պարաւանդել

պարարվեստի-պարարուեստի

պարարտանյութերի-պարարտանիւթերի

պարարտություն-պարարտութիւն

պարբերությամբ-պարբերութեամբ

պարգեվատրելու-պարգեւատրելու

պարգեվել-պարգեւել

պարգեվների-պարգեւների

պարգեւադրամ-պարգեւադրամ

պարգեւատվություն-պարգեւատուութիւն

պարգեւվել-պարգեւուել

պարեկատուն-պարեկատուն

պարենամթերանոց-պարէնամթերանոց

պարենավորել-պարէնաւորել

պարենմասնատրում-պարէնմասնատրում

պարերգություն-պարերգութիւն

պարզաբանի-պարզաբանի

պարզագրել-պարզագրել

պարզահոգի-պարզահոգի

պարզապէս-պարզապէս

պարզավուն-պարզաւուն

պարզելով-պարզելով

պարզմիտ-պարզմիտ

պարզություն-պարզութիւն

պարզունակեցնել-պարզունակեցնել

պարզվեցին-պարզուեցին

պարթեվը-պարթեւը

պարիլյակ-պարիլեակ

պարծենկոտություն-պարծենկոտութիւն

պարկապզուկ-պարկապզուկ

պարկեշտամիտ-պարկեշտամիտ

պարկետապատել-պարկետապատել

պարկուճ-պարկուճ

պարմանություն-պարմանութիւն

պարոնյանի-պարոնեանի

պարույրի-պարոյրի

պարունակվող-պարունակուող

պարուրակ-պարուրակ

պարուրվել-պարուրուել

պարսաձիգ-պարսաձիգ

պարսավանք-պարսաւանք

պարսաքար-պարսաքար

պարսկական-պարսկական

պարսկասեր-պարսկասէր

պարսկերեն-պարսկերէն

պարսպամուտք-պարսպամուտք

պարսպավեր-պարսպաւեր

պարսպով-պարսպով

պարտադրանք-պարտադրանք

պարտազանց-պարտազանց

պարտականությունից-պարտականութիւնից

պարտակել-պարտակել

պարտային-պարտային

պարտառու-պարտառու

պարտավորական-պարտաւորական

պարտավորեցրեց-պարտաւորեցրեց

պարտավորությունների-պարտաւորութիւնների

պարտատեր-պարտատէր

պարտիական-պարտիական

պարտիզան-պարտիզան

պարտիզպանուհի-պարտիզպանուհի

պարտություններ-պարտութիւններ

պարտվողականություն-պարտուողականութիւն

պարտքս-պարտքս

պեծ-պէծ

պեծպծալի-պէծպծալի

պեղվել-պեղուել

պետականանալ-պետականանալ

պետավտոտեսչության-պետաւտօտեսչութեան

պետթատրոն-պետթատրոն

պետությանն-պետութեանն

պետություններին-պետութիւններին

պետտնտեսության-պետտնտեսութեան

պետրովիչ-պետրովիչ

պետքաղվարչություն-պետքաղվարչութիւն

պերճագեղ-պերճագեղ

պերճախոսել-պերճախօսել

պերճաշեն-պերճաշէն

պերճափառ-պերճափառ

պզուկոտ-պզուկոտ

պժգալ-պժգալ

պիծակահար-պիծակահար

պիշ-պիշ

պիսակ-պիսակ

պիտակավոր-պիտակաւոր

պիտանի-պիտանի

պիտույքների-պիտոյքների

պլանաչափություն-պլանաչափութիւն

պլանը-պլանը

պլատին-պլատին

պլեբեյական-պլեբէյական

պլոկում-պլոկում

պլպլալ-պլպլալ

պլպստոց-պլպստոց

պղծաբան-պղծաբան

պղծախոս-պղծախօս

պղծություն-պղծութիւն

պղնձագործություն-պղնձագործութիւն

պղնձալից-պղնձալից

պղնձահամ-պղնձահամ

պղնձաձուլարան-պղնձաձուլարան

պղնձապատվել-պղնձապատուել

պղնձկալ-պղնձկալ

պղպեղասունկ-պղպեղասունկ

պղպջակի-պղպջակի

պղտորություն-պղտորութիւն

պճլտուն-պճլտուն

պճնագեղություն-պճնագեղութիւն

պճնազուգվել-պճնազուգուել

պճնասիրություն-պճնասիրութիւն

պճնվել-պճնուել

պն-պն

պնակաձեւ-պնակաձեւ

պնդակազմ-պնդակազմ

պնդակուռ-պնդակուռ

պնդասիրտ-պնդասիրտ

պնդել-պնդել

պնդմամբ-պնդմամբ

պնդվել-պնդուել

պոեզիային-պօէզիային

պոզավոր-պոզաւոր

պոլիմերային-պոլիմերային

պոկել-պոկել

պոկվել-պոկուել

պողոճակ-պողոճակ

պողոսյանի-պողոսեանի

պողպատագործարան-պողպատագործարան

պողպատակուռ-պողպատակուռ

պողպատանալ-պողպատանալ

պողվատել-պողուատել

պոնդ-պոնդ

պոչատ-պոչատ

պոպոզավոր-պոպոզաւոր

պոռթկում-պոռթկում

պոռնկագրություն-պոռնկագրութիւն

պոռոչագին-պոռոչագին

պոռոտախոսել-պոռոտախօսել

պորինջան-պորինջան

պորտալար-պորտալար

պորտապարար-պորտապարար

պորտուգալիայի-պորտուգալիայի

պուլպուլ-պուլպուլ

պուպուզ-պուպուզ

պուտպուտիկ-պուտպուտիկ

պչրանք-պչրանք

պպզած-պպզած

պռոշյանը-պռօշեանը

պսակադրություն-պսակադրութիւն

պսակազերծել-պսակազերծել

պսակաթերթիկ-պսակաթերթիկ

պսակաճաշ-պսակաճաշ

պսակատուն-պսակատուն

պսակված-պսակուած

պսպղան-պսպղան

պստիկ-պստիկ

պտկաժանի-պտկաժանի

պտկում-պտկում

պտղաբանջարեղեն-պտղաբանջարեղէն

պտղաբուծությամբ-պտղաբուծութեամբ

պտղաթափ-պտղաթափ

պտղակալել-պտղակալել

պտղահավաք-պտղահաւաք

պտղաշատ-պտղաշատ

պտղավաճառ-պտղավաճառ

պտղատնկարան-պտղատնկարան

պտղեղեն-պտղեղէն

պտուկ-պտուկ

պտույտների-պտոյտների

պտուտակավոր-պտուտակաւոր

պտուտանիվ-պտուտանիւ

պտպտացնել-պտպտացնել

պտտան-պտտան

պտտվելու-պտտուելու

պրագայում-պրագայում

պրակտիկան-պրակտիկան

պրեսկոնֆերանս-պրեսկոնֆերանս

պրծանք-պրծանք

պրկաձիգ-պրկաձիգ

պրյախինը-պրեախինը

պրոլետար-պրոլետար

պրոլետգրականություն-պրոլետգրականութիւն

պրոպագանդիստ-պրոպագանդիստ

պրովոկացիոն-պրովոկացիոն

պրոֆեսորական-պրոֆէսորական

պրպտուն-պրպտուն

ջազային-ջազային

ջախջախ-ջախջախ

ջախջախվեց-ջախջախուեց

ջահալից-ջահալից

ջահավորվել-ջահաւորուել

ջահելության-ջահէլութեան

ջաղաց-ջաղաց

ջամաղակալել-ջամաղակալել

ջանադիր-ջանադիր

ջանասիրություն-ջանասիրութիւն

ջանիկ-ջանիկ

ջանքով-ջանքով

ջատագով-ջատագով

ջարդդրտել-ջարդդրտել

ջարդոտել-ջարդոտել

ջարդուփշուր-ջարդուփշուր

ջաւախքի-ջաւախքի

ջեռասալիկ-ջեռասալիկ

ջերմ-ջերմ

ջերմադիմացկուն-ջերմադիմացկուն

ջերմալից-ջերմալից

ջերմակայունություն-ջերմակայունութիւն

ջերմահաղորդիչ-ջերմահաղորդիչ

ջերմամշակում-ջերմամշակում

ջերմաշիթ-ջերմաշիթ

ջերմառատ-ջերմառատ

ջերմատար-ջերմատար

ջերմարտադրություն-ջերմարտադրութիւն

ջերմել-ջերմել

ջերմիջույց-ջերմիջոյց

ջերմորեն-ջերմօրէն

ջերմությունն-ջերմութիւնն

ջիլ-ջիլ

ջից-ջից

ջլախտություն-ջլախտութիւն

ջլատիչ-ջլատիչ

ջհանգիրյանը-ջհանգիրեանը

ջղագար-ջղագար

ջղահանգույց-ջղահանգոյց

ջղային-ջղային

ջղայնոտություն-ջղայնոտութիւն

ջղուտ-ջղուտ

ջնջել-ջնջել

ջնջոտվել-ջնջոտուել

ջոկ-ջոկ

ջոկատով-ջոկատով

ջոնջոլ-ջոնջոլ

ջորեպան-ջորեպան

ջուլհակ-ջուլհակ

ջուխտակ-ջուխտակ

ջուկ-ջուկ

ջուրնիվեր-ջուրնիվեր

ջրաբախշական-ջրաբախշական

ջրաբուժական-ջրաբուժական

ջրագիր-ջրագիր

ջրագռավ-ջրագռաւ

ջրազանգ-ջրազանգ

ջրաթաթավ-ջրաթաթաւ

ջրալի-ջրալի

ջրախառնուք-ջրախառնուք

ջրածածկ-ջրածածկ

ջրածնային-ջրածնային

ջրակայան-ջրակայան

ջրակոլոլ-ջրակոլոլ

ջրահատ-ջրահատ

ջրաղաց-ջրաղաց

ջրաղվես-ջրաղուէս

ջրամատակարարման-ջրամատակարարման

ջրամբարի-ջրամբարի

ջրամույն-ջրամոյն

ջրանոթ-ջրանօթ

ջրանցքաշինություն-ջրանցքաշինութիւն

ջրաշինարարություն-ջրաշինարարութիւն

ջրաչափություն-ջրաչափութիւն

ջրառատ-ջրառատ

ջրասարդ-ջրասարդ

ջրասույզ-ջրասոյզ

ջրատարի-ջրատարի

ջրատու-ջրատու

ջրարբություն-ջրարբութիւն

ջրարկվել-ջրարկուել

ջրացատկ-ջրացատկ

ջրափոս-ջրափոս

ջրբուխ-ջրբուխ

ջրդեղիչ-ջրդեղիչ

ջրընկալ-ջրընկալ

ջրիկացնել-ջրիկացնել

ջրլիցք-ջրլիցք

ջրհան-ջրհան

ջրհավաք-ջրհաւաք

ջրհեղեղյան-ջրհեղեղեան

ջրմուխ-ջրմուխ

ջրշուշան-ջրշուշան

ջրոսպ-ջրոսպ

ջրորդանային-ջրորդանային

ջրջրալի-ջրջրալի

ջրսամույր-ջրսամոյր

ջրվեժի-ջրվէժի

ջրտուք-ջրտուք

ջրցողել-ջրցօղել

ջրքամել-ջրքամել

ռաբիս-ռաբիս

ռադիոազդանշան-ռադիօազդանշան

ռադիոբարձրախոս-ռադիօբարձրախօս

ռադիոգրամ-ռադիօգրամ

ռադիոլսող-ռադիօլսող

ռադիոկենտրոն-ռադիօկենտրոն

ռադիոհեռագրատուն-ռադիօհեռագրատուն

ռադիոյի-ռադիոյի

ռադիոտեխնիկ-ռադիօտեխնիկ

ռադիոֆիկացում-ռադիօֆիկացում

ռազմագիտություն-ռազմագիտութիւն

ռազմաերթ-ռազմաերթ

ռազմականացնել-ռազմականացնել

ռազմակոչ-ռազմակոչ

ռազմահնարք-ռազմահնարք

ռազմաճամբար-ռազմաճամբար

ռազմամոլություն-ռազմամոլութիւն

ռազմանկարիչ-ռազմանկարիչ

ռազմասեր-ռազմասէր

ռազմավարժական-ռազմավարժական

ռազմատենչություն-ռազմատենչութիւն

ռազմարշավանք-ռազմարշաւանք

ռազմերգու-ռազմերգու

ռազմուղի-ռազմուղի

ռամիկ-ռամիկ

ռամկասեր-ռամկասէր

ռամկություն-ռամկութիւն

ռանգ-ռանգ

ռանչպարություն-ռանչպարութիւն

ռասիզմ-ռասիզմ

ռացիոնալիզատոր-ռացիոնալիզատոր

ռաֆայել-ռաֆայէլ

ռդ-ռդ

ռեակտիվ-ռէակտիւ

ռեզերվային-ռեզերուային

ռեժիսոր-ռեժիսոր

ռեկորդ-ռեկորդ

ռեյ-ռեյ

ռենտգենաբուժություն-ռենտգենաբուժութիւն

ռենտգենանկար-ռենտգենանկար

ռեսպուբլիկայի-ռեսպուբլիկայի

ռեվանշիստական-ռեւանշիստական

ռետին-ռետին

ռետինապատ-ռետինապատ

ռեֆերատ-ռեֆերատ

ռիալ-ռիալ

ռիթմիկ-ռիթմիկ

ռկ-ռկ

ռմբակոծում-ռմբակոծում

ռմբանետություն-ռմբանետութիւն

ռնգախոսություն-ռնգախօսութիւն

ռնգայնացում-ռնգայնացում

ռոբերտային-ռոբերտային

ռոմանտիկական-ռոմանտիկական

ռոստով-ռոստով

ռուբլիանոց-ռուբլիանոց

ռումինացի-ռումինացի

ռուս-ռուս

ռուսախառն-ռուսախառն

ռուսաստանը-ռուսաստանը

ռուսերենով-ռուսերէնով

ռուստամյանն-ռուստամեանն

սագազգիներ-սագազգիներ

սագի-սագի

սադափազարդ-սադափազարդ

սադաֆ-սադաֆ

սադուկեցի-սադուկեցի

սազական-սազական

սաժեն-սաժեն

սալահատակել-սալայատակել

սալանալ-սալանալ

սալարկ-սալարկ

սալաքարի-սալաքարի

սալորաչիր-սալորաչիր

սալքար-սալքար

սածիլում-սածիլում

սակագրություն-սակագրութիւն

սակառ-սակառ

սակավաբնակ-սակաւաբնակ

սակավագնաց-սակաւագնաց

սակավաժպիտ-սակաւաժպիտ

սակավակերություն-սակաւակերութիւն

սակավաձեռն-սակաւաձեռն

սակավամարդություն-սակաւամարդութիւն

սակավաուժ-սակաւաուժ

սակավաջրություն-սակաւաջրութիւն

սակավարժեք-սակաւարժէք

սակավություն-սակաւութիւն

սակաւ-սակաւ

սահադաշտային-սահադաշտային

սահակյանին-սահակեանին

սահանքավոր-սահանքաւոր

սահմանաբաժանել-սահմանաբաժանել

սահմանագծվել-սահմանագծուել

սահմանադրություն-սահմանադրութիւն

սահմանազատել-սահմանազատել

սահմանախախտություն-սահմանախախտութիւն

սահմանակցվել-սահմանակցուել

սահմանանցում-սահմանանցում

սահմանավորվել-սահմանաւորուել

սահմանափակվել-սահմանափակուել

սահմանը-սահմանը

սահմանում-սահմանում

սահմանվում-սահմանւում

սահնակավոր-սահնակաւոր

սահում-սահում

սաղաթելյանն-սաղաթելեանն

սաղարթազարդ-սաղարթազարդ

սաղարթաշատ-սաղարթաշատ

սաղարթավոր-սաղարթաւոր

սաղմնագիտական-սաղմնագիտական

սաղմնապարկ-սաղմնապարկ

սաղմոսասաց-սաղմոսասաց

սամը-սամը

սամույրենի-սամոյրենի

սամվելը-սամուէլը

սայթաքել-սայթաքել

սայլագումակ-սայլագումակ

սայլապան-սայլապան

սայլերը-սայլերը

սայլորդ-սայլորդ

սանամայր-սանամայր

սանբաժին-սանբաժին

սանդալաներկ-սանդալաներկ

սանդարամետյան-սանդարամէտեան

սանդղակամրջակ-սանդղակամրջակ

սանդղավանդակ-սանդղաւանդակ

սանդուղքով-սանդուղքով

սանձազերծ-սանձազերծ

սանձակոծել-սանձակոծել

սանձահարություն-սանձահարութիւն

սանձը-սանձը

սանտիմ-սանտիմ

սանրագործ-սանրագործ

սանրված-սանրուած

սապատաձև-սապատաձեւ

սապնագործություն-սապնագործութիւն

սապնոտ-սապնոտ

սապոնջուր-սապոնջուր

սառեցնել-սառեցնել

սառնադեմ-սառնադէմ

սառնամանիք-սառնամանիք

սառնանուշ-սառնանուշ

սառնասրտությամբ-սառնասրտութեամբ

սառներես-սառներես

սառույցների-սառոյցների

սառսռել-սառսռել

սառցագործարան-սառցագործարան

սառցալեռ-սառցալեռ

սառցակոլոլ-սառցակոլոլ

սառցահոսանք-սառցահոսանք

սառցաշերտ-սառցաշերտ

սառցաջուր-սառցաջուր

սասանական-սասանական

սասանի-սասանի

սասունյանը-սասունեանը

սաստկակսկիծ-սաստկակսկիծ

սաստկացնել-սաստկացնել

սավանաչափ-սաւանաչափ

սավառնակիր-սաւառնակիր

սատակիչ-սատակիչ

սատանայապետ-սատանայապետ

սատանություն-սատանութիւն

սատափ-սատափ

սատկեցնել-սատկեցնել

սարագոգ-սարագոգ

սարահարթ-սարահարթ

սարավանդ-սարաւանդ

սարբին-սարբին

սարգսյանի-սարգսեանի

սարդաձև-սարդաձեւ

սարդարի-սարդարի

սարդիոն-սարդիոն

սարեցի-սարեցի

սարծիլ-սարծիլ

սարկավագը-սարկաւագը

սարյանն-սարեանն

սարոյի-սարոյի

սարսատ-սարսատ

սարսափած-սարսափած

սարսափը-սարսափը

սարսուռով-սարսուռով

սարսռատեսիլ-սարսռատեսիլ

սարքագործ-սարքագործ

սարքավորել-սարքաւորել

սարքավորված-սարքաւորուած

սարքինություն-սարքինութիւն

սափորանման-սափորանման

սափրվել-սափրուել

սաֆար-սաֆար

սբ-սբ

սգաթախիծ-սգաթախիծ

սգակցել-սգակցել

սգաղողանջ-սգաղօղանջ

սգավարս-սգավարս

սգատեսիլ-սգատեսիլ

սգվոր-սգուոր

սեդային-սեդային

սեթեւեթանք-սեթեւեթանք

սեխ-սեխ

սեղանակերպ-սեղանակերպ

սեղանապիղծ-սեղանապիղծ

սեղանատամ-սեղանատամ

սեղմ-սեղմ

սեղմիրան-սեղմիրան

սեղմվող-սեղմուող

սեմինարական-սեմինարական

սեյմի-սեյմի

սեյրանը-սեյրանը

սենատորական-սենատորական

սենեկապետություն-սենեկապետութիւն

սենյակիս-սենեակիս

սենյակով-սենեակով

սեպագիր-սեպագիր

սեպահարում-սեպահարում

սեպոսկր-սեպոսկր

սեպտեմբերյան-սեպտեմբերեան

սեվ-սեվ-սեւ-սեւ

սեվահեր-սեւահեր

սեվաստոպոլի-սեւաստոպոլի

սեվեռուն-սեւեռուն

սեվին-սեւին

սերակեր-սերակեր

սերգեյի-սերգեյի

սերժ-սերժ

սերհատություն-սերհատութիւն

սերմակալել-սերմակալել

սերմանվել-սերմանուել

սերմզտվել-սերմզտուել

սերմնաբույծ-սերմնաբոյծ

սերմնազրկել-սերմնազրկել

սերմնակալել-սերմնակալել

սերմնահատիկ-սերմնահատիկ

սերմնանյութ-սերմնանիւթ

սերմնավորվել-սերմնաւորուել

սերմնաքաղիկ-սերմնաքաղիկ

սերնդապիղծ-սերնդապիղծ

սերում-սերում

սերտաճել-սերտաճել

սերտորեն-սերտօրէն

սեփականազրկություն-սեփականազրկութիւն

սեփականացել-սեփականացել

սեփականությունից-սեփականութիւնից

սէնթ-սէնթ

սթարվել-սթարուել

սթափություն-սթափութիւն

սթիվեն-սթիւեն

սիբիրական-սիբիրական

սիգաճեմ-սիգաճեմ

սիգարագործ-սիգարագործ

սիգընթաց-սիգընթաց

սիլոս-սիլոս

սիլոսացու-սիլոսացու

սիմակ-սիմակ

սիմվոլ-սիմուոլ

սիմֆոնիկ-սիմֆոնիկ

սինխրոնիզմ-սինխրոնիզմ

սիսակ-սիսակ

սիսիանի-սիսիանի

սիրաբարբառ-սիրաբարբառ

սիրագիր-սիրագիր

սիրադրուժ-սիրադրուժ

սիրաթաթախ-սիրաթաթախ

սիրալիր-սիրալիր

սիրախոսել-սիրախօսել

սիրածարավ-սիրածարաւ

սիրակաթ-սիրակաթ

սիրակացություն-սիրակացութիւն

սիրահատույց-սիրահատոյց

սիրահարվում-սիրահարւում

սիրահույզ-սիրայոյզ

սիրամարգ-սիրամարգ

սիրային-սիրային

սիրաշահել-սիրաշահել

սիրաշշունջ-սիրաշշունջ

սիրապատում-սիրապատում

սիրավառել-սիրավառել

սիրատենչ-սիրատենչ

սիրարծարծ-սիրարծարծ

սիրել-սիրել

սիրերգական-սիրերգական

սիրիայի-սիրիայի

սիրոն-սիրոն

սիրունատես-սիրունատես

սիրված-սիրուած

սիրտըս-սիրտըս

սիրտն-սիրտն

սլավոնագիտական-սլաւոնագիտական

սլացիկ-սլացիկ

սլաքավոր-սլաքաւոր

սլկուն-սլկուն

սլովեներեն-սլովեներէն

սլքտալ-սլքտալ

սխալանք-սխալանք

սխալն-սխալն

սխալվում-սխալւում

սխտորահոտ-սխտորահոտ

սխտորջուր-սխտորջուր

սխրական-սխրական

սխրություն-սխրութիւն

սկանդալի-սկանդալի

սկավառականման-սկաւառականման

սկեսուր-սկեսուր

սկզբնածին-սկզբնածին

սկզբնապատկեր-սկզբնապատկեր

սկզբնավորություն-սկզբնաւորութիւն

սկզբնատող-սկզբնատող

սկզբունքով-սկզբունքով

սկյութ-սկիւթ

սկունս-սկունս

սկսեց-սկսեց

սկսում-սկսում

սկսվեր-սկսուէր

սղագրական-սղագրական

սղաճի-սղաճի

սղոխ-սղոխ

սղոցաձուկ-սղոցաձուկ

սղոցում-սղոցում

սմբակածեծ-սմբակածեծ

սմբատին-սմբատին

սմիթի-սմիթի

սյամ-սեամ

սյուժեի-սիւժէի

սյունագլուխ-սիւնագլուխ

սյունակել-սիւնակել

սյունանման-սիւնանման

սյունարձան-սիւնարձան

սյունեցյանը-սիւնեցեանը

սյունիքում-սիւնիքում

սնախորհուրդ-սնախորհուրդ

սնամտություն-սնամտութիւն

սնանկացում-սնանկացում

սնապարծել-սնապարծել

սնափառություն-սնափառութիւն

սնդիկային-սնդիկային

սնդկազօդում-սնդկազօդում

սնդուս-սնդուս

սնկանման-սնկանման

սնձնի-սնձնի

սննդադրամ-սննդադրամ

սննդային-սննդային

սննդատար-սննդատար

սննդով-սննդով

սնուցանել-սնուցանել

սնվել-սնուել

սոդոմային-սոդոմային

սոխալից-սոխալից

սոխատանձ-սոխատանձ

սող-սող

սողասահել-սողասահել

սողոմոնյանը-սողոմոնեանը

սողվածք-սողուածք

սոնայի-սոնայի

սոնոպրի-սոնոպրի

սոսեհասակ-սոսեհասակ

սոսկալի-սոսկալի

սոսկացնել-սոսկացնել

սոսնձաթուղթ-սոսնձաթուղթ

սոսնձապատել-սոսնձապատել

սոսնձում-սօսնձում

սովածանալ-սովածանալ

սովամեռ-սովամեռ

սովետահայ-սովետահայ

սովի-սովի

սովխոզներում-սովխոզներում

սովորականից-սովորականից

սովորեն-սովորեն

սովորեցնում-սովորեցնում

սովորողի-սովորողի

սովորութամոլ-սովորութամոլ

սովորությունների-սովորութիւնների

սովորվել-սովորուել

սորորալ-սորորալ

սորսորուկ-սորսորուկ

սոցիոլոգիայի-սոցիոլոգիայի

սուբյեկտի-սուբյեկտի

սուզազանգ-սուզազանգ

սուզահավ-սուզահաւ

սուզվեց-սուզուեց

սուլթանական-սուլթանական

սումաղ-սումաղ

սույնօրինակ-սոյնօրինակ

սուսերածաղիկ-սուսերածաղիկ

սուսերամերկ-սուսերամերկ

սուտակաշող-սուտակաշող

սուտխոսան-սուտխօսան

սուրեն-սուրէն

սուրսայր-սուրսայր

սոփեստական-սոփեստական

սպայապետ-սպայապետ

սպանդ-սպանդ

սպանել-սպանել

սպանության-սպանութեան

սպանությունների-սպանութիւնների

սպանվել-սպանուել

սպառազինել-սպառազինել

սպառած-սպառած

սպառնագին-սպառնագին

սպառնալիքներով-սպառնալիքներով

սպառող-սպառող

սպառվող-սպառուող

սպասավոր-սպասաւոր

սպասավորները-սպասաւորները

սպասարկել-սպասարկել

սպասարկվում-սպասարկւում

սպասիր-սպասիր

սպասում-սպասում

սպասք-սպասք

սպարտակ-սպարտակ

սպեղանի-սպեղանի

սպիածածկ-սպիածածկ

սպիտ-սպիտ

սպիտակագլուխ-սպիտակագլուխ

սպիտակաթույր-սպիտակաթոյր

սպիտակածղի-սպիտակածղի

սպիտակահող-սպիտակահող

սպիտակամարմին-սպիտակամարմին

սպիտականիշ-սպիտականիշ

սպիտակարյունություն-սպիտակարիւնութիւն

սպիտակաքիստ-սպիտակաքիստ

սպիտակեցնել-սպիտակեցնել

սպիտակում-սպիտակում

սպիրտաչափ-սպիրտաչափ

սպնգային-սպնգային

սպորտխաղ-սպորտխաղ

սպորտսմենային-սպորտսմենային

սպրդում-սպրդում

սռսուռ-սռսուռ

սվաղապատել-սուաղապատել

սվերդլովսկի-սուերդլովսկի

սվինահարել-սուինահարել

սվինքս-սուինքս

ստաժ-ստաժ

ստալինը-ստալինը

ստախոսել-ստախօսել

ստամբակ-ստամբակ

ստամոքսաղիքային-ստամոքսաղիքային

ստանամ-ստանամ

ստանդարտավոր-ստանդարտաւոր

ստանձնելով-ստանձնելով

ստապատում-ստապատում

ստացանք-ստացանք

ստացվածային-ստացուածային

ստացվող-ստացուող

ստեղծագործությանը-ստեղծագործութեանը

ստեղծագործություններից-ստեղծագործութիւններից

ստեղծել-ստեղծել

ստեղծված-ստեղծուած

ստեղծվի-ստեղծուի

ստեպ-ստեպ

ստեփանավանի-ստեփանաւանի

ստինքացավ-ստինքացաւ

ստիպողականություն-ստիպողականութիւն

ստլիկ-ստլիկ

ստորաբաժանել-ստորաբաժանել

ստորագյալ-ստորագեալ

ստորագրությունը-ստորագրութիւնը

ստորագրվեց-ստորագրուեց

ստորադասվել-ստորադասուել

ստորակարգ-ստորակարգ

ստորասական-ստորասական

ստորացում-ստորացում

ստորի-ստորի

ստորություն-ստորութիւն

ստուգապատում-ստուգապատում

ստուգիվ-ստուգիւ

ստուգվում-ստուգւում

ստվարաթիվ-ստուարաթիւ

ստվարասաղարթ-ստուարասաղարթ

ստվերագծային-ստուերագծային

ստվերազուրկ-ստուերազուրկ

ստվերածին-ստուերածին

ստվերանկարել-ստուերանկարել

ստվերասեր-ստուերասէր

ստվերարկվել-ստուերարկուել

ստվերները-ստուերները

ստվերվել-ստուերուել

ստրկամիտ-ստրկամիտ

ստրկատիրական-ստրկատիրական

ստրկուհի-ստրկուհի

սրագդակ-սրագդակ

սրազգաց-սրազգաց

սրալեզու-սրալեզու

սրածայր-սրածայր

սրակն-սրակն

սրահատել-սրահատել

սրահարվել-սրահարուել

սրամագիլ-սրամագիլ

սրամարտիկ-սրամարտիկ

սրանից-սրանից

սրաչ-սրաչ

սրավուն-սրաւուն

սրարշավել-սրարշաւել

սրբագործություն-սրբագործութիւն

սրբագրիչ-սրբագրիչ

սրբազանի-սրբազանի

սրբազնասուրբ-սրբազնասուրբ

սրբահամբավ-սրբահամբաւ

սրբանոսկր-սրբանոսկր

սրբապղծություն-սրբապղծութիւն

սրբավայել-սրբավայել

սրբատեղի-սրբատեղի

սրբացուցիչ-սրբացուցիչ

սրբիչը-սրբիչը

սրբուհի-սրբուհի

սրընթացություն-սրընթացութիւն

սրիկայի-սրիկայի

սրճագործ-սրճագործ

սրճարան-սրճարան

սրնգահար-սրնգահար

սրով-սրով

սրսկիչ-սրսկիչ

սրսփում-սրսփում

սրտաբախ-սրտաբախ

սրտաբեկել-սրտաբեկել

սրտագին-սրտագին

սրտադյուր-սրտադիւր

սրտազինվել-սրտազինուել

սրտախառնոց-սրտախառնոց

սրտախորով-սրտախորով

սրտակեղեք-սրտակեղեք

սրտակցել-սրտակցել

սրտահոժար-սրտայօժար

սրտաճմլիկ-սրտաճմլիկ

սրտամոտ-սրտամօտ

սրտանցություն-սրտանցութիւն

սրտաշարժվել-սրտաշարժուել

սրտապնդել-սրտապնդել

սրտավեր-սրտաւեր

սրտացավ-սրտացաւ

սրտի-սրտի

սրտխառնուք-սրտխառնուք

սրտմտեցուցիչ-սրտմտեցուցիչ

սրտնեղում-սրտնեղում

սրտուկ-սրտուկ

սփիւռքի-սփիւռքի

սփյուռքացիր-սփիւռքացիր

սփոփ-սփոփ

սփոփվել-սփոփուել

սփրթնած-սփրթնած

սքանչացնել-սքանչացնել

սքանչելապատում-սքանչելապատում

սքեմազուրկ-սքեմազուրկ

սքողվել-սքօղուել

սևաբեղ-սեւաբեղ

սևագործ-սեւագործ

սևադել-սեւադել

սևաթավիշ-սեւաթաւիշ

սևախավար-սեւախաւար

սևակարմիր-սեւակարմիր

սևակտուց-սեւակտուց

սևահող-սեւահող

սևամաղձ-սեւամաղձ

սևանալ-սեւանալ

սևանուն-սեւանուն

սևապատում-սեւապատում

սևասքեմ-սեւասքեմ

սևատակ-սեւատակ

սևափայլ-սեւափայլ

սևեռահայաց-սեւեռահայեաց

սևերեսություն-սեւերեսութիւն

սևմթին-սեւմթին

սևուլիկ-սեւուլիկ

սևսաթ-սեւսաթ

վագոնակառույց-վագոնակառոյց

վագոնը-վագոնը

վագրակերպ-վագրակերպ

վազ-վազ

վազգեն-վազգէն

վազելու-վազելու

վազեցնել-վազեցնել

վազորդ-վազորդ

վազքամրցում-վազքամրցում

վաթյանի-վաթեանի

վալենտին-վալենտին

վախազդու-վախազդու

վախեցած-վախեցած

վախեցնի-վախեցնի

վախթանգի-վախթանգի

վախճան-վախճան

վախվխելով-վախվխելով

վահ-վահ

վահանաբեկ-վահանաբեկ

վահանաձեվ-վահանաձեւ

վահանը-վահանը

վահր-վահր

վահրոտել-վահրոտել

վաղաժամություն-վաղաժամութիւն

վաղահասուն-վաղահասուն

վաղանցուկ-վաղանցուկ

վաղեմաբնակիչ-վաղեմաբնակիչ

վաղն-վաղն

վաղվան-վաղուան

վաճառականի-վաճառականի

վաճառահանդես-վաճառահանդէս

վաճառաշահություն-վաճառաշահութիւն

վաճառելի-վաճառելի

վաճառողին-վաճառողին

վաճառվել-վաճառուել

վաճառքի-վաճառքի

վայելած-վայելած

վայելի-վայելի

վայելչադեմ-վայելչադէմ

վայելչաձեւ-վայելչաձեւ

վայելք-վայելք

վայում-վայում

վայրախոսել-վայրախօսել

վայրասուն-վայրասուն

վայրենացում-վայրենացում

վայրէջքատեղ-վայրէջքատեղ

վայրկան-վայրկան

վայրկյան-վայրկեան

վան-վան

վանակն-վանակն

վանաձորում-վանաձորում

վանդալություն-վանդալութիւն

վանդակաձող-վանդակաձող

վանդակը-վանդակը

վանեցյանը-վանեցեանը

վանկագրական-վանկագրական

վանկաչափություն-վանկաչափութիւն

վանն-վանն

վանք-վանք

վանքերում-վանքերում

վաշինգտոն-վաշինգտոն

վաշտ-վաշտ

վաչեն-վաչէն

վառարանների-վառարանների

վառելու-վառելու

վառման-վառման

վառոդանկուղ-վառօդանկուղ

վասալ-վասալ

վասիլեվիչ-վասիլեւիչ

վասնզի-վասնզի

վաստակած-վաստակած

վաստակելու-վաստակելու

վաստակում-վաստակում

վավաշություն-վաւաշութիւն

վավերականություն-վաւերականութիւն

վավերացվել-վաւերացուել

վատաբանություն-վատաբանութիւն

վատահամբավ-վատահամբաւ

վատառողջ-վատառողջ

վատատեսություն-վատատեսութիւն

վատթարագույն-վատթարագոյն

վատն-վատն

վատոգի-վատոգի

վատտ-վատտ

վարագույրներ-վարագոյրներ

վարագուրվել-վարագուրուել

վարազդատը-վարազդատը

վարակակիր-վարակակիր

վարակի-վարակի

վարակվում-վարակւում

վարանում-վարանում

վարարած-վարարած

վարգավազք-վարգավազք

վարդաբեր-վարդաբեր

վարդազգիներ-վարդազգիներ

վարդախտ-վարդախտ

վարդահոտ-վարդահոտ

վարդանի-վարդանի

վարդանոց-վարդանոց

վարդապետը-վարդապետը

վարդապետության-վարդապետութեան

վարդասփյուռ-վարդասփիւռ

վարդացան-վարդացան

վարդենի-վարդենի

վարդերանգ-վարդերանգ

վարդիթերը-վարդիթերը

վարդնոց-վարդնոց

վարել-վարել

վարեց-վարեց

վարժահրապարակ-վարժահրապարակ

վարժապետին-վարժապետին

վարժարանին-վարժարանին

վարժեցրել-վարժեցրել

վարժությունում-վարժութիւնում

վարժվում-վարժւում

վարիչներ-վարիչներ

վարկաբեկություն-վարկաբեկութիւն

վարկածի-վարկածի

վարկանիշի-վարկանիշի

վարկավորվել-վարկաւորուել

վարկի-վարկի

վարձակալած-վարձակալած

վարձակալություն-վարձակալութիւն

վարձահատույց-վարձահատոյց

վարձատրության-վարձատրութեան

վարձատրվում-վարձատրւում

վարձկանություն-վարձկանութիւն

վարձում-վարձում

վարմունք-վարմունք

վարշավայի-վարշաւայի

վարորդը-վարորդը

վարորդներն-վարորդներն

վարուի-վարուի

վարուն-վարուն

վարչ-վարչ

վարչակազմին-վարչակազմին

վարչաշրջան-վարչաշրջան

վարչատեխնիկական-վարչատեխնիկական

վարչություն-վարչութիւն

վարպետանալ-վարպետանալ

վարպետների-վարպետների

վարպետուհի-վարպետուհի

վարսակաձավար-վարսակաձաւար

վարսանդ-վարսանդ

վարսափունջ-վարսափունջ

վարսք-վարսք

վարվելով-վարուելով

վարվեցի-վարուեցի

վարտիք-վարտիք

վարքագրական-վարքագրական

վաքսել-վաքսել

վեհաժողովը-վեհաժողովը

վեհանձն-վեհանձն

վեհապատիվ-վեհապատիւ

վեհաստիճան-վեհաստիճան

վեհացվել-վեհացուել

վեհերկոտություն-վեհերկոտութիւն

վեհությամբ-վեհութեամբ

վեճը-վէճը

վենեսուելայի-վենեսուելայի

վեշաձեթ-վեշաձէթ

վեպիս-վէպիս

վեստը-վեստը

վեր-վեր

վերաբաշխվել-վերաբաշխուել

վերաբերական-վերաբերական

վերաբերմունքից-վերաբերմունքից

վերաբերվել-վերաբերուել

վերաբնակ-վերաբնակ

վերաբնակվել-վերաբնակուել

վերագնվել-վերագնուել

վերագրելով-վերագրելով

վերադառնալիս-վերադառնալիս

վերադառնաս-վերադառնաս

վերադաստիարակում-վերադաստիարակում

վերադարձանք-վերադարձանք

վերադարձման-վերադարձման

վերադարձվել-վերադարձուել

վերադրություն-վերադրութիւն

վերազննել-վերազննել

վերաիմաստավորում-վերաիմաստաւորում

վերախմբավորվել-վերախմբաւորուել

վերածածկվել-վերածածկուել

վերածնել-վերածնել

վերածնվել-վերածնուել

վերածվեց-վերածուեց

վերակազմակերպման-վերակազմակերպման

վերականգնելու-վերականգնելու

վերականգնողական-վերականգնողական

վերականգնվեցին-վերականգնուեցին

վերակառուցումը-վերակառուցումը

վերակացու-վերակացու

վերակենդանացվել-վերակենդանացուել

վերակշռել-վերակշռել

վերակտրում-վերակտրում

վերահակիչ-վերահակիչ

վերահաշվառվել-վերահաշվառուել

վերահաստատեց-վերահաստատեց

վերահարցաքննություն-վերահարցաքննութիւն

վերահյուսել-վերահիւսել

վերահսկման-վերահսկման

վերահսկում-վերահսկում

վերաձեւել-վերաձեւել

վերաճում-վերաճում

վերամարմնավորվել-վերամարմնաւորուել

վերամիանալ-վերամիանալ

վերամկրտություն-վերամկրտութիւն

վերամշակված-վերամշակուած

վերանայում-վերանայում

վերանկարել-վերանկարել

վերանորոգումը-վերանորոգումը

վերանվանվել-վերանուանուել

վերաշինել-վերաշինել

վերապահուած-վերապահուած

վերապահվում-վերապահւում

վերապատրաստում-վերապատրաստում

վերապրուկ-վերապրուկ

վերասալարկվել-վերասալարկուել

վերասերվել-վերասերուել

վերաստեղծվել-վերաստեղծուել

վերավաճառություն-վերավաճառութիւն

վերատեսչություն-վերատեսչութիւն

վերարկուն-վերարկուն

վերարտադրում-վերարտադրում

վերացանվել-վերացանուել

վերացմանը-վերացմանը

վերացնում-վերացնում

վերացված-վերացուած

վերափաթաթում-վերափաթաթում

վերափոխումներ-վերափոխումներ

վերաքննություն-վերաքննութիւն

վերգրում-վերգրում

վերելակի-վերելակի

վերեվ-վերեւ

վերերկրային-վերերկրային

վերընթացություն-վերընթացութիւն

վերընտրել-վերընտրել

վերթեւել-վերթեւել

վերլուծելու-վերլուծելու

վերլուծությունները-վերլուծութիւնները

վերծանում-վերծանում

վերհանում-վերհանում

վերձիգ-վերձիգ

վերմղիչ-վերմղիչ

վերնագրի-վերնագրի

վերնախավային-վերնախաւային

վերնակենտրոն-վերնակենտրոն

վերնամաշկային-վերնամաշկային

վերնաշերտ-վերնաշերտ

վերնափեղկ-վերնափեղկ

վերնոտական-վերնոտական

վերոնշյալ-վերոնշեալ

վերջաբան-վերջաբան

վերջակալ-վերջակալ

վերջանում-վերջանում

վերջավորվել-վերջաւորուել

վերջացնելուց-վերջացնելուց

վերջացրել-վերջացրել

վերջափակել-վերջափակել

վերջը-վերջը

վերջինիս-վերջինիս

վերջինում-վերջինում

վերջնական-վերջնական

վերջնամուտ-վերջնամուտ

վերջույթի-վերջոյթի

վերսկսվել-վերսկսուել

վերստացույց-վերստացոյց

վերստուգություն-վերստուգութիւն

վերտառություն-վերտառութիւն

վերցնենք-վերցնենք

վերցրած-վերցրած

վերցրու-վերցրու

վերքի-վէրքի

վեցադաշտային-վեցադաշտային

վեցամյակ-վեցամեակ

վեցաչքանի-վեցաչքանի

վեցից-վեցից

վեցմատանի-վեցմատանի

վեցոտնյան-վեցոտնեան

վզակապ-վզակապ

վզիկ-վզիկ

վթարանք-վթարանք

վժալ-վժալ

վիեննայում-վիեննայում

վիզն-վիզն

վիթխարահասակ-վիթխարահասակ

վիժել-վիժել

վիլակ-վիլակ

վիկտորը-վիկտորը

վիճաբանությունների-վիճաբանութիւնների

վիճակագրությունը-վիճակագրութիւնը

վիճակահանությունը-վիճակահանութիւնը

վիճակին-վիճակին

վիճակում-վիճակում

վիճարկելի-վիճարկելի

վիճելու-վիճելու

վիմագրիչ-վիմագրիչ

վիմատաշ-վիմատաշ

վիշապ-վիշապ

վիշապը-վիշապը

վիպագիր-վիպագիր

վիպասան-վիպասան

վիպերգություն-վիպերգութիւն

վիտամինի-վիտամինի

վիրաբուժական-վիրաբուժական

վիրախոտ-վիրախոտ

վիրակապություն-վիրակապութիւն

վիրահատության-վիրահատութեան

վիրապատ-վիրապատ

վիրավորանքը-վիրաւորանքը

վիրավորը-վիրաւորը

վիրավորում-վիրաւորում

վիրավորվի-վիրաւորուի

վիրուսը-վիրուսը

վխտալ-վխտալ

վկայագրեր-վկայագրեր

վկայականներ-վկայականներ

վկայել-վկայել

վկայությունը-վկայութիւնը

վկան-վկան

վհատական-վհատական

վհուկ-վհուկ

վճարելիք-վճարելիք

վճարի-վճարի

վճարով-վճարով

վճարունակ-վճարունակ

վճիռը-վճիռը

վճիտություն-վճիտութիւն

վճռականապես-վճռականապէս

վճռափոխություն-վճռափոխութիւն

վճռից-վճռից

վճռվի-վճռուի

վնասազերծվել-վնասազերծուել

վնասարարական-վնասարարական

վնասների-վնասների

վնասվածքները-վնասուածքները

վնգստոց-վնգստոց

վշտագնել-վշտագնել

վշտակիր-վշտակիր

վշտակցություն-վշտակցութիւն

վշտամաշ-վշտամաշ

վշտատես-վշտատես

վշտափարատ-վշտափարատ

վոժեվատով-վոժեւատով

վոլտաչափ-վոլտաչափ

վորոշիլովը-վորոշիլովը

վուշաբուծություն-վուշաբուծութիւն

վռազել-վռազել

վռնդեց-վռնդեց

վսեմախոհ-վսեմախոհ

վսեմափայլ-վսեմափայլ

վստահ-վստահ

վստահել-վստահել

վստահեցրին-վստահեցրին

վստահությունն-վստահութիւնն

վտանգ-վտանգ

վտանգավորություն-վտանգաւորութիւն

վտանգն-վտանգն

վտանգվել-վտանգուել

վտարել-վտարել

վտիտություն-վտիտութիւն

վրայի-վրայի

վրանատեղ-վրանատեղ

վրանների-վրանների

վրաստանն-վրաստանն

վրացանալ-վրացանալ

վրացիներին-վրացիներին

վրդովեցնել-վրդովեցնել

վրդովմունքն-վրդովմունքն

վրդովվում-վրդովուում

վրեժն-վրէժն

վրիժառություն-վրիժառութիւն

վրիպում-վրիպում

վրձնահարված-վրձնահարուած

վրնջոց-վրնջոց

տաբատի-տաբատի

տագնապահույզ-տագնապայոյզ

տագնապիչ-տագնապիչ

տաթեվի-տաթեւի

տաժանապարտ-տաժանապարտ

տալով-տալով

տախտակապատ-տախտակապատ

տախտակի-տախտակի

տածել-տածել

տակառագործ-տակառագործ

տակառիկ-տակառիկ

տակին-տակին

տակտ-տակտ

տաղանդավոր-տաղանդաւոր

տաղաչափություն-տաղաչափութիւն

տաղարան-տաղարան

տաղիկ-տաղիկ

տաղտկահունչ-տաղտկահունչ

տաճար-տաճար

տաճարին-տաճարին

տաճկական-տաճկական

տաճկաստանի-տաճկաստանի

տամկանալ-տամկանալ

տայիս-տայիս

տանին-տանին

տանիքին-տանիքին

տանկարդյունաբերություն-տանկարդիւնաբերութիւն

տանձենի-տանձենի

տանում-տանում

տանջալից-տանջալից

տանջանքից-տանջանքից

տանջվել-տանջուել

տանտալական-տանտալական

տաշել-տաշել

տաշվածք-տաշուածք

տաշտի-տաշտի

տապալված-տապալուած

տապակեզ-տապակէզ

տապանակ-տապանակ

տապլտկել-տապլտկել

տաջիկուհի-տաջիկուհի

տառակալ-տառակալ

տառաճանաչություն-տառաճանաչութիւն

տառապագին-տառապագին

տառապանքը-տառապանքը

տառապյալ-տառապեալ

տառացի-տառացի

տասական-տասական

տասից-տասից

տասնամյակը-տասնամեակը

տասնապատիկ-տասնապատիկ

տասներկու-տասներկու

տասնհինգերորդ-տասնհինգերորդ

տասնյոթերորդ-տասնեօթերորդ

տասնչորսերորդ-տասնչորսերորդ

տավարագործություն-տաւարագործութիւն

տավարի-տաւարի

տատամսել-տատամսել

տատանում-տատանում

տատանվում-տատանւում

տատիկը-տատիկը

տատրակ-տատրակ

տարաբնակ-տարաբնակ

տարագնաց-տարագնաց

տարազ-տարազ

տարազով-տարազով

տարածականություն-տարածականութիւն

տարածավախություն-տարածավախութիւն

տարածության-տարածութեան

տարածություններում-տարածութիւններում

տարածվել-տարածուել

տարածք-տարածք

տարածքում-տարածքում

տարակենտրոնություն-տարակենտրոնութիւն

տարակուսություն-տարակուսութիւն

տարաձայնությունները-տարաձայնութիւնները

տարամերժություն-տարամերժութիւն

տարանջատ-տարանջատ

տարանցիկ-տարանցիկ

տարապարտ-տարապարտ

տարատեսակություն-տարատեսակութիւն

տարափոխ-տարափոխ

տարբերակել-տարբերակել

տարբերանշան-տարբերանշան

տարբերությունն-տարբերութիւնն

տարբերվող-տարբերուող

տարեգրություն-տարեգրութիւն

տարեկան-տարեկան

տարեվերջին-տարեվերջին

տարերկրիկ-տարերկրիկ

տարիէ-տարիէ

տարիքային-տարիքային

տարկետում-տարկէտում

տարմուսնություն-տարմուսնութիւն

տարորոշել-տարորոշել

տարուբերվում-տարուբերւում

տարտարոսային-տարտարոսային

տարրաբաշխություն-տարրաբաշխութիւն

տարրականություն-տարրականութիւն

տարփալի-տարփալի

տարփանք-տարփանք

տարփողել-տարփողել

տարօրինակություն-տարօրինակութիւն

տափակախոսություն-տափակախօսութիւն

տափակավուն-տափակաւուն

տափակություն-տափակութիւն

տափաշիշ-տափաշիշ

տափարակություն-տափարակութիւն

տաքարյուն-տաքարիւն

տաքացվել-տաքացուել

տաքսամոտորային-տաքսամոտորային

տգեղացվել-տգեղացուել

տեգ-տէգ

տեխնիկային-տեխնիկային

տեխնոլոգիայի-տեխնոլոգիայի

տեղաբաշխվել-տեղաբաշխուել

տեղադրված-տեղադրուած

տեղակալ-տեղակալ

տեղակայված-տեղակայուած

տեղահանված-տեղահանուած

տեղայնացնել-տեղայնացնել

տեղաշարժել-տեղաշարժել

տեղավորել-տեղաւորել

տեղավորում-տեղաւորում

տեղավորվեցինք-տեղաւորուեցինք

տեղափակում-տեղափակում

տեղափոխում-տեղափոխում

տեղափոխվեց-տեղափոխուեց

տեղեկագրել-տեղեկագրել

տեղեկատվությամբ-տեղեկատուութեամբ

տեղեկացնում-տեղեկացնում

տեղեկության-տեղեկութեան

տեղեկություններն-տեղեկութիւններն

տեղիք-տեղիք

տեղւոյն-տեղւոյն

տեմպերով-տեմպերով

տենդահար-տենդահար

տենդոտ-տենդոտ

տենչավառ-տենչավառ

տեսաբանական-տեսաբանական

տեսակ-տեսակ

տեսակավորիչ-տեսակաւորիչ

տեսակներով-տեսակներով

տեսահոլովակի-տեսայոլովակի

տեսանկյունով-տեսանկիւնով

տեսարժան-տեսարժան

տեսնելու-տեսնելու

տեսողություն-տեսողութիւն

տեսությունն-տեսութիւնն

տեսչանոց-տեսչանոց

տեվականորեն-տեւականօրէն

տեվողության-տեւողութեան

տերեվը-տերեւը

տերեւաբանջար-տերեւաբանջար

տերեւաթափ-տերեւաթափ

տերեւաճճի-տերեւաճճի

տերեւավարդ-տերեւավարդ

տերիտորիալ-տերիտորիալ

տերյան-տէրեան

տերությունների-տէրութիւնների

տեւականություն-տեւականութիւն

տեւտոնյան-տեւտոնեան

տզզան-տզզան

տէրը-տէրը

տժտժան-տժտժան

տիգրանյան-տիգրանեան

տիեզերաբանություն-տիեզերաբանութիւն

տիեզերածնական-տիեզերածնական

տիեզերահրթիռ-տիեզերահրթիռ

տիզ-տիզ

տիկնակլունձ-տիկնակլունձ

տիղմային-տիղմային

տիպականություն-տիպականութիւն

տիպի-տիպի

տիտանային-տիտանային

տիտղոսային-տիտղոսային

տիրակալը-տիրակալը

տիրանը-տիրանը

տիրապետությունից-տիրապետութիւնից

տիրի-տիրի

տիրույթները-տիրոյթները

տխիլ-տխիլ

տխրաթախիծ-տխրաթախիծ

տխրամած-տխրամած

տխրությունը-տխրութիւնը

տկարացում-տկարացում

տկռել-տկռել

տձեւություն-տձեւութիւն

տղամարդիկ-տղամարդիկ

տղայամիտ-տղայամիտ

տղայից-տղայից

տղեկ-տղեկ

տղմահող-տղմահող

տմարդութություն-տմարդութութիւն

տնակի-տնակի

տնանկանալ-տնանկանալ

տնաշինություն-տնաշինութիւն

տնատիրություն-տնատիրութիւն

տնեցի-տնեցի

տնկի-տնկի

տնով-տնով

տնտեսագիտության-տնտեսագիտութեան

տնտեսավարման-տնտեսավարման

տնտեսության-տնտեսութեան

տնտեսությունների-տնտեսութիւնների

տնտեսվար-տնտեսվար

տնտնալ-տնտնալ

տնօրենություն-տնօրէնութիւն

տնօրինուհի-տնօրինուհի

տոթակեզ-տօթակէզ

տոկոսադրույքները-տոկոսադրոյքները

տոհմ-տոհմ

տոհմագրություն-տոհմագրութիւն

տոհմապետ-տոհմապետ

տողադարձ-տողադարձ

տողան-տողան

տողացի-տողացի

տոմարակալ-տոմարակալ

տոնածառ-տօնածառ

տոնավաճառ-տօնավաճառ

տոնել-տօնել

տոնոյան-տօնոյեան

տոպազ-տոպազ

տորթ-տորթ

տորֆահանում-տորֆահանում

տուբերկուլյոզի-տուբերկուլյոզի

տուգանքով-տուգանքով

տունդարձ-տունդարձ

տուրբին-տուրբին

տուրքադրվել-տուրքադրուել

տուֆաշեն-տուֆաշէն

տպագրական-տպագրական

տպագրում-տպագրում

տպազիոն-տպազիոն

տպավորություն-տպաւորութիւն

տպավորված-տպաւորուած

տպարանային-տպարանային

տպի-տպի

տռզեցնել-տռզեցնել

տռփական-տռփական

տված-տուած

տվեցին-տուեցին

տվիք-տուիք

տվյալներով-տուեալներով

տրակտատ-տրակտատ

տրամաբանորեն-տրամաբանօրէն

տրամագիծ-տրամագիծ

տրամադրել-տրամադրել

տրամադրությունը-տրամադրութիւնը

տրամադրությունս-տրամադրութիւնս

տրամադրվում-տրամադրւում

տրամաչափական-տրամաչափական

տրանսպորտային-տրանսպորտային

տրաքվել-տրաքուել

տրդատին-տրդատին

տրիտոն-տրիտոն

տրոհվել-տրոհուել

տրված-տրուած

տրտմագին-տրտմագին

տրտմել-տրտմել

տրտնջոց-տրտնջոց

տքնություն-տքնութիւն

րաբբունի-րաբբունի

րոպեասլաք-րոպէասլաք

ցախանոց-ցախանոց

ցախկեռաս-ցախկեռաս

ցածացնել-ցածացնել

ցածորակ-ցածորակ

ցածրակիթ-ցածրակիթ

ցածրավայր-ցածրավայր

ցածրորակություն-ցածրորակութիւն

ցամաքամաս-ցամաքամաս

ցամաքի-ցամաքի

ցամաքուրդային-ցամաքուրդային

ցայգաբաց-ցայգաբաց

ցայգահանդերձ-ցայգահանդերձ

ցայժմ-ցայժմ

ցայտ-ցայտ

ցայտում-ցայտում

ցանել-ցանել

ցանկալից-ցանկալից

ցանկանար-ցանկանար

ցանկապատված-ցանկապատուած

ցանկափակել-ցանկափակել

ցանկությամբ-ցանկութեամբ

ցանկությունները-ցանկութիւնները

ցանուցրիվ-ցանուցրիւ

ցանցաթեւավորներ-ցանցաթեւաւորներ

ցանցաճոճ-ցանցաճօճ

ցանցապատ-ցանցապատ

ցանցառանալ-ցանցառանալ

ցանցը-ցանցը

ցանցով-ցանցով

ցանքատարածությունների-ցանքատարածութիւնների

ցասմաշունչ-ցասմաշունչ

ցասումնալից-ցասումնալից

ցավագնություն-ցաւագնութիւն

ցավազրկում-ցաւազրկում

ցավալուր-ցաւալուր

ցավահառաչ-ցաւահառաչ

ցավել-ցաւել

ցավեցնել-ցաւեցնել

ցավով-ցաւով

ցատկապարան-ցատկապարան

ցատկոց-ցատկոց

ցարասի-ցարասի

ցաւալի-ցաւալի

ցաքի-ցաքի

ցելթուք-ցելթուք

ցեխալոգանք-ցեխալոգանք

ցեխաջրաբուժարան-ցեխաջրաբուժարան

ցեխոտվել-ցեխոտուել

ցեղական-ցեղական

ցեղասպանություն-ցեղասպանութիւն

ցեմենտակուռ-ցեմենտակուռ

ցենզուրական-ցենզուրական

ցերեկով-ցերեկով

ցիկլ-ցիկլ

ցիկլոնային-ցիկլոնային

ցինկ-ցինկ

ցինկապատ-ցինկապատ

ցիտատաբանություն-ցիտատաբանութիւն

ցլակռիվ-ցլակռիւ

ցմահ-ցմահ

ցնդականություն-ցնդականութիւն

ցնդունություն-ցնդունութիւն

ցնծաձայն-ցնծաձայն

ցնծություն-ցնծութիւն

ցնորաբեր-ցնորաբեր

ցնորամտություն-ցնորամտութիւն

ցնորմունք-ցնորմունք

ցնցղել-ցնցղել

ցնցողնել-ցնցողնել

ցնցուղվել-ցնցուղուել

ցնցվել-ցնցուել

ցոլալ-ցոլալ

ցոլարձակ-ցոլարձակ

ցոլացուցիչ-ցոլացուցիչ

ցոլցլանք-ցոլցլանք

ցողազարդ-ցօղազարդ

ցողախոտ-ցօղախոտ

ցողապատել-ցօղապատել

ցողուն-ցօղուն

ցորենագույն-ցորենագոյն

ցորենավաճառ-ցորենավաճառ

ցորենհաց-ցորենհաց

ցորչափ-ցորչափ

ցույցերին-ցոյցերին

ցուրտ-ցուրտ

ցուցաբերվում-ցուցաբերւում

ցուցադրել-ցուցադրել

ցուցադրում-ցուցադրում

ցուցադրվում-ցուցադրւում

ցուցահանել-ցուցահանել

ցուցամոլություն-ցուցամոլութիւն

ցուցանշանական-ցուցանշանական

ցուցարար-ցուցարար

ցուցում-ցուցում

ցոփաբերան-ցոփաբերան

ցոփասեր-ցոփասէր

ցտեսություն-ցտեսութիւն

ցրվածություն-ցրուածութիւն

ցրտաբեր-ցրտաբեր

ցրտակապան-ցրտակապան

ցրտահերկել-ցրտահերկել

ցրտավար-ցրտավար

ցրտի-ցրտի

ցրցամումցրցում-ցրցամումցրցում

ցցապատել-ցցապատել

ցցհար-ցցհար

ցցչոր-ցցչոր

ցփսի-ցփսի

ուզբեկերեն-ուզբեկերէն

ուզվոր-ուզուոր

ութակողմ-ութակողմ

ութանիվ-ութանիւ

ութասյուն-ութասիւն

ութհարյուրերորդ-ութհարիւրերորդ

ութոտնիկ-ութոտնիկ

ութվանկանի-ութվանկանի

ուժաբեկել-ուժաբեկել

ուժազուրկ-ուժազուրկ

ուժաթափում-ուժաթափում

ուժակորուստ-ուժակորուստ

ուժային-ուժային

ուժասպառիչ-ուժասպառիչ

ուժատում-ուժատում

ուժգնահունչ-ուժգնահունչ

ուժգնությամբ-ուժգնութեամբ

ուժեղացավ-ուժեղացաւ

ուժերը-ուժերը

ուժովացում-ուժովացում

ուլն-ուլն

ուլտիմատում-ուլտիմատում

ուլտրամանրացույց-ուլտրամանրացոյց

ուխտադավություն-ուխտադաւութիւն

ուխտազանցություն-ուխտազանցութիւն

ուխտանենգել-ուխտանենգել

ուխտավոր-ուխտաւոր

ուխտատուր-ուխտատուր

ուծություն-ուծութիւն

ուկրաինուհի-ուկրաինուհի

ուղարգել-ուղարգել

ուղարկվեց-ուղարկուեց

ուղեբեռնիչ-ուղեբեռնիչ

ուղեգործ-ուղեգործ

ուղեզուրկ-ուղեզուրկ

ուղեծրային-ուղեծրային

ուղեկառք-ուղեկառք

ուղեկցորդություն-ուղեկցորդութիւն

ուղեկցվի-ուղեկցուի

ուղեհսկիչ-ուղեհսկիչ

ուղեղախոռոչ-ուղեղախոռոչ

ուղեղիկ-ուղեղիկ

ուղենիշ-ուղենիշ

ուղեչափիչ-ուղեչափիչ

ուղեսլաք-ուղեսլաք

ուղեվորը-ուղեւորը

ուղեվորության-ուղեւորութեան

ուղեվորվեցինք-ուղեւորուեցինք

ուղերձ-ուղերձ

ուղեւորուհի-ուղեւորուհի

ուղի-ուղի

ուղխանման-ուղխանման

ուղղագնաց-ուղղագնաց

ուղղադավան-ուղղադաւան

ուղղալար-ուղղալար

ուղղակիորեն-ուղղակիօրէն

ուղղաձիգ-ուղղաձիգ

ուղղատարած-ուղղատարած

ուղղիչ-ուղղիչ

ուղղություն-ուղղութիւն

ուղղություններն-ուղղութիւններն

ուղղվածությունը-ուղղուածութիւնը

ուղղվող-ուղղուող

ուղտամազ-ուղտամազ

ուղտենի-ուղտենի

ումուդ-ումուդ

ունակություն-ունակութիւն

ունայնաբանել-ունայնաբանել

ունայնահոգ-ունայնահոգ

ունայնասեր-ունայնասէր

ունեզրկել-ունեզրկել

ունելյակ-ունելեակ

ունենային-ունենային

ունեցել-ունեցել

ունեւորվել-ունեւորուել

ունկնաբուժություն-ունկնաբուժութիւն

ունկնբույժ-ունկնբոյժ

ունջաթաթախ-ունջաթաթախ

ուշաբարձ-ուշաբարձ

ուշադիր-ուշադիր

ուշադրությունն-ուշադրութիւնն

ուշահաս-ուշահաս

ուշացնոր-ուշացնոր

ուշիմություն-ուշիմութիւն

ուռագործ-ուռագործ

ուռինազարդ-ուռինազարդ

ուռկանորս-ուռկանորս

ուռնակ-ուռնակ

ուռուցիկություն-ուռուցիկութիւն

ուսաբարձ-ուսաբարձ

ուսալծակ-ուսալծակ

ուսանել-ուսանել

ուսանողության-ուսանողութեան

ուսապարկ-ուսապարկ

ուսերիզ-ուսերիզ

ուսմասվարություն-ուսմասվարութիւն

ուսում-ուսում

ուսումնականություն-ուսումնականութիւն

ուսումնառու-ուսումնառու

ուսումնասիրությանը-ուսումնասիրութեանը

ուսումնասիրություններից-ուսումնասիրութիւններից

ուսումնասիրվում-ուսումնասիրւում

ուսումնատյաց-ուսումնատեաց

ուսուցել-ուսուցել

ուսուցչապետական-ուսուցչապետական

ուստրիկ-ուստրիկ

ուտելիք-ուտելիք

ուտիք-ուտիք

ուրալյան-ուրալեան

ուրախական-ուրախական

ուրախասեր-ուրախասէր

ուրախացուցիչ-ուրախացուցիչ

ուրախությունն-ուրախութիւնն

ուրարտագիտություն-ուրարտագիտութիւն

ուրացող-ուրացող

ուրդ-ուրդ

ուրկանալ-ուրկանալ

ուրուգվայի-ուրուգուայի

ուրվաբնակ-ուրուաբնակ

ուրվագծում-ուրուագծում

ուրվականը-ուրուականը

ուրվանկարվել-ուրուանկարուել

փաթաթան-փաթաթան

փաթաթվելով-փաթաթուելով

փաթեթավորել-փաթեթաւորել

փաթեթով-փաթեթով

փաթոթավոր-փաթոթաւոր

փալասի-փալասի

փախել-փախել

փախչի-փախչի

փախցնելով-փախցնելով

փակագծի-փակագծի

փականագործանոց-փականագործանոց

փակի-փակի

փակուղի-փակուղի

փակվել-փակուել

փակցնել-փակցնել

փաղաքշալից-փաղաքշալից

փաղաքուշ-փաղաքուշ

փամբակի-փամբակի

փամփշտուկ-փամփշտուկ

փայակ-փայակ

փայլաթուղթ-փայլաթուղթ

փայլակի-փայլակի

փայլաղյուս-փայլաղիւս

փայլատակություն-փայլատակութիւն

փայլեց-փայլեց

փայլի-փայլի

փայլող-փայլող

փայլունացնել-փայլունացնել

փայլփլում-փայլփլում

փայտագիր-փայտագիր

փայտաթեփ-փայտաթեփ

փայտակերտ-փայտակերտ

փայտահար-փայտահար

փայտային-փայտային

փայտատուն-փայտատուն

փայտաքանդակ-փայտաքանդակ

փայտմած-փայտմած

փայփայական-փայփայական

փայփլում-փայփլում

փանդրահար-փանդրահար

փապ-փապ

փառաբանելի-փառաբանելի

փառազարդել-փառազարդել

փառահեղ-փառահեղ

փառանծություն-փառանծութիւն

փառապատել-փառապատել

փառավորություն-փառաւորութիւն

փառատենչություն-փառատենչութիւն

փառատրում-փառատրում

փառփառ-փառփառ

փառքով-փառքով

փաստաբանել-փաստաբանել

փաստագիր-փաստագիր

փաստաթուղթ-փաստաթուղթ

փաստանշան-փաստանշան

փաստարկի-փաստարկի

փաստելով-փաստելով

փաստորեն-փաստօրէն

փարավոնյան-փարաւոնեան

փարատվի-փարատուի

փարթամություն-փարթամութիւն

փարիսեցիական-փարիսեցիական

փարսաղ-փարսաղ

փարփար-փարփար

փափազյանի-փափազեանի

փափկազգաց-փափկազգաց

փափկահնչունություն-փափկահնչունութիւն

փափկամիս-փափկամիս

փափկասեր-փափկասէր

փափկացուցիչ-փափկացուցիչ

փեթակ-փեթակ

փեշակ-փէշակ

փեսաղբեր-փեսաղբեր

փեսասեր-փեսասէր

փետացնել-փէտացնել

փետրազարդել-փետրազարդել

փետրալից-փետրալից

փետրային-փետրային

փետրատել-փետրատել

փետրվարի-փետրուարի

փըռչ-փըռչ

փթիր-փթիր

փիլիսոփայել-փիլիսոփայել

փիլոնազուրկ-փիլոնազուրկ

փիսի-փիսի

փլավ-փլաւ

փլուզել-փլուզել

փլված-փլուած

փլփլան-փլփլան

փխրեցնել-փխրեցնել

փղաժանիք-փղաժանիք

փղձկաց-փղձկաց

փյունիկ-փիւնիկ

փյունիկն-փիւնիկն

փնթփնթաց-փնթփնթաց

փնչոց-փնչոց

փնջել-փնջել

փնտրելի-փնտրելի

փնտրտել-փնտրտել

փշածածկ-փշածածկ

փշաձեւ-փշաձեւ

փշառատ-փշառատ

փշարմավ-փշարմաւ

փշի-փշի

փշտացնել-փշտացնել

փշրվել-փշրուել

փշփշոտ-փշփշոտ

փոթորկագույժ-փոթորկագոյժ

փոթորկային-փոթորկային

փոթորկուն-փոթորկուն

փոխաբեռնել-փոխաբեռնել

փոխադարձ-փոխադարձ

փոխադրանավ-փոխադրանաւ

փոխադրվելու-փոխադրուելու

փոխազդեցությունը-փոխազդեցութիւնը

փոխակերպվել-փոխակերպուել

փոխանակային-փոխանակային

փոխանակվում-փոխանակւում

փոխանվանական-փոխանուանական

փոխանցվել-փոխանցուել

փոխառելի-փոխառելի

փոխառփոխ-փոխառփոխ

փոխարեն-փոխարէն

փոխարինություն-փոխարինութիւն

փոխարկություն-փոխարկութիւն

փոխգնդապետ-փոխգնդապետ

փոխզիջումային-փոխզիջումային

փոխկապակցված-փոխկապակցուած

փոխհատուցվում-փոխհատուցւում

փոխհյուպատոս-փոխհիւպատոս

փոխնեփոխ-փոխնէփոխ

փոխված-փոխուած

փոխվեցին-փոխուեցին

փոկել-փոկել

փողահարություն-փողահարութիւն

փողապաշտ-փողապաշտ

փողերանոց-փողերանոց

փողոտ-փողոտ

փողոցամարտ-փողոցամարտ

փողոցով-փողոցով

փողփողյուն-փողփողիւն

փոմփոշացնել-փոմփոշացնել

փոշեզերծվել-փոշեզերծուել

փոշեխառն-փոշեխառն

փոշեհամ-փոշեհամ

փոշեմաքրում-փոշեմաքրում

փոշիացնել-փոշիացնել

փոշոտել-փոշոտել

փոսիկավոր-փոսիկաւոր

փոստանիշ-փոստանիշ

փորաբաց-փորաբաց

փորագրում-փորագրում

փորանցություն-փորանցութիւն

փորիկ-փորիկ

փորձ-փորձ

փորձակայան-փորձակայան

փորձանքալի-փորձանքալի

փորձառու-փորձառու

փորձարարական-փորձարարական

փորձարկվում-փորձարկւում

փորձել-փորձել

փորձության-փորձութեան

փորով-փորով

փորսող-փորսող

փորփոշացնել-փորփոշացնել

փորփրվել-փորփրուել

փութալ-փութալ

փութացնել-փութացնել

փուլ-փուլ

փունջ-փունջ

փուստ-փուստ

փոփոխակ-փոփոխակ

փոփոխելիություն-փոփոխելիութիւն

փոփոխությունն-փոփոխութիւնն

փոփոխում-փոփոխում

փոքրագին-փոքրագին

փոքրահասակ-փոքրահասակ

փոքրամարմին-փոքրամարմին

փոքրատար-փոքրատար

փոքրիկ-փոքրիկ

փչակ-փչակ

փչացնի-փչացնի

փչություն-փչութիւն

փռթկացնել-փռթկացնել

փռնատուն-փռնատուն

փռնչյուն-փռնչիւն

փռոտել-փռոտել

փսլինք-փսլինք

փսխեցուցիչ-փսխեցուցիչ

փստալ-փստալ

փտած-փտած

փտում-փտում

փրկագնվել-փրկագնուել

փրկավճարում-փրկավճարում

փրկիչը-փրկիչը

փրկված-փրկուած

փրկվում-փրկւում

փրփրաեռ-փրփրաեռ

փրփրակալել-փրփրակալել

փրփրապատ-փրփրապատ

փրփրերախ-փրփրերախ

փքաբլիթ-փքաբլիթ

փքոց-փքոց

փքվել-փքուել

քակտել-քակտել

քահանայություն-քահանայութիւն

քաղաքաբնակ-քաղաքաբնակ

քաղաքականապես-քաղաքականապէս

քաղաքականությունն-քաղաքականութիւնն

քաղաքակրթությունը-քաղաքակրթութիւնը

քաղաքամերձ-քաղաքամերձ

քաղաքաշինության-քաղաքաշինութեան

քաղաքավարական-քաղաքավարական

քաղաքացիական-քաղաքացիական

քաղաքը-քաղաքը

քաղաքս-քաղաքս

քաղբյուրոն-քաղբիւրօն

քաղիրթ-քաղիրթ

քաղկեդոնաքար-քաղկեդոնաքար

քաղղեկ-քաղղեկ

քաղվածք-քաղուածք

քաղցի-քաղցի

քաղցրաբան-քաղցրաբան

քաղցրաբուխ-քաղցրաբուխ

քաղցրալուր-քաղցրալուր

քաղցրածոր-քաղցրածոր

քաղցրահայաց-քաղցրահայեաց

քաղցրահոտություն-քաղցրահոտութիւն

քաղցրամրմունջ-քաղցրամրմունջ

քաղցրանվագ-քաղցրանուագ

քաղցրավաճառ-քաղցրավաճառ

քաղցրացնել-քաղցրացնել

քաղցրումեղցրություն-քաղցրումեղցրութիւն

քաղքի-քաղքի

քամահրանք-քամահրանք

քամհարում-քամհարում

քայլ-քայլ

քայլափոխին-քայլափոխին

քայլելուց-քայլելուց

քայլերն-քայլերն

քայլընթացք-քայլընթացք

քայլում-քայլում

քայքայման-քայքայման

քայքայվեց-քայքայուեց

քանակապես-քանակապես

քանակության-քանակութեան

քանդակագործության-քանդակագործութեան

քանդակազարդել-քանդակազարդել

քանդակածեփ-քանդակածեփ

քանդակում-քանդակում

քանդովի-քանդովի

քանդվել-քանդուել

քանիերորդ-քանիերորդ

քանորդական-քանորդական

քաշային-քաշային

քաշին-քաշին

քաշվելիք-քաշուելիք

քաշվող-քաշուող

քաոսայնություն-քաոսայնութիւն

քաջագործություն-քաջագործութիւն

քաջալանջ-քաջալանջ

քաջալերված-քաջալերուած

քաջակորովություն-քաջակորովութիւն

քաջահմտություն-քաջահմտութիւն

քաջապինդ-քաջապինդ

քաջատեղյակություն-քաջատեղեակութիւն

քաջարի-քաջարի

քաջվորյան-քաջուորեան

քառաթեւյան-քառաթեւեան

քառակատար-քառակատար

քառահատել-քառահատել

քառամատ-քառամատ

քառանկյունի-քառանկիւնի

քառասայր-քառասայր

քառասուն-քառասուն

քառատրոփ-քառատրոփ

քառորդային-քառորդային

քավել-քաւել

քավորը-քաւորը

քարաբանություն-քարաբանութիւն

քարազանգված-քարազանգուած

քարախառնուրդ-քարախառնուրդ

քարածխափոշի-քարածխափոշի

քարակոթող-քարակոթող

քարահատակում-քարայատակում

քարաճուկ-քարաճուկ

քարայր-քարայր

քարանձավային-քարանձաւային

քարաշեղջ-քարաշեղջ

քարառվույտ-քարառուոյտ

քարավանատուն-քարաւանատուն

քարարտաշ-քարարտաշ

քարափին-քարափին

քարբախոտ-քարբախոտ

քարեղեն-քարեղէն

քարընկեց-քարընկէց

քարխոտ-քարխոտ

քարկուռ-քարկուռ

քարձ-քարձ

քարշակ-քարշակ

քարոզագիրք-քարոզագիրք

քարոզչական-քարոզչական

քարուժ-քարուժ

քարուքարափ-քարուքարափ

քարտագրվել-քարտագրուել

քարտեզ-քարտէզ

քարտուղարի-քարտուղարի

քարքարոտություն-քարքարօտութիւն

քացախածնային-քացախածնային

քացախեցնել-քացախեցնել

քափանակ-քափանակ

քեզնով-քեզնով

քեշիշյանը-քեշիշեանը

քերական-քերական

քերեղան-քերեղան

քերթողական-քերթողական

քերծել-քերծել

քերծվածք-քերծուածք

քերվածք-քերուածք

քթախոս-քթախօս

քթակայմ-քթակայմ

քթացից-քթացից

քթիթ-քթիթ

քթքթոց-քթքթոց

քիմիագետ-քիմիագէտ

քիմիապես-քիմիապէս

քինալից-քինալից

քինահան-քինահան

քինավոր-քինաւոր

քիշմիր-քիշմիր

քիվ-քիւ

քլայդի-քլայդի

քլորային-քլորային

քլքլան-քլքլան

քծնել-քծնել

քղահան-քղահան

քմահաճություն-քմահաճութիւն

քմայնություն-քմայնութիւն

քմոսկր-քմոսկր

քնաթաթախ-քնաթաթախ

քնահարություն-քնահարութիւն

քնաշրջիկություն-քնաշրջիկութիւն

քնար-քնար

քնարան-քնարան

քնարերգակ-քնարերգակ

քնարի-քնարի

քներակ-քներակ

քնիր-քնիր

քննադատ-քննադատ

քննադատությամբ-քննադատութեամբ

քննադատվում-քննադատւում

քննատոմս-քննատոմս

քննարկություն-քննարկութիւն

քննարկվի-քննարկուի

քննիչը-քննիչը

քննությունը-քննութիւնը

քննություններն-քննութիւններն

քննվում-քննւում

քնքշադեմ-քնքշադէմ

քնքշաձայն-քնքշաձայն

քնքշացածություն-քնքշացածութիւն

քնքշություն-քնքշութիւն

քշված-քշուած

քոթակել-քոթակել

քոլք-քոլք

քողազերծում-քօղազերծում

քողավոր-քօղաւոր

քողարկված-քօղարկուած

քոչատեղ-քոչատեղ

քոչարյանն-քոչարեանն

քոչվորական-քոչուորական

քովը-քովը

քութայիսի-քութայիսի

քույրեր-քոյրեր

քույրը-քոյրը

քունքերակ-քունքերակ

քչակեր-քչակեր

քչփորիչ-քչփորիչ

քսակավոր-քսակաւոր

քսանիստ-քսանիստ

քսի-քսի

քսվում-քսւում

քստոտ-քստոտ

քվեաթուղթ-քուէաթուղթ

քվեարկությունը-քուէարկութիւնը

քվեները-քուէները

քրդուհի-քրդուհի

քրեագործ-քրէագործ

քրթմնջյուն-քրթմնջիւն

քրիստոնյայի-քրիստոնեայի

քրմություն-քրմութիւն

քրջահավաք-քրջահաւաք

քրտինքից-քրտինքից

քրտնած-քրտնած

քրտնահեղձ-քրտնահեղձ

քրտնացնել-քրտնացնել

քրտնքի-քրտնքի

քրքմային-քրքմային

քրքջուն-քրքջուն

քցում-քցում

օբյեկտը-օբյեկտը

օբյեկտներից-օբյեկտներից

օգնելով-օգնելով

օգնությունից-օգնութիւնից

օգտագործել-օգտագործել

օգտագործվեն-օգտագործուէն

օգտաշատ-օգտաշատ

օգտվելով-օգտուելով

օդաբան-օդաբան

օդագնացություն-օդագնացութիւն

օդաթափանց-օդաթափանց

օդախուզություն-օդախուզութիւն

օդակռան-օդակռան

օդահարում-օդահարում

օդամանրէներ-օդամանրէներ

օդային-օդային

օդանավակիր-օդանաւակիր

օդանցիկ-օդանցիկ

օդապարուկ-օդապարուկ

օդավախություն-օդավախութիւն

օդատորմ-օդատորմ

օդափոխել-օդափոխել

օդափքոց-օդափքոց

օդերեւութային-օդերեւութային

օդի-օդի

օդուղեւոր-օդուղեւոր

օթեվանի-օթեւանի

օժանդակ-օժանդակ

օժիտի-օժիտի

օլիգարխիկ-օլիգարխիկ

օխտը-օխտը

օծվել-օծուել

օհանյանին-օհանեանին

օձախած-օձախած

օձաձեւ-օձաձեւ

օձաոլոր-օձաոլոր

օձիքը-օձիքը

օղ-օղ

օղակավոր-օղակաւոր

օղակն-օղակն

օղեգործություն-օղեգործութիւն

օճառագործ-օճառագործ

օճառացում-օճառացում

օճառում-օճառում

օննիկ-օննիկ

օպերային-օպերային

օպերետային-օպերետային

օպտիմալացման-օպտիմալացման

օջախի-օջախի

օսերեն-օսերէն

օսկանյանը-օսկանեանը

օսմանային-օսմանային

օվկիանագրական-ովկիանագրական

օվկիանոսի-ովկիանոսի

օտարազգի-օտարազգի

օտարամոլ-օտարամոլ

օտարատեղ-օտարատեղ

օտարի-օտարի

օտարում-օտարում

օրագիրը-օրագիրը

օրակարգից-օրակարգից

օրապահել-օրապահել

օրացուցային-օրացուցային

օրգանապես-օրգանապէս

օրենսգետ-օրէնսգէտ

օրենսդրությամբ-օրէնսդրութեամբ

օրենքներով-օրէնքներով

օրեցօր-օրէցօր

օրթոդոքս-օրթոդոքս

օրինագիծն-օրինագիծն

օրինախախտում-օրինախախտում

օրինականության-օրինականութեան

օրինակելիություն-օրինակելիութիւն

օրինանականանալ-օրինանականանալ

օրինապահություն-օրինապահութիւն

օրհաս-օրհաս

օրհնյալ-օրհնեալ

օրհնվել-օրհնուել

օրորան-օրօրան

օրորվելով-օրօրուելով

օրրան-օրրան

օքսիդացման-օքսիդացման

ֆաբրիկայի-ֆաբրիկայի

ֆաթման-ֆաթման

ֆակուլտետային-ֆակուլտետային

ֆաներագործ-ֆաներագործ

ֆանֆարահար-ֆանֆարահար

ֆավն-ֆաւն

ֆելդմարշալ-ֆելդմարշալ

ֆեստոն-ֆէստոն

ֆերմեր-ֆերմեր

ֆիզիկայի-ֆիզիկայի

ֆիզկուլտուրային-ֆիզկուլտուրային

ֆիլմի-ֆիլմի

ֆինանս-ֆինանս

ֆինանսավորման-ֆինանսաւորման

ֆինիշ-ֆինիշ

ֆիններեն-ֆիններէն

ֆլամանդացի-ֆլամանդացի

ֆշշան-ֆշշան

ֆոնդ-ֆոնդ

ֆոսֆորաշող-ֆոսֆորաշող

ֆոտոմրցույթ-ֆոտոմրցոյթ

ֆորմալ-ֆորմալ

ֆուգաս-ֆուգաս

ֆուտբոլի-ֆուտբոլի

ֆուրյերիզմ-ֆուրյերիզմ րագործ


ֆսսոց-ֆսսոց

ֆրանկ-ֆրանկ

ֆրանսահայ-ֆրանսահայ

ֆրանսատեցություն-ֆրանսատեցութիւն

ֆրանսիայից-ֆրանսիայից

ֆրեգատ-ֆրեգատ

ֆրթացնել-ֆրթացնել

ֆրոնտ-ֆրոնտ


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ5