Տեստ2

improve.am-ից
00:53, 21 Սեպտեմբերի 2013 տարբերակ, Vahagn (Քննարկում | ներդրում)

(տարբ) ←Նախորդ տարբերակ | Ընթացիկ տարբերակ (տարբ) | Հաջորդ տարբերակ→ (տարբ)

Ա - Ե (2722 բառ)[խմբագրել]

աբաս-աբաս

ագոյի-ագոյի

աերոնկարահանում-աէրոնկարահանում

ազատություններ-ազատութիւններ

ազգաշահ-ազգաշահ

ազդու-ազդու

աթոռազուրկ-աթոռազուրկ

ալեմորուս-ալեմօրուս

ալմաստը-ալմաստը

ախորժաձայն-ախորժաձայն

ածել-ածել

ակադեմիայում-ակադեմիայում

ականջափորիկ-ականջափորիկ

ակնարկել-ակնարկել

ակտիվիստների-ակտիւիստների

ահեղագոռ-ահեղագոռ

աղայնություն-աղայնութիւն

աղարդյունաբերական-աղարդիւնաբերական

աղբրի-աղբրի

աղին-աղին

աղոտացում-աղօտացում

աղտակորույս-աղտակորոյս

աճյունակալ-աճիւնակալ

ամբաստանյալի-ամբաստանեալի

ամենալայն-ամենալայն

ամիրյանը-ամիրեանը

ամպագոռգոռ-ամպագոռգոռ

ամրահյուս-ամրահիւս

այգեգործական-այգեգործական

այլազանություն-այլազանութիւն

այլևս-այլեւս

այսահարություն-այսահարութիւն

այրացի-այրացի

այցելությունների-այցելութիւնների

անամոթխածություն-անամօթխածութիւն

անառողջ-անառողջ

անարգելք-անարգելք

անբարբառ-անբարբառ

անգազաթափանցիկ-անգազաթափանցիկ

անգործադրելի-անգործադրելի

անդառնալի-անդառնալի

անդրահար-անդրահար

անեռանդություն-անեռանդութիւն

անզորություն-անզօրութիւն

անթի-անթի

անիրավազոր-անիրաւազօր

անխոհական-անխոհական

անկախության-անկախութեան

անկելանոց-անկելանոց

անկործան-անկործան

անհամար-անհամար

անհասկանալի-անհասկանալի

անհեթեթություն-անհեթեթութիւն

անհունություն-անհունութիւն

անձկություն-անձկութիւն

անձնավստահ-անձնավստահ

անճարպություն-անճարպութիւն

անմեղանչելի-անմեղանչելի

աննենգություն-աննենգութիւն

անշեն-անշէն

անոտնահարելի-անոտնահարելի

անպախարակելի-անպախարակելի

անպարտ-անպարտ

անսալարկ-անսալարկ

անվախճանություն-անվախճանութիւն

անվափոս-անուափոս

անտառաբան-անտառաբան

անտարբերություն-անտարբերութիւն

անցաթուղթ-անցաթուղթ

անցքի-անցքի

անօթևան-անօթեւան

աշխատավայրում-աշխատավայրում

աշխարհականացնել-աշխարհականացնել

աշնանագունել-աշնանագունել

աչքացավ-աչքացաւ

ապակի-ապակի

ապառազմականացնել-ապառազմականացնել

ապենկար-ապենկար

ապրանքաշրջանառության-ապրանքաշրջանառութեան

առագաստ-առագաստ

առանձնասենյակը-առանձնասենեակը

առաջապոստ-առաջապոստ

առաջմղիչ-առաջմղիչ

առավելությունն-առաւելութիւնն

առաքելյանի-առաքելեանի

առթիվ-առթիւ

առնագեղ-առնագեղ

առողջացում-առողջացում

ասածն-ասածն

ասողիկ-ասողիկ

աստանայում-աստանայում

աստղադիտակ-աստղադիտակ

աստվածածնի-աստուածածնի

ասֆալտը-ասֆալտը

ավազի-աւազի

ավատատեր-աւատատէր

ավելացվել-աւելացուել

ավերվեց-աւերուեց

ավտոմատը-աւտօմատը

ատամնապսակ-ատամնապսակ

ատոքություն-ատոքութիւն

արագացման-արագացման

արատավոր-արատաւոր

արբեցուցիչ-արբեցուցիչ

արգոնավորդներ-արգոնաւորդներ

արդյունահանվել-արդիւնահանուել

արևելահայ-արեւելահայ

արժանապատիվ-արժանապատիւ

արիաքայլ-արիաքայլ

արծաթասիրություն-արծաթասիրութիւն

արկածախնդրություն-արկածախնդրութիւն

արձականալ-արձականալ

արմավահյութ-արմաւահիւթ

արյունաբեր-արիւնաբեր

արյունացող-արիւնացող

արշավանքը-արշաւանքը

արջն-արջն

արտագաղթ-արտագաղթ

արտածծվել-արտածծուել

արտամուսնական-արտամուսնական

արտասփռել-արտասփռել

արտոնագրում-արտօնագրում

արքայազնը-արքայազնը

արևակենտրոն-արեւակենտրոն

արևկողի-արեւկողի

ափսոսանքով-ափսոսանքով

բադազգիներ-բադազգիներ

բազմագունդ-բազմագունդ

բազմակեղեք-բազմակեղեք

բազմամեռ-բազմամեռ

բազմաստվածային-բազմաստուածային

բաժ-բաժ

բաժնեզրկել-բաժնեզրկել

բախտակ-բախտակ

բաղդասարյանն-բաղդասարեանն

բամբուկ-բամբուկ

բանակցել-բանակցել

բանաքաղություն-բանաքաղութիւն

բանված-բանուած

բառախաղություն-բառախաղութիւն

բավականաչափ-բաւականաչափ

բարբարոսանալ-բարբարոսանալ

բարելավել-բարելաւել

բարեհայաց-բարեհայեաց

բարեփոխական-բարեփոխական

բարձրադիր-բարձրադիր

բարձրատիտղոս-բարձրատիտղոս

բարոյահոգեբանական-բարոյահոգեբանական

բացահայտյալ-բացայայտեալ

բացերես-բացերես

բեկյալ-բեկեալ

բեյրութ-բէյրութ

բևեռախուզական-բեւեռախուզական

բերել-բերել

բթացում-բթացում

բլիթ-բլիթ

բյազ-բեազ

բյուրեղություն-բիւրեղութիւն

բնականոն-բնականոն

բնաճարպ-բնաճարպ

բնութագրում-բնութագրում

բոլորաձիգ-բոլորաձիգ

բոսնիայի-բոսնիայի

բորոտանոց-բորոտանոց

բուժականություն-բուժականութիւն

բուսաբուծության-բուսաբուծութեան

բռանտիրել-բռանտիրել

բռնկվում-բռնկւում

բրդամանածագործարան-բրդամանածագործարան

բրոնխիտ-բրոնխիտ

գազաթողարկիչ-գազաթողարկիչ

գազանման-գազանման

գալարաձև-գալարաձեւ

գահավանդ-գահաւանդ

գաղութաբնակիչ-գաղութաբնակիչ

գաղտուկ-գաղտուկ

գայլեր-գայլեր

գանգրանման-գանգրանման

գառնանգղ-գառնանգղ

գավառները-գաւառները

գարշելի-գարշելի

գեղագրական-գեղագրական

գեղապաշտ-գեղապաշտ

գեղեցկահեր-գեղեցկահեր

գեներալիտետ-գեներալիտետ

գետնաթաղ-գետնաթաղ

գերազանց-գերազանց

գերավճարում-գերավճարում

գերիմաստ-գերիմաստ

գերսնունդ-գերսնունդ

գիգին-գիգին

գիշակերություն-գիշակերութիւն

գիջասեր-գիջասէր

գիտությամբ-գիտութեամբ

գլգլալ-գլգլալ

գլխափաթաթ-գլխափաթաթ

գծած-գծած

գյուղակից-գիւղակից

գյուտարար-գիւտարար

գնացքով-գնացքով

գնվածք-գնուածք

գողալեզու-գողալեզու

գոյատևում-գոյատեւում

գովական-գովական

գորգավաճառություն-գորգավաճառութիւն

գործասեր-գործասէր

գործողություններից-գործողութիւններից

գումակային-գումակային

գունապակի-գունապակի

գջլվել-գջլուել

գրաբարյան-գրաբարեան

գրաշար-գրաշար

գրավվել-գրաւուել

գրիմ-գրիմ

գրությունները-գրութիւնները

գցել-գցել

դալարապատ-դալարապատ

դամբանախոսք-դամբանախօսք

դանիերեն-դանիերէն

դաշտամիջյան-դաշտամիջեան

դառնահեծ-դառնահեծ

դասակարգվել-դասակարգուել

դաստակյան-դաստակեան

դավիդը-դաւիդը

դատավարությունում-դատավարութիւնում

դատին-դատին

դարբնություն-դարբնութիւն

դարմանել-դարմանել

դեզատեղ-դէզատեղ

դեղձանիկ-դեղձանիկ

դեմիրճյանի-դեմիրճեանի

դետք-դէտք

դժգոհությամբ-դժգոհութեամբ

դժվարահավան-դժուարահաւան

դժւար-դժուար

դիմադրական-դիմադրական

դիմաց-դիմաց

դիվադեմ-դիւադէմ

դիտման-դիտման

դղրդեցնել-դղրդեցնել

դյուրահալ-դիւրահալ

դյուցազնական-դիւցազնական

դողահարում-դողահարում

դուրյանի-դուրեանի

դրախտածառ-դրախտածառ

դրամափորձ-դրամափորձ

դրոշակազարդ-դրօշակազարդ

դրսևորվող-դրսեւորուող

եդեմ-եդեմ

եզրակացությունն-եզրակացութիւնն

ելոյթը-ելոյթը

եղանել-եղանել

եղեռնավոր-եղեռնաւոր

եղջերանման-եղջերանման

ենթակայություն-ենթակայութիւն

եպիսկոպոս-եպիսկոպոս

եռանիվ-եռանիւ

եվայի-եւայի

երազ-երազ

երակազարկ-երակազարկ

երգահանություն-երգահանութիւն

երդվում-երդւում

երեսուներորդ-երեսուներորդ

երերաքայլ-երերաքայլ

երթուղային-երթուղային

երկաթագործություն-երկաթագործութիւն

երկապատկել-երկապատկել

երկարաքղանցք-երկարաքղանցք

երկծիր-երկծիր

երկնաշող-երկնաշող

երկսռնանի-երկսռնանի

երկրորդային-երկրորդային

երփներփել-երփներփել

զանազանություն-զանազանութիւն

զավակ-զաւակ

զարգացնի-զարգացնի

զարկել-զարկել

զբաղվեք-զբաղուէք

զգաց-զգաց

զեկույցի-զեկոյցի

զիբիլ-զիբիլ

զինղեկ-զինղեկ

զմայլուն-զմայլուն

զովասուն-զովասուն

զորքով-զօրքով

զույգել-զոյգել

զվարճախոսություն-զուարճախօսութիւն

զրնգուն-զրնգուն

էզոպյան-էզոպեան

էլեկտրահաղորդում-էլեկտրահաղորդում

էլի-էլի

էշություն-էշութիւն

էտյուդ-էտիւդ

ըմբոստություն-ըմբոստութիւն

ընդդիմադարձություն-ընդդիմադարձութիւն

ընդհատվեց-ընդհատուեց

ընդօրինակվել-ընդօրինակուել

ընկալել-ընկալել

ընկնի-ընկնի

ընտելացվել-ընտելացուել

թագազարդ-թագազարդ

թալակ-թալակ

թակիչ-թակիչ

թամբը-թամբը

թանձրամած-թանձրամած

թավշահնչուն-թաւշահնչուն

թարախոտ-թարախոտ

թափահարել-թափահարել

թափք-թափք

թելախավ-թելախաւ

թեպետ-թէպէտ

թերաճություն-թերաճութիւն

թեւաբախել-թեւաբախել

թեքեյան-թեքեյեան

թի-թի

թիմը-թիմը

թխություն-թխութիւն

թմմ-թմմ

թշշացնել-թշշացնել

թոշնածություն-թօշնածութիւն

թուլացում-թուլացում

թուջ-թուջ

թռչել-գնալ-թռչել-գնալ

թվայնացման-թուայնացման

թրթուրավոր-թրթուրաւոր

թքակոծել-թքակոծել

ժամանակը-ժամանակը

ժայռերը-ժայռերը

ժանտախտի-ժանտախտի

ժժմունք-ժժմունք

ժողովուրդներին-ժողովուրդներին

ժրաթեւ-ժրաթեւ

իմանայիք-իմանայիք

իմիջը-իմիջը

ինտեգրում-ինտեգրում

ինքնաթիռաշինարար-ինքնաթիռաշինարար

ինքնանկար-ինքնանկար

ինքնիշխանական-ինքնիշխանական

իշխանափոխություն-իշխանափոխութիւն

իսլամացնել-իսլամացնել

իր-իր

իրանից-իրանից

իրավիճակից-իրավիճակից

իրիցփոխ-իրիցփոխ

լամլամորել-լամլամորել

լայնափեշ-լայնափէշ

լավ-լաւ

լարափակ-լարափակ

լեզվագար-լեզուագար

լեռնաբուխ-լեռնաբուխ

լեռնաշարք-լեռնաշարք

լիաբեռնվել-լիաբեռնուել

լիբանանյան-լիբանանեան

լիպարիտը-լիպարիտը

լծի-լծի

լյուկ-լիւկ

լոպպազանալ-լոպպազանալ

լուծվել-լուծուել

լուսաթաթավ-լուսաթաթաւ

լուսանցազարդ-լուսանցազարդ

լուսատու-լուսատու

լուսնաշող-լուսնաշող

լսարանական-լսարանական

լրակազմ-լրակազմ

լցանյութ-լցանիւթ

խաթարվել-խաթարուել

խաղագնդակ-խաղագնդակ

խաղատեղ-խաղատեղ

խամհերկ-խամհերկ

խանդաղանք-խանդաղանք

խաշիլ-խաշիլ

խաչիկյանի-խաչիկեանի

խառնիչ-խառնիչ

խավոտություն-խաւոտութիւն

խարշափ-խարշափ

խելազրկվել-խելազրկուել

խենթանալ-խենթանալ

խժժալ-խժժալ

խլշտալ-խլշտալ

խճճվածք-խճճուածք

խմբերգել-խմբերգել

խնամիանալ-խնամիանալ

խնդրանքին-խնդրանքին

խշալ-խշալ

խոժոռադեմ-խոժոռադէմ

խողովակաշարան-խողովակաշարան

խոնջ-խոնջ

խոսակցությունների-խօսակցութիւնների

խոսքաշեն-խօսքաշէն

խորաթախիծ-խորաթախիծ

խորթություն-խորթութիւն

խորհրդով-խորհրդով

խոցոտել-խոցոտել

խուռն-խուռն

խռովությունը-խռովութիւնը

խտություն-խտութիւն

խրձանոց-խրձանոց

խփիր-խփիր

ծախծխել-ծախծխել

ծածկով-ծածկով

ծաղկաթաս-ծաղկաթաս

ծաղկավիժում-ծաղկավիժում

ծաղրում-ծաղրում

ծայրերից-ծայրերից

ծանրակերտ-ծանրակերտ

ծառազերծել-ծառազերծել

ծառաշատություն-ծառաշատութիւն

ծարավ-ծարաւ

ծերունափայլ-ծերունափայլ

ծիծաղում-ծիծաղում

ծլմգացնել-ծլմգացնել

ծխատուփ-ծխատուփ

ծղոտաբարդ-ծղօտաբարդ

ծնկնահան-ծնկնահան

ծոպավոր-ծոպաւոր

ծովամարտ-ծովամարտ

ծորանք-ծորանք

ծռմռկոց-ծռմռկոց

ծփանուտ-ծփանուտ

կազմակերպելու-կազմակերպելու

կազմել-կազմել

կաթնակերակուր-կաթնակերակուր

կաթսայաշինություն-կաթսայաշինութիւն

կալում-կալում

կախում-կախում

կաղ-կաղ

կամահաճություն-կամահաճութիւն

կամրջամաս-կամրջամաս

կայլակել-կայլակել

կայսրին-կայսրին

կանաչեցնել-կանաչեցնել

կանեփահատ-կանեփահատ

կանխավարձել-կանխավարձել

կանոնավոր-կանոնաւոր

կաշեծածկ-կաշեծածկ

կապարադրոշմ-կապարադրոշմ

կապկապում-կապկապում

կապտացոլք-կապտացոլք

կառլեն-կառլեն

կառուցվում-կառուցւում

կասպարովը-կասպարովը

կատականկարչություն-կատականկարչութիւն

կատարի-կատարի

կարագ-կարագ

կարգազրկություն-կարգազրկութիւն

կարդանք-կարդանք

կարիքը-կարիքը

կարկամություն-կարկամութիւն

կարճապատում-կարճապատում

կարմրամորթ-կարմրամորթ

կարոտակեզ-կարօտակէզ

կացույթ-կացոյթ

կդադարի-կը-դադարի

կեղծարարություն-կեղծարարութիւն

կենդանաբույծ-կենդանաբոյծ

կենսաթոշակ-կենսաթոշակ

կենտգործկոմ-կենտգործկոմ

կեռապոչ-կեռապոչ

կետորսական-կէտորսական

կերոն-կերոն

կզակը-կզակը

կիզահող-կիզահող

կինոդրվագ-կինօդրուագ

կիսագիտակից-կիսագիտակից

կիսահեղուկ-կիսահեղուկ

կիսապրոլետար-կիսապրոլետար

կիսովի-կիսովի

կիրարկելի-կիրարկելի

կլինեին-կը-լինէին

կծկանք-կծկանք

կհաղորդի-կը-հաղորդի

կղզի-կղզի

կմնանք-կը-մնանք

կնիկ-կնիկ

կնքամայր-կնքամայր

կշտամբանք-կշտամբանք

կոլեկտիվներին-կոլեկտիւներին

կոծիծ-կոծիծ

կողանցք-կողանցք

կողոպտչական-կողոպտչական

կոմերիտ-կոմերիտ

կոմպոզիտորական-կոմպոզիտորական

կոնյակ-կոնեակ

կոնֆլիկտների-կոնֆլիկտների

կոչին-կոչին

կոսովոյի-կոսովոյի

կոտորակավոր-կոտորակաւոր

կորեկհատ-կորեկհատ

կորունդային-կորունդային

կուզենք-կ'ուզենք

կունենային-կ'ունենային

կուսկոմիտեի-կուսկոմիտէի

կուրսից-կուրսից

կպրոտ-կպրոտ

կռիւը-կռիւը

կռտել-կռտել

կվնասի-կը-վնասի

կտորը-կտորը

կտրվեց-կտրուեց

կրակոցը-կրակոցը

կրթվել-կրթուել

կրկնահերկվել-կրկնահերկուել

կրկնօրինակություն-կրկնօրինակութիւն

կրոնափոխում-կրօնափոխում

կցված-կցուած

հագնվի-հագնուի

հազվագյուտ-հազուագիւտ

հակաականանավ-հակաականանաւ

հակակրոնական-հակակրօնական

հակառակվել-հակառակուել

հաղթակազմ-յաղթակազմ

հաղորդասիրություն-հաղորդասիրութիւն

հաճույքն-հաճոյքն

համաժամություն-համաժամութիւն

համակերպ-համակերպ

համաձայնեցնել-համաձայնեցնել

համայնքը-համայնքը

համասեռ-համասեռ

համարակիր-համարակիր

համբերելի-համբերելի

համերաշխասեր-համերաշխասէր

համովություն-համովութիւն

հայահավատ-հայահաւատ

հայելագործ-հայելագործ

հայկազն-հայկազն

հայտարարի-յայտարարի

հայտնվելով-յայտնուելով

հայրենականչ-հայրենականչ

հայրիկը-հայրիկը

հանգեցնել-յանգեցնել

հանդարտեցնել-հանդարտեցնել

հանդիսային-հանդիսային

հանձնաժողովներին-յանձնաժողովներին

հանվում-հանւում

հանրասեղան-հանրասեղան

հանքախորշ-հանքախորշ

հաշմել-հաշմել

հաշվետարական-հաշուետարական

հաջողակ-յաջողակ

հասարակային-հասարակային

հասու-հասու

հաստատելով-հաստատելով

հավ-հաւ

հավասարամեծ-հաւասարամեծ

հավատամք-հաւատամք

հավաքականի-հաւաքականի

հավելվածի-յաւելուածի

հատահմայություն-հատահմայութիւն

հատորով-հատորով

հարազեկուցում-յարազեկուցում

հարատեւություն-յարատեւութիւն

հարևանների-հարեւանների

հարկադրված-հարկադրուած

հարմոն-հարմոն

հարսնախոսություն-հարսնախօսութիւն

հարցազրույցներից-հարցազրոյցներից

հացաման-հացաման

հեգնամոլ-հեգնամոլ

հեծելադպրոց-հեծելադպրոց

հեղափոխությունների-յեղափոխութիւնների

հեյ-հէյ

հեռագիր-հեռագիր

հեռանկարայնություն-հեռանկարայնութիւն

հևաց-հեւաց

հետաշրջություն-յետաշրջութիւն

հետևիցս-հետեւիցս

հերաթափվել-հերաթափուել

հերյուրում-հերիւրում

հիասթափությունը-հիասթափութիւնը

հիմնային-հիմնային

հինգռուբլիանոց-հինգռուբլիանոց

հիսնամյակ-յիսնամեակ

հղացում-յղացում

հյութավորում-հիւթաւորում

հյուրախաղերի-հիւրախաղերի

հնազանդ-հնազանդ

հնարավորություններն-հնարաւորութիւններն

հնդկացի-հնդկացի

հնչույթ-հնչոյթ

հոգեհան-հոգեհան

հոգսերով-հոգսերով

հոլովաձեւ-հոլովաձեւ

հողակտուր-հողակտուր

հողմածաղիկ-հողմածաղիկ

հոնքամեջ-յօնքամէջ

հովանոցանման-հովանոցանման

հովվերգական-հովուերգական

հորդորակ-յորդորակ

հուժկու-հուժկու

հունգարուհի-հունգարուհի

հուսահատ-յուսահատ

հռչակվի-հռչակուի

հրաժարվում-հրաժարւում

հրամանատարությամբ-հրամանատարութեամբ

հրապարակով-հրապարակով

հրատարակված-հրատարակուած

հրեշտակապետական-հրեշտակապետական

հօրս-հօրս

ձայնախոսություն-ձայնախօսութիւն

ձայնս-ձայնս

ձեղնագործություն-ձեղնագործութիւն

ձեռնասղոց-ձեռնասղոց

ձևաբանական-ձեւաբանական

ձերբակալությունը-ձերբակալութիւնը

ձիարած-ձիարած

ձկնորսանավ-ձկնորսանաւ

ձյունակիր-ձիւնակիր

ձողով-ձողով

ձվերը-ձուերը

ղալբություն-ղալբութիւն

ղեկավարվող-ղեկավարուող

ճախարակ-ճախարակ

ճահճային-ճահճային

ճայթել-ճայթել

ճանճը-ճանճը

ճառագայթ-ճառագայթ

ճարպախուլ-ճարպախուլ

ճգնազգեստ-ճգնազգեստ

ճերմակերես-ճերմակերես

ճկճկոց-ճկճկոց

ճյուղատարած-ճիւղատարած

ճշմարտությունը-ճշմարտութիւնը

ճոռոմաբան-ճոռոմաբան

ճրագալույս-ճրագալոյս

մազազրկություն-մազազրկութիւն

մաթ-մաթ

մակար-մակար

մահակով-մահակով

մահտեսյանը-մահտեսեանը

մամռաթումբ-մամռաթումբ

մայրենական-մայրենական

մանը-մանը

մանյովր-մանեօւր

մանրամասնություններ-մանրամասնութիւններ

մաշկաբանություն-մաշկաբանութիւն

մասնագիտացվել-մասնագիտացուել

մասսայի-մասսայի

մատյաններում-մատեաններում

մարագի-մարագի

մարդաժամ-մարդաժամ

մարդեղանալ-մարդեղանալ

մարզչի-մարզչի

մարմնամարզիկ-մարմնամարզիկ

մարտահրավերների-մարտահրաւէրների

մաքսային-մաքսային

մեդալով-մեդալով

մեծաթիվ-մեծաթիւ

մեծաշիթ-մեծաշիթ

մեծությանը-մեծութեանը

մեղադրանքով-մեղադրանքով

մեղսագիտակություն-մեղսագիտակութիւն

մեղրաշուրթ-մեղրաշուրթ

մենատնտես-մենատնտես

մեռցնել-մեռցնել

մետաքսավարս-մետաքսավարս

մերձկասպյան-մերձկասպեան

մըռթմըռթալ-մըռթմըռթալ

մթության-մթութեան

միակտոր-միակտոր

միանձնական-միանձնական

միավորումը-միաւորումը

միզանցք-միզանցք

մինասյանը-մինասեանը

միջածանց-միջածանց

միջմասնիկավոր-միջմասնիկաւոր

միսիս-միսիս

մխակոլոլ-մխակոլոլ

մկնոռ-մկնոռ

մյուսներից-միւսներից

մշակույթով-մշակոյթով

մոլաշրջիկ-մոլաշրջիկ

մոմագործ-մոմագործ

մովսեսը-մովսէսը

մորթեգործ-մորթեգործ

մուսայելյանը-մուսայելեանը

մսակոմբինատ-մսակոմբինատ

մտահայեցություն-մտահայեցութիւն

մտերմաձայն-մտերմաձայն

մրթմրթան-մրթմրթան

մրցանակը-մրցանակը

յայտարարեց-յայտարարեց

յոթմղոնանոց-եօթմղոնանոց

յուղանկար-իւղանկար

նազաճեմ-նազաճեմ

նախագաղափար-նախագաղափար

նախակար-նախակար

նախանձամիտ-նախանձամիտ

նախաջրհեղեղային-նախաջրհեղեղային

նախացանքային-նախացանքային

նախրչի-նախրչի

նայենք-նայենք

նավահանգիստները-նաւահանգիստները

նավթագործ-նաւթագործ

նացիստական-նացիստական

նենգախոհ-նենգախոհ

ներբանացու-ներբանացու

ներծծում-ներծծում

ներկայացվել-ներկայացուել

ներհոսում-ներհոսում

ներտնտեսական-ներտնտեսական

նժույգներ-նժոյգներ

նիք-նիք

նկարչագեղ-նկարչագեղ

նյարդային-նեարդային

նշանագիր-նշանագիր

նշանված-նշանուած

նոճեհասակ-նոճեհասակ

նորաթռիչ-նորաթռիչ

նորարար-նորարար

նույնաժամանակություն-նոյնաժամանակութիւն

նպատակահետամուտ-նպատակահետամուտ

նստափոխ-նստափոխ

նվազուն-նուազուն

նվիրատվության-նուիրատուութեան

նրբանալ-նրբանալ

շագանակահեր-շագանակահեր

շահանոց-շահանոց

շաղակաթ-շաղակաթ

շանթալեզու-շանթալեզու

շատաբան-շատաբան

շարավածոր-շարաւածոր

շարունակ-շարունակ

շաքարել-շաքարել

շենքերով-շէնքերով

շեֆական-շէֆական

շինմաս-շինմաս

շլացնել-շլացնել

շմորհաշուք-շմորհաշուք

շնորհալից-շնորհալից

շնչեղ-շնչեղ

շոգեշարժ-շոգեշարժ

շոյող-շոյող

շուտ-շուտ

շվար-շուար

շրթներկ-շրթներկ

շրջանակավոր-շրջանակաւոր

շրջատնկում-շրջատնկում

շքադուռ-շքադուռ

ոգեշնչվածություն-ոգեշնչուածութիւն

ոլորտ-ոլորտ

ողորկահաստոց-ողորկահաստոց

ոճամոլ-ոճամոլ

ոսկեգագաթ-ոսկեգագաթ

ոսկեպատել-ոսկեպատել

ոսպաձեւ-ոսպաձեւ

ոտավորվել-ոտաւորուել

որ-որ

որդունք-որդունք

որոմնային-որոմնային

որպեսզի-որպէսզի

ութանիվ-ութանիւ

ուժասպառիչ-ուժասպառիչ

ուխտադավություն-ուխտադաւութիւն

ուղեգործ-ուղեգործ

ուղեչափիչ-ուղեչափիչ

ուղղադավան-ուղղադաւան

ուղտամազ-ուղտամազ

ունեցել-ունեցել

ուշիմություն-ուշիմութիւն

ուսապարկ-ուսապարկ

ուսուցել-ուսուցել

ուրարտագիտություն-ուրարտագիտութիւն

չալթուկոտ-չալթուկոտ

չարագլուխ-չարագլուխ

չարամեռ-չարամեռ

չարորակ-չարորակ

չափել-ձեւել-չափել-ձեւել

չեկավ-չեկաւ

չիմանամ-չիմանամ

չկատարվեց-չկատարուեց

չնաշխարհիկ-չնաշխարհիկ

չորսլարանի-չորսլարանի

չստլիկ-չստլիկ

չքնաղատեսիլ-չքնաղատեսիլ

պահածոյագործ-պահածոյագործ

պահեստանոց-պահեստանոց

պաղակն-պաղակն

պայթեցնելու-պայթեցնելու

պայմանագրին-պայմանագրին

պայքարաշունչ-պայքարաշունչ

պաշտամունքային-պաշտամունքային

պաշտպանին-պաշտպանին

պապունիճ-պապունիճ

պավելին-պաւելին

պատասխանել-պատասխանել

պատերազմակուր-պատերազմակուր

պատկառանք-պատկառանք

պատճառազուրկ-պատճառազուրկ

պատմություն-պատմութիւն

պատսպարում-պատսպարում

պատվերներ-պատուէրներ

պատրաստմանը-պատրաստմանը

պարահարթակ-պարահարթակ

պարգևատրելու-պարգեւատրելու

պարերգություն-պարերգութիւն

պարզվեցին-պարզուեցին

պարույրի-պարոյրի

պարսպամուտք-պարսպամուտք

պարտավորեցրեց-պարտաւորեցրեց

պեծպծալի-պէծպծալի

պերճագեղ-պերճագեղ

պիտանի-պիտանի

պղծախոս-պղծախօս

պղտորություն-պղտորութիւն

պնդասիրտ-պնդասիրտ

պողոսյանի-պողոսեանի

պոռոչագին-պոռոչագին

պպզած-պպզած

պտկաժանի-պտկաժանի

պտղեղեն-պտղեղէն

պրեսկոնֆերանս-պրեսկոնֆերանս

ջազային-ջազային

ջանիկ-ջանիկ

ջերմալից-ջերմալից

ջերմորեն-ջերմօրէն

ջղայնոտություն-ջղայնոտութիւն

ջուկ-ջուկ

ջրածածկ-ջրածածկ

ջրանոթ-ջրանօթ

ջրարկվել-ջրարկուել

ջրհեղեղյան-ջրհեղեղեան

ջրքամել-ջրքամել

ռադիոֆիկացում-ռադիօֆիկացում

ռազմավարժական-ռազմավարժական

ռասիզմ-ռասիզմ

ռենտգենանկար-ռենտգենանկար

ռմբանետություն-ռմբանետութիւն

ռուսաստանը-ռուսաստանը

սալահատակել-սալայատակել

սակավագնաց-սակաւագնաց

սահադաշտային-սահադաշտային

սահմանավորվել-սահմանաւորուել

սաղարթավոր-սաղարթաւոր

սայլերը-սայլերը

սանձակոծել-սանձակոծել

սառեցնել-սառեցնել

սառցակոլոլ-սառցակոլոլ

սավառնակիր-սաւառնակիր

սարգսյանի-սարգսեանի

սարսափած-սարսափած

սաֆար-սաֆար

սեխ-սեխ

սենատորական-սենատորական

սևաստոպոլի-սեւաստոպոլի

սերմնաբույծ-սերմնաբոյծ

սերտորեն-սերտօրէն

սիգարագործ-սիգարագործ

սիրաբարբառ-սիրաբարբառ

սիրահարվում-սիրահարւում

սիրել-սիրել

սլաքավոր-սլաքաւոր

սխրություն-սխրութիւն

սկունս-սկունս

սմբատին-սմբատին

սնախորհուրդ-սնախորհուրդ

սննդադրամ-սննդադրամ

սողասահել-սողասահել

սոսնձում-սօսնձում

սովորութամոլ-սովորութամոլ

սուլթանական-սուլթանական

սպայապետ-սպայապետ

սպառող-սպառող

սպեղանի-սպեղանի

սպիտակաքիստ-սպիտակաքիստ

սվերդլովսկի-սուերդլովսկի

ստանձնելով-ստանձնելով

ստեպ-ստեպ

ստորակարգ-ստորակարգ

ստվերագծային-ստուերագծային

ստրկուհի-ստրկուհի

սրանից-սրանից

սրբապղծություն-սրբապղծութիւն

սրնգահար-սրնգահար

սրտախորով-սրտախորով

սրտացավ-սրտացաւ

սփրթնած-սփրթնած

սևակարմիր-սեւակարմիր

սևեռահայաց-սեւեռահայեաց

վազելու-վազելու

վախճան-վախճան

վաղանցուկ-վաղանցուկ

վաճառքի-վաճառքի

վայրէջքատեղ-վայրէջքատեղ

վանկագրական-վանկագրական

վառման-վառման

վավերացվել-վաւերացուել

վարագուրվել-վարագուրուել

վարդախտ-վարդախտ

վարդիթերը-վարդիթերը

վարիչներ-վարիչներ

վարձատրվում-վարձատրւում

վարչակազմին-վարչակազմին

վարսք-վարսք

վեհացվել-վեհացուել

վերաբերական-վերաբերական

վերադարձանք-վերադարձանք

վերածվեց-վերածուեց

վերահակիչ-վերահակիչ

վերամիանալ-վերամիանալ

վերապատրաստում-վերապատրաստում

վերացմանը-վերացմանը

վերընթացություն-վերընթացութիւն

վերնախավային-վերնախաւային

վերջավորվել-վերջաւորուել

վերսկսվել-վերսկսուել

վեցաչքանի-վեցաչքանի

վիթխարահասակ-վիթխարահասակ

վիճելու-վիճելու

վիրախոտ-վիրախոտ

վկայագրեր-վկայագրեր

վճարունակ-վճարունակ

վնասվածքները-վնասուածքները

վորոշիլովը-վորոշիլովը

վտանգ-վտանգ

վրացանալ-վրացանալ

տաբատի-տաբատի

տակառիկ-տակառիկ

տաճկական-տաճկական

տանջանքից-տանջանքից

տաջիկուհի-տաջիկուհի

տասնապատիկ-տասնապատիկ

տատիկը-տատիկը

տարածվել-տարածուել

տարատեսակություն-տարատեսակութիւն

տարիէ-տարիէ

տարփանք-տարփանք

տաքսամոտորային-տաքսամոտորային

տեղայնացնել-տեղայնացնել

տեղեկացնում-տեղեկացնում

տեսակ-տեսակ

տևականորեն-տեւականօրէն

տեւականություն-տեւականութիւն

տիկնակլունձ-տիկնակլունձ

տիրույթները-տիրոյթները

տղայից-տղայից

տնով-տնով

տոկոսադրույքները-տոկոսադրոյքները

տոնել-տօնել

տուֆաշեն-տուֆաշէն

տված-տուած

տրամադրվում-տրամադրւում

տրտնջոց-տրտնջոց

ցածրորակություն-ցածրորակութիւն

ցանկալից-ցանկալից

ցանցառանալ-ցանցառանալ

ցավել-ցաւել

ցեխաջրաբուժարան-ցեխաջրաբուժարան

ցինկապատ-ցինկապատ

ցնորմունք-ցնորմունք

ցողախոտ-ցօղախոտ

ցուցադրել-ցուցադրել

ցտեսություն-ցտեսութիւն

ցցչոր-ցցչոր

փախցնելով-փախցնելով

փամփշտուկ-փամփշտուկ

փայլփլում-փայլփլում

փայփլում-փայփլում

փառատրում-փառատրում

փարավոնյան-փարաւոնեան

փափկասեր-փափկասէր

փետրատել-փետրատել

փլփլան-փլփլան

փնտրտել-փնտրտել

փոթորկային-փոթորկային

փոխանվանական-փոխանուանական

փոխհատուցվում-փոխհատուցւում

փողոցամարտ-փողոցամարտ

փոսիկավոր-փոսիկաւոր

փորձարարական-փորձարարական

փուլ-փուլ

փոքրատար-փոքրատար

փսխեցուցիչ-փսխեցուցիչ

փրփրակալել-փրփրակալել

քաղաքականությունն-քաղաքականութիւնն

քաղկեդոնաքար-քաղկեդոնաքար

քաղցրամրմունջ-քաղցրամրմունջ

քայլելուց-քայլելուց

քանդակածեփ-քանդակածեփ

քաոսայնություն-քաոսայնութիւն

քառաթեւյան-քառաթեւեան

քավորը-քաւորը

քարաշեղջ-քարաշեղջ

քարձ-քարձ

քացախածնային-քացախածնային

քերվածք-քերուածք

քինավոր-քինաւոր

քմոսկր-քմոսկր

քննադատ-քննադատ

քնքշադեմ-քնքշադէմ

քոչատեղ-քոչատեղ

քսակավոր-քսակաւոր

քրթմնջյուն-քրթմնջիւն

քրքջուն-քրքջուն

օդաբան-օդաբան

օդապարուկ-օդապարուկ

օժիտի-օժիտի

օղակավոր-օղակաւոր

օջախի-օջախի

օտարում-օտարում

օրթոդոքս-օրթոդոքս

օրորան-օրօրան

ֆելդմարշալ-ֆելդմարշալ

ֆլամանդացի-ֆլամանդացի

ֆրանկ-ֆրանկ

ֆրոնտ-ֆրոնտ


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ2