MediaWiki:Common.js

improve.am-ից

Ծանուցում. Հիշելուց հետո կատարված փոփոխությունները տեսնելու համար մաքրեք ձեր զննարկիչի հիշապահեստը. Mozilla / Firefox / Safari՝ Ctrl+Shift+R (Cmd+Shift+R Mac OS X-ում) Konqueror՝ F5 Opera՝ Tools→Preferences ընտրացանկից։ Internet Explorer՝ Ctrl+F5

$(document).ready(function(){
 
	createButton();
	$("#soviet").click(MashtotsToSoviet);
	$("#mashtots").click(SovietToMashtots);
 
});
 
var exceptions = [
          ["«", "»"],
          ["Aquote1\.png", "Aquote2\.png"]
         ];
 
//function for converting the page from mashtots->soviet
function SovietToMashtots(){
 
	$("#mashtots").hide();
	$("#soviet").show(); 
  	SovietToMashtotsPart("#mw-panel");
	SovietToMashtotsPart("#content");	
}      
 
 
//function for converting the page from soviet->mashtots
function MashtotsToSoviet(){      
    location.reload();  
	//$("#soviet").hide();
	//$("#mashtots").show();
	//MashtotsToSovietPart("#mw-panel");
	//MashtotsToSovietPart("#content");	
}
 
function MashtotsToSovietPart(part){
  var d = jQuery(part).html();
  var a = divideContent(d);
  var b = a[0];
  var quotations = [];
 
  quotations =getQuotations(b, exceptions);
  var quotationsMashtots = new Array();
  quotationsJamanakakic= quotationstoJamanakakic(quotations);
  b=AvandakanToJamanakakic(b);
 
  if(quotations!=null) {
 
    b=excludequotations(b, quotations, quotationsJamanakakic);
  }
 
  jQuery(part).html(b+a[1]);
}
 
function SovietToMashtotsPart(part){
 
  var d = jQuery(part).html();
  var a = divideContent(d);
  var b = a[0];
  var quotations = [];
 
  quotations =getQuotations(b, exceptions);
  var quotationsMashtots = new Array();
  quotationsMashtots = quotationstoMashtots(quotations);
  b=JamanakakicToAvandakan(b);
 
  if(quotations!=null) {
 
    b=excludequotations(b, quotations, quotationsMashtots);
  }
 
  jQuery(part).html(b+a[1]);
}
 
function getQuotations(text, exception){
 
  var n=[], ar=[], reg=[];
  for(var i in exception) {
    reg[i]=new RegExp(exception[i][0]+"((?!("+exception[i][0]+"|"+exception[i][1]+"))([.]|[^.]))*"+exception[i][1],"g");
 
    n[i]=[];
    ar=text.match(reg[i]);
    for( var j in ar) {
      n[i][j]=ar[j];
    }
  }
  return n;
}
 
function excludequotations(b, quotations, quotationsMashtots) {
 
  var b, reg=[];
  for(var i in quotations){
    for( var j in quotations[i]){
      reg=new RegExp(quotationsMashtots[i][j], "g");
      b = b.replace(reg,quotations[i][j]); 
    }
   }
 
  return b; 
 
}
 
function quotationstoMashtots(quotations) {
 
//console.log(quotations);
  str="";
  var qm=new Array([]);
  for(var i in quotations){
    qm[i]=[];
    for( var j in quotations[i]){
      str += quotations[i][j] + "_____";
     //  qm[i][j]=JamanakakicToAvandakan(quotations[i][j]);
    }
    str = JamanakakicToAvandakan(str);
    qm[i] = str.split("_____");
   }
 
  return qm;
 
}
 
function quotationstoJamanakakic(quotations) {
 
//console.log(quotations);
 
  var qm=new Array([]);
  for(var i in quotations){
    qm[i]=[];
    for( var j in quotations[i]){
 
      qm[i][j]=AvandakanToJamanakakic(quotations[i][j]);
    }
   }
 
  return qm;
 
}
 
function divideContent(b) {
 
  var words = { '0':'Ծանոթագրություններ </span></h2>', 
         '1':'Աղբյուրներ </span></h2>', 
         '2':'Լրացուցիչ գրականություն </span></h2>', 
         '3':'Արտաքին Գրականություն </span></h2>', 
         '4':'Հղումներ </span></h2>', 
        }; 
  var index=0, a=[], iw;
  for ( var i in words ) {
    iw = b.lastIndexOf(words[i]);
    if( iw>0 ) {
      if(index!=0) {
        index = iw < index ? iw : index;
      } else {
        index = iw;
      }
    }
  }
  if(index>0) {
    a[0] = b.substr(0, index);
    a[1] = b.substr(index, b.length-index);
  } else {
    a[0] = b;
    a[1] = "";
  }
 
  return a;
}
 
//function for adding buttons
function createButton(){
 
	var name =window.location.pathname.split('\/'); 
 
	$('#p-personal ul').append("<li id='mashtots'><img id='mashtots_link' style='width: 15px; height: 14px;' src='/skins/common/images/mashtots.png' alt='Անցնել դասական ուղղագրության' title='Անցնել դասական ուղղագրության'></li>");
	$("#p-personal ul").append("<li id='soviet'><img id='soviet_link' style='width: 15px; height: 14px;' src='/skins/common/images/soviet.png' alt='Անցնել խորհրդային ուղղագրութեան' title='Անցնել խորհրդային ուղղագրութեան'></li> ");
	$("#soviet").hide();  
 
}
 
function AvandakanToJamanakakic(b) {
	b = InTheWordForAvToJam(b);
	b = WordPartsForAvToJam(b);
	b = MainForAvToJam(b);
	b = ErrorCorrectionForAvToJam(b);
	return b;
}
 
function MainForAvToJam(b) {
	var k=data.length-1;
	for(var i in data) {
		rep_mashtots = new RegExp(data[k-i][2], "g");
		b = b.replace(rep_mashtots,data[k-i][3]);
	}
	return b;
}
 
function WordPartsForAvToJam(b) {
	var z=wordsParts.length-1;
	for(var i in wordsParts) {
		var rep_mashtots0 = new RegExp(wordsParts[z-i][1], "g");
		b = b.replace(rep_mashtots0,wordsParts[z-i][0]);
	}
	return b;
}
 
function InTheWordForAvToJam(b) {
	for(var i in errorCorrectionMashtotsToSovietInTheWord) {
		var exp =errorCorrectionMashtotsToSovietInTheWord[i][1];
		var rep = errorCorrectionMashtotsToSovietInTheWord[i][0];
		var rep_soviet1 = new RegExp(exp, "g");
		b = b.replace(rep_soviet1,rep);
	}
	return b;
}
 
function ErrorCorrectionForAvToJam(b) {
	for(var i in errorCorrectionMashtotsToSoviet) {
		var exp = "("+beginningOfWord+")";
		exp += errorCorrectionMashtotsToSoviet[i][0];
		exp += "("+endOfWord+")";
		var rep = "$2" + errorCorrectionMashtotsToSoviet[i][1] + "$2";
		var rep_soviet1 = new RegExp(exp, "g");
		b = b.replace(rep_soviet1,rep);			
	}
	return b;
}
 
function JamanakakicToAvandakan(b) {
	b = WordPartsForJamToAv(b);
	b = MainForJamToAv(b);
	b = ErrorCorrectionForJamToAv(b);
	b = InTheWordForJamToAv(b);		
	return b;
}
 
function MainForJamToAv(b) {
	for(var i in data) {
		var rep_soviet = new RegExp(data[i][0], "g");
		b = b.replace(rep_soviet,data[i][1]);
	}
	return b;
}
 
function WordPartsForJamToAv(b) {
	for(var i in wordsParts) {
		var rep_soviet0 = new RegExp(wordsParts[i][0], "g");
		b = b.replace(rep_soviet0,wordsParts[i][1]);
	}
	return b;
}
 
function InTheWordForJamToAv(b) {
	for(var i in errorCorrectionSovietToMashtotsInTheWord) {
		var exp =errorCorrectionSovietToMashtotsInTheWord[i][0];
		var rep = errorCorrectionSovietToMashtotsInTheWord[i][1];
		var rep_soviet1 = new RegExp(exp, "g");
		b = b.replace(rep_soviet1,rep);
	}
	return b;
}
 
function ErrorCorrectionForJamToAv(b) {
	for(var i in errorCorrectionSovietToMashtots) {
		var exp = "("+beginningOfWord+")";
		exp += errorCorrectionSovietToMashtots[i][0];
		exp += "("+endOfWord+")";
		var rep = "$1" + errorCorrectionSovietToMashtots[i][1] + "$2";
		var rep_soviet1 = new RegExp(exp, "g");
		b = b.replace(rep_soviet1,rep);
	}
	return b;
}
 
 
var vowel ="ԱԵԷԸԻՈՕաեիէըոօ";
var sonant ="ԲԳԴԶԹԺԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՉՊՋՌՍՎՏՐՑՓՔՖբգդզթժլխծկհձղճմյնշչպջռսվտրցփքֆ";
var alphabet ="ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔևՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆ";
var alphabetWithoutH ="ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔևՕՖաբգդեզէըթժիլխծկձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆ";
var alphabetWithoutAOJ ="ԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՆՇՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔևՕՖբգդեզէըթժիլխծկհձղճմնշչպջռսվտրցւփքօֆ";
 
var endOfWord="[^"+alphabet+"]|$";
var beginningOfWord="[^"+alphabet+"]|^";
 
var data = [
 
// Բառմիջում և բառավերջում ա, ե, ի ձայնավորներից հետո վ լսվելիս գրվում է ւ // սա իրա մեջ ներառում է // բառավերջում կամ ձայնավորից առաջ  իվ -> իւ
 
{
  "0":"([աեիԱԵԻ])վ",
  "1":"$1ւ",
  "2":"([աեիԱԵԻ])ւ",
  "3":"$1վ"
},
 
{ 
// և - եւ
 
  "0":"և",
  "1":"եւ",
  "2":"եւ",
  "3":"և"
},
 
{ 
// բաղաձայնից առաջ  յու -> իւ
 
  "0":"([^"+vowel+"]|"+beginningOfWord+")յու(["+sonant+"])",
  "1":"$1իւ$2",
  "2":"([^"+vowel+"]|"+beginningOfWord+")իւ(["+sonant+"])", 
  "3":"$1յու$2"
},
 
 
  // TODO:
  // ո -ից հետո վ -> ւ չի դառնում
  //
  // բարդ բառերում եթե երկրորդ բառը սկսվում է վ տառով, ապա վ մնում է, 
  // օր․ ՝ պատմավէպ, կարեվէր, անվերջ
  // այս կետը բաց է մնում
  //
 
 
{ 
// ա,ե,է,ի,ո ձայնավորներից առաջ, բաղաձայնից և յ կիսաձայնից հետո վ -> ու
 
  "0":"(["+sonant+"յ])վ([աեէիո])",
  "1":"$1ու$2",
  "2":"(["+sonant+"յ])ու([աեէիո])",
  "3":"$1վ$2"
},
 
{ 
// բառավերջի ե -> է
 
  "0":"(["+alphabet+"])ե("+endOfWord+")",
  "1":"$1է$2",
  "2":"(["+alphabet+"])է("+endOfWord+")",
  "3":"$1ե$2"
},
 
{
// ույ -> ոյ  բոլոր իմ տեսած օրինակներում ույ-գտնվում է բաղաձայների մեջ, ինչպես նաև խուսափում ենք այնպիսի ոյան ազգանունների փոփոխելուց
 
  "0":"(["+sonant+"])ույ(["+sonant+"])",
  "1":"$1ոյ$2",
  "2":"(["+sonant+"])ոյ(["+sonant+"])",
  "3":"$1ույ$2"
},
 
{ 
//  յա -> եա /բայց ոչ բառասկզբում և ոչ ա,ո-ից հետո + յ տառից հետո
 
  "0":"(["+alphabetWithoutAOJ+"])յա",
  "1":"$1եա",
  "2":"(["+alphabetWithoutAOJ+"])եա",
  "3":"$1յա"
}, 
 
{ 
// յո -> եօ
 
  "0":"յո([^ւ])",
  "1":"եօ$1",
  "2":"եօ",
  "3":"յո"
},
 
{ 
// յո -> եօ
 
  "0":"Յո([^ւ])",
  "1":"Եօ$1",
  "2":"Եօ",
  "3":"Յո"
},
 
{ 
// բառասկզբում յ գրելու համար օրենք չկա պետք է հիշել այդ բառերը
  "0":"հ(ագե|ախճապակ|ախուռն|ածանա|ակինթ|աղթ|աճախ|ամառ|ամր|այտ|անդիման|անդուգն|անկարծ|անկերգ|անձ|անցագործ|անցանք|ապաղ|ապավ|ապաւ|աջող|աջորդ|առ|ասմիկ|ասպիս|ավերժ|ատակ|ատկ|ատուկ|արաբ|արազ|արգ|արդա|արձ|արմ|արութ|աւակ|աւել|աւելեալ|աւետ|աւէտ|աւիտ|ափշտակ|եղա|են|եսան|ետա|երյուրանք|իմար|իշ|իսն|իսուն|իրավի|ղ|ոբել|ոգն|ոդ|ոժար|ոխորտալ|ողդողդ|ոյզ|ոյժ|ոյս|ոնք|ոշոտ|ոպոպ|ոռի|ովազ|ովատակ|ովսե|որանջ|որդ|որդոր|որին|որձ|որջորջել|ուզ|ուլիս|ուղարկ|ույն|ույս|ունապ|ունիս|ունուար|ուշ|ուռթի|ուռութ|ուսա|ստակագեն)",
  "1":"յ$1",
  "2":"յ(ագե|ախճապակ|ախուռն|ածանա|ակինթ|աղթ|աճախ|ամառ|ամր|այտ|անդիման|անդուգն|անկարծ|անկերգ|անձ|անցագործ|անցանք|ապաղ|ապավ|ապաւ|աջող|աջորդ|առ|ասմիկ|ասպիս|ավերժ|ատակ|ատկ|ատուկ|արաբ|արազ|արգ|արդա|արձ|արմ|արութ|աւակ|աւել|աւելեալ|աւետ|աւէտ|աւիտ|ափշտակ|եղա|են|եսան|ետա|երյուրանք|իմար|իշ|իսն|իսուն|իրավի|ղ|ոբել|ոգն|ոդ|ոժար|ոխորտալ|ողդողդ|ոյզ|ոյժ|ոյս|ոնք|ոշոտ|ոպոպ|ոռի|ովազ|ովատակ|ովսե|որանջ|որդ|որդոր|որին|որձ|որջորջել|ուզ|ուլիս|ուղարկ|ույն|ույս|ունապ|ունիս|ունուար|ուշ|ուռթի|ուռութ|ուսա|ստակագեն)",
  "3":"հ$1"
},
 
{
// բառասկզբում յ գրելու համար օրենք չկա պետք է հիշել այդ բառերը
  "0":"Հ(ագե|ախճապակ|ախուռն|ածանա|ակինթ|աղթ|աճախ|ամառ|ամր|այտ|անդիման|անդուգն|անկարծ|անկերգ|անձ|անցագործ|անցանք|ապաղ|ապավ|ապաւ|աջող|աջորդ|առ|ասմիկ|ասպիս|ավերժ|ատակ|ատկ|ատուկ|արաբ|արազ|արգ|արդա|արձ|արմ|արութ|աւակ|աւել|աւելեալ|աւետ|աւէտ|աւիտ|ափշտակ|եղա|են|եսան|ետա|երյուրանք|իմար|իշ|իսն|իսուն|իրավի|ղ|ոբել|ոգն|ոդ|ոժար|ոխորտալ|ողդողդ|ոյզ|ոյժ|ոյս|ոնք|ոշոտ|ոպոպ|ոռի|ովազ|ովատակ|ովսե|որանջ|որդ|որդոր|որին|որձ|որջորջել|ուզ|ուլիս|ուղարկ|ույն|ույս|ունապ|ունիս|ունուար|ուշ|ուռթի|ուռութ|ուսա|ստակագեն)",
  "1":"Յ$1",
  "2":"Յ(ագե|ախճապակ|ախուռն|ածանա|ակինթ|աղթ|աճախ|ամառ|ամր|այտ|անդիման|անդուգն|անկարծ|անկերգ|անձ|անցագործ|անցանք|ապաղ|ապավ|ապաւ|աջող|աջորդ|առ|ասմիկ|ասպիս|ավերժ|ատակ|ատկ|ատուկ|արաբ|արազ|արգ|արդա|արձ|արմ|արութ|աւակ|աւել|աւելեալ|աւետ|աւէտ|աւիտ|ափշտակ|եղա|են|եսան|ետա|երյուրանք|իմար|իշ|իսն|իսուն|իրավի|ղ|ոբել|ոգն|ոդ|ոժար|ոխորտալ|ողդողդ|ոյզ|ոյժ|ոյս|ոնք|ոշոտ|ոպոպ|ոռի|ովազ|ովատակ|ովսե|որանջ|որդ|որդոր|որին|որձ|որջորջել|ուզ|ուլիս|ուղարկ|ույն|ույս|ունապ|ունիս|ունուար|ուշ|ուռթի|ուռութ|ուսա|ստակագեն)",
  "3":"Հ$1"
},
 
{ 
//  բառավերջում ա -ից հետո դրվում է չկարդացվող յ, բացառություն են կազմում սա դա նա սրա դրա նրա, alphabetWithoutH-ով բացառում ենք հայ-ի դեպքը
 
  "0":"(["+alphabet+"]["+alphabetWithoutH+"])ա("+endOfWord+")",
  "1":"$1այ$2",
  "2":"(["+alphabet+"]["+alphabetWithoutH+"])այ("+endOfWord+")",
  "3":"$1ա$2"
},
 
 
 
{ 
//  բառավերջում ո -ից հետո դրվում է չկարդացվող յ // սա առանձնացվել է հատուկ հայ բառի պատճառով
 
  "0":"(["+alphabet+"])ո("+endOfWord+")",
  "1":"$1ոյ$2",
  "2":"(["+alphabet+"])ոյ("+endOfWord+")",
  "3":"$1ո$2"
},
 
// բառավերջի են -> Էն
 
{
  "0":"(["+alphabet+"])են("+endOfWord+")",
  "1":"$1էն$2",
  "2":"(["+alphabet+"])էն("+endOfWord+")",
  "3":"$1են$2"
},
 
/*
 
//բառավերջի ոն -> օն
 
{
  "0":"(["+alphabet+"])ոն($)",
  "1":"$1օն$2",
  "2":"(["+alphabet+"])օն($)",
  "3":"$1ոն$2"
}
 
*/
 
];
 
 
//սխալների ուղղում կամ բացառություններ
 
var errorCorrectionSovietToMashtots=[
{"0":"սրայ","1":"սրա"}, {"0":"Սրայ","1":"Սրա"}, {"0":"դրայ","1":"դրա"}, {"0":"Դրայ","1":"Դրա"},
{"0":"նրայ","1":"նրա"}, {"0":"Նրայ","1":"Նրա"}, {"0":"հիմայ","1":"հիմա"}, {"0":"Հիմայ","1":"Հիմա"}, 
{"0":"ապայ","1":"ապա"}, {"0":"Ապայ","1":"Ապա"}, {"0":"նրայ","1":"նրա"},{"0":"Նրայ","1":"Նրա"}, 
{"0":"ահայ","1":"ահա"}, {"0":"Ահայ","1":"Ահա"}, {"0":"այոյ","1":"այո"}, {"0":"Այոյ","1":"Այո"}, 
{"0":"աղայ","1":"աղա"}, {"0":"Աղայ","1":"Աղա"} ,{"0":"փաշայ","1":"փաշա"}, {"0":"Փաշայ","1":"Փաշա"}, 
{"0":"ամիրայ","1":"ամիրա"},{"0":"Ամիրայ","1":"Ամիրա"}, {"0":"կակաոյ","1":"կակաո"}, {"0":"Կակաոյ","1":"Կակաո"},
{"0":"այոյ","1":"այո"}, {"0":"Այոյ","1":"Այո"}, {"0":"Ամէնա", "1":"Ամենա"},
{"0":"Փօքր", "1":"Փոքր"}, {"0":"կօնք", "1":"կոնք"}, {"0":"Կօնք", "1":"Կոնք"},
{"0":"Վու", "1":"Ւու"}, {"0":"ուու", "1":"ւու"}, {"0":"Ուու", "1":"Ւու"}, 
{"0":"էւ", "1":"եւ"}, {"0":"Էւ", "1":"Եւ"}, {"0": "քոյ", "1":"քո"}, {"0": "Քոյ", "1":"Քո"},
{"0": "կա", "1":"կայ"}, {"0": "Կա", "1":"Կայ"},{"0": "գա", "1":"գայ"}, {"0": "Գա", "1":"Գայ"}, 
{"0":"գեր", "1":"գէր"}, {"0":"Գեր", "1":"Գէր"}, {"0":"մնայ", "1":"մնա"},{"0":"տէրեւ","1":"տերև"},
];
 
var errorCorrectionSovietToMashtotsInTheWord=[
{"0":"ակադեմ","1":"ակադէմ"},
{"0":"փօքր", "1":"փոքր"}, {"0":"վու", "1":"ւու"}, {"0":"աւէտ", "1":"աւետ"}, {"0":"նուէր", "1":"նուեր"},
{"0":"յաւետ", "1":"յաւէտ"}, {"0":"գմբեթ", "1":"գմբէթ"}, {"0":"մեկ", "1":"մէկ"}, 
{"0":"թեպետ", "1":"թէպէտ"}, {"0":"Աբել", "1":"Աբէլ"},
{"0":"ուու", "1":"ւու"}, {"0":"սէրնդ", "1":"սերնդ"}, {"0":"սէրունդ", "1":"սերունդ"}, {"0":"ղեկաւար", "1":"ղեկավար"},
{"0":"Աւէտիք", "1":"Աւետիք"}, {"0":"Հակոբ", "1":"Յակոբ"}, {"0":"ազգէր", "1":"ազգեր"}, {"0":"ակտիւորէն", "1":"ակտիւօրէն"},
{"0":"ամենաւ", "1":"ամենավ"}, {"0":"ամենուր", "1":"ամէնուր"}, {"0":"սէրել", "1":"սերել"}, {"0":"սէրվ", "1":"սերվ"}, 
{"0":"անուերջ", "1":"անվերջ"}, {"0":"ւարձ", "1":"վարձ"}, {"0":"տոմսէր", "1":"տոմսեր"}, {"0":"եութիւն", "1":"էութիւն"},
{"0":"եղբոր", "1":"եղբօր"}, {"0":"երեկ", "1":"երէկ"}, {"0":"կէնդ", "1":"կենդ"}, 
{"0":"աեօվ", "1":"այով"}, {"0":"իդեալ", "1":"իդէալ"}, {"0":"կէնս", "1":"կենս"}, 
{"0":"իրէն", "1":"իրեն"}, {"0":"կէնտ", "1":"կենտ"}, {"0":"ոյան", "1":"ոյեան"}, {"0":"կէնս", "1":"կենս"}, {"0":"իրէն", "1":"իրեն"}, 
{"0":"խօստ", "1":"խոստ"}, {"0":"ծափայար", "1":"ծափահար"}, 
{"0":"յարաւ", "1":"հարաւ"}, {"0":"յարբ", "1":"հարբ"}, {"0":"յարիր", "1":"հարիր"}, {"0":"յարկ", "1":"հարկ"}, {"0":"յարիւր", "1":"հարիւր"}, 
{"0":"յարց", "1":"հարց"}, {"0":"յենց", "1":"հենց"}, {"0":"յոդուած", "1":"յօդուած"}, 
{"0":"հօրդոր", "1":"յորդոր"}, {"0":"ւառ", "1":"վառ"}, {"0":"հրեշ", "1":"հրէշ"}, 
{"0":"մայար", "1":"մահար"}, {"0":"ւայր", "1":"վայր"}, {"0":"որօնք", "1":"որոնք"}, {"0":"("+beginningOfWord+")ցող", "1":"$1ցօղ"}, 
{"0":"պատայար", "1":"պատահար"}, {"0":"պոեմ", "1":"պօէմ"}, {"0":"հետո", "1":"յետո"},
{"0":"երէկո", "1":"երեկո"}, {"0":"հոլովակ", "1":"յոլովակ"},
{"0":"սկավառ", "1":"սկաւառ"}, {"0":"մէկն", "1":"մեկն"}, {"0":"մեքէնա", "1":"մեքենա"},{"0":"տերև", "1":"տերեւ"},
{"0":"րոպե", "1":"րոպէ"},{"0":"հրեա", "1":"հրէա"},
{"0":"շատէր", "1":"շատեր"}, {"0":"պատէր", "1":"պատեր"}, {"0":"կնուիրուէն", "1":"կնուիրուեն"},
];
 
var errorCorrectionMashtotsToSovietInTheWord=[
{"0":"փօքր", "1":"փոքր"}, {"0":"վու", "1":"ւու"}, {"0":"աւէտ", "1":"աւետ"}, {"0":"նվեր", "1":"նուեր"}, 
{"0":"հրավեր", "1":"հրավէր"}, {"0":"հրեշ", "1":"հրէշ"}, 
{"0":"հավետ", "1":"յաւէտ"}, {"0":"գմբեթ", "1":"գմբէթ"}, {"0":"մեկ", "1":"մէկ"}, {"0":"հոլովակ", "1":"յոլովակ"},
{"0":"թեպետ", "1":"թէպէտ"}, {"0":"Աբել", "1":"Աբէլ"}, 
{"0":"մանրէ", "1":"մանրե"}, {"0":"ուու", "1":"ւու"},{"0":"սէրնդ", "1":"սերնդ"},
{"0":"սէրունդ", "1":"սերունդ"}, {"0":"ղեկաւար", "1":"ղեկավար"}, {"0":"Աւէտիք", "1":"Աւետիք"}, {"0":"Հակոբ", "1":"Յակոբ"},
{"0":"ակտիւորէն", "1":"ակտիւօրէն"}, {"0":"ամենաւ", "1":"ամենավ"}, {"0":"ամենուր", "1":"ամէնուր"}, 
{"0":"սէրել", "1":"սերել"}, {"0":"սէրվ", "1":"սերվ"}, {"0":"անուերջ", "1":"անվերջ"}, 
{"0":"տոմսէր", "1":"տոմսեր"}, {"0":"բարօր", "1":"բարոր"}, {"0":"եութիւն", "1":"էութիւն"}, {"0":"եղբոր", "1":"եղբօր"}, {"0":"երեկ", "1":"երէկ"}, 
{"0":"աեօվ", "1":"այով"}, {"0":"իդեալ", "1":"իդէալ"}, {"0":"հետո", "1":"յետո"},
{"0":"ոյան", "1":"ոյեան"}, {"0":"հաշիվ", "1":"հաշիւ"}, {"0":"յոդուած", "1":"յօդուած"}, {"0":"հօրդոր", "1":"յորդոր"},
{"0":"ցող", "1":"ցօղ"}, {"0":"հորդոր", "1":"հօրդոր"}, {"0":"հրավեր", "1":"հրաւէր"},
{"0":"սկավառ", "1":"սկաւառ"}, {"0":"պոեմ", "1":"պօէմ"}, {"0":"րոպե", "1":"րոպէ"}, 
];
 
var errorCorrectionMashtotsToSoviet=[
{"0": "խո", "1":"խոյ"}, {"0": "Խո", "1":"Խոյ"},{"0": "Նո", "1":"Նոյ"}, {"0":"կայ", "1":"կա"}, {"0":"Կայ", "1":"Կա"},{"0":"մանրե", "1":"մանրէ"},{"0":"գէր", "1":"գեր"}, 
{"0":"Գէր", "1":"Գեր"},{"0":"չե", "1":"չէ"},{"0":"Չե", "1":"Չէ"}, {"0":"տարորինակ", "1":"տարօրինակ"}, 
{"0":"անոթևան", "1":"անօթևան"},{"0":"հրյա", "1":"հրեա"},
];
 
//ածանցներ և արմատներ, որոնք պետք է ուղղակի հիշվեն
 
var wordsParts = [
{"0":"ավոր", "1":"աւոր"}, {"0":"վետ", "1":"ւէտ"}, {"0":"ավուն", "1":"աւուն"}, {"0":"զեն", "1":"զէն"}, 
{"0":"դեմ", "1":"դէմ"},{"0":"դեպ", "1":"դէպ"}, {"0":"տեր", "1":"տէր"}, 
{"0":"աղետ", "1":"աղէտ"}, {"0":"արժեք", "1":"արժէք"}, {"0":"արեն", "1":"արէն"},
{"0":"գետ", "1":"գէտ"}, {"0":"դեպ", "1":"դէպ"}, {"0":"դետ", "1":"դէտ"},
{"0":"եղեն", "1":"եղէն"}, {"0":"երեն", "1":"երէն"}, {"0":"երեց", "1":"երէց"}, 
{"0":"կեն", "1":"կէն"}, {"0":"կետ", "1":"կէտ"}, {"0":"մետ", "1":"մէտ"}, {"0":"մեջ", "1":"մէջ"}, 
{"0":"շեն", "1":"շէն"}, {"0":"պես", "1":"պէս"}, {"0":"սեր", "1":"սէր"}, {"0":"վեժ", "1":"վէժ"},
{"0":"վեպ", "1":"վէպ"}, {"0":"վերք", "1":"վէրք"}, {"0":"վրեպ", "1":"վրէպ"},{"0":"քեն", "1":"քէն"}, {"0":"օրեն", "1":"օրէն"},{"0":"աղեկեզ", "1":"աղեկէզ"},{"0":"աղետ", "1":"աղէտ"},
{"0":"աղվես", "1":"աղուէս"},{"0":"ամեն", "1":"ամէն"},{"0":"անգետ", "1":"անգէտ"},{"0":"անզեն", "1":"անզէն"},
{"0":"անեծք", "1":"անէծք"},{"0":"անշեջ", "1":"անշէջ"},{"0":"աշղետ", "1":"աշղէտ"},{"0":"ապավեն", "1":"ապաւէն"},
{"0":"գեթ", "1":"գէթ"},{"0":"գեշ", "1":"գէշ"},{"0":"գես", "1":"գէս"},{"0":"գետ", "1":"գէտ"},{"0":"գեր", "1":"գէր"},
{"0":"գմբեթ", "1":"գմբէթ"},{"0":"գոմեշ", "1":"գոմէշ"},{"0":"դեզ", "1":"դէզ"},{"0":"դեմ", "1":"դէմ"},
{"0":"ապաքեն", "1":"ապաքէն"},{"0":"առնետ", "1":"առնէտ"},{"0":"ասպարեզ", "1":"ասպարէզ"},{"0":"արդեն", "1":"արդէն"},
{"0":"արալեք", "1":"արալէք"},{"0":"արժեք", "1":"արժէք"},{"0":"բզեզ", "1":"բզէզ"},{"0":"բվեճ", "1":"բուէճ"},
{"0":"բրետ", "1":"բրէտ"},{"0":"զենք", "1":"զէնք"},{"0":"զենիթ", "1":"զէնիթ"},{"0":"ընդդեմ", "1":"ընդդէմ"},
{"0":"ընկեց", "1":"ընկէց"},{"0":"թեև", "1":"թէև"},{"0":"թեժ", "1":"թէժ"},{"0":"թեպետ", "1":"թէպէտ"},
{"0":"ժամկետ", "1":"ժամկէտ"},{"0":"ժապավեն", "1":"ժապաւէն"},{"0":"լեգեոն", "1":"լեգէոն"},{"0":"խաբեություն", "1":"խաբէութիւն"},{"0":"խեթ", "1":"խէթ"},{"0":"խեժ", "1":"խէժ"},{"0":"խլեզ", "1":"խլէզ"},
{"0":"ծես", "1":"ծէս"},{"0":"ծովահեն", "1":"ծովահէն"},{"0":"ծվեն", "1":"ծուէն"},{"0":"կեզ", "1":"կէզ"},
{"0":"կես", "1":"կէս"},{"0":"կողպեք", "1":"կողպէք"},{"0":"կուզեկուզ", "1":"կուզէկուզ"},{"0":"դեմք", "1":"դէմք"},
{"0":"դեն", "1":"դէն"},{"0":"դեպի", "1":"դէպի"},{"0":"դեպք", "1":"դէպք"},{"0":"ելակետ", "1":"ելակէտ"},
{"0":"ելևեջ", "1":"ելևէջ"},{"0":"եզեգ", "1":"եզէգ"},{"0":"մեգ", "1":"մէգ"},{"0":"մեզ", "1":"մէզ"},{"0":"մեկ", "1":"մէկ"},
{"0":"մեն", "1":"մէն"},{"0":"մեջ", "1":"մէջ"},{"0":"մետ", "1":"մէտ"},{"0":"մողես", "1":"մողէս"},
{"0":"հավետ", "1":"յաւէտ"},{"0":"հետադեմ", "1":"յետադէմ"},{"0":"նշանդրեք", "1":"նշանդրէք"},{"0":"նվեր", "1":"նուէր"},
{"0":"շահեն", "1":"շահէն"},{"0":"շեկ", "1":"շէկ"},{"0":"շեն", "1":"շէն"},{"0":"ողջակեզ", "1":"ողջակէզ"},
{"0":"ուղեշ", "1":"ուղէշ"},{"0":"չեզոք", "1":"չէզոք"},{"0":"պանթեոն", "1":"պանթէոն"},{"0":"պարեն", "1":"պարէն"},
{"0":"պարետ", "1":"պարէտ"},{"0":"պարտեզ", "1":"պարտէզ"},{"0":"պետք", "1":"պէտք"},{"0":"պնակալեզ", "1":"պնակալէզ"},
{"0":"կրկես", "1":"կրկէս"},{"0":"կրետ", "1":"կրէտ"},{"0":"հանպեդ", "1":"հանդէպ"},{"0":"հանդես", "1":"հանդէս"},
{"0":"հեգ", "1":"հէգ"},{"0":"հելլեն", "1":"հելլէն"},{"0":"հեն", "1":"հէն"},{"0":"հյուսկեն", "1":"հիւսկէն"},
{"0":"հրավեր", "1":"հրաւէր"},{"0":"հրեշ", "1":"հրէշ"},{"0":"հրշեջ", "1":"հրշէջ"},
{"0":"ձեթ", "1":"ձէթ"},{"0":"տեգ", "1":"տէգ"},{"0":"տերունական", "1":"տէրունական"},{"0":"տերտեր", "1":"տէրտէր"},
{"0":"տնօրեն", "1":"տնորէն"},{"0":"փոխարեն", "1":"փոխարէն"},{"0":"ջրվեժ", "1":"ջրվէժ"},{"0":"ջրօրհնեք", "1":"ջրօրհնէք"},
{"0":"սեգ", "1":"սէգ"},{"0":"սեզ", "1":"սէզ"},{"0":"սպառազեն", "1":"սպառազէն"},{"0":"վեճ", "1":"վէճ"},{"0":"վեմ", "1":"վէմ"},
{"0":"վեպ", "1":"վէպ"},{"0":"վէս", "1":"վես"},{"0":"վերք", "1":"վէրք"},{"0":"վրեժ", "1":"վրէժ"},{"0":"տարեց", "1":"տարէց"},
{"0":"փորձագետ", "1":"փորձագէտ"},{"0":"փրփադեզ", "1":"փրփրադէզ"},{"0":"քարտեզ", "1":"քարտէզ"},{"0":"քեն", "1":"քէն"},
{"0":"քնեած", "1":"քնէած"},{"0":"քրեական", "1":"քրէական"},
 
//բառամիջում օ հանդիպող հիմնական բառերը
 
{"0":"աղոթք", "1":"աղօթք"}, {"0":"աղոտ", "1":"աղօտ"}, {"0":"անոթ", "1":"անօթ"}, 
{"0":"առավոտ", "1":"առաւօտ"},{"0":"արոտ", "1":"արօտ"}, {"0":"արոր", "1":"արօր"}, 
{"0":"դրոշ", "1":"դրօշ"}, {"0":"զբոսն", "1":"զբօսն"}, {"0":"զգոն", "1":"զգօն"}, 
{"0":"զոդ", "1":"զօդ"}, {"0":"զոր", "1":"զօր"}, {"0":"թափոր", "1":"թափօր"}, 
{"0":"թոշն", "1":"թօշն"}, {"0":"խոս", "1":"խօս"}, 
{"0":"կրոն", "1":"կրօն"}, {"0":"հոտ", "1":"հօտ"}, 
{"0":"ճոճ", "1":"ճօճ"}, {"0":"մոտ", "1":"մօտ"}, 
{"0":"տոն", "1":"տօն"}, 
{"0":"օրոր", "1":"օրօր"}, {"0":"առոտ", "1":"առօտ"}, {"0":"ոք", "1":"օք"}, {"0":"ոնք", "1":"օնք"}, {"0":"եոք", "1":"եօք"}, 
{"0":"անեծք", "1":"անէծք"},{"0":"լեգեոն", "1":"լեգէոն"}, {"0":"կուզեկուզ", "1":"կուզէկուզ"}, {"0":"պանթեոն", "1":"պանթէոն"}, {"0":"ախպեր", "1":"ախպէր"}, {"0":"քրեական", "1":"քրէական"}, 
{"0":"չեզոք", "1":"չէզոք"}, {"0":"պետք", "1":"պէտք"}, {"0":"հրեա", "1":"հրէայ"}, {"0":"պարետ", "1":"պարէտ"}, {"0":"քարտեզ", "1":"քարտէզ"}, {"0":"շեջ", "1":"շէջ"}, {"0":"պարտեզ", "1":"պարտէզ"}, 
{"0":"ընկեց", "1":"ընկէց"}, {"0":"ժետ", "1":"ժէտ"}, {"0":"կեզ", "1":"կէզ"},{"0":"կես", "1":"կէս"}, {"0":"հանդես", "1":"հանդէս"}, {"0":"հրավեր", "1":"հրավէր"},{"0":"եիր", "1":"էիր"}, {"0":"եիք", "1":"էիք"}, 
{"0":"եոս", "1":"էոս"}, {"0":"եաս", "1":"էաս"}, 
{"0":"ակոս", "1":"ակօս"}, {"0":"աղորիք", "1":"աղօրիք"}, {"0":"ամոթ", "1":"ամօթ"}, {"0":"ապարոշ", "1":"ապարօշ"}, {"0":"արտոնյալ", "1":"արտօնեալ"}, {"0":"արտոսր", "1":"արտօսր"}, 
{"0":"բռնազբոսիկ", "1":"բռնազբօսիկ"}, {"0":"բոթ", "1":"բօթ"}, {"0":"գոշ", "1":"գօշ"}, {"0":"գոս", "1":"գօս"}, {"0":"գոտի", "1":"գօտի"}, {"0":"դոդոշ", "1":"դօդօշ"}, 
{"0":"զոշաքաղ", "1":"զօշաքաղ"}, {"0":"թոթափ", "1":"թօթափ"}, {"0":"թոն", "1":"թօն"}, {"0":"թոթվել", "1":"թօթուել"}, {"0":"լոթի", "1":"լօթի"}, {"0":"լոլիկ", "1":"լօլիկ"}, {"0":"խոլ", "1":"խօլ"}, 
{"0":"ծանոթ", "1":"ծանօթ"}, {"0":"ծղոտ", "1":"ծղօտ"}, {"0":"ծնոտ", "1":"ծնօտ"}, {"0":"կարոտ", "1":"կարօտ"}, {"0":"կոշիկ", "1":"կօշիկ"}, {"0":"համառոտ", "1":"համառօտ"}, {"0":"հետազոտ", "1":"հետազօտ"},
{"0":"ձոն", "1":"ձօն"}, {"0":"ղողանջ", "1":"ղօղանջ"}, {"0":"մոր", "1":"մօր"}, {"0":"յոդ", "1":"յօդ"}, {"0":"հոժար", "1":"յօժար"}, 
{"0":"հոնք", "1":"յօնք"}, {"0":"հոշոտել", "1":"յօշոտել"}, {"0":"հորանջ", "1":"յօրանջ"}, {"0":"հորին", "1":"յօրին"}, {"0":"նարոտ", "1":"նարօտ"}, {"0":"պաշտոն", "1":"պաշտօն"}, {"0":"պռոշ", "1":"պռօշ"}, 
{"0":"սոլ", "1":"սօլ"}, {"0":"սոսի", "1":"սօսի"}, {"0":"սոսափ", "1":"սօսափ"}, {"0":"վառոդ", "1":"վառօդ"}, {"0":"տոթ", "1":"տօթ"}, {"0":"քող", "1":"քօղ"},{"0":"հայացք", "1":"հայեացք"}, {"0":"Գայանե", "1":"Գայեանէ"}, {"0":"դայակ", "1":"դայեակ"}, 
];